Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1386/2015 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru declarația de gestiune, strategia de audit, opinia de audit și raportul anual de control
Număr celex: 32015R1386

Modificări (...)

În vigoare de la 13 august 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în special articolul 32 alineatul (10) și articolul 34 alineatul (6),

după consultarea Comitetului pentru Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane,

întrucât:

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/341 al Comisiei stabilește dispozițiile necesare pentru transmiterea anumitor informații către Comisie. Pentru a asigura punerea în aplicare a programelor finanțate prin Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (denumit în continuare "FEAD"), este necesar să se stabilească dispoziții suplimentare privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 223/2014. Pentru a facilita accesul la aceste dispoziții și a oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare cu privire la acestea, ele ar trebui să fie prevăzute într-un act de punere în aplicare.

(2) Pentru a armoniza standardele privind pregătirea și prezentarea unei declarații de gestiune pentru care autoritatea de management este responsabilă în temeiul articolului 32 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, este necesar să se stabilească condiții uniforme pentru conținutul acesteia, sub forma unui model standard.

(3) Pentru a armoniza standardele privind pregătirea și prezentarea strategiei de audit, a opiniei de audit și a raportului anual de control pentru care autoritatea de audit este responsabilă în conformitate cu articolul 34 alineatul (4) și cu articolul 34 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, ar trebui furnizat un model care să stabilească condiții uniforme pentru structură și care să precizeze natura și calitatea informațiilor care urmează a fi utilizate pentru pregătirea lor.

(4) Pentru a permite aplicarea promptă a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Model pentru declarația de gestiune

Declarația de gestiune menționată la articolul 32 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 se prezintă pentru fiecare program operațional în conformitate cu modelul stabilit în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2 Modele pentru strategia de audit, opinia de audit și raportul de control anual

(1) Strategia de audit menționată la articolul 34 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 se pregătește în conformitate cu modelul stabilit în anexa II la prezentul regulament.

(2) Opinia de audit menționată la articolul 34 alineatul (5) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 se întocmește în conformitate cu modelul stabilit în anexa III la prezentul regulament.

(3) Raportul de control anual menționat la articolul 34 alineatul (5) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 se întocmește în conformitate cu modelul stabilit în anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 3 Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...