Act Internațional

Convenția internațională pentru protecția vegetalelor din 06.12.1951 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 octombrie 1971

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile contractante, recunoscînd utilitatea unei cooperări internaționale în lupta împotriva bolilor și dăunătorilor vegetalelor și produselor vegetale, și în special împotriva introducerii și propagării acestor boli și dăunători dincolo de frontierele naționale, în dorința de a asigura o strînsă coordonare a măsurilor destinate acestor scopuri, au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL I Obiect și obligații

1. În scopul de a asigura o acțiune comună și eficace în lupta împotriva introducerii și propagării bolilor și dăunătorilor vegetalelor și produselor vegetale și în vederea promovării adoptării unor măsuri în acest scop, statele contractante se angajează să ia măsurile legislative, tehnice și regulamentare specificate în prezenta convenție și în acordurile suplimentare adoptate de statele contractante în baza articolului III.

2. Fiecare stat contractant se angajează să supravegheze, pe teritoriul său, aplicarea măsurilor prevăzute în prezenta convenție.

ARTICOLUL II Domeniu de aplicare

1. În prezenta convenție, termenul vegetale desemnează plantele vii și părțile de plante vii, inclusiv semințele în legătură cu care statele contractante consideră necesar să le controleze importul în baza articolului VI al prezentei convenții sau să le certifice starea fitosanitară în baza articolului IV, paragraful 1, alineatul (a), subalineatul (iv) și a articolului V ale prezentei convenții; termenul produse vegetale desemnează produsele neprelucrate și rupte, de origine vegetală, inclusiv semințele care nu sînt vizate prin definiția termenului vegetale.

2. Dispozițiile prezentei convenții pot, de asemenea, să se aplice, dacă statele contractante consideră util, antrepozitelor, recipientelor, mijloacelor de transport, materialului de ambalaj și altor materiale de orice fel care însoțesc plantele, ca pămîntul, care intervin în transportul internațional al vegetalelor și produselor vegetale.

3. Prezenta convenție se referă în special la bolile și dăunătorii plantelor care prezintă importanță în comerțul internațional.

ARTICOLUL III Acorduri suplimentare

1. Acorduri suplimentare aplicabile unor regiuni speciale, unor boli sau dăunători determinați, unor vegetale și produse vegetale specificate sau unor anumite moduri de transport internațional al vegetalelor și produselor vegetale, sau acorduri suplimentare tinzînd într-un alt mod la aplicarea dispozițiilor prezentei convenții, pot fi elaborate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (desemnată mai jos sub denumirea "FAO"), fie la recomandarea unui stat contractant, fie din proprie inițiativă, în scopul de a rezolva, în materia protecției vegetalelor, probleme particulare care reclamă o atenție sau soluții speciale.

2. Orice acord suplimentar de această natură va intra în vigoare, pentru fiecare stat contractant, după ce a fost acceptat conform dispozițiilor actului constitutiv și regulamentului interior al FAO.

ARTICOLUL IV Organizații naționale de protecție a vegetalelor

1. Fiecare stat contractant se angajează să adopte dispozițiile necesare pentru a organiza, în cel mai scurt timp, și în măsura posibilităților sale:

a) o organizație oficială de protecție a vegetalelor, însărcinată în principal cu:

(i) inspecția culturilor de vegetale, a terenurilor cultivate (inclusiv cîmpurile, plantațiile, pepinierele și serele) și a vegetalelor și produselor vegetale înmagazinate sau în curs de transport, în special în scopul de a semnala existența, apariția și propagarea bolilor și dăunătorilor vegetalelor și de a lupta împotriva bolilor și dăunătorilor.

(ii) inspecția expedițiilor de vegetale și produse vegetale care fac obiectul schimburilor internaționale și în măsura posibilului, inspecția altor articole sau produse transportate care fac obiectul schimburilor internaționale în astfel de condiții încît pot vehicula ocazional boli și dăunători ai vegetalelor și produselor vegetale, inspecția și supravegherea instalațiilor de înmagazinare și a mijloacelor de transport de orice fel care intervin în schimburile internaționale, fie că este vorba de vegetale sau produse vegetale ori de alte produse, în special în scopul de a împiedica propagarea dincolo de frontierele naționale a bolilor și dăunătorilor vegetalelor și produselor vegetale;

(iii) dezinfestarea sau dezinfecția expedițiilor de vegetale și produse vegetale care fac obiectul schimburilor internaționale, precum și a recipientelor, instalațiilor de înmagazinare și mijloacelor de transport utilizate, de orice fel;

(iv) eliberarea certificatelor privind starea fitosanitară și proveniența expedițiilor de vegetale și produse vegetale (desemnate mai jos sub denumirea de "certificate fitosanitare");

b) difuzarea, pe plan național, a informațiilor asupra bolilor și dăunătorilor vegetalelor și produselor vegetale și a mijloacelor de prevenire și de combatere;

c) cercetarea și ancheta în domeniul protecției vegetalelor.

2. Fiecare stat contractant va prezenta directorului general al FAO un raport descriind structura organizației sale naționale pentru protecția vegetalelor și modificările aduse acestei organizații. Directorul general FAO va comunica aceste informații tuturor statelor contractante.

ARTICOLUL V Certificate fitosanitare

1. Fiecare stat contractant va lua măsurile necesare pentru a elibera certificate fitosanitare, conforme atît reglementărilor privind protecția vegetalelor în vigoare în celelalte state contractante, cît și prevederilor care urmează:

(a) Funcțiile de inspecție a expedițiilor și de eliberare a certificatelor nu vor putea fi îndeplinite decît de agenți competenți din punct de vedere tehnic și corespunzător autorizați, ori sub autoritatea lor, care acționează în condiții și dispun de informații de natură să permită autorităților țării importatoare să accepte aceste certificate ca documente demne de încredere.

(b) Certificatele care au ca obiect vegetalele destinate cultivării sau înmulțirii vor trebui să fie redactate conform modelului reprodus în anexa la prezenta convenție și să furnizeze în plus orice declarație suplimentară cerută de autoritățile țării importatoare; modelul de certificat poate fi, eventual, utilizat pentru alte vegetale și produse vegetale cu condiția să nu contravină cerințelor țării importatoare.

(c) Aceste certificate să nu comporte nici o corectură sau ștersătură.

2. Fiecare stat contractant se angajează să nu ceară, pentru a însoți expedițiile de vegetale importate pe teritoriul său în scopul cultivării sau înmulțirii, certificate fitosanitare care nu corespund modelului reprodus în anexa la prezenta convenție.

ARTICOLUL VI Dispoziții privind importurile

1. Fiecare stat contractant are toată autoritatea să reglementeze importul vegetalelor și produselor vegetale în scopul de a lupta împotriva introducerii bolilor și dăunătorilor vegetalelor pe teritoriul său și, în acest scop, poate:

a) să impună restricții sau condiții la importul vegetalelor sau produselor vegetale;

b) să interzică importul anumitor vegetale sau produse vegetale ori anumitor loturi de vegetale sau produse vegetale;

c) să inspecteze sau să pună în carantină expediții determinate de vegetale sau produse vegetale;

d) să procedeze la dezinfecția, dezinfestarea sau distrugerea unor expediții determinate de vegetale sau produse vegetale; să ceară dezinfecția, dezinfestarea sau distrugerea acestor expediții sau chiar să le interzică intrarea.

2. În scopul de a frîna cît mai puțin posibil comerțul internațional, fiecare stat contractant va efectua supravegherea prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol, conformîndu-se prevederilor următoare:

a) Statele contractante nu trebuie să ia, pe baza reglementărilor lor asupra protecției vegetalelor, nici una dintre măsurile menționate la paragraful 1 al prezentului articol, în afară de cazul cînd acestea răspund unor necesități de ordin fitosanitar.

b) Orice stat contractant care impune restricții sau condiții la importul vegetalelor și produselor vegetale pe teritoriul său trebuie să publice aceste restricții sau condiții și să le comunice imediat serviciilor de protecție a plantelor din celelalte state contractante și FAO.

c) Orice stat contractant care interzice, conform reglementărilor sale asupra protecției vegetalelor, importul vegetalelor sau produselor vegetale, trebuie să publice hotărîrea sa motivată și să pună imediat la curent serviciile de protecție a plantelor din celelalte state și FAO.

d) Orice stat contractant care limitează punctele de intrare pentru importul anumitor vegetale sau produse vegetale trebuie să aleagă aceste puncte astfel încît să nu împiedice, fără a fi necesar, comerțul internațional. Statul contractant trebuie să publice o listă a acestor puncte și să o comunice serviciilor de protecție a vegetalelor din celelalte state contractante și FAO. Orice restricție de acest fel nu va fi autorizată decît dacă vegetalele sau produsele vegetale în cauză trebuie să fie însoțite de certificate fitosanitare ori supuse unei inspecții sau unui tratament.

e) Inspecția, de către serviciile de protecție a plantelor dintr-un stat contractant, a expedițiilor de vegetale destinate importului trebuie să se efectueze în cel mai scurt timp posibil ținînd cont în mod corespunzător de natura perisabilă a acestor vegetale. Dacă o expediție este recunoscută ca nefiind conformă condițiilor cerute de legislația statului importator în materie de protecție a vegetalelor, serviciul de protecție a vegetalelor din statul exportator trebuie să fie informat. Dacă se efectuează distrugerea totală sau parțială a expediției, un proces-verbal oficial trebuie să fie transmis fără întîrziere serviciului de protecție a vegetalelor din statul exportator.

f) Statele contractante trebuie să ia măsurile necesare pentru ca, asigurînd apărarea producției lor vegetale, să fie redus la minimum numărul cazurilor în care un certificat fitosanitar este cerut la importul vegetalelor sau produselor vegetale nedestinate cultivării, cum sînt cerealele, fructele, legumele și florile tăiate.

g) Statele contractante pot lua măsuri în vederea importării, pentru cercetări științifice, a vegetalelor și produselor vegetale și a eșantioanelor de dăunători și organisme patogene ale vegetalelor, luînd toate precauțiile necesare pentru a împiedica riscul propagării acestor boli și dăunători ai vegetalelor.

3. Prevederile prezentului articol nu sînt aplicabile tranzitului prin teritoriul statelor contractante, în afară de cazul cînd ele sînt necesare protecției vegetalelor acestor state.

ARTICOLUL VII Colaborare internațională

Statele contractante vor colabora în măsura posibilităților pentru realizarea scopurilor prezentei convenții în special în modul următor:

a) Fiecare stat contractant, utilizînd pe deplin posibilitățile și serviciile oferite în acest domeniu de organizațiile existente, se angajează să colaboreze cu FAO în vederea organizării unui serviciu mondial de informații asupra bolilor și dăunătorilor vegetalelor și, din momentul creării acestei organizații, să furnizeze periodic FAO informațiile de mai jos:

(i) rapoarte privind manifestarea, apariția și propagarea pe teritoriul său a bolilor și dăunătorilor vegetalelor care prezintă importanță din punct de vedere economic și un pericol imediat sau o posibilitate de pericol;

(ii) descrierea metodelor de luptă împotriva bolilor și dăunătorilor vegetalelor și produselor vegetale care s-au dovedit eficace.

b) Participînd, în măsura posibilităților, la orice campanie specială de luptă împotriva bolilor și dăunătorilor vegetalelor care constituie o serioasă amenințare pentru recolte și a căror gravitate cere o acțiune pe plan internațional.

ARTICOLUL VIII Organizații regionale de protecție a vegetalelor

1. Statele contractante se angajează să colaboreze pentru a înființa în regiunile corespunzătoare organizații regionale pentru protecția vegetalelor.

2. Aceste organizații vor asigura un rol coordonator în regiunile în care sînt competente și vor lua parte la diferite activități în vederea realizării obiectivelor prezentei convenții.

ARTICOLUL IX Reglementarea diferendelor

1. În caz de contestație asupra interpretării sau aplicării prezentei convenții, sau dacă unul dintre statele contractante consideră că o acțiune întreprinsă de un alt stat contractant este incompatibilă cu obligațiile pe care i le impun articolele V și VI ale prezentei convenții, în special în ce privește motivele unei interdicții sau unei restricții la intrarea vegetalelor sau produselor vegetale care provin din teritoriul său, statul sau statele interesate pot cere directorului general al FAO să desemneze un comitet însărcinat cu examinarea diferendului.

2. În acest caz, directorul general al FAO, în consultare cu guvernele interesate, va desemna un comitet de experți care va cuprinde reprezentanți ai acestor guverne. Acest comitet va examina diferendul ținînd seama de toate documentele și elementele probatorii utile prezentate de statele interesate. Comitetul va prezenta un raport directorului general al FAO, care îl va comunica statelor interesate și celorlalte state contractante.

3. Fără a recunoaște recomandărilor acestui comitet un caracter obligatoriu, statele contractante convin să le ia ca bază a oricărei noi examinări, de către statele interesate, a problemei care se află la originea contestației.

4. Guvernele interesate vor suporta o parte egală a cheltuielilor misiunii încredințate experților.

ARTICOLUL X Înlocuirea acordurilor anterioare

Prezenta convenție pune capăt și se substituie, în relațiile dintre părțile contractante, Convenției internaționale filoxerice din 3 noiembrie 1881, Convenției adiționale de la Berna din 15 aprilie 1889 și Convenției internaționale de la Roma din 16 aprilie 1929 asupra protecției vegetalelor.

ARTICOLUL XI Aplicare teritorială

1. Orice stat poate, la data ratificării sau aderării sau în orice moment după această dată, să comunice directorului general al FAO o declarație care să indice că prezenta convenție este aplicabilă tuturor sau unei părți din teritoriile cărora le asigură reprezentarea pe plan internațional. Această hotărîre își va produce efectele după treizeci zile de la primirea de către directorul general a declarației prin care au fost desemnate aceste teritorii.

2. Orice stat care a transmis directorului general al FAO o declarație conform paragrafului 1 al prezentului articol poate în orice moment să comunice o nouă declarație modificînd întinderea declarației precedente sau punînd capăt aplicării dispozițiilor prezentei convenții în oricare dintre teritorii. Această declarație își va produce efectele după treizeci zile de la data primirii sale de către directorul general.

3. Directorul general al FAO va informa toate statele semnatare sau care aderă despre declarațiile pe care le-a primit în aplicarea prezentului articol.

ARTICOLUL XII Ratificarea și aderarea

1. Prezenta convenție este deschisă semnării tuturor statelor pînă la 1 mai 1952 și va fi ratificată cît mai curînd posibil. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la directorul general al FAO care va notifica fiecărui stat semnatar data depunerii instrumentului.

2. Statele care nu au semnat prezenta convenție vor fi admise să adere din momentul în care ea va intra în vigoare conform articolului XIV. Aderarea se va efectua prin depunerea unui instrument de aderare la directorul general al FAO care va informa despre aceasta statele semnatare și pe cele care au aderat.

ARTICOLUL XIII Amendamente

1. Orice propunere de amendament la prezenta convenție, introdusă de un stat contractant, trebuie să fie supusă directorului general al FAO.

2. Orice propunere de amendament introdusă de un stat contractant și primită de directorul general al FAO trebuie să fie prezentată pentru aprobare conferinței FAO, reunită în sesiune ordinară sau specială; dacă amendamentul implică importante modificări de ordin tehnic sau impune obligații noi statelor contractante, el va fi studiat de un comitet consultativ de experți convocat de FAO înaintea conferinței.

3. Orice propunere de amendament va fi notificată statelor contractante de către directorul general al FAO cel mai tîrziu la data trimiterii ordinii de zi a sesiunii conferinței la care această propunere urmează să fie examinată.

4. Orice propunere de amendament trebuie să fie adoptată de conferința FAO și își produce efectele începînd din a treizecea zi de la acceptarea sa de două treimi din statele contractante. Totuși, amendamentele care implică obligații noi în sarcina statelor contractante nu își produc efectele, pentru orice stat contractant, decît după ce au fost acceptate de el și începînd din a treizecea zi de la acceptare.

5. Instrumentele de acceptare a amendamentelor care implică noi obligații vor fi depuse la directorul general al FAO, care va informa toate statele contractante despre primirea acestor instrumente și despre intrarea în vigoare a amendamentelor.

ARTICOLUL XIV Intrarea în vigoare

Prezenta convenție va intra în vigoare între părți după ce trei state semnatare au ratificat-o. Ea va intra în vigoare pentru celelalte state la data depunerii instrumentului lor de ratificare sau de aderare.

ARTICOLUL XV Denunțare

1. Fiecare dintre statele contractante poate, în orice moment, să aducă la cunoștință că denunță prezenta convenție, prin notificare adresată directorului general al FAO. Directorul general va informa imediat despre aceasta toate statele semnatare sau care au aderat.

2. Denunțarea nu își va produce efectele decît după un an de la data primirii notificării de către directorul general al FAO.

ANEXĂ

Certificat fitosanitar (model)

SERVICIUL DE PROTECȚIE A PLANTELOR
DIN ............ No.

Se certifică faptul că vegetalele, părțile de vegetale sau produse vegetale descrise mai jos au fost examinate în mod detaliat, în totalitate sau pe eșantioane reprezentative (data) ......... de (numele) ................... agent autorizat al (serviciul) .......................... și sînt, după cunoștința sa, considerate practic neatinse de dăunători și boli periculoase pentru culturi și că expediția este considerată conformă reglementărilor fitosanitare actualmente în vigoare în țara importatoare, astfel cum este specificat în declarația suplimentară de mai jos sau altfel.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Fumigație sau dezinfecție (a se completa la cererea țării importatoare); Data ....................... Tratamentul .................................... Durata tratamentului ....... Produsul chimic utilizat și concentrația ....... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Declarații suplimentare Întocmit la .... la .... 19 .... (Semnătura) (Funcția) Sigiliul serviciului ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── DESCRIEREA EXPEDIȚIEI Numele, prenumele și adresa expeditorului ...................................... Numele, prenumele și adresa destinatarului ..................................... Numărul și natura coletelor .................................................... Marca coletelor ................................................................ Proveniența (la cererea țării importatoare) .................................... Mijloc de transport ............................................................ Punct de intrare ............................................................... Conținutul expediției .......................................................... Numele botanic (la cererea țării importatoare) .................................

Întocmită la Roma, Italia, la șase decembrie una mie nouă sute cincizeci și unu, într-un singur exemplar în limbile engleză, franceză și spaniolă, fiecare text avînd aceeași valabilitate. Originalele vor fi depuse în arhivele Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Copii certificate conform vor fi remise de către directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură fiecăruia din statele semnatare sau aderente.

Drept care subsemnații, autorizați în acest scop în bună și cuvenită formă, au semnat prezenta convenție în numele guvernelor lor respective la datele indicate în dreptul semnăturilor lor.

;
se încarcă...