Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

Modificări (10), Puneri în aplicare (6), Acțiuni respinse (2), Referințe (113), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare necesitatea asigurării calității educației, prin stabilirea cadrului legislativ care să permită dezvoltarea unei culturi instituționale a calității educației și protecția beneficiarului de educație,

ținând cont de necesitatea schimbării situației actuale când România se numără printre foarte puținele țări europene care nu dispun de un mecanism reglementat de asigurare a calității educației,

având în vedere art. 141 lit. s) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează asigurarea calității educației.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor organizațiilor furnizoare de educație care operează pe teritoriul României. Modificări (1)

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență: Jurisprudență (1)

a) educația se referă la programele și activitățile de formare academică sau profesională inițială și continuă.

b) organizația furnizoare de educație este o instituție de învățământ, o organizație nonguvernamentală sau o societate comercială, care, potrivit statutului, desfășoară activități ori programe legal autorizate de formare inițială sau continuă; Modificări (1), Jurisprudență (1)

c) programele de studii concretizează oferta educațională a unei organizații furnizoare de educație;

d) beneficiarii direcți ai educației sunt elevii și studenții, precum și persoanele adulte cuprinse într-o formă de educație; Modificări (1)

e) beneficiarii indirecți ai educației sunt angajatorii, angajații, familiile beneficiarilor direcți și, într-un sens larg, întreaga societate;

f) cadrul național al calificărilor cuprinde în mod progresiv și corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învățare. Cadrul național al calificărilor este comparabil și compatibil cu cel european corespunzător. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate.

(2) Evaluarea calității educației constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizație furnizoare de educație și programul acesteia îndeplinesc standardele și standardele de referință. Atunci când evaluarea calității este efectuată de însăși organizația furnizoare de educație, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calității este efectuată de o agenție națională sau internațională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.

(3) Asigurarea calității educației este realizată printr-un ansamblu de acțiuni de dezvoltare a capacității instituționale de elaborare, planificare și implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizația furnizoare de educație satisface standardele de calitate. Asigurarea calității exprimă capacitatea unei organizații furnizoare de a oferi programe de educație, în conformitate cu standardele anunțate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătățirea continuă a calității educației.

(4) Controlul calității educației în instituțiile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și postliceal presupune activități și tehnici cu caracter operațional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecție desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.

(5) Îmbunătățirea calității educației presupune evaluare, analiză și acțiune corectivă continuă din partea organizației furnizoare de educație, bazată pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și pe alegerea și aplicarea celor mai relevante standarde de referință.

Art. 4. -

(1) Acreditarea organizațiilor furnizoare de educație și a programelor lor de studiu este parte a asigurării calității.

(2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calității prin care se certifică respectarea standardelor predeterminate, pentru înființarea și funcționarea organizațiilor furnizoare de educație și a programelor lor de studii. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru orice instituție, organizație sau unitate de învățământ, precum și pentru angajații acesteia. Predarea și învățarea de calitate contribuie la dezvoltarea personală a elevilor, studenților și a altor beneficiari de educație, la bunăstarea societății și la păstrarea și ameliorarea mediului.

(2) Politicile promovate de Ministerul Educației și Cercetării și strategiile specifice de aplicare a acestora contribuie la evaluarea, asigurarea, controlul și îmbunătățirea permanentă a calității educației. Finanțarea din surse publice a educației se face, în primul rând, în funcție de calitate. Reviste (1)

(3) Instituțiile de învățământ trebuie să funcționeze astfel încât prin calitatea activității să satisfacă încrederea publică, iar învățământul să se afirme ca bun public. Reviste (1)

(4) Politicile de asigurare a calității educației din România sunt permanent corelate cu acțiunile promovate la nivel european și mondial.

Art. 6. -

(1) La nivel de organizație furnizoare de educație și la nivel de sistem educațional, prezenta ordonanță de urgență are ca obiective principale:

a) îmbunătățirea calității educației prin stabilirea și implementarea de mecanisme instituționale și procedurale de evaluare, asigurare, control și îmbunătățire a calității;

b) producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public accesibile despre calitatea educației, oferite de diferitele organizații prezente pe piața educațională din România;

c) protecția beneficiarilor de educație;

d) crearea unei culturi a calității la nivelul organizației furnizoare de educație;

e) fundamentarea politicilor și strategiilor sectoriale în domeniul educației.

(2) În cadrul învățământului superior, evaluarea comparativă transinstituțională a programelor de studii universitare are drept consecință finanțarea diferențiată, în funcție de calitatea diferită a programului oferit, și condiționează accesul instituțiilor de învățământ superior la granturi de cercetare.

CAPITOLUL II Metodologia asigurării calității educației

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Asigurarea calității educației este centrată preponderent pe rezultatele învățării.

(2) Rezultatele învățării sunt exprimate în termeni de cunoștințe, competențe, valori și atitudini care se obțin prin parcurgerea și finalizarea unui nivel de învățământ sau program de studii.

Art. 8. -

(1) Metodologia asigurării calității în educație se bazează pe relațiile ce se stabilesc între următoarele componente: Modificări (1)

a) criterii;

b) standarde și standarde de referință;

c) indicatori de performanță;

d) calificări.

(2) Calitatea în educație este asigurată prin următoarele procese:

a) planificarea și realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale învățării;

b) monitorizarea rezultatelor;

c) evaluarea internă a rezultatelor;

d) evaluarea externă a rezultatelor;

e) îmbunătățirea continuă a rezultatelor în educație.

(3) Componentele și procesele de asigurare a calității și relațiile dintre ele se diferențiază în funcție de:

a) nivelul de învățământ și, după caz, al calificării;

b) tipul organizației furnizoare de educație;

c) tipul programului de studii.

Art. 9. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență:

a) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare și funcționare a unei organizații furnizoare de educație.

b) Standardul reprezintă descrierea cerințelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activități în educație.

c) Standardul de referință reprezintă descrierea cerințelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activități de către o organizație furnizoare de educație, pe baza bunelor practici existente la nivel național, european sau mondial.

d) Indicatorul de performanță reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activități desfășurate de o organizație furnizoare de educație prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referință.

e) Calificarea este rezultatul învățării obținut prin parcurgerea și finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare.

Art. 10. -

Asigurarea calității educației se referă la următoarele domenii și criterii:

A. Capacitatea instituțională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii:

a) structurile instituționale, administrative și manageriale;

b) baza materială; Modificări (1)

c) resursele umane; Modificări (1)

B. Eficacitatea educațională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obține rezultatele așteptate ale învățării, concretizată prin următoarele criterii:

a) conținutul programelor de studiu;

b) rezultatele învățării;

c) activitatea de cercetare științifică sau metodică, după caz; Modificări (1)

d) activitatea financiară a organizației;

C. Managementul calității, care se concretizează prin următoarele criterii:

a) strategii și proceduri pentru asigurarea calității;

b) proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și activităților desfășurate;

c) proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării; Modificări (1)

d) proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral;

e) accesibilitatea resurselor adecvate învățării;

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calității;

g) transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite; Modificări (1)

h) funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform legii.

CAPITOLUL III Asigurarea internă a calității educației

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) La nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează comisia pentru evaluarea și asigurarea calității. Jurisprudență (1)

(2) Organizația furnizoare de educație elaborează și adoptă propria strategie și propriul regulament de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.

(3) Conducătorul organizației este direct responsabil de calitatea educației furnizate. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 3-9 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta. Modificări (1)

(4) Componența comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul preuniversitar cuprinde, în număr relativ egal:

a) reprezentanți ai corpului profesoral;

b) reprezentanți ai părinților, în cazul învățământului preșcolar, primar sau gimnazial ori ai elevilor, în cazul învățământului profesional, liceal și postliceal;

c) reprezentanți ai consiliului local.

(5) Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în cadrul instituțiilor de învățământ superior cuprinde, în număr relativ egal:

a) reprezentanți ai corpului profesoral; Modificări (1)

b) reprezentanți ai studenților și ai absolvenților;

c) reprezentanți ai angajatorilor.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...