Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1368/2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol
Număr celex: 32015R1368

Modificări (...)

În vigoare de la 09 august 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, în special articolul 57 alineatul (1) literele (a) și (c) și articolul 57 alineatul (2), precum și articolul 223 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 58 alineatul (4), articolul 63 alineatul (5) primul paragraf litera (b) și al doilea paragraf, precum și articolul 64 alineatul (7) primul paragraf litera (a) și al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului și stabilește noi norme în ceea ce privește ajutoarele pentru sectorul apicol. De asemenea, regulamentul respectiv conferă Comisiei competența de a adopta, în acest sens, acte delegate și de punere în aplicare. Pentru a asigura buna funcționare a schemei de ajutoare în noul cadru juridic, anumite norme trebuie să fie adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Actele respective ar trebui să înlocuiască Regulamentul (CE) nr. 917/2004 al Comisiei. Regulamentul menționat este abrogat prin Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei.

(2) Articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că statele membre pot elabora, pentru sectorul apicol, programe naționale pentru o perioadă de trei ani ("programele apicole"). În conformitate cu articolul 55 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre care recurg la această posibilitate trebuie să efectueze un studiu privind structura producției și a comercializării în sectoarelor lor apicole. Este necesar să se precizeze elementele pe care trebuie să le conțină aceste programe și studii.

(3) Programele apicole propuse de statele membre trebuie să fie aprobate de Comisie. Prin urmare, este necesar să se stabilească un termen limită pentru notificarea programelor de către statele membre și o procedură pentru aprobarea programelor de către Comisie.

(4) Dat fiind că sectorul apicol implică un număr mare de mici producători, statele membre și Comisia ar trebui să pună la dispoziția publicului programele apicole după aprobare.

(5) Pentru a permite o anumită flexibilitate în punerea în aplicare a programelor apicole și pentru a limita sarcina administrativă, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să modifice măsurile incluse în programe în cursul punerii în aplicare a acestora, cu condiția să nu se depășească plafonul total al cheltuielilor anuale prevăzute; de asemenea, contribuția Uniunii la finanțarea programelor trebuie să rămână echivalentă cu 50 % din cheltuielile suportate de statele membre. Cu toate acestea, este necesar să se stabilească norme procedurale pentru modificările substanțiale ale unui program.

(6) Statele membre ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a programelor apicole. Procedura aplicată de statele membre pentru controalele de monitorizare ar trebui să fie în concordanță cu principiile generale prevăzute la articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Statele membre ar trebui să notifice Comisiei această procedură împreună cu programele.

(7) Pentru a verifica dacă condițiile pentru acordarea de finanțare din partea Uniunii au fost îndeplinite, statele membre participante ar trebui să efectueze controale administrative și la fața locului. În ceea ce privește controalele la fața locului, statele membre ar trebui să se asigure că sunt verificați cel puțin 5 % dintre solicitanții de ajutor. Statele membre ar trebui să extragă eșantionul de control din întreaga populație de solicitanți, astfel încât acesta să cuprindă o parte aleatorie, pentru a obține o rată de eroare reprezentativă, și o parte bazată pe riscuri, care ar trebui să vizeze domeniile în care riscul de eroare este cel mai mare.

(8) În conformitate cu normele generale privind protecția intereselor financiare ale Uniunii prevăzute la articolele 54, 58 și 63 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, statele membre ar trebui să stabilească un regim adecvat de corecții și sancțiuni pentru neregulile comise, care să permită recuperarea sumelor plătite necuvenit, la care se adaugă dobânzile calculate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei. Statele membre ar trebui să notifice Comisiei acest sistem împreună cu programele.

(9) Anul apicol ar trebui să acopere o perioadă de timp care să permită statelor membre să efectueze controale legate de măsurile privind sectorul apicol.

(10) Pentru a evalua impactul programelor apicole ținând seama de necesitatea de a limita sarcina administrativă suportată de statele membre și de sectorul apicol, este necesar ca statele membre să prezinte Comisiei un raport anual al punerii în aplicare, care, prin indicatori de performanță pentru fiecare măsură inclusă în program, să ofere o sinteză a cheltuielilor și a rezultatelor obținute.

(11) Pe durata punerii în aplicare a programelor apicole, ar trebui să se asigure coerența între măsurile incluse în programele apicole și programele de dezvoltare rurală prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. În acest scop, statele membre ar trebui să descrie în programele lor apicole criteriile pe care le-au prevăzut pentru a evita dubla finanțare a programelor apicole: din ajutorul acordat sectorului apicol, prevăzut la articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, și din sprijinul pentru dezvoltare rurală, prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(12) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...