Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale

Modificări (5), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În scopul eliminării de urgență a disfuncționalităților în elaborarea strategiei și politicilor de control în domeniile protecției mediului, forestier și vânătoare și pentru limitarea efectelor negative care pot apărea prin intervenția întârziată a statului în domeniile menționate,

în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, a activității unor instituții și structuri din cadrul administrației publice centrale, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Garda Națională de Mediu trece din subordinea Autorității Naționale de Control în subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, ca instituție publică de inspecție și control, și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat.

(2) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor va prelua și atribuțiile specifice Autorității Naționale de Control, aferente activității Gărzii Naționale de Mediu.

(3) Ministrul mediului și gospodăririi apelor va exercita atribuțiile ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control, aferente coordonării activității Gărzii Naționale de Mediu.

Art. 2. -

(1) Garda Națională de Mediu funcționează la nivel central prin Comisariatul General și are în subordine comisariate regionale, instituții publice cu personalitate juridică, comisariate județene organizate ca servicii în cadrul comisariatelor regionale de care aparțin și Comisariatul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", organizat ca serviciu în cadrul Comisariatului Regional Galați. Modificări (3), Jurisprudență (2)

(2) Garda Națională de Mediu se reorganizează prin suplimentarea numărului de 806 posturi existente cu un număr de 183 de posturi finanțate de la bugetul de stat aprobat pentru anul 2005.

Art. 3. -

(1) Se desființează inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic, instituții cu personalitate juridică din subordinea Gărzii Naționale de Mediu.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale preia, în condițiile legii, de la Garda Națională de Mediu un număr de 42 de posturi din structura comisariatelor de mediu și un număr de 157 de posturi din structura fostelor inspectorate teritoriale de regim silvic și cinegetic, cu personalul de specialitate silvicultură și/sau vânătoare aferent acestora.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale preia, în condițiile legii, de la Garda Națională de Mediu, în afara numărului de posturi prevăzute la alin. (2), și un număr de 42 de posturi dintre cele 183 de posturi prevăzute la art. 2 alin. (2).

(4) Personalul care se preia de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în condițiile alin. (2) se consideră transferat în interesul serviciului. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1)

Numărul total de posturi pentru Garda Națională de Mediu este de 748 de posturi finanțate integral de la bugetul de stat, din care 607 posturi rămase după cedarea din totalul de 806 posturi existente a celor 199 de posturi prevăzute în art. 3 alin. (2) și 141 de posturi dintre cele 183 de posturi prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 5. -

Direcțiile teritoriale de regim silvic și de vânătoare, constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, aprobată prin Legea nr. 117/2004, se reorganizează ca inspectorate teritoriale de regim silvic și de vânătoare, instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, finanțate integral de la bugetul de stat. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Patrimoniul și fondurile corespunzătoare inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic, precum și cele corespunzătoare celor 42 de posturi prevăzute la art. 3 alin. (2) se preiau prin protocol de predare-preluare încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Garda Națională de Mediu.

(2) În actele normative în vigoare care reglementează regimul silvic și/sau vânătoarea, denumirile "inspectorate teritoriale de regim silvic și cinegetic" și "direcții teritoriale de regim silvic și de vânătoare" se înlocuiesc cu denumirea "inspectorate teritoriale de regim silvic și de vânătoare".

Art. 7. -

(1) Pentru organizarea în cadrul aparatului de lucru al Guvernului a activității privind relațiile de parteneriat social ale Guvernului, Secretariatul General al Guvernului preia 10 posturi împreună cu fondurile aferente acestora de la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

(2) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii preia de la Ministerul Economiei și Comerțului activitatea privind mediul de afaceri. Pentru organizarea acestei activități în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii, Secretariatul General al Guvernului preia 8 posturi, funcții publice, împreună cu personalul și fondurile aferente, de la Ministerul Economiei și Comerțului. Modificări (1)

(3) Numărul de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, finanțate potrivit legii, se suplimentează în mod corespunzător cu numărul de posturi prevăzut la alin. (1) și (2).

Art. 8. -

(1) Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, precum și personalul și fondurile aferente de la Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, înființat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni, cu modificările ulterioare, ca instituție publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 9. -

(1) Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2001, cu modificările și completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Cancelariei Primului-Ministru. Modificări (1)

(2) Funcțiile și funcționarii publici din cadrul Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 se transferă în interesul serviciului de la Ministerul Administrației și Internelor la Cancelaria Primului-Ministru, păstrându-și toate drepturile anterior dobândite. Numărul maxim de posturi al Ministerului Administrației și Internelor se diminuează cu 26, iar numărul maxim de posturi al Cancelariei Primului-Ministru se suplimentează, în mod corespunzător, cu același număr de posturi. Activitățile privind evidența contabilă, raportările periodice, precum și de resurse umane se realizează prin compartimentele de specialitate ale Cancelariei Primului-Ministru. Modificări (1)

(3) Finanțarea Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(4) Prin hotărâre a Guvernului, Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 poate fi reorganizată, inclusiv prin schimbarea denumirii acesteia și prin preluarea unor atribuții în materia retrocedării de la alte structuri sau instituții publice.

Art. 10. -

(1) Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor - ANSIT, înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Educației și Cercetării în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret.

(2) Finanțarea Agenției Naționale pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor - ANSIT se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității Naționale pentru Tineret.

Art. 11. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat și în bugetele autorităților și instituțiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.

Art. 12. -

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului vor fi aprobate reorganizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor publice care fac obiectul prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 13. -

Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanțe, prin demnitar din administrația publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înțelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, șeful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat și asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului și Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, conducătorul organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat, precum și prefectul ca reprezentant al Guvernului."

2. Poziția nr. 4 din anexa nr. 1 "Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcții și niveluri de demnitari" va avea următorul cuprins: Modificări (1)

Nr. crt. Demnitar Funcții în cabinetul demnitarului
Director de cabinet Asistent de cabinet Consilier personal Secretar personal Curier personal
4. Secretarul de stat și asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului și Departamentului pentru Relația cu Parlamentul 1 1 2 1 1

Art. 14. -

Alineatul (2) al articolului 13 din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de către o comisie interministerială care va funcționa pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Cancelariei Primului-Ministru."

Art. 15. -

Alineatul (4) al articolului 25 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Dezbaterile din ședințele Guvernului și modul de adoptare a actelor acestuia, precum și a oricăror alte măsuri stabilite se înregistrează pe bandă magnetică și se consemnează în scris în stenograma ședinței, certificată de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și păstrată, conform legii, în cadrul Secretariatului General al Guvernului."

Art. 16. -

Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Se înființează Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naționale.

(2) Organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare aprobat prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Apărării Naționale.

(3) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului apărării naționale, în conformitate cu dispozițiile legale.

(4) Numărul maxim de posturi ale Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se stabilește prin Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de funcții și structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului apărării naționale.

(5) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor întocmește proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apărării Naționale."

2. La articolul 26, litera e) va avea următorul cuprins:

"

e) propune Ministerului Apărării Naționale inițierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înființarea, modificarea, precum și pentru construirea mormintelor și operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;".

3. Articolul 29 se abrogă.

Art. 17. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1) al articolului 1, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

"

h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, a căror funcționare se stabilește prin hotărâre a Guvernului."

2. La alineatul (3) al articolului 2, după litera e) se introduc literele f)-m) cu următorul cuprins:

"

f) asigurarea adoptării pozițiilor României în negocierile obiectivelor de importanță strategică ce privesc problematica europeană și implică o decizie a primului-ministru sau a Guvernului;

g) verificarea și susținerea aplicării măsurilor impuse României prin mecanismul de monitorizare consolidată a pregătirilor de aderare la Uniunea Europeană;

h) monitorizarea și controlul modului de implementare a programelor cu finanțare de la Uniunea Europeană și de la Banca Mondială, în vederea identificării și eliminării blocajelor care produc întârzieri în procesul de implementare; Modificări (1)

i) coordonarea propunerilor de proiecte cu finanțare internațională, în scopul armonizării și asigurării complementarității obiectivelor acestora cu cele cuprinse în Planul economic de preaderare, Planul național de aderare a României la Uniunea Europeană și Planul național de dezvoltare;

j) identificarea și eliminarea disfuncționalităților de ordin administrativ, instituțional sau de altă natură, în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor de preaderare; Modificări (1)

k) asigurarea convergenței utilizării fondurilor și evitarea suprapunerilor, în scopul folosirii cât mai eficiente a asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană;

l) participarea la procesul decizional de stabilire a priorităților de ordin strategic în vederea utilizării eficiente a fondurilor structurale și de coeziune;

m) monitorizarea îndeplinirii angajamentelor restante în aplicarea acquisului comunitar la nivel local."

Art. 18. -

Articolul 10 din Legea nr. 274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Personalul Oficiului este format din funcționari publici și personal contractual numit, respectiv încadrat, potrivit legii.

(2) Personalul Oficiului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

(3) Personalul prevăzut la art. 7 poate beneficia de un spor de confidențialitate de până la 15% din salariul de bază, cuantumul acestuia urmând a se stabili prin ordin al secretarului de stat, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului." Modificări (1)

Art. 19. -

Alineatul (1) al articolului II din Ordonanța Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 519/2004, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) În cazul firmelor înmatriculate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 183/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, persoanele juridice deținătoare ale acestora sunt obligate să solicite acordul autorității competente pentru folosirea denumirii, în condițiile legii, în termen de maximum 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe."

Art. 20. -

Punctul 17 al articolului 12 din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

17. operarea Sistemului electronic de achiziții publice, a Sistemului electronic național, a Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizațiilor de transport internațional rutier de marfă și pentru atribuirea electronică a traseelor naționale din programele de transport prin serviciile regulate județene, interjudețene limitrofe și interjudețene."

Art. 21. -

În actele normative în vigoare, sintagma "agenți economici" se înlocuiește cu sintagma "operatori economici".

Art. 22. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă următoarele prevederi:

a) alin. (21)-(23) ale art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) alin. (2) al art. 8, alin. (4) al art. 15, precum și partea introductivă și lit. a) ale alin. (5) al art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

c) lit. d) a alin. (1) și alin. (8) ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare;

d) pct. 49 al alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

e) lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

f) alin. (4) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

g) alin. (1) al art. 2, alin. (2) al art. 6, lit. B și C ale art. 8 și alin. (2) al art. 5 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 603/2004 pentru reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 5 mai 2004;

h) orice alte dispoziții contrare prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministru de stat pentru coordonarea activităților
din domeniile mediului de afaceri
și întreprinderilor mici și mijlocii,
Gheorghe Copos
p. Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Constantin Popescu,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor-Marian Frâncu
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 9 martie 2005.

Nr. 17.

;
se încarcă...