Act Internațional

Convenția privind regimul strâmtorilor Mării Negre din 20.07.1936

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 1936

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

MAIESTATEA SA REGELE BULGARILOR, PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, MAIESTATEA SA REGELE MAREI BRITANII, AL IRLANDEI ȘI AL TERITORIILOR BRITANICE DE DINCOLO DE MĂRI, ÎMPĂRAT AL INDIILOR, MAIESTATEA SA REGELE ELENILOR, MAIESTATEA SA ÎMPĂRATUL JAPONIEI, MAIESTATEA SA REGELE ROMÂNIEI, PREȘEDINTELE REPUBLICII TURCE, COMITETUL CENTRAL EXECUTIV AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE ȘI MAIESTATEA SA REGELE IUGOSLAVIEI;

Însuflețiți de dorința de a orândui trecerea și navigațiunea în strâmtoarea Dardanelelor, Marea de Marmara și Bosfor, coprinse sub denumirea generală de "Strâmtori", astfel, încât să se salvgardeze, în cadrul securității Turciei și al securității, în Marea Neagră, a Statelor riverane, principiul consfințit prin art. 23 al Tratatului de pace semnat la Lausanne, la 24 Iulie 1923;

Au hotărât să substituie prezenta Convențiune Convențiunii semnate la Lausanne la 24 iulie 1923 și au desemnat drept Plenipotențiarii lor, anume:

MAIESTATEA SA REGELE BULGARILOR:

D-l Doctor Nicolae P. NICOLAEV, Ministru plenipotențiar, Secretar General al Ministerului Afacerilor Străine și al Cultelor;

D-l Petru NEICOV, Ministru plenipotențiar, Directorul Afacerilor politice la Ministerul Afacerilor Străine și al Cultelor.

PREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE:

D-l PAUL-BONCOUR, senator. Delegat permanent al Franței la Societatea Națiunilor, fost Președinte al Consiliului, fost Ministru al Afacerilor Străine, Cavaler al Legiunii de Onoare, Cruce de războiu;

D-l Henri PONSOT, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Franceze la Ankara, Mare Ofițer al Legiunii de Onoare.

MAIESTATEA SA REGELE MAREI BRITANII, AL IRLANDEI ȘI AL TERITORIILOR BRITANICE DE DINCOLO DE MĂRI, ÎMPĂRAT AL INDIILOR:

PENTRU MAREA BRITANIE ȘI IRLANDA DE NORD ȘI TOATE PĂRȚILE IMPERIULUI BRITANIC CARI NU SUNT INDIVIDUAL MEMBRE ALE SOCIETĂȚII NAȚIUNILOR:

Foarte Onorabilul Lord STANLEY, P.C., M.C., M.P., Secretar parlamentar al Amiralității Sale,

PENTRU COMMONWEALTH-UL AUSTRALIEI:

Foarte Onorabilul Stanley Melbourne BRUCE, C.H., M.C., Înalt Comisar al Commonwealth-ului Australiei la Londra;

MAIESTATEA SA REGELE ELENILOR:

D-l Nicolae POLITIS, Trimis extraordinar și Ministru plenipotențiar al Greciei la Paris, fost Ministru al Afacerilor Străine;

D-l Raoul BIBICA ROSETTI, Delegat permanent al Greciei pe lângă Societatea Națiunilor;

MAIESTATEA SA ÎMPĂRATUL JAPONIEI:

D-l Naotake SATO, Jusammi, Mare Cordon al Ordinului Soarelui Răsărind, Ambasador extraordinar și plenipotențiar la Paris;

D-l Massa-aki HOTTA, Jushii, a doua clasă a Ordinului Soarelui Răsărind, Trimis extraordinar și Ministru plenipotențiar la Berna;

MAIESTATEA SA REGELE ROMÂNIEI:

D-l Nicolae Titulescu, Ministru Secretar de Stat al Departamentul Afacerilor Străine;

D-l Constantin CONTZESCU, Ministru plenipotențiar, Delegat al României la Comisiunile Europeană și Internațională a Dunărei;

D-l Vespasian PELLA, Trimis extraordinar și Ministru plenipotențiar la Haga;

PREȘEDINTELE REPUBLICII TURCE:

D-l Doctor RUȘTU ARAS, Ministrul Afacerilor Străine, deputat de Izmir;

D-l Suad DAVAZ, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Turce la Paris;

D-l Numan MENEMENCIOGLU, Ambasador al Turciei, Secretar General al Ministerului Afacerilor Străine;

D-l Asim GUNDUZ, General de Corp de Armată, Sub-Șef al Statului Major General;

D-l Neemeddin SADAK, Delegat permanent al Turciei pe lângă Societatea Națiunilor, deputat de Sivas, raportorul Comisiunii Afacerilor Străine;

COMITETUL CENTRAL EXECUTIV AL UNIUNII REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIALISTE:

D-l Maxim LITVINOFF, Membru în Comitetul Central Executiv al Uniunei Republicelor Sovietice Socialiste, Comisar al Poporului la Afacerile Străine.

MAIESTATEA SA REGELE IUGOSLAVIEI:

D-l Ivan SOUBBOTITCH, Delegat permanent al Regatului Iugoslaviei pe lângă Societatea Națiunilor.

CARI, după ce au arătat deplinele lor puteri, aflate în bună și cuvenită formă, au convenit asupra următoarelor dispozițiuni:

ARTICOLUL 1

Înaltele Părți contractante recunosc și afirmă principiul libertății de trecere și de navigațiune maritimă prin Strâmtori.

Folosința zisei libertăți este reglementată de acum înainte prin dispozițiunile prezentei Convențiuni.

SECȚIUNEA I Vase de comerț

ARTICOLUL 2

În timp de pace, vasele de comerț se vor bucura de deplina libertate de trecere și de navigațiune în Strâmtori, ziua și noaptea, oricari ai fi pavilionul și încărcătura, fără nici o formalitate, sub rezerva dispozițiunilor articolului 3 următor. Nici o taxă sau sarcină alta decât acele a căror percepere este prevăzută prin anexa I a prezentei Convențiuni nu va fi impusă de către autoritățile turcești asupra acestor vase atunci când vor trece în tranzit fără escală în vre-un port al Strâmtorilor.

În scop de a înlesni perceperea acestor taxe sau sarcine, vasele de comerț cari vor străbate Strâmtorile vor aduce la cunoștința agenților postului vizat la articolul 3, numele, naționalitatea, tonajul, destinațiunea și proveniența lor.

Pilotajul și remorcajul rămân facultative.

ARTICOLUL 3

Orice vas care pătrunde în Strâmtori prin Marea Egee sau prin Marea Neagră se va opri la un post sanitar lângă intrarea Strâmtorilor, în vederea controlului sanitar stabilit de regulamentele turcești, în cadrul prescripțiunilor sanitare internaționale. Pentru vasele cari posedă o patentă netă de sănătate sau cari prezintă o declarațiune de sănătate, dovedind că ele nu intră în prevederile dispozițiunilor alineatului 2 al prezentului articol, acest control se va efectua ziua și noaptea, în cea mai mare grabă și nicio altă oprire nu le va putea fi impusă în cursul trecerii lor prin Strâmtori.

Vasele cari au la bord cazuri de ciumă, de holeră, de friguri galbene, de tifos exantematic ori de variolă, sau cari au avut asemenea cazuri mai puțin de șapte zile înainte, precum și vasele cari au părăsit un port contaminat de mai puțin de cinci ori douăzeci și patru de ore, se vor opri la postul sanitar indicat la alineatul precedent pentru a îmbarca paznicii sanitari pe care autoritățile turcești i-ar putea desemna. Nicio taxă sau sarcină nu va fi percepută în acest scop și paznicii vor trebui debarcați la un post sanitar la ieșirea din Strâmtori.

ARTICOLUL 4

În timp de războiu, Turcia ne fiind beligerantă, vasele de comerț, oricare ar fi pavilionul și încărcătura, se vor bucura de libertatea de trecere și de navigațiune în Strâmtori în condițiunile prevăzute la articolele 2 și 3.

Pilotajul și remorcajul rămân facultative.

ARTICOLUL 5

În timp de război, Turcia fiind beligerantă, vasele de comerț neaparținând unei țări în război cu Turcia, se vor bucura de libertatea de trecere și de navigațiune în Strâmtori, sub condițiunea de a nu ajuta în nici un chip pe inamic.

Aceste vase vor intra în timpul zilei în Strâmtori și trecerea va trebui să se efectueze pe calea care va fi indicată, pentru fiecare caz, de autoritățile turcești.

ARTICOLUL 6

În cazul când Turcia s'ar socoti amenințată de o primejdie iminentă de război, se va menține totuși aplicarea dispozițiunilor articolului 2, atât numai că vasele vor trebui să intre în Strâmtori în timpul zilei și că trecerea va trebui să se efectueze pe calea care va fi indicată, pentru fiecare caz, de autoritățile turcești.

Pilotajul ar putea, în acest caz, să devină obligatoriu, dar fără retribuțiune.

ARTICOLUL 7

Termenul "vase de comerț" se aplică tuturor vaselor ce nu sunt vizate prin Secțiunea II a prezentei Convențiuni.

SECȚIUNEA II Vase de războiu

ARTICOLUL 8

În termenii prezentei Convențiuni, definițiunea aplicabilă vaselor de război și specificărilor lor, precum și calculului tonajelor, este aceea care se găsește în anexa II a prezentei Convențiuni.

ARTICOLUL 9

Vasele auxiliare ale marinei militare concepute anume pentru transportul combustibilelor, lichide sau nu, nu vor fi supuse preavizului prin articolul 13 și nu vor intra în calculul tonajelor supuse limitării în virtutea articolelor 14 și 18, sub condițiunea de a străbate Strâmtorile în mod izolat. Totuși, ele vor rămâne asimilate vaselor de război, întru cât privește celelalte condițiuni de trecere.

Vasele auxiliare vizate de alineatul precedent nu vor putea beneficia de derogarea prevăzută decât dacă armamentul lor nu comportă: ca artilerie împotriva obiectivelor flotante, mai mult de două piese cu un calibru de maximum 105 mm; ca artilerie împotriva obiectivelor aeriene, mai mult de două materiale cu un calibru de maximum 75 mm.

ARTICOLUL 10

În timp de pace, vasele ușoare de suprafață, vasele mici de luptă și vasele auxiliare, aparținând sau nu unor Puteri riverane ale Mării Negre se vor bucura, oricare ar fi pavilionul lor, fără nicio taxă sau sarcină oarecare, de libertatea de trecere prin Strâmtori, neputând însă pătrunde în ele decât ziua și sub condițiunile prevăzute la articolele 13 și următoarele.

Vasele de război altele decât cele cari intră în categoriile văzute la alineatul precedent, nu vor avea drept de trecere decât în condițiunile speciale prevăzute prin articolele 11 și 12.

ARTICOLUL 11

Puterile riverane ale Mării Negre sunt autorizate a-și trece prin Strâmtori vasele lor de linie de un tonaj superior tonajului prevăzut prin alineatul întâiu al articolului 14, sub condițiunea ca aceste vase să nu străbată Strâmtorile decât unul câte unul, însoțite de cel mult două torpiloare.

ARTICOLUL 12

Puterile riverane ale Mării Negre vor avea dreptul de a-și trece prin Strâmtori, în vederea reîntoarcerii la bază, submarinele lor construite sau cumpărate în afară de această mare, dacă un aviz de punere în șantier sau de cumpărare a fost dat Turciei în timp util.

Submarinele aparținând ziselor Puteri vor putea deasemeni trece prin Strâmtori pentru a fi reparate în șantiere situate în afară Mării Negre, sub condițiunea ca lămuriri respective să fie date Turciei.

În ambele cazuri, submarinele vor trebui să navigheze în timpul zilei și la suprafață și să străbată Strâmtorile în mod izolat.

ARTICOLUL 13

Pentru trecerea prin Strâmtori a vaselor de război, un preaviz va trebui dat Guvernului turc pe cale diplomatică. Durata normală a preavizului va fi de 8 zile; e de dorit însă ca ea să fie ridicată în 15 zile pentru Puterile neriverane ale Mării Negre. Se va specifica în preaviz destinațiunea, numele, tipul și numărul vaselor, precum și data trecerii pentru dus și, de va fi locul, pentru întors. Orice schimbare de dată va trebui să facă obiectul unui preaviz de trei zile.

Intrarea în Strâmtori pentru trecerea la dus va trebui să aibă loc într'un termen de cinci zile cu începere dela data indicată în preavizul inițial. După expirarea acestui termen va trebui dat un nou preaviz, în aceleași condițiuni ca pentru preavizul inițial.

La trecere, comandantul forței navale va comunica, fără a fi nevoit să se oprească unei stațiuni de semnalizare la intrarea Dardanelelor sau a Bosforului, compunerea exactă a forței aflându-se sub ordinele sale.

ARTICOLUL 14

Tonajul global maxim al tuturor forțelor navale străine ce se pot afla în curs de tranzit prin Strâmtori nu va trebui să depășească 15.000 tone, afară de cazurile prevăzute prin articolul 11 și anexa III a prezentei Convențiuni.

Totuși, forțele vizate la alineatul precedent nu vor trebui să cuprindă mai mult de nouă vase.

Nu vor fi cuprinse în acest tonaj vasele aparținând unor Puteri riverane sau neriverane ale Mării Negre care, conform dispozițiunilor articolului 17, vizitează un port al Strâmtorilor.

Nu vor fi deasemeni cuprinse în acest tonaj vasele de război care ar fi suferit o avarie în timpul trecerii; aceste vase se vor supune, în timpul reparațiunilor, dispozițiunilor speciale de securitate editate de către Turcia.

ARTICOLUL 15

Vasele de război în tranzit prin Strâmtori, nu se vor putea folosi, în nici un caz, de aeronavele pe care le-ar purta.

ARTICOLUL 16

În afară de cazul de avarie sau risc de mare, vasele de război în tranzit prin Strâmtori nu vor trebui să-și prelungească șederea într'nsele peste timpul necesar trecerii lor.

ARTICOLUL 17

Dispozițiunile articolelor precedente nu vor putea împiedica nicidecum o forță navală de un tonaj și de o compunere oarecare de a face, într'un port al Strâmtorilor și cu invitația Guvernului turc, o vizită de curtenie de o durată mărginită. Această forță va trebui să părăsească Strâmtorile pe aceeași cale ca la dus, în afară de cazul când s'ar afla în condițiunile voite spre a trece în tranzit prin Strâmtori, conform dispozițiunilor articolelor 10, 14 și 18.

ARTICOLUL 18

1. Tonajul global pe care Puterile neriverane ale Mării Negre îl pot avea în această mare în timp de pace, este limitat în chipul următor:

a) În afară de cazul prevăzut la paragraful b) de mai jos, tonajul global al ziselor Puteri nu va întrece 30.000 tone;

b) În cazul când tonajul flotei celei mai puternice din Marea Neagră ar depăși, la un moment oarecare, cu cel puțin 10.000 tone pe acel al flotei celei mai puternice din acea mare, la data semnării prezentei Convențiuni, tonajul global de 30.000 tone menționat la paragraful a) va fi majorat în aceeași măsură, până la un maxim de 45.000 tone. În acest scop, fiecare Putere riverană va aduce la cunoștința Guvernului turc, conform anexei IV a prezentei Convențiuni, la 1 Ianuarie și 1 Iulie ale fiecărui an, tonajul total al flotei sale în Marea Neagră și Guvernul turc va transmite această informațiune celorlalte Înalte Părți contractante precum și Secretarului General al Societății Națiunilor;

c) Tonajul pe care vreuna din Puterile neriverane îl va avea în Marea Neagră, va fi limitat la două treimi din tonajul global vizat la paragrafele a) și b) de mai sus;

d) Totuși, în cazul când una sau mai multe Puteri neriverane ale Mării Negre ar dori să trimeată în apele ei într'un scop umanitar, forțe navale, aceste forțe, al căror total nu va putea depăși în nici o împrejurare 8.000 tone, vor fi admise să intre în Marea Neagră fără preavizul prevăzut în articolul 13 al prezentei Convențiuni, potrivit unei autorizațiuni obținute de la Guvernul turc în condițiunile următoare: dacă tonajul global la paragrafele a) și b) de mai sus nu este atins și nu trebue să fie depășit de forțele a căror trimetere este cerută, Guvernul turc va acorda zisa autorizare în cel mai scurt timp după primirea cererii de care va fi fost sesizat; dacă zisul tonaj global este deja utilizat sau dacă ar trebui să fie depășit de forțele a căror trimetere este cerută, Guvernul turc va comunica îndată cererea de autorizare celorlalte Puteri riverane ale Mării Negre și dacă, douăzeci și patru de ore după primirea comunicării, aceste Puteri nu fac vre-o obiecțiune, el va aduce la cunoștința Puterilor interesate, cel mai târziu într'un termen util de patruzeci și opt de ore, urmarea pe care va fi hotărât să o dea cererii lor.

Orice intrare ulterioară în Marea Neagră a forțelor navale ale Puterilor neriverane nu se va efectua decât în limitele disponibile ale tonajului global, vizat la paragrafele a) și b) de mai sus.

2. Oricare ar fi scopul prezenței lor în Marea Neagră, vasele de război ale Puterilor neriverane nu vor putea să rămână în apele ei mai mult de douăzeci și una de zile.

ARTICOLUL 19

În timp de războiu, Turcia nefiind beligerantă, vasele de războiu se vor bucura de o deplină libertate de trecere și navigațiune prin Strâmtori în condițiuni identice cu cele stipulate prin articolele 10 până la 18.

Va fi interzis totuși vaselor de războiu ale oricărei Puteri beligerante să treacă prin Strâmtori, afară de cazurile prevăzute prin articolul 25 al prezentei Convențiuni, precum și în cazul de asistență acordată unui Stat victimă a unei agresiuni în virtutea unui tratat de asistență mutuală obligând Turcia, încheiat în cadrul Pactului Societății Națiunilor, înregistrat și publicat în conformitate cu dispozițiunile art. 18 al zisului Pact.

Limitările indicate prin articolele 10 până la 18 nu vor fi aplicabile în cazurile excepționale prevăzute prin alineatul precedent.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...