Act Internațional

Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, cu unele amendamente aduse ulterior acestei convenții din 07.12.1944

Referințe (16)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 aprilie 1965

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

PREAMBUL

Considerând că dezvoltarea viitoare a aviației civile internaționale poate contribui în mare măsură la crearea și menținerea prieteniei și înțelegerii între națiunile și popoarele lumii în timp ce orice abuz în această dezvoltare poate deveni un pericol pentru securitatea generală, și

Considerând că este de dorit să se evite orice neînțelegere între națiuni și între popoare și să dezvolte între ele cooperarea de care depinde pacea lumii;

În consecință, guvernele semnatare, convenind asupra anumitor principii și aranjamente pentru ca aviația civilă internațională să se poată dezvolta într-un mod sigur și ordonat și pentru ca serviciile internaționale de transporturi aeriene să poată fi întemeiate pe o bază de posibilități egale pentru toți și să fie exploatate într-un mod sănătos și economic.

Au încheiat în acest scop, prezenta Convenție.

PARTEA ÎNTÂI
Navigația aeriană

CAPITOLUL I Principii generale și aplicarea Convenției

ARTICOLUL 1 Suveranitatea

Statele contractante recunosc că fiecare stat are suveranitatea completă și exclusivă asupra spațiului aerian de deasupra teritoriului său.

ARTICOLUL 2 Teritoriul

Pentru aplicarea prezentei Convenții, prin teritoriul unui stat se înțelege regiunile terestre și apele teritoriale adiacente aflate sub suveranitatea, suzeranitatea, protecția sau mandatul acelui stat.

ARTICOLUL 3 Aeronavele civile și aeronavele de stat

a) Prezenta Convenție se va aplica numai aeronavelor civile și nu se va aplica aeronavelor de stat.

b) Aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de poliție vor fi considerate ca aeronave de stat.

c) Nici o aeronavă de stat a unui Stat contractant nu va putea survola teritoriul unui alt stat sau ateriza pe acest teritoriu, fără a fi obținut o autorizație printr-un acord special sau în vreun alt fel, și conform condițiilor stabilite.

d) Statele contractante se obligă să țină seamă de securitatea navigației aeronavelor civile când vor stabili reglementări pentru aeronavele lor de stat.

ARTICOLUL 4 Folosirea abuzivă a aviației civile

Fiecare Stat contractant se obligă să nu folosească aviația civilă în scopuri incompatibile cu țelurile acestei Convenții.

CAPITOLUL II Survolul teritoriului Statelor contractante

ARTICOLUL 5 Dreptul de survol pentru aeronavele care nu asigură servicii regulate

Fiecare Stat contractant este de acord ca toate aeronavele celorlalte State contractante, care nu sunt folosite pentru servicii aeriene internaționale regulate, să aibă dreptul de a pătrunde pe teritoriul său, sau de a-l traversa în tranzit fără escală și de a face escale necomerciale fără a trebui să obțină o autorizație prealabilă, cu condiția ca să se respecte dispozițiile Convenției de față și sub rezerva dreptului pe care-l are statul survolat de a cere o aterizare. Totuși, fiecare Stat contractant își rezervă dreptul de a cere, pentru rațiuni de securitate a zborului, ca aeronavele care doresc să survoleze regiuni inaccesibile sau care nu sunt prevăzute cu instalații adecvate navigației aeriene, să urmeze intinerarele prescrise sau să obțină o autorizație specială.

Aeronavele menționate, dacă asigură transportul de pasageri, de mărfuri sau de poștă în schimbul unei remunerații sau în executarea unui contract de locație, în afara serviciilor aeriene internaționale regulate, vor avea de asemenea dreptul, sub rezerva dispozițiilor art. 7, să îmbarce sau să debarce călători, să încarce sau să descarce mărfuri sau poștă sub rezerva dreptului pentru statul unde se face îmbarcarea sau debarcarea de a impune reglementările, condițiile sau restricțiile pe care le-ar putea socoti utile.

ARTICOLUL 6 Serviciile aeriene regulate

Nici un serviciu aerian internațional regulat nu va putea fi exploatat deasupra sau în interiorul teritoriului unui Stat contractant dacă nu are permisiunea specială sau orice altă autorizație a statului respectiv și cu condiția de a se conforma celor cuprinse în această permisiune sau autorizație.

ARTICOLUL 7 Cabotajul

Fiecare Stat contractant va avea dreptul de a refuza aeronavelor altor State contractante permisiunea de a îmbarca pe teritoriul său călători și de a încărca poștă sau mărfuri pentru a le transporta, contra plată sau în executarea unui contract de locațiune, într-un alt punct de pe teritoriul său. Fiecare Stat contractant se obligă, pe de o parte, să nu încheie nici un aranjament prin care s-ar acorda în mod expres, pe bază de exclusivitate, orice privilegiu de această natură unui alt stat sau unei întreprinderi de transporturi aeriene a unui alt stat și, pe de altă parte, să nu obțină un asemenea privilegiu exclusiv din partea unui alt stat.

ARTICOLUL 8 Aeronavele fără pilot

Nici o aeronavă care poate zbura fără pilot nu va putea survola, fără pilot, teritoriul unui Stat contractant fără a avea o autorizație specială a statului respectiv și în conformitate cu prevederile acestei autorizații. Fiecare Stat contractant se obligă să ia măsurile necesare pentru ca zborul fără pilot al unei asemenea aeronave în regiunile deschise aeronavelor civile să fie controlat, în așa fel încât să se evite orice pericol pentru aeronavele civile.

ARTICOLUL 9 Zonele interzise

a) Fiecare Stat contractant va putea, pentru motive de necesitate militară sau în interesul securității publice, să restrângă sau să interzică, în mod uniform, pentru orice aeronavă a altor state, survolul anumitor zone ale teritoriului său, fiind înțeles că nu se va face nici o deosebire în această privință între aeronavele statului în cauză folosite în serviciile internaționale de transporturi aeriene regulate și aeronavele celorlalte State contractante, folosite în servicii militare. Aceste zone interzise vor avea o întindere și o așezare rezonabile spre a nu stânjeni în mod inutil navigația aeriană. Definirea zonelor interzise situate pe teritoriul unui Stat contractant și toate schimbările care ar putea să le fie aduse ulterior vor trebui să fie comunicate, îndată ce acest lucru este posibil, celorlalte State contractante, precum și Organizației Aviației Civile Internaționale;

b) Fiecare Stat Contractant își rezervă de asemenea dreptul ca, în împrejurări excepționale, sau în timpul unei perioade de criză, ori în interesul securității publice, să restrângă sau să interzică, în mod provizoriu și cu efecte imediate, survolul teritoriului său sau al unei părți din interiorul său, cu condiția ca această restricție sau interdicție să se aplice, fără deosebire de naționalitate, aeronavelor tuturor celorlalte state;

c) Fiecare Stat contractant va putea, în condițiile pe care este liber a le stabili, să ceară ca orice aeronavă care pătrunde în zonele prevăzute în alineatele a) și b) de mai sus să aterizeze de îndată ce-i va fi posibil pe un aeroport desemnat în interiorul teritoriului său.

ARTICOLUL 10 Aterizarea pe un aeroport vamal

Afară de cazul în care, potrivit clauzelor Convenției de față sau unei autorizații speciale, o aeronavă are permisiunea de a traversa teritoriul unui Stat contractant fără a ateriza, orice aeronavă care pătrunde pe teritoriul unui Stat contractant va trebui, dacă regulamentele acelui stat o cer, să aterizeze pe un aeroport desemnat de acest stat în scopul inspecțiilor vamale sau de altă natură. Orice aeronavă care părăsește teritoriul unui Stat contractant va trebui să pornească de la un aeroport vamal desemnat în același fel. Caracteristicile tuturor aeroporturilor desemnate ca aeroporturi vamale vor fi publicate de fiecare stat și transmise Organizației Aviației Civile Internaționale instituită prin dispozițiile părții a doua a Convenției de față, care le va comunica tuturor celorlalte State contractante.

ARTICOLUL 11 Aplicarea reglementărilor privind navigația aeriană

Sub rezerva dispozițiilor Convenției de față, legile și regulamentele unui Stat contractant, privitoare la intrarea și la ieșirea de pe teritoriul său a aeronavelor folosite în navigația aeriană internațională sau privitoare la exploatarea și la navigația acestor aeronave în timpul prezenței lor în limitele teritoriului său, se vor aplica, fără deosebire de naționalitate, aeronavelor tuturor Statelor contractante, iar aceste aeronave vor trebui să li se conformeze la intrarea și la ieșirea de pe teritoriul acestui stat și când se află pe acest teritoriu.

ARTICOLUL 12 Regulile de zbor

Fiecare Stat contractant se angajează să adopte măsuri menite să asigure ca toate aeronavele care survolează teritoriul său sau manevrează deasupra acestuia, precum și toate aeronavele cu însemnele naționalității sale, oriunde s-ar găsi, să se conformeze regulilor și regulamentelor aplicabile, în locul respectiv, zborul și manevrei aeronavelor. Fiecare Stat contractant se angajează să vegheze ca propriile sale regulamente să rămână, în această privință și cât mai mult posibil, conforme cu acelea care vor fi stabilite din timp în timp, în aplicarea prezentei Convenții. Deasupra mării libere se vor respecta regulile ce se vor stabili în aplicarea prezentei Convenții. Fiecare Stat contractant se obligă să urmărească orice persoană care ar încălca regulamentele aplicabile.

ARTICOLUL 13 Reglementările privind intrarea și ieșirea

Legile și regulamentele unui Stat contractant care reglementează pe teritoriul său intrarea sau ieșirea pasagerilor, echipajelor sau mărfurilor transportate de aeronave, cum sunt legile și regulamentele privind formalitățile de intrare, de ieșire, de imigrare, de pașaport, vamale și de carantină, trebuie respectate de pasageri și echipaje sau cu privire la mărfurile menționate mai sus, la intrare, la ieșire sau în limitele teritoriului acestui stat.

ARTICOLUL 14 Protecția împotriva propagării bolilor

Fiecare Stat contractant se obligă să ia măsuri eficace pentru a preveni propagarea, prin intermediul navigației aeriene, a holerei, a tifosului (epidemic), a variolei, a frigurilor galbene, a ciumei, precum și a oricăror alte boli contagioase, pe care Statele contractante, dacă va fi cazul, vor considera necesar să le desemneze. În acest scop, Statele contractante vor ține legături strânse cu organismele însărcinate cu elaborarea regulamentelor internaționale privind măsurile sanitare aplicabile aeronavelor. Aceste consultări nu vor afecta cu nimic aplicarea oricărei convenții internaționale în vigoare în această materie, la care Statele contractante ar putea să fie părți.

ARTICOLUL 15 Taxele de aeroport și drepturile similare

Orice aeroport al unui Stat contractant, care este deschis folosinței publice pentru aeronavele naționale ale acestui stat va fi, sub rezerva dispozițiilor art. 68, deschid, de asemenea, în aceleași condiții, aeronavele tuturor celorlalte State contractante. Se vor aplica condiții uniforme și pentru utilizarea de către aeronavele fiecărui Stat contractant a tuturor instalațiilor necesare navigației aeriene, inclusiv a serviciilor radioelectrice și de meteorologie, care pot fi puse la dispoziția publicului pentru a contribui la securitatea și rapiditatea navigației aeriene.

Taxele pe care un Stat contractant le-ar putea stabili sau a căror stabilire ar putea să permită pentru utilizarea de către aeronavele oricărui alt Stat contractant a aeroporturilor și a instalațiilor menționate necesare navigației aeriene, nu vor trebui să depășească:

a) pentru aeronavele care nu sunt folosite în servicii aeriene internaționale regulate, taxele ce se plătesc de aeronavele, sale naționale de același tip, folosite în servicii similare;

b) pentru aeronavele folosite în servicii aeriene internaționale regulate, taxele ce se plătesc de aeronavele sale naționale folosite în servicii internaționale similare.

Toate aceste taxe vor fi publicate și comunicate Organizației Aviației Civile Internaționale, sub rezerva ca la cererea unui Stat contractant interesat taxele stabilite pentru utilizarea aeroporturilor și altor instalații vor fi examinate de Consiliu, care va întocmi un raport și va face recomandări în legătură cu aceasta statului sau statelor interesate. Nici un drept, nici o taxă sau alte sarcini motivate numai prin tranzitul, intrarea sau ieșirea unei aeronave nu vor fi impuse de un Stat contractant nici aeronavelor unui alt Stat contractant, nici persoanelor și bunurilor ce se găsesc la bordul aeronavelor respective.

ARTICOLUL 16 Controlul aeronavelor

Autoritățile competente ale fiecărui Stat contractant vor avea dreptul de a controla la aterizare și la plecare, fără a provoca întârzieri, excesive, aeronavelor celorlalte State contractante și de a examina certificatele și celelalte documente prevăzute în Convenția de față.

CAPITOLUL III Naționalitatea aeronavelor

ARTICOLUL 17 Naționalitatea aeronavelor

Aeronavele au naționalitatea statului în care sunt îmatriculate.

ARTICOLUL 18 Îmatricularea multiplă

O aeronavă nu poate să fie valabil îmatriculată în mai multe state, dar îmatricularea sa va putea fi transferată de la un stat la altul.

ARTICOLUL 19 Legile naționale care guvernează îmatricularea

Îmatricularea sau transferul îmatriculării unei aeronave în orice Stat contractant se va efectua potrivit legilor și regulamentelor acestui stat.

ARTICOLUL 20 Semnele naționalității

Orice aeronavă folosită în navigația aeriană internațională va purta semnele de naționalitate și de îmatriculare proprii.

ARTICOLUL 21 Comunicarea îmatriculării

Fiecare Stat contractant se obligă și furnizeze, la cerere, oricărui alt Stat contractant, sau Organizației Aviației Civile Internaționale informații privind îmatricularea și proprietatea oricărei aeronave îmatriculate în acest stat. În afară de aceasta, fiecare Stat contractant va prezenta Organizației Aviației Civile Internaționale, potrivit regulamentelor pe care aceasta ar putea să le elaboreze, rapoarte cuprinzând toate informațiile corespunzătoare pe care le va putea furniza cu privire la proprietatea și controlul aeronavelor îmatriculate în acest stat și destinate în mod normal navigației aeriene internaționale. Organizația Aviației Civile Internaționale va pune, la cerere, informațiile astfel obținute la dispoziția celorlalte State contractante.

CAPITOLUL IV Măsuri destinate să înlesnească navigația aeriană

ARTICOLUL 22 Simplificarea formalităților

Fiecare Stat contractant se obligă să adopte regulamente speciale sau orice alte măsuri practice având ca scop de a înlesni și de a accelera navigația aeronavelor între teritoriile Statelor contractante și de a evita întârzieri inutile aeronavelor, echipajelor, călătorilor și încărcăturilor lor, în special în privința aplicării legilor referitoare la imigrare, la carantină, la vămi și la formalitățile de plecare.

ARTICOLUL 23 Formalitățile vamale și de imigrare

Fiecare Stat contractant se obligă, în măsura în care va aprecia posibil, să stabilească regulamente vamale și de imigrare aplicabile navigației aeriene internaționale, potrivit metodelor care ar putea să fie stabilite sau recomandate din timp în timp în aplicarea Convenției de față. Nici o dispoziție a Convenției de față nu va putea fi interpretată ca opunându-se stabilirii unor aeroporturi franco.

ARTICOLUL 24 Taxele vamale

a) Orice aeronavă care efectuează un zbor spre sau dinspre teritoriul unui Stat contractant, sau deasupra acestui teritoriu, va fi scutită temporar de taxe vamale, în condițiile stabilite de regulamentele vamale ale acestui stat. Carburanții, uleiurile lubrifiante, piesele de schimb, echipamentul normal și proviziile de bord care se găsesc în aeronava aparținând unui Stat contractant la sosirea pe teritoriul unui alt Stat contractant care se găsesc încă pe bord la plecarea sa din acest teritoriu vor fi scutite de taxe vamale, de cheltuieli de control sau de alte taxe și drepturi similare impuse de stat sau de autoritățile locale. Această scutire nu se va aplica cantităților de materiale sau obiectelor descărcate, afară de cazul în care regulamentele vamale ale statului respectiv ar conține dispoziții contrarii, în sensul de a cere ca aceste cantități de materiale sau aceste obiecte să fie păstrate sub supravegherea vămii.

b) Piesele de schimb și echipamentul aduse pe teritoriul unui Stat contractant spre a fi montate sau utilizate pe aeronava unui alt Stat contractant folosită la navigația aeriană internațională, vor fi scutite de taxe vamale, sub rezerva respectării regulamentelor statului interesat, care pot prevedea că aceste obiecte vor fi păstrate sub supravegherea și controlul vamal.

ARTICOLUL 25 Aeronavele în primejdie

Fiecare Stat contractant se obligă să acorde aeronavelor în primejdie pe teritoriul său asistența pe care o va socoti cu putință și, sub rezerva exercitării dreptului de control de către propriile sale autorități, să permită proprietarilor sau autorităților statului unde este îmatriculată aeronava să ia măsurile de asistență care s-ar vădi necesare. Fiecare Stat contractant, cu prilejul cercetărilor de regăsire a aeronavelor dispărute, va participa la luarea măsurilor coordonate care vor putea fi recomandate din timp în timp în vederea aplicării prezentei Convenții.

ARTICOLUL 26 Anchetarea accidentelor

În cazul în care o aeronavă aparținând unui Stat contractant ar suferi pe teritoriul unui alt Stat contractant un accident care a provocat morți sau răniri grave, sau care vădește existența unor grave defecțiuni tehnice ale aeronavei sau ale instalațiilor necesare navigației aeriene, statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul va deschide o anchetă asupra împrejurărilor acestuia, conformându-se în măsura în care legile sale îi vor permite, procedurii care va putea fi recomandată de Organizația Aviației Civile Internaționale. Statului în care aeronava este îmatriculată i se va acorda posibilitatea să trimită observatori care vor asista la anchetă, iar statul care efectuează ancheta va comunica celuilalt stat raportul și concluziile cu privire la accident.

ARTICOLUL 27 Scutirea de sechestru pentru contrafacerea brevetului de invenție

a) Când o aeronavă a unui Stat contractant este folosită pentru navigația aeriană internațională, intrarea autorizată pe teritoriul unui alt Stat contractant sau tranzitul autorizat prin acest teritoriu, cu sau fără aterizare, nu poate da loc unei sechestrări sau rețineri a aeronavei, nici unei reclamații împotriva proprietarului ei sau a celui care o exploatează, nici vreunei alte intervenții din partea sau în numele acestui stat sau a oricărei persoane care domiciliază acolo, pe motiv că construcția, mecanismul, piesele, accesoriile sau modul de funcționare a aeronavei ar constitui o contrafacere a unui brevet, desen sau model oarecare acordat sau depus în mod legal în statul pe teritoriul căruia a pătruns aeronava, fiind convenit că acest stat nu va cere în nici un caz un depozit de garanție pentru scutirea de sechestru sau reținerea menționată mai sus.

b) Dispozițiile paragrafului a) din prezentul articol se vor aplica și înmagazinării pieselor detașate și echipamentelor de schimb ale aeronavei, precum și dreptului de a folosi sau de a monta aceste piese echipamente pentru repararea aeronavelor unui Stat contractant, pe teritoriul altui Stat contractant, fiind convenit că orice piesă sau echipament brevetate, astfel înmagazinate, nu vor putea fi vândute sau distribuite în interiorul statului pe teritoriul căruia a pătruns aeronava, sau reexportate din acest stat în scopuri comerciale.

c) Nu vor beneficia de dispozițiile articolului de față decât Statele părți la prezenta Convenție (1) care sunt de asemenea părți la Convenția internațională pentru protecția proprietății industriale și la amendamentele ei sau (2) care au promulgat legi cu privire la brevete prin care recunosc invențiile aparținând cetățenilor celorlalte State părți la prezenta Convenție și le acordă protecția cuvenită.

ARTICOLUL 28 Instalațiile și sistemele standard de navigație aeriană

Fiecare Stat contractant se obligă ca, în măsura în care apreciază ca posibil:

a) să stabilească pe teritoriul său, în conformitate cu normele și procedeele recomandate sau stabilite din timp în timp în temeiul prezentei Convenții, aeroporturi, servicii de radiocomunicație, servicii meteorologice a alte instalații susceptibile de a ajuta navigația aeriană internațională;

b) să adopte și să pună în aplicare sistemele standard adecvate în materia procedurilor de comunicație, a codurilor, a balizajului, a semnalizării, a luminilor și a altor practici și reguli de exploatare care vor putea fi recomandate sau stabilite periodic în temeiul prezentei Convenții;

c) să colaboreze la luarea măsurilor pe plan internațional destinate să asigure publicarea hărților și planurilor aeronautice, în conformitate cu normele care vor putea fi recomandate sau stabilite periodic în temeiul prezentei Convenții.

CAPITOLUL V Condiții pe care trebuie să le îndeplinească aeronavele

ARTICOLUL 29 Documentele de bord ale aeronavelor

Orice aeronavă a unui Stat contractant folosită în navigația internațională va trebui, conform condițiilor prescrise de prezenta Convenție, să fie înzestrată cu următoarele documente:

a) certificatul de îmatriculare;

b) certificatul de navigabilitate;

c) autorizațiile corespunzătoare pentru fiecare membru din echipaj;

d) carnetul de drum;

e) dacă aeronava este dotată cu aparate de radiocomunicație, autorizația pentru stația de radio a aeronavei;

f) dacă transportă călători, lista nominală a acestora, indicând punctele de îmbarcare și de destinație;

g) dacă transportă mărfuri, un manifest și declarații detaliate privind încărcătura.

ARTICOLUL 30 Aparatura de radiocomunicații a aeronavelor

a) Nici o aeronavă a unui Stat contractant, când se găsește pe teritoriul unui alt Stat contractant sau deasupra acestui teritoriu, nu va putea avea pe bordul său aparate de radioemisiune, decât în cazul când autoritățile componente ale statului în care aeronava este îmatriculată au eliberat o autorizație permițând instalarea și folosirea lor. Aparatele de radioemisiune vor fi folosite pe teritoriul Statului contractant survolat în conformitate cu regulamentele acestui stat.

b) Aparatele de radioemisiune nu vor putea fi folosite decât de membrii personalului navigant, posesori ai unei licențe speciale eliberate de autoritățile competente ale statului în care aeronava este îmatriculată.

ARTICOLUL 31 Certificatele de navigabilitate

Orice aeronavă folosită în navigația internațională va trebui să aibă un certificat de navigabilitate eliberat sau validat de statul în care este îmatriculată.

ARTICOLUL 32 Autorizațiile personalului

a) Pilotul și ceilalți membri ai echipajului de conducere al oricărei aeronave folosite în navigația internațională vor trebui să aibă brevete de aptitudine și autorizații eliberate sau validate de statul în care este îmatriculată aeronava;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...