Act Internațional

Convenția pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competența penală în materie de abordaj și alte evenimente de navigație (Bruxelles, 10 mai 1952)*)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 noiembrie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Art. 1. -

În caz de abordaj sau de orice alt eveniment de navigație interesând o navă maritimă și care este de natură să angajeze răspunderea penală sau disciplinară a comandantului sau a oricărei alte persoane în serviciul navei, nici o urmărire nu va putea fi intentată decât în fața autorităților judiciare sau administrative ale statului al cărui pavilion îl purta nava în momentul abordajului sau al evenimentului de navigație.

Art. 2. -

În cazul prevăzut la articolul precedent, nici o sechestrare sau reținere a navei nu va putea fi ordonată, chiar pentru măsuri de instrucție, de către alte autorități decât cele al căror pavilion îl purta nava.

Art. 3. -

Nici o dispoziție a prezentei convenții nu se opune ca un stat, în caz de abordaj sau alt eveniment de navigație, să recunoască propriilor sale autorități dreptul de a lua toate măsurile referitoare la certificatele de competență și licențele pe care el le-a acordat sau de a-i urmări pe cetățenii săi pentru infracțiuni comise în timpul când ei erau la bordul unei nave abordând pavilionul unui alt stat.

Art. 4. -

Prezenta convenție nu se aplică abordajelor sau altor evenimente de navigație intervenite în porturi și rade, precum și în apele interioare.

În afară de aceasta, înaltele părți contractante pot, în momentul semnării, depunerii ratificărilor sau o dată cu aderarea lor la convenție, să-și rezerve dreptul de urmărire a infracțiunilor comise în propriile lor ape teritoriale.

Art. 5. -

Înaltele părți contractante se angajează să supună arbitrajului toate diferendele dintre state ce ar putea rezulta din interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, fără prejudicierea, totodată, a obligațiilor înaltelor părți contractante care au convenit să supună diferendele lor Curții Internaționale de Justiție.

Art. 6. -

Prezenta convenție este deschisă semnării de către statele reprezentate la cea de-a noua Conferință diplomatică de drept maritim. Procesul-verbal de semnare va fi întocmit prin grija Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei.

Art. 7. -

Prezenta convenție va fi ratificată și instrumentele de ratificare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei, care va notifica depunerile tuturor statelor semnatare și care au aderat.

Art. 8. -

a) Prezenta convenție va intra în vigoare între primele două state care o vor ratifica, la 6 luni după data depunerii celui de-al doilea instrument de ratificare.

b) Pentru fiecare stat semnatar care ratifică convenția după cea de-a doua depunere, aceasta va intra în vigoare la 6 luni după data depunerii instrumentului propriu de ratificare.

Art. 9. -

Oricare stat nereprezentat la cea de-a noua Conferință diplomatică de drept maritim va putea adera la prezenta convenție.

Aderările vor fi notificate Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei, care va informa despre aceasta, pe cale diplomatică, toate statele semnatare și care au aderat.

Convenția va intra în vigoare, pentru statul care a aderat, la 6 luni după data primirii acestei notificări, însă nu înainte de data intrării sale în vigoare, astfel cum este prevăzută în art. 8 paragraful a).

Art. 10. -

Înaltele părți contractante vor putea, la expirarea termenului de 3 ani ce urmează intrării în vigoare, pentru acestea, a convenției, să ceară convocarea unei conferințe însărcinate să decidă asupra tuturor propunerilor vizând revizuirea convenției.

Oricare înaltă parte contractantă care va dori să utilizeze această posibilitate va informa Guvernul belgian, care își asumă sarcina să convoace această conferință în termen de 6 luni.

Art. 11. -

Fiecare dintre înaltele părți contractante va avea dreptul să denunțe prezenta convenție, în ceea ce o privește, în orice moment după intrarea ei în vigoare. Totodată, această denunțare nu va avea efect decât după un an de la data primirii notificării de către Guvernul belgian, care va informa despre aceasta celelalte părți contractante, pe cale diplomatică.

Art. 12. -

a) Oricare înaltă parte contractantă poate, în momentul ratificării, aderării sau în orice moment ulterior, să notifice în scris Guvernului belgian că prezenta convenție se aplică teritoriilor sau anumitor teritorii pentru care asigură relațiile internaționale. Convenția va fi aplicabilă respectivelor teritorii după 6 luni de la data primirii acestei notificări de către Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei, însă nu înainte de data intrării în vigoare a prezentei convenții cât privește această înaltă parte contractantă.

b) Oricare înaltă parte contractantă, care a efectuat o declarație conform paragrafului a) al acestui articol, va putea, în orice moment, să informeze Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei că teritoriului respectiv încetează să i se aplice convenția. Această denunțare va avea efect după termenul de un an prevăzut la art. 11.

c) Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei va comunica, pe cale diplomatică, tuturor statelor semnatare și care au aderat, orice notificare primită în baza prezentului articol.

;
se încarcă...