Act Internațional

Convenția privind regimul strâmtorilor Mării Negre din 20.07.1936

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 1936

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

MAIESTATEA SA REGELE BULGARILOR, PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, MAIESTATEA SA REGELE MAREI BRITANII, AL IRLANDEI ȘI AL TERITORIILOR BRITANICE DE DINCOLO DE MĂRI, ÎMPĂRAT AL INDIILOR, MAIESTATEA SA REGELE ELENILOR, MAIESTATEA SA ÎMPĂRATUL JAPONIEI, MAIESTATEA SA REGELE ROMÂNIEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII TURCE, COMITETUL CENTRAL EXECUTIV AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE ȘI MAIESTATEA SA REGELE IUGOSLAVIEI;

Însuflețiți de dorința de a orândui trecerea și navigațiunea în strâmtoarea Dardanelelor, Marea de Marmara și Bosfor, coprinse sub denumirea generală de "Strâmtori", astfel, încât să se salvgardeze, în cadrul securității Turciei și al securității, în Marea Neagră, a Statelor riverane, principiul consfințit prin art. 23 al Tratatului de pace semnat la Lausanne, la 24 Iulie 1923;

Au hotărât să substituie prezenta Convențiune Convențiunii semnate la Lausanne la 24 iulie 1923 și au desemnat drept Plenipotențiarii lor, anume:

MAIESTATEA SA REGELE BULGARILOR:

D-l Doctor Nicolae P. NICOLAEV, Ministru plenipotențiar, Secretar General al Ministerului Afacerilor Străine și al Cultelor;

D-l Petru NEICOV, Ministru plenipotențiar, Directorul Afacerilor politice la Ministerul Afacerilor Străine și al Cultelor.

PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE:

D-l PAUL-BONCOUR, senator. Delegat permanent al Franței la Societatea Națiunilor, fost Președinte al Consiliului, fost Ministru al Afacerilor Străine, Cavaler al Legiunii de Onoare, Cruce de războiu;

D-l Henri PONSOT, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Franceze la Ankara, Mare Ofițer al Legiunii de Onoare.

MAIESTATEA SA REGELE MAREI BRITANII, AL IRLANDEI ȘI AL TERITORIILOR BRITANICE DE DINCOLO DE MĂRI, ÎMPĂRAT AL INDIILOR:

PENTRU MAREA BRITANIE ȘI IRLANDA DE NORD ȘI TOATE PĂRȚILE IMPERIULUI BRITANIC CARI NU SUNT INDIVIDUAL MEMBRE ALE SOCIETĂȚII NAȚIUNILOR:

Foarte Onorabilul Lord STANLEY, P.C., M.C., M.P., Secretar parlamentar al Amiralității Sale,

PENTRU COMMONWEALTH-UL AUSTRALIEI:

Foarte Onorabilul Stanley Melbourne BRUCE, C.H., M.C., Înalt Comisar al Commonwealth-ului Australiei la Londra;

MAIESTATEA SA REGELE ELENILOR:

D-l Nicolae POLITIS, Trimis extraordinar și Ministru plenipotențiar al Greciei la Paris, fost Ministru al Afacerilor Străine;

D-l Raoul BIBICA ROSETTI, Delegat permanent al Greciei pe lângă Societatea Națiunilor;

MAIESTATEA SA ÎMPĂRATUL JAPONIEI:

D-l Naotake SATO, Jusammi, Mare Cordon al Ordinului Soarelui Răsărind, Ambasador extraordinar și plenipotențiar la Paris;

D-l Massa-aki HOTTA, Jushii, a doua clasă a Ordinului Soarelui Răsărind, Trimis extraordinar și Ministru plenipotențiar la Berna;

MAIESTATEA SA REGELE ROMÂNIEI:

D-l Nicolae Titulescu, Ministru Secretar de Stat al Departamentul Afacerilor Străine;

D-l Constantin CONTZESCU, Ministru plenipotențiar, Delegat al României la Comisiunile Europeană și Internațională a Dunărei;

D-l Vespasian PELLA, Trimis extraordinar și Ministru plenipotențiar la Haga;

PREȘEDINTELE REPUBLICII TURCE:

D-l Doctor RUȘTU ARAS, Ministrul Afacerilor Străine, deputat de Izmir;

D-l Suad DAVAZ, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Turce la Paris;

D-l Numan MENEMENCIOGLU, Ambasador al Turciei, Secretar General al Ministerului Afacerilor Străine;

D-l Asim GUNDUZ, General de Corp de Armată, Sub-Șef al Statului Major General;

D-l Neemeddin SADAK, Delegat permanent al Turciei pe lângă Societatea Națiunilor, deputat de Sivas, raportorul Comisiunii Afacerilor Străine;

COMITETUL CENTRAL EXECUTIV AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE:

D-l Maxim LITVINOFF, Membru în Comitetul Central Executiv al Uniunei Republicelor Sovietice Socialiste, Comisar al Poporului la Afacerile Străine.

MAIESTATEA SA REGELE IUGOSLAVIEI:

D-l Ivan SOUBBOTITCH, Delegat permanent al Regatului Iugoslaviei pe lângă Societatea Națiunilor.

CARI, după ce au arătat deplinele lor puteri, aflate în bună și cuvenită formă, au convenit asupra următoarelor dispozițiuni:

ARTICOLUL 1

Înaltele Părți contractante recunosc și afirmă principiul libertății de trecere și de navigațiune maritimă prin Strâmtori.

Folosința zisei libertăți este reglementată de acum înainte prin dispozițiunile prezentei Convențiuni.

SECȚIUNEA I Vase de comerț

ARTICOLUL 2

În timp de pace, vasele de comerț se vor bucura de deplina libertate de trecere și de navigațiune în Strâmtori, ziua și noaptea, oricari ai fi pavilionul și încărcătura, fără nici o formalitate, sub rezerva dispozițiunilor articolului 3 următor. Nici o taxă sau sarcină alta decât acele a căror percepere este prevăzută prin anexa I a prezentei Convențiuni nu va fi impusă de către autoritățile turcești asupra acestor vase atunci când vor trece în tranzit fără escală în vre-un port al Strâmtorilor.

În scop de a înlesni perceperea acestor taxe sau sarcine, vasele de comerț cari vor străbate Strâmtorile vor aduce la cunoștința agenților postului vizat la articolul 3, numele, naționalitatea, tonajul, destinațiunea și proveniența lor.

Pilotajul și remorcajul rămân facultative.

ARTICOLUL 3

Orice vas care pătrunde în Strâmtori prin Marea Egee sau prin Marea Neagră se va opri la un post sanitar lângă intrarea Strâmtorilor, în vederea controlului sanitar stabilit de regulamentele turcești, în cadrul prescripțiunilor sanitare internaționale. Pentru vasele cari posedă o patentă netă de sănătate sau cari prezintă o declarațiune de sănătate, dovedind că ele nu intră în prevederile dispozițiunilor alineatului 2 al prezentului articol, acest control se va efectua ziua și noaptea, în cea mai mare grabă și nicio altă oprire nu le va putea fi impusă în cursul trecerii lor prin Strâmtori.

Vasele cari au la bord cazuri de ciumă, de holeră, de friguri galbene, de tifos exantematic ori de variolă, sau cari au avut asemenea cazuri mai puțin de șapte zile înainte, precum și vasele cari au părăsit un port contaminat de mai puțin de cinci ori douăzeci și patru de ore, se vor opri la postul sanitar indicat la alineatul precedent pentru a îmbarca paznicii sanitari pe care autoritățile turcești i-ar putea desemna. Nicio taxă sau sarcină nu va fi percepută în acest scop și paznicii vor trebui debarcați la un post sanitar la ieșirea din Strâmtori.

ARTICOLUL 4

În timp de războiu, Turcia ne fiind beligerantă, vasele de comerț, oricare ar fi pavilionul și încărcătura, se vor bucura de libertatea de trecere și de navigațiune în Strâmtori în condițiunile prevăzute la articolele 2 și 3.

Pilotajul și remorcajul rămân facultative.

ARTICOLUL 5

În timp de război, Turcia fiind beligerantă, vasele de comerț neaparținând unei țări în război cu Turcia, se vor bucura de libertatea de trecere și de navigațiune în Strâmtori, sub condițiunea de a nu ajuta în nici un chip pe inamic.

Aceste vase vor intra în timpul zilei în Strâmtori și trecerea va trebui să se efectueze pe calea care va fi indicată, pentru fiecare caz, de autoritățile turcești.

ARTICOLUL 6

În cazul când Turcia s'ar socoti amenințată de o primejdie iminentă de război, se va menține totuși aplicarea dispozițiunilor articolului 2, atât numai că vasele vor trebui să intre în Strâmtori în timpul zilei și că trecerea va trebui să se efectueze pe calea care va fi indicată, pentru fiecare caz, de autoritățile turcești.

Pilotajul ar putea, în acest caz, să devină obligatoriu, dar fără retribuțiune.

ARTICOLUL 7

Termenul "vase de comerț" se aplică tuturor vaselor ce nu sunt vizate prin Secțiunea II a prezentei Convențiuni.

SECȚIUNEA II Vase de războiu

ARTICOLUL 8

În termenii prezentei Convențiuni, definițiunea aplicabilă vaselor de război și specificărilor lor, precum și calculului tonajelor, este aceea care se găsește în anexa II a prezentei Convențiuni.

ARTICOLUL 9

Vasele auxiliare ale marinei militare concepute anume pentru transportul combustibilelor, lichide sau nu, nu vor fi supuse preavizului prin articolul 13 și nu vor intra în calculul tonajelor supuse limitării în virtutea articolelor 14 și 18, sub condițiunea de a străbate Strâmtorile în mod izolat. Totuși, ele vor rămâne asimilate vaselor de război, întru cât privește celelalte condițiuni de trecere.

Vasele auxiliare vizate de alineatul precedent nu vor putea beneficia de derogarea prevăzută decât dacă armamentul lor nu comportă: ca artilerie împotriva obiectivelor flotante, mai mult de două piese cu un calibru de maximum 105 mm; ca artilerie împotriva obiectivelor aeriene, mai mult de două materiale cu un calibru de maximum 75 mm.

ARTICOLUL 10

În timp de pace, vasele ușoare de suprafață, vasele mici de luptă și vasele auxiliare, aparținând sau nu unor Puteri riverane ale Mării Negre se vor bucura, oricare ar fi pavilionul lor, fără nicio taxă sau sarcină oarecare, de libertatea de trecere prin Strâmtori, neputând însă pătrunde în ele decât ziua și sub condițiunile prevăzute la articolele 13 și următoarele.

Vasele de război altele decât cele cari intră în categoriile văzute la alineatul precedent, nu vor avea drept de trecere decât în condițiunile speciale prevăzute prin articolele 11 și 12.

ARTICOLUL 11

Puterile riverane ale Mării Negre sunt autorizate a-și trece prin Strâmtori vasele lor de linie de un tonaj superior tonajului prevăzut prin alineatul întâiu al articolului 14, sub condițiunea ca aceste vase să nu străbată Strâmtorile decât unul câte unul, însoțite de cel mult două torpiloare.

ARTICOLUL 12

Puterile riverane ale Mării Negre vor avea dreptul de a-și trece prin Strâmtori, în vederea reîntoarcerii la bază, submarinele lor construite sau cumpărate în afară de această mare, dacă un aviz de punere în șantier sau de cumpărare a fost dat Turciei în timp util.

Submarinele aparținând ziselor Puteri vor putea deasemeni trece prin Strâmtori pentru a fi reparate în șantiere situate în afară Mării Negre, sub condițiunea ca lămuriri respective să fie date Turciei.

În ambele cazuri, submarinele vor trebui să navigheze în timpul zilei și la suprafață și să străbată Strâmtorile în mod izolat.

ARTICOLUL 13

Pentru trecerea prin Strâmtori a vaselor de război, un preaviz va trebui dat Guvernului turc pe cale diplomatică. Durata normală a preavizului va fi de 8 zile; e de dorit însă ca ea să fie ridicată în 15 zile pentru Puterile neriverane ale Mării Negre. Se va specifica în preaviz destinațiunea, numele, tipul și numărul vaselor, precum și data trecerii pentru dus și, de va fi locul, pentru întors. Orice schimbare de dată va trebui să facă obiectul unui preaviz de trei zile.

Intrarea în Strâmtori pentru trecerea la dus va trebui să aibă loc într'un termen de cinci zile cu începere dela data indicată în preavizul inițial. După expirarea acestui termen va trebui dat un nou preaviz, în aceleași condițiuni ca pentru preavizul inițial.

La trecere, comandantul forței navale va comunica, fără a fi nevoit să se oprească unei stațiuni de semnalizare la intrarea Dardanelelor sau a Bosforului, compunerea exactă a forței aflându-se sub ordinele sale.

ARTICOLUL 14

Tonajul global maxim al tuturor forțelor navale străine ce se pot afla în curs de tranzit prin Strâmtori nu va trebui să depășească 15.000 tone, afară de cazurile prevăzute prin articolul 11 și anexa III a prezentei Convențiuni.

Totuși, forțele vizate la alineatul precedent nu vor trebui să cuprindă mai mult de nouă vase.

Nu vor fi cuprinse în acest tonaj vasele aparținând unor Puteri riverane sau neriverane ale Mării Negre care, conform dispozițiunilor articolului 17, vizitează un port al Strâmtorilor.

Nu vor fi deasemeni cuprinse în acest tonaj vasele de război care ar fi suferit o avarie în timpul trecerii; aceste vase se vor supune, în timpul reparațiunilor, dispozițiunilor speciale de securitate editate de către Turcia.

ARTICOLUL 15

Vasele de război în tranzit prin Strâmtori, nu se vor putea folosi, în nici un caz, de aeronavele pe care le-ar purta.

ARTICOLUL 16

În afară de cazul de avarie sau risc de mare, vasele de război în tranzit prin Strâmtori nu vor trebui să-și prelungească șederea într'nsele peste timpul necesar trecerii lor.

ARTICOLUL 17

Dispozițiunile articolelor precedente nu vor putea împiedica nicidecum o forță navală de un tonaj și de o compunere oarecare de a face, într'un port al Strâmtorilor și cu invitația Guvernului turc, o vizită de curtenie de o durată mărginită. Această forță va trebui să părăsească Strâmtorile pe aceeași cale ca la dus, în afară de cazul când s'ar afla în condițiunile voite spre a trece în tranzit prin Strâmtori, conform dispozițiunilor articolelor 10, 14 și 18.

ARTICOLUL 18

1. Tonajul global pe care Puterile neriverane ale Mării Negre îl pot avea în această mare în timp de pace, este limitat în chipul următor:

a) În afară de cazul prevăzut la paragraful b) de mai jos, tonajul global al ziselor Puteri nu va întrece 30.000 tone;

b) În cazul când tonajul flotei celei mai puternice din Marea Neagră ar depăși, la un moment oarecare, cu cel puțin 10.000 tone pe acel al flotei celei mai puternice din acea mare, la data semnării prezentei Convențiuni, tonajul global de 30.000 tone menționat la paragraful a) va fi majorat în aceeași măsură, până la un maxim de 45.000 tone. În acest scop, fiecare Putere riverană va aduce la cunoștința Guvernului turc, conform anexei IV a prezentei Convențiuni, la 1 Ianuarie și 1 Iulie ale fiecărui an, tonajul total al flotei sale în Marea Neagră și Guvernul turc va transmite această informațiune celorlalte Înalte Părți contractante precum și Secretarului General al Societății Națiunilor;

c) Tonajul pe care vreuna din Puterile neriverane îl va avea în Marea Neagră, va fi limitat la două treimi din tonajul global vizat la paragrafele a) și b) de mai sus;

d) Totuși, în cazul când una sau mai multe Puteri neriverane ale Mării Negre ar dori să trimeată în apele ei într'un scop umanitar, forțe navale, aceste forțe, al căror total nu va putea depăși în nici o împrejurare 8.000 tone, vor fi admise să intre în Marea Neagră fără preavizul prevăzut în articolul 13 al prezentei Convențiuni, potrivit unei autorizațiuni obținute de la Guvernul turc în condițiunile următoare: dacă tonajul global la paragrafele a) și b) de mai sus nu este atins și nu trebue să fie depășit de forțele a căror trimetere este cerută, Guvernul turc va acorda zisa autorizare în cel mai scurt timp după primirea cererii de care va fi fost sesizat; dacă zisul tonaj global este deja utilizat sau dacă ar trebui să fie depășit de forțele a căror trimetere este cerută, Guvernul turc va comunica îndată cererea de autorizare celorlalte Puteri riverane ale Mării Negre și dacă, douăzeci și patru de ore după primirea comunicării, aceste Puteri nu fac vre-o obiecțiune, el va aduce la cunoștința Puterilor interesate, cel mai târziu într'un termen util de patruzeci și opt de ore, urmarea pe care va fi hotărât să o dea cererii lor.

Orice intrare ulterioară în Marea Neagră a forțelor navale ale Puterilor neriverane nu se va efectua decât în limitele disponibile ale tonajului global, vizat la paragrafele a) și b) de mai sus.

2. Oricare ar fi scopul prezenței lor în Marea Neagră, vasele de război ale Puterilor neriverane nu vor putea să rămână în apele ei mai mult de douăzeci și una de zile.

ARTICOLUL 19

În timp de războiu, Turcia nefiind beligerantă, vasele de războiu se vor bucura de o deplină libertate de trecere și navigațiune prin Strâmtori în condițiuni identice cu cele stipulate prin articolele 10 până la 18.

Va fi interzis totuși vaselor de războiu ale oricărei Puteri beligerante să treacă prin Strâmtori, afară de cazurile prevăzute prin articolul 25 al prezentei Convențiuni, precum și în cazul de asistență acordată unui Stat victimă a unei agresiuni în virtutea unui tratat de asistență mutuală obligând Turcia, încheiat în cadrul Pactului Societății Națiunilor, înregistrat și publicat în conformitate cu dispozițiunile art. 18 al zisului Pact.

Limitările indicate prin articolele 10 până la 18 nu vor fi aplicabile în cazurile excepționale prevăzute prin alineatul precedent.

Cu toată interzicerea de trecere edictată prin alineatul 2 de mai sus, vasele de războiu ale Puterilor beligerante riverane sau neriverane ale Mării Negre, despărțite de porturile de bază sunt autorizate să se întoarcă în aceste porturi.

Este interzis vaselor de războiu beligerante să procedeze la orice captură, să exercite dreptul de vizită și să săvârșească vreun act ostil oarecare în Strâmtori.

ARTICOLUL 20

În timp de războiu, Turcia fiind beligerantă, dispozițiunile articolelor 10 până la 18 nu vor fi aplicabile; trecerea vaselor de războiu va fi în întregime lăsată la discrețiunea Guvernului turc.

ARTICOLUL 21

În cazul când Turcia s-ar socoti amenințată de o primejdie iminentă de războiu, ea ar avea dreptul să aplice dispozițiunile articolului 20 al prezentei Convențiuni.

Vasele de războiu care, după ce vor fi trecut prin Strâmtori mai înainte ca Turcia să fi uzat de facultatea ce-i este conferită de alineatul precedent, s'ar găsi astfel despărțite de porturile lor de bază, se vor putea întoarce în aceste porturi. E bine înțeles totuși că Turcia va putea să nu acorde beneficiul acestui drept vaselor Statului a cărui atitudine ar fi prilejuit aplicarea prezentului articol.

Dacă Guvernul turc uzează de facultatea ce-i este conferită de alineatul întâi de mai sus, va adresa în acest scop o notificare Înaltelor Părți contractante precum și Secretarului General al Societății Națiunilor.

Dacă Consiliul Societății Națiunilor decide, cu o majoritate de două treimi, că măsurile astfel luate de către Turcia nu sunt îndreptățite și dacă aceasta este de asemenea părerea majorității Înaltelor Părți contractante semnatare ale prezentei Convențiuni, Guvernul turc se obligă a reveni atât asupra măsurilor în chestiune, cât și asupra celor ce ar fi fost luate în baza articolului 6 al prezentei Convențiuni.

ARTICOLUL 22

Vasele de războiu la bordul cărora s'ar afla cazuri de ciumă, holeră, friguri galbene, tifos exantematic sau variolă, sau cari le vor fi avut cu mai puțin de șapte zile înainte, precum și vasele cari au părăsit un port contaminat de mai puțin de cinci ori douăzeci și patru de ore, vor trebui să treacă Strâmtorile în carantină și să aplice prin mijloacele de bord măsurile profilactice necesare spre a evita orice posibilitate de contaminare a Strâmtorilor.

SECȚIUNEA III Aeronave

ARTICOLUL 23

În vederea asigurării trecerii aeronavelor civile între Mediterana și Marea Neagră, Guvernul turc va indica în afară de zonele interzise ale Strâmtorilor, căile aeriene destinate acestei treceri; aeronavele civile se vor putea folosi de aceste căi dând Guvernului turc, pentru survolurile ocazionale un preaviz de trei zile, iar pentru survolurile serviciilor regulate un preaviz general al datelor de trecere.

Pe de altă parte, cu toată remilitarizarea Strâmtorilor, Guvernul turc va procura înlesnirile trebuincioase pentru trecerea în deplină siguranță a aeronavelor civile, autorizate conform reglementațiunii aeriene în vigoare în Turcia, să zboare deasupra teritoriului turc între Europa și Asia. Pentru cazurile când o autorizație de survol ar fi fost acordată, calea de urmat în zona Strâmtorilor va fi indicată periodic.

SECȚIUNEA IV Dispozițiuni generale

ARTICOLUL 24

Atribuțiunile Comisiunii internaționale constituite în virtutea Convențiunii privitoare la regimul Strâmtorilor din 24 Iulie 1923 sunt transferate Guvernului turc.

Guvernul turc se obligă să adune statisticele și să procure informațiunile relative la aplicarea articolelor 11, 12, 14 și 18.

Guvernul turc trebue să vegheze la executarea oricărei dispozițiuni a prezentei Convențiuni privitoare la trecerea vaselor de războiu prin Strâmtori.

De îndată ce va fi fost înștiințat de o viitoare trecerea prin Strâmtori a unei forțe navale străine, Guvernul turc va aduce la cunoștința reprezentanților la Ankara al Înaltelor Părți contractante compunerea acestei forțe, tonajul ei, data prevăzută pentru intrarea ei în Strâmtori și, de va fi cazul, data probabilă a întoarcerii.

Guvernul turc va trimete Secretarului General al Societății Națiunilor, precum și Înaltelor Părți contractante un raport anual arătând mișcările vaselor de războiu străine în Strâmtori și dând toate informațiunile folositoare comerțului și navigațiunii maritime și aeriene prevăzute în prezenta Convențiune.

ARTICOLUL 25

Nici o dispozițiune a prezentei Convențiuni nu atinge drepturile și obligațiunile isvorând din Pactul Societății Națiunilor pentru Turcia sau pentru oricare altă Înaltă Parte contractantă, Membră a Societății Națiunilor.

SECȚIUNEA V Dispozițiuni finale

ARTICOLUL 26

Prezenta Convențiune va fi ratificată în cel mai scurt termen posibil. Ratificările vor fi depuse în arhivele Guvernului Republicii Franceze din Paris.

Guvernul japonez va avea facultatea să se mărginească a aduce la cunoștința Guvernului Republicii Franceze prin reprezentantul său diplomatic la Paris, că ratificarea a fost efectuată și, în acest caz, va trebui să transmită instrumentul de îndată ce se va putea.

Un proces-verbal de depunere va fi întocmit de îndată de șase instrumente de ratificare, printre cari și acel al Turciei, vor fi fost depuse. În acest scop, notificarea prevăzută în alineatul precedent va echivala cu depunerea instrumentului de ratificare.

Prezenta Convențiune va intra în vigoare la data acelui proces-verbal. Guvernul francez va remite tuturor Înaltelor Părți contractante o copie autentică a procesului-verbal prevăzut prin alineatul precedent și a proceselor-verbale de depunere a ratificărilor ulterioare.

ARTICOLUL 27

Cu începe de la intrarea ei în vigoare, prezenta Convențiune va fi deschisă adeziunii oricărei Puteri semnatare a Tratatului de Pace de la Lausanne din 24 Iulie 1923.

Orice adeziune va fi notificată pe cale diplomatică Guvernului Republicii Franceze și, de către acesta, tuturor Înaltelor Părți contractante.

Ea își va produce efectul cu începere din ziua notificării ei Guvernului francez.

ARTICOLUL 28

Prezenta Convențiune va avea o durată de douăzeci de ani, cu începere de la intrarea ei în vigoare.

Principiul libertății de trecere și de navigațiune afirmat prin articolul 1 al prezentei Convențiuni va avea totuși o durată nemărginită.

Dacă, cu doi ani înainte de expirarea zisei perioade de douăzeci de ani, niciuna din Înaltele Părți contractante nu va fi comunicat un preaviz de denunțare Guvernului francez, prezenta Convențiune va rămâne în vigoare până la scurgerea a doi ani de la trimiterea unui preaviz de denunțare. Acest preaviz va fi notificat de către Guvernul francez Înaltelor Părți contractante.

Dacă prezenta Convențiune ar fi denunțată conform dispozițiunilor prezentului articol, Înaltele Părți contractante convin de a trimete reprezentanți la o conferință în vederea stabilirii termenilor unei noi convențiuni.

ARTICOLUL 29

La expirarea fiecărei perioade de cinci ani, socotite de la intrarea în vigoare a prezentei Convențiuni, fiecare din Înaltele Părți contractante va putea lua inițiativa de a propune amendamente în privința unei sau mai multor dispozițiuni a prezentei Convențiuni.

Pentru a fi luată în considerare, cererea de revizuire formulată de una din Înaltele Părți contractante trebue să fie sprijinită dacă e vorba de modificări de adus articolului 14 sau articolului 18, de către o altă Înaltă Parte contractantă și, dacă e vorba de modificările oricărui alt articol, de către două alte Înalte Părți contractante.

Cererea de revizuire astfel sprijinită va trebui să fie notificată tuturor Înaltelor Părți contractante cu trei luni înainte de expirarea perioadei de cinci ani în curs. Acest preaviz va cuprinde indicarea și motivarea amendamentelor propuse.

Dacă va fi posibil de a se ajunge la o înțelegere asupra acestor propuneri pe cale diplomatică, Înaltele Părți contractante vor trimite reprezentanți la o conferință convocată în acest scop.

Această conferință nu va putea statua decât în unanimitate cu excepțiunea cazurilor de revizuire privitoare la articolul 14 și la articolul 18, pentru care o majoritate de trei sferturi ale Înaltelor Părți contractante va fi suficientă.

Această majoritate va fi calculată cuprinzând într'însa cele trei sferturi ale Înaltelor Părți contractante riverane ale Mării Negre, socotind Turcia.

DREPT CARE, Plenipotențiarii susnumiți au semnat prezenta Convenție.

FĂCUT la Montreux la douăzeci Iulie una mie nouă sute treizeci și șase, în unsprezece exemplare, dintre care primul învestit cu sigiliile Plenipotențiarilor, va fi depus în arhivele Guvernului Republicii Franceze, iar celelalte au fost predate Puterilor semnatare.

L.S. N. P. NICOLAEV
L.S. Pierre NEICOV
L.S. J. PAUL-BONCOUR
L.S. H. PONSOT
L.S. STANLEY
L.S. S.M. BRUCE
L.S. N. POLITIS
L.S. Raoul BIBICA ROSETTI

Subsemnații, Plenipotențiari ai Japoniei, declară, în numele Guvernului lor, că dispozițiunile prezentei Convențiuni nu modifică întru nimic pozițiunea Japoniei ca Stat ne-membru al Societății Națiunilor, atât în privința Pactului Societății Națiunilor, cât și în privința tratatelor de asistență mutuală, încheiate în cadrul zisului Pact, și că Japonia păstrează îndeosebi întru cât privește acest Pact și aceste tratate în dispozițiunile articolelor 19 și 25, o deplină libertate de apreciere.

L.S. N. SATO
L.S. Massa-aki HOTTA
L.S. N. TITULESCU
L.S. Cons. CONTZESCU
L.S. V.V. PELLA
L.S. Dr. R. ARAS
L.S. Suad DAVAZ
L.S. N. MENEMENCIOGLU
L.S. Asim GUNDUZ
L.S. N. SADAK
L.S. Maxim LITVINOFF
L.S. Dr. I.V. SOUBBOTITCH

ANEXA I

1. Taxele și sarcinile cari pot fi percepute conform articolului 2 al prezentei Convențiuni vor fi cele indicate în tabloul de mai jos. Reducerile eventuale ale acestor taxe și sarcini pe cari le-ar admite Guvernul turc vor fi aplicate fără deosebire de pavilion.

NATURA SERVICIULUI PRESTAT Cuantumul taxei sau al sarcinii de perceput pentru fiecare tonă de capacitate netă (net register tonnage). Franci aur1)
a) Control sanitar ................................... 0,075
b) Faruri, geamanduri luminoase și geamanduri pentru indicarea șenalelor sau altele Până la 800 tone .................................. 0,42
Peste 800 tone .................................... 0,21
c) Serviciul de salvare cuprinzând bărcile de salvare, sirenele de ceață, radiofarurile, precum și geamandurile luminoase necuprinse la b) sau alte instalațiuni de același fel ....................... 0,10

1) Actualmente 100 de piaștri echivalează cu circa 2 franci 50 centime de aur.

2. Taxele și sarcinile definitive în tabloul anexat paragrafului 1 al prezentei anexe se vor aplica unei îndoite treceri a Strâmtorilor (adică unei treceri din Marea Egee în Marea Neagră și drumului de întoarcere spre Marea Egee sau unei treceri a Strâmtorilor din Marea Neagră în Marea Egee urmate de o reîntoarcere în Marea Neagră); totuși, dacă un vas de comerț străbate din nou Strâmtorile în scop de a se înapoia în Marea Egee sau în Marea Neagră, după caz, mai mult de șase luni după data intrării în Strâmtori pentru călătoria la dus, vasul, fără deosebire de pavilion, va putea fi supus pentru a doua oară plății acestor taxe și sarcini.

3. Dacă, la ducere, un vas de comerț declară că nu urmează să se înapoieze, nu va avea de achitat, întru cât privește taxele și sarcinile prevăzute la alineatele b) și c) ale paragrafului 1 al prezentei anexe, decât jumătatea tarifului.

4. Taxele și sarcinile definite în tabloul anexat paragrafului 1 al prezentei anexe și care nu vor fi mai ridicate decât dacă este neapărată nevoie pentru acoperirea cheltuielilor pricinuite de serviciile în chestiune și pentru menținerea unui fond de rezervă sau unui fond de rulment potrivit, nu vor fi mărite sau completate decât prin aplicarea dispozițiunilor articolului 29 al prezentei Convențiuni. Ele vor fi achitate în franci aur sau în monedă turcească după cursul schimbului în ființă la data plății.

5. Vasele de comerț vor putea fi obligate să achite taxe și sarcini pentru servicii facultative ca pilotajul și remorcajul, atunci când un asemenea serviciu va fi fost efectiv prestat de către autoritățile turcești, la cererea agentului sau căpitanului vasului în chestiune. Guvernul turc va publica din timp în timp, tariful taxelor și sarcinilor ce vor fi percepute în schimbul acestor servicii facultative.

6. Aceste tarife nu vor fi majorate în cazurile când zisele servicii vor fi devenit obligatorii prin aplicarea articolului 5.

ANEXA II1)

1) Textele prezentei anexe au fost împrumutate Tratatului naval de la Londra din 25 martie 1936.

A. Deplasament Tip.

1. Deplasamentul tip al unui vas de suprafață este deplasamentul vasului terminat, cu echipajul complet, mașinile și căldările sale, gata de plecare, având întregul său armament și toate munițiunile, instalațiunile, echipamentele, hrana, apă dulce pentru echipaj, aprovizionări diverse, utilajele și piesele de schimb de orice natură pe cari trebue să le ducă cu sine în timp de războiu, dar fără combustibil și fără apă de rezervă pentru alimentarea mașinilor și a căldărilor.

2. Deplasamentul tip al unui submarin este deplasamentul în suprafață al vasului terminat (nesocotindu-se apa din compartimentele neetanșe), cu echipajul complet, aparatul său motor, gata de plecare, având întregul său armament și toate munițiunile, instalațiunile, echipamentele, hrana pentru echipaj, utilajele diverse și piesele de schimb de orice natură pe cari trebue să le ducă cu sine în timp de războiu, dar fără combustibil, uleiuri lubrifiante, apă dulce sau apă de balast de orice fel.

3. Cuvântul "tonă", în afară de expresiunea "tone metrice", desemnează o tonă de 1.016 kilograme (2.240 Ibs.).

B. Clase.

1. Vasele de linie sunt vase de războiu de suprafață aparținând uneia din următoarele două sub-clase:

a) vasele de războiu de suprafață, altele decât vasele port-aeronave, vasele auxiliare sau vasele de linie din sub-clasa b), al căror deplasament tip întrece 10.000 tone (10.160 tone metrice) sau cari poartă un tun de un calibru întrecând 203 milimetri (8 "țoli");

b) vasele de războiu de suprafață, altele decât vasele port-aeronave, al căror deplasament tip nu depășește 8.000 tone (8.128 tone metrice) și cari poartă un tun de un calibru întrecând 203 milimetri (8 "țoli").

2. Vasele port-aeronave sunt vase de războiu de suprafață cari, oricare ar fi deplasamentul lor, sunt concepute sau întocmite în primul rând pentru a transporta și a pune în acțiune aeronave în mare. Dacă un vas de războiu n'a fost conceput sau întocmit în primul rând pentru a transporta și a pune în acțiune aeronave în mare, instalarea pe acest vas a unei punți de aterisaj sau de decolare nu va avea drept rezultat să-l înglobeze în clasa vaselor port-aeronave.

Clasa vaselor port-aeronave se subîmparte în două sub-clase anume:

a) vase prevăzute cu o punte astfel întocmită încât să îngădue decolarea sau aterisajul aeronavelor;

b) vase neprevăzute cu puntea descrisă în paragraful a) de mai sus.

3. Vasele ușoare de suprafață sunt vase de războiu de suprafață, altele decât vasele port-aeronave, micile vase de luptă sau vasele auxiliare, al căror deplasament tip depășește 100 tone (102 tone metrice), fără a întrece 10.000 tone (10.160 tone metrice) și cari nu poartă un tun de un calibru depășind 203 milimetri (8 "țoli").

Clasa vaselor ușoare de suprafață se subîmparte în trei subclase, și anume;

a) vase purtând un tun de un calibru depășind 155 milimetri (6,1 "țoli");

b) vase cari nu poartă un tun de un calibru depășind 155 milimetri (6,1 "țoli"), și al căror deplasament tip întrece 3.000 tone (8.048 tone metrice);

c) vase cari nu poartă un tun de un calibru depășind 155 milimetri (6,1 "țoli"), și al căror deplasament tip nu întrece 3.000 tone (3.048 tone metrice).

4. Submarinele sunt toate vasele concepute pentru a naviga sub suprafața mării.

5. Micile vase de luptă sunt vase de războiu de suprafață, altele decât vasele auxiliare, al căror deplasament tip depășește 100 tone (102 tone metrice), fără a întrece 2.000 tone (2.032 tone metrice), și cari nu au nici una din caracteristicile următoare:

a) a fi înarmate cu un tun de un calibru depășind 155 milimetri (6,1 "țoli");

b) a fi concepute sau echipate pentru lansarea torpilelor;

c) a fi concepute pentru a atinge o viteză mai mare ca douăzeci de noduri.

6. Vasele auxiliare sunt vase de suprafață făcând parte din flota militară, al căror deplasament tip întrece 100 tone (102 tone metrice), cari sunt întrebuințate în mod normal pentru serviciul flotei, sau pentru transportul trupelor sau cari au orice întrebuințare alta decât acela de vase combatante, cari nu sunt anume construite pentru a fi vase combatante și cari nu au nici una din caracteristicile următoare:

a) a fi înarmate cu un tun de calibru depășind 155 milimetri (6,1 "țoli");

b) a fi înarmate cu mai mult de opt tunuri de un calibru depășind 76 milimetri (3 "țoli");

c) a fi concepute sau echipate pentru lansarea torpilelor;

d) a fi concepute pentru a fi apărate prin plăci de blindaj;

e) a fi concepute pentru a atinge o viteză mai mare ca douăzeci și opt de noduri;

f) a fi concepute sau întocmite în primul rând pentru a acționa aeronave în mare;

g) a fi echipate cu mai mult de două aparate pentru lansarea aeronavelor.

C. Vase învechite ("hors d'âge").

Vasele din clasele și sub-clasele următoare vor fi socotite ca învechite ("hors d'âge"), atunci când se va fi scurs, de la terminarea lor, numărul de ani arătat mai jos:

a) pentru un vas de linie ........................................ 26 ani;
b) pentru un vas port-aeronave ................................... 20 ani;
c) pentru un vas ușor de suprafață din sub-clasele (a) și (b):
i) dacă a fost pus pe cală înainte de 1 Ianuarie 1920 ......... 16 ani;
ii) dacă a fost pus pe cală după 31 Decembrie 1919 ............. 20 ani;
d) pentru un vas ușor de suprafață din sub-clasa (c) ............. 16 ani;
e) pentru un submarin ............................................ 13 ani.

ANEXA III

Se convine că, din cele trei vase școală învechite ("hors d'âge") mai jos desemnate ale marinei japoneze, două unități vor fi admise a vizita porturile Strâmtorilor împreună.

Tonajul global al acestor două vase va fi, în acest caz, considerat ca echivalent cu 15.000 de tone.

Asama Data punerii în șantier Data înmatriculării în serviciu Deplasamentul tip (tone) Armamentul
20-X-1896 18-III-1899 9.240 IVx200 mm. XIIx150 mm.
Yakumo 1-IX-1808 20-VI-1900 9.010 IVx200 mm. XIIx150 mm.
Iwate 11-XI-1898 18-III-1901 9.180 IVx200 mm. XIVx150 mm.

ANEXA IV

1. Clasele și sub-clasele de vase ce trebuesc cuprinse în calculul tonajului total al flotelor Puterilor riverane ale Mării Negre, vizat la articolul 18 al Convențiunii de față, sunt următoarele:

Vase de linie:
sub-clasa (a)
sub-clasa (b)
Vase port-aeronave:
sub-clasa (a)
sub-clasa (b)
Vase ușoare de suprafață:
sub-clasa (a)
sub-clasa (b)
sub-clasa (c)
Submarine

potrivit definițiunilor din anexa II la prezenta Convențiune.

Deplasamentul de care trebuie ținut seamă în calculul tonajului total este deplasamentul tip, astfel cum este definit la anexa II1). Nu vor fi luate în considerare decât vasele cari nu sunt învechite ("hors d'âge"), astfel cum sunt definite în zisa anexă.

2. Comunicarea prevăzută la articolul 18, alineatul b), trebue să mai cuprindă și tonajul total al vaselor din clasele și sub-clasele menționate la paragraful întâiu al prezentei anexe.

1) Textul francez indică, eronat, anexa III.

PROTOCOL

În clipa semnării Convențiunii purtând data zilei de astăzi, plenipotențiarii subsemnați, obligând guvernele lor respective, declară că acceptă dispozițiunile următoare:

1. Turcia va putea remilitariza imediat zona Strâmtorilor, astfel cum este definită în preambulul zisei Convențiuni.

2. Cu începere de la 15 August 1936, Guvernul turc va aplica provizoriu regimul specificat în zisa Convențiune.

3. Prezentul Protocol își va produce efectul cu începere de astăzi. Făcut la Montreux, la douăzeci Iulie una mie nouă sute treizeci și șase.

N.P. NICOLAEV

Pierre NEICOV

J. PAUL-BONCOUR

II. PONSOT

STANLEY

S.M. BRUCE

N. POLITIS

Raoul BIBICA ROSETTI

N. Sato (ad referendum)

Massa-aki Hotta (ad referendum)

N. TITULESCU

Cons. CONTZESCU

V.V. PELLA

Dr. R. ARAS

Suad DAVAZ

N. MENEMENCIOGLU

Asim GUNDUZ

N. SADAK

Maxim LITVINOFF

Dr. I. V. SOUBBOTITCH

;
se încarcă...