Act Internațional

Convenția pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competența civilă în materie de abordaj din 10.05.1952 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 noiembrie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Art. 1. -

1. Acțiunea judiciară rezultând dintr-un abordaj survenit între nave maritime sau între nave maritime și nave de navigație interioară va putea fi intentată numai:

a) înaintea tribunalului reședinței obișnuite a pârâtului sau al unuia dintre sediile afacerii sale;

b) înaintea tribunalului locului unde un sechestru a fost aplicat asupra navei pârâte sau asupra unei alte nave aparținând aceluiași pârât, în cazul în care acest sechestru este autorizat, sau al locului unde sechestrul ar fi putut fi aplicat și unde pârâtul a dat o cauțiune sau o altă garanție;

c) înaintea tribunalului locului abordajului, când acest abordaj a survenit în porturi și rade, precum și în ape interioare.

2. Reclamantul este cel care decide înaintea căruia dintre tribunalele indicate la paragraful precedent va fi înaintată acțiunea.

3. Reclamantul nu va putea intenta aceluiași pârât o nouă acțiune pe aceleași fapte înaintea unei alte jurisdicții, fără a se dezista de acțiunea deja introdusă.

Art. 2. -

Dispozițiile art. 1 nu aduc nici o atingere dreptului părților de a deferi o acțiune pe motive de abordaj înaintea unei jurisdicții oarecare pe care ele au ales-o de comun acord sau de a o supune arbitrajului.

Art. 3. -

(1) Cererile reconvenționale izvorâte din același abordaj vor putea fi introduse înaintea tribunalului competent să soluționeze acțiunea principală conform dispozițiilor art. 1.

(2) În cazul în care există mai mulți reclamanți, fiecare va putea intenta acțiunea sa înaintea tribunalului sesizat anterior cu o acțiune izvorâtă din același abordaj împotriva aceleiași părți.

(3) În caz de abordaj, când mai multe nave sunt implicate, nici o dispoziție a prezentei convenții nu se opune ca tribunalul sesizat prin aplicarea normelor cuprinse în art. 1 să se declare competent, potrivit regulilor de competență ale legii sale naționale, pentru a judeca toate acțiunile intentate datorită aceluiași eveniment.

Art. 4. -

Prezenta convenție se extinde la acțiunile care au drept scop repararea daunelor pe care, fie prin executarea sau omiterea unei manevre, fie prin nerespectarea regulamentelor, o navă le-a cauzat fie altei nave, fie bunurilor sau persoanelor aflate la bord, chiar și atunci când nu a avut loc abordajul.

Art. 5. -

Nici o prevedere din prezenta convenție nu modifică normele de drept care sunt în vigoare în statele contractante, în ceea ce privește abordajele implicând nave militare sau nave aparținând statului sau unui serviciu de stat.

Art. 6. -

Prezenta convenție nu produce efect în ceea ce privește acțiunile născute din contractul de transport sau din orice alt contract.

Art. 7. -

Prezenta convenție nu se va aplica cazurilor vizate de dispozițiile convenției revizuite asupra navigației pe Rhin din 17 octombrie 1868.

Art. 8. -

Dispozițiile prezentei convenții vor fi aplicate avându-se în vedere toți cei interesați, când toate navele în cauză vor avea naționalitatea statelor înaltelor părți contractante.

Se înțelege, totodată, că:

1. privitor la cei interesați, cetățeni ai unui stat necontractant, aplicarea dispozițiilor de mai sus va putea fi subordonată de către fiecare dintre statele contractante condiției de reciprocitate;

2. atunci când toți cei interesați sunt cetățenii aceluiași stat căruia îi aparține tribunalul sesizat, se va aplica legea națională și nu convenția.

Art. 9. -

Înaltele părți contractante se angajează să supună arbitrajului toate diferendele dintre state ce pot rezulta din interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, fără prejudicierea, totodată, a obligațiilor înaltelor părți contractante care sunt de acord să supună diferendele lor Curții Internaționale de Justiție.

Art. 10. -

Prezenta convenție este deschisă semnării de către statele reprezentate la cea de-a noua Conferință diplomatică de drept maritim. Procesul-verbal de semnare va fi întocmit prin grija Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei.

Art. 11. -

Prezenta convenție va fi ratificată și instrumentele de ratificare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei, care va notifica depunerile tuturor statelor semnatare și care au aderat.

Art. 12. -

a) Prezenta convenție va intra în vigoare, între primele două state care o vor ratifica, la 6 luni după data depunerii celui de-al doilea instrument de ratificare.

b) Pentru fiecare stat semnatar care ratifică convenția după cea de-a doua depunere, aceasta va intra în vigoare la 6 luni după data depunerii instrumentului propriu de ratificare.

Art. 13. -

Oricare stat nereprezentat la cea de-a noua Conferință diplomatică de drept maritim va putea adera la prezenta convenție.

Aderările vor fi notificate Ministerului Afacerilor Externe al Belgiei, care va informa despre aceasta, pe cale diplomatică, toate statele semnatare și care au aderat.

Convenția va intra în vigoare, pentru statul care a aderat, la 6 luni după data primirii acestei notificări, însă nu înaintea datei intrării sale în vigoare, astfel cum este prevăzută în art. 12 paragraful a).

Art. 14. -

Oricare înaltă parte contractantă va putea, la expirarea perioadei de 3 ani care va urma intrării în vigoare pentru ea a prezentei convenții, să ceară convocarea unei conferințe însărcinate să decidă asupra tuturor propunerilor vizând revizuirea convenției.

Oricare înaltă parte contractantă care va dori să utilizeze această posibilitate va informa Guvernul belgian care își asumă sarcina să convoace această conferință în termen de 6 luni.

Art. 15. -

Fiecare dintre înaltele părți contractante va avea dreptul să denunțe prezenta convenție, în ceea ce o privește, în orice moment după intrarea ei în vigoare. Totodată, această denunțare nu va avea efect decât după un an de la data primirii notificării de denunțare de către Guvernul belgian care va informa despre aceasta celelalte părți contractante, pe cale diplomatică.

Art. 16. -

a) Oricare înaltă parte contractantă poate, în momentul ratificării, aderării sau în orice moment ulterior, să notifice în scris Guvernului belgian că prezenta convenție se aplică teritoriilor sau anumitor teritorii pentru care asigură relațiile internaționale. Convenția va fi aplicabilă respectivelor teritorii după 6 luni de la data primirii acestei notificări de către Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei, însă nu înainte de data intrării în vigoare a prezentei convenții cât privește această înaltă parte contractantă.

b) Oricare înaltă parte contractantă care a efectuat o declarație conform paragrafului a) al acestui articol va putea, în orice moment, să informeze Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei că teritoriului respectiv încetează să i se aplice convenția. Această denunțare va avea efect după termenul de un an prevăzut la art. 15.

c) Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei va comunica, pe cale diplomatică, tuturor statelor semnatare și care au aderat, orice notificare primită în baza prezentului articol.

;
se încarcă...