Official bulletins

Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 15.10.2018 Deschide →

 • Ordin 1537/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1537/2018 pentru aprobarea Planurilor de acțiune destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia pentru portul Brăila

 • Ordin 780/2018, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

  Ordinul nr. 951/780/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operațional competitivitate 2014-2020

 • Ordin 951/2018, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 951/780/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, acțiunea 2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operațional competitivitate 2014-2020

 • Decizie 311/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 311/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (7) și (9) și art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizie 310/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 310/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (7) și (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizie 304/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 304/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (2), art. 38 alin. (1) teza întâi, art. 65 alin. (2) și (3), art. 66 alin. (2), art. 70 alin. (1) și art. 72 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și art. 4 alin. (1) teza a patra din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 • Decizie 301/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 301/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (5), (7) și (9), art. 38 alin. (1) și art. 40 lit. f) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 15.10.2018 Deschide →

 • Hotărâre 788/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 788/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

 • Hotărâre 802/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 802/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006

 • Ordin 1104/2018, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1104/2018 privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 15.10.2018 Deschide →

 • Rezoluție 259/2015, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC.259(68) adoptată la 15 mai 2015 privind Liniile directoare din 2015 pentru instalațiile de epurare a gazelor arse evacuate, din 15.05.2015

 • Ordin 1485/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1485/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucțiuni și linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.182(59) și Rezoluția MEPC.184(59)

 • Decret 846/2018, Președintele României

  Decretul nr. 846/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 • Lege 242/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 242/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 181 din 12.10.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 11.10.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - U.A.T. CUZA VODĂ, localitatea Cuza Vodă, județul Constanța, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 12.10.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Gorban, Gorban, jud. Iași, urmează să concesioneze o suprafață de teren de 10 m.p. și spațiu în suprafață de 35,79 m.p., din incinta Căminului Cultural

 • Achiziție publică de servicii din 12.10.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Giurgiu, județul Giurgiu, comunică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă la Concursul local de proiecte sportive din cadrul Programului "România în Mișcare"

 • Achiziție publică de servicii din 12.10.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, în urma participării la Sesiunea I de selecție publică a proiectelor, publică contractele care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 12.10.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Vicovu de Jos, satul Vicovu de Jos, județul Suceava, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul de execuție financiară 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 12.10.2018 Deschide →

 • Ordin 1304/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1304/2018 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

 • Ordin 2564/2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale

  Ordinul nr. 2564/2018 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului clasat ca monument istoric cu denumirea Centru boli cardiovasculare - Secția cardiologie II_Corp H4, situat la adresa poștală Calea Plevnei nr. 134, sector 6, București, având cod LMI B-II-m-B-19408.15

 • Ordin 1536/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1536/2018 pentru aprobarea Planurilor de acțiune destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia pentru portul Galați

 • Metodologie din 03.10.2018, Ministerul Sănătății - MS

  Metodologia pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018, din 03.10.2018

 • Ordin 5295/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 1272/5295/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

 • Ordin 1272/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1272/5295/2018 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

 • Decizie 274/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 274/2018 privind revocarea unor decizii ale prim-ministrului

 • Hotărâre 796/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 796/2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj

 • Hotărâre 786/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 786/2018 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitare DN 66 Filiași-Petroșani km 0+000-km 131+000, sector km 93+500-km 126+000"

 • Hotărâre 149/2018, Senatul României

  Hotărârea nr. 149/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 12.10.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 865 din 12.10.2018 Deschide →

 • Ordin 175/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 175/2018 pentru completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2013

 • Ordin 2004/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 2004/2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului și contractului de internship, precum și al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării

 • Hotărâre 804/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 804/2018 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a evenimentului "Centenarul Marii Uniri - o istorie a justiției moderne, de la unitatea națională la diversitatea europeană", ce va avea loc la Alba Iulia, la data de 16 noiembrie 2018

 • Hotărâre 801/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale

 • Hotărâre 800/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 800/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat

 • Hotărâre 799/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 799/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către doamna Puțaru Adriana

 • Hotărâre 798/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 798/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către doamna Puțaru Adriana

 • Hotărâre 63/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 63/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor și a muniției aferente "Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor" JOIN (2018) 17

 • Hotărâre 62/2018, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 62/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) COM (2018) 303

 • Decret 820/2018, Președintele României

  Decretul nr. 820/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României

 • Lege 238/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Legea nr. 238/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României

Monitorul Oficial, Partea V nr. 6 din 11.10.2018 Deschide →

 • Contract 317/2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Contractul colectiv de muncă unic la Nivel de Grup de Unități din Sectorul de Activitate Servicii Comunitare și Utilități Publice - Transporturi Urbane, Suburbane și Metropolitane de Călători pe anii 2018-2020, înregistrat la M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 317 din data de 24.07.2018

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 180 din 11.10.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 11.10.2018 Deschide →

loading ...