Parlamentul României

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*)

Modificări (3), Acțiuni admise (2), Acțiuni respinse (13), Referințe (7), Derogări (1), Cărți (1), Reviste (6), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iunie 1934

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Devenită lege prin Decretul nr. 1249/1934.

TITLUL I Despre cambie

CAPITOLUL I Despre emiterea și forma cambiei

Art. 1. - Jurisprudență (6), Referințe în cărți (1)

Cambia cuprinde:

1. Denumirea de cambie trecută în însuși textul titlului și exprimată în limba întrebuințată pentru redactarea acestui titlu;

2. Ordinul necondiționat de a plăti o sumă determinată; Jurisprudență (1)

3. Numele aceluia care trebue să plătească (tras); Modificări (1)

4. Arătarea scadenții;

5. Arătarea locului unde plata trebue făcută;

6. Numele acelui căruia sau la ordinul căruia plata trebue făcută;

7. Arătarea datei și a locului emiterii;

8. Semnătura celui care emite cambia (trăgător).

Art. 2. - Jurisprudență (20)

Titlul căruia îi lipsește vreuna din condițiunile arătate la articolul precedent nu are valoarea unei cambii, afară de cazurile arătate în alineatele ce urmează:

Cambia fără arătarea scadenții este socotită plătibilă la vedere.

În lipsa unei arătări speciale, locul arătat lângă numele trasului este socotit loc de plată și, în același timp, loc al domiciliului trasului.

Cambia care nu arată locul unde a fost emisă se socotește semnată în locul arătat lângă numele trăgătorului.

Dacă în cambie sunt arătate mai multe locuri de plată, posesorul cambiei o va putea prezenta pentru acceptare sau plată la oricare din aceste locuri.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Cambia poate fi la ordinul trăgătorului însuși.

Ea poate fi trasă asupra trăgătorului însuși.

Ea poate fi trasă pentru contul unui terțiu.

Art. 4. -

Cambia poate fi plătită la domiciliul unui al treilea, fie în localitatea unde trasul domiciliază, fie în altă localitate.

Dacă în cambie nu se prevede de către tras că plata se va face la domiciliul celui de al treilea, se presupune ca ea va fi făcută de acesta din urmă.

Art. 5. -

Într'o cambie plătibilă la vedere sau la un anume timp dela vedere, trăgătorul poate stipula că suma va fi producătoare de dobândă. În orice altă cambie această stipulațiune se socotește nescrisă.

Cifra dobânzii va trebui să fie arătată în cambie; în lipsa acestei arătări stipulațiunea se socotește nescrisă. Jurisprudență (1)

Dobânda curge dela data emisiunii cambiei dacă o altă dată nu este arătată.

Art. 6. - Jurisprudență (4)

Dacă într'o cambie suma de plată este scrisă în litere și în cifre, în caz de deosebire, suma de plată este cea scrisă în litere.

Dacă suma de plată este scrisă de mai multe ori, fie în litere, fie în cifre, în caz de deosebire, suma de plată este suma cea mai mică.

Art. 7. - Jurisprudență (2)

Dacă cambia poartă semnături ale unor persoane incapabile de a se obliga prin cambie, semnături false sau semnături ale unor persoane imaginare, ori semnături care pentru orice alt motiv nu ar putea obliga persoanele care au semnat cambia, sau în numele cărora ea a fost semnată, obligațiunile celorlalți semnatari rămân totuși valabile.

Art. 8. - Modificări (2), Jurisprudență (5)

Orice semnătură cambială trebue să cuprindă numele și pronumele sau firma celui care se obligă. Este totuși valabilă semnătura în care pronumele este prescurtat sau arătat numai prin inițială.

Art. 9. - Jurisprudență (3)

Cine pune semnătura sa pe cambie, ca reprezentant al unei persoane pentru care nu avea împuternicirea de a lucra, e ținut personal în temeiul cambiei și, dacă a plătit, are aceleași drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentant. Aceeași regulă se aplică reprezentantului care a depășit împuternicirea sa.

Art. 10. - Jurisprudență (3)

Orice persoană se poate obliga cambialmente prin mandatar, chiar dacă mandatul este conceput în termeni generali în ce privește dreptul mandatarului de a emite sau semna cambii.

Art. 11. -

Trăgătorul răspunde de acceptare și de plată.

El poate să se descarce de răspunderea de acceptare; orice clauză prin care se descarcă de răspunderea de plată se socotește nescrisă.

Art. 12. - Jurisprudență (27)

Dacă o cambie, necompletată la emitere, a fost completată fără a se ține seama de înțelegerile intervenite, neobservarea acestor înțelegeri nu va putea fi opusă posesorului, afară numai dacă acesta a dobândit cambia cu rea credință, sau dacă a săvârșit o greșeală gravă în dobândirea ei. Jurisprudență (2)

Posesorul decade din dreptul de a completa cambia în alb după trei ani dela data emisiunii cambiei. Jurisprudență (2)

Asemenea decădere nu este opozabilă posesorului de bună credință, căruia titlul i-a fost transmis completat. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II Despre gir

Art. 13. - Jurisprudență (5)

Cambia, chiar dacă nu a fost expres trasă la ordin, este transmisibilă prin gir. Jurisprudență (1)

Dacă trăgătorul a înscris în cambie cuvintele: "nu la ordin" sau o expresiune echivalentă, titlul este transmisibil numai în forma și cu efectele unei cesiuni ordinare. Jurisprudență (2)

Girul poate fi făcut chiar în folosul trasului, indiferent dacă a acceptat sau nu, al trăgătorului sau al oricărui alt obligat. Aceștia pot să gireze din nou cambia.

Art. 14. - Jurisprudență (2)

Girul trebue să fie necondiționat. Orice condițiune la care ar fi supus se socotește nescrisă.

Girul parțial este nul.

Girul "la purtător" este echivalentul unui gir în alb.

Art. 15. - Modificări (1)

Girul trebue să fie scris pe cambie sau pe un adaus (foaie de prelungire) al acesteia (allonge). El trebue să fie semnat de girant.

Girul este valabil chiar dacă beneficiarul nu este arătat sau dacă girantul a pus numai semnătura (gir în alb). În acest din urmă caz girul pentru a fi valabil trebue să fie scris pe dosul cambiei sau pe adaus.

Art. 16. - Jurisprudență (5)

Girul transmite toate drepturile izvorâte din cambie. Dacă girul este în alb posesorul poate:

1) să-l completeze cu propriul său nume sau cu numele altei persoane;

2) să gireze cambia din nou în alb sau în ordinul unei anume persoane;

3) să predea cambia unui terțiu fără să completeze girul în alb și fără s'o gireze.

Art. 17. - Jurisprudență (1)

Girantul, dacă nu s'a stipulat altfel, răspunde de acceptare și de plată.

El poate interzice un nou gir; în acest caz el nu răspunde față de persoanele cărora cambia a fost ulterior girată.

Art. 18. - Jurisprudență (6)

Deținătorul unei cambii este socotit posesor legitim, dacă justifică dreptul său printr'o serie neîntreruptă de giruri, chiar dacă ultimul gir este în alb. Girurile șterse se socotesc, în această privință, nescrise.

Dacă un gir în alb este urmat de un alt gir, semnatarul acestuia este socotit că a dobândit cambia prin efectul unui gir în alb.

Dacă o persoană a pierdut, prin orice întâmplare, posesiunea unei cambii, noul posesor care justifică dreptul său în modul arătat în alineatul precedent, nu este ținut să predea cambia, afară numai dacă a dobândit-o cu rea credință, sau dacă a săvârșit o greșeală gravă în dobândirea ei. Jurisprudență (1)

Art. 19. - Jurisprudență (42), Reviste (2)

Persoanele împotriva cărora s'a pornit acțiune cambială nu pot opune posesorului excepțiunile întemeiate pe raporturile lor personale, cu trăgătorul sau cu posesorii anteriori, afară numai dacă posesorul dobândind cambia a lucrat cu știință în paguba debitorului.

Art. 20. -

Dacă girul cuprinde mențiune "valoarea pentru acoperire", pentru "încasare", "pentru procură", sau orice altă mențiune care implică un simplu mandat, posesorul poate să exercite toate drepturile izvorând din cambie, dar nu o poate gira decât cu titlul de procură.

Cei obligați nu pot opune în acest caz posesorului decât excepțiunile ce ar fi putut opune girantului.

Mandatul cuprins într'un gir "de procură", nu încetează prin moartea mandantului, prin incapacitatea sau restrângerea capacității acestuia.

Art. 21. - Jurisprudență (2)

Dacă girul cuprinde mențiunea "valoare în garanție", "valoare în gaj" sau orice altă mențiune care implică un gaj, posesorul poate exercita toate drepturile izvorând din cambie, dar un gir făcut de el este socotit ca făcut cu titlul de procură.

Cei obligați nu pot opune posesorului excepțiunile întemeiate pe raporturile lor personale cu girantul, afară numai dacă posesorul, primind cambia, a lucrat cu știință în paguba debitorului.

Art. 22. -

Girul posterior scadenței produce aceleași efecte ca un gir anterior. Cu toate acestea, girul făcut posterior protestului de neplată, sau făcut după trecerea termenului pentru facerea protestului, produce numai efectele unei cesiuni ordinare.

Girul fără dată este socotit, până la dovada contrarie, ca fiind făcut înainte de trecerea termenului stabilit pentru facerea protestului.

Art. 23. - Jurisprudență (2)

Prin cesiunea cambiei, derivând fie dintr'un gir făcut posterior protestului de neplată sau după expirarea termenului pentru facerea protestului, fie dintr'un act separat, chiar anterior scadenței, se transmit creditorului toate drepturile cambiale ale cedentului, căruia i se vor putea opune toate excepțiunile opozabile acestuia, cesionarul având dreptul la predarea cambiei.

CAPITOLUL III Despre acceptare

Art. 24. -

Posesorul cambiei sau chiar un simplu deținător, poate prezenta trasului, până la scadență, cambia spre acceptare, la domiciliul acestuia.

Art. 25. -

În orice cambie trăgătorul poate stipula că ea va trebui să fie prezentată spre acceptare, fixând sau nu un termen pentru prezentare.

El poate interzice în cambie prezentarea spre acceptare, afară numai de cazul în care cambia este plătibilă la un terțiu sau este plătibilă într'o altă localitate decât aceea a domiciliului trasului, sau dacă este plătibilă la un anume timp dela vedere.

El poate de asemenea să stipuleze că prezentarea spre acceptare nu va putea avea loc înaintea unei anume date.

În afară de cazul când trăgătorul a interzis prezentarea spre acceptare, oricare din giranți poate stipula că va trebui să fie prezentată cambia spre acceptare, fixând sau nu un termen pentru prezentare.

Art. 26. -

Cambia plătibilă la un anume timp dela vedere, trebue prezentată spre acceptare în termen de un an dela data emisiunii.

Trăgătorul poate reduce sau prelungi acest termen.

Aceste termene pot fi reduse de giranți.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...