Official journals EU

The documents in this section are only available to subscribers. Choose your subscription →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 220 din 09.07.2020 Deschide →

 • Rectificare din 09.07.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2020/784 al Comisiei din 8 aprilie 2020 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește includerea acidului perfluorooctanoic (PFOA), a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 188 I din 15 iunie 2020)

 • Decizie 982/2020, Autoritatea de Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb

  Decizia nr. 30/20/COL de modificare, pentru a o sută șasea oară, a normelor procedurale și de fond din domeniul ajutoarelor de stat, prin înlocuirea anexei la Orientările privind asigurarea creditelor la export pe termen scurt [2020/982]

 • Decizie 981/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 981/2020 de modificare a anexei II la Decizia 2007/777/CE în ceea ce privește introducerea Kosovo (^* ) în lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a produselor din carne și a stomacurilor, vezicilor și intestinelor tratate și de modificare a anexei III la decizia respectivă în ceea ce privește modelul de certificat pentru importurile acestor produse din țări terțe [notificată cu numărul C(2020) 4433] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 980/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 980/2020 de autorizare a Germaniei să deroge de la cerințele tehnice din anexele II și V la Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului pentru navele de pasageri Innogy și Alsterwasser [notificată cu numărul C(2020) 4435] (Numai textul în limba germană este autentic)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 219 din 08.07.2020 Deschide →

 • Decizie 965/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 965/2020 privind semnarea și încheierea în numele Uniunii a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Centrafricană privind statutul misiunii de consiliere PSAC a Uniunii Europene în Republica Centrafricană (EUAM RCA)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 218 din 08.07.2020 Deschide →

 • Decizie 979/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 979/2020 de sprijinire a dezvoltării unui sistem recunoscut la nivel internațional pentru validarea gestionării armelor și muniției în conformitate cu standarde internaționale deschise

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 217 din 08.07.2020 Deschide →

 • Rectificare din 08.07.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2018/1845 al Băncii Centrale Europene din 21 noiembrie 2018 privind exercitarea marjei de apreciere în temeiul articolului 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în legătură cu pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al obligațiilor din credite restante (BCE/2018/26) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 299 din 26 noiembrie 2018)

 • Orientare 978/2020, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Orientarea nr. 978/2020 privind exercitarea marjei de apreciere prevăzute la articolul 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de către autoritățile naționale competente în ceea ce privește instituțiile mai puțin semnificative cu privire la pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al unei obligații din credite restante (BCE/2020/32)

 • Regulament 977/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 977/2020 de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 889/2008 și (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce privește controalele referitoare la producția de produse ecologice din cauza pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 216 din 07.07.2020 Deschide →

 • Decizie 970/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr 970/2020 de prelungire în continuare a derogării temporare de la Regulamentul de procedură al Consiliului introduse prin Decizia (UE) 2020/430 și prelungite prin Deciziile (UE) 2020/556 și (UE) 2020/702, având în vedere dificultățile de călătorie cauzate în Uniune de pandemia de COVID-19

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 215 din 07.07.2020 Deschide →

 • Decizie din 28.04.2020, Întreprinderea Comună CLEAN SKY 2

  Decizia de stabilire a normelor interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării întreprinderii comune Clean Sky 2

 • Decizie 976/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 976/2020 privind contribuțiile financiare care trebuie plătite de statele membre pentru finanțarea Fondului european de dezvoltare, inclusiv a doua tranșă pentru 2020

 • Regulament 975/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 975/2020 de autorizare a acordurilor și a deciziilor privind măsurile de stabilizare a pieței în sectorul vinicol

 • Regulament 974/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 974/2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Pecorino del Monte Poro" (DOP)]

 • Regulament 973/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 973/2020 de autorizare a unei modificări a condițiilor de utilizare a alimentului nou "extract proteic din rinichi de porc" și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 972/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 972/2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește prelungirea aplicării sale și ajustările relevante (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 971/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 971/2020 de aprobare a încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, a Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 214 din 06.07.2020 Deschide →

 • Decizie din 06.04.2020, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă

  Decizia privind normele interne referitoare la restricționarea anumitor drepturi ale persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul funcționării EMSA

 • Decizie 964/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 964/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului membrilor Consiliului oleicol internațional, în ceea ce privește standardele comerciale care se aplică uleiurilor de măsline și uleiurilor din resturi de măsline

 • Decizie 963/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 963/2020 privind încheierea unui protocol de modificare a acordului euromediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 213 din 06.07.2020 Deschide →

 • Decizie 969/2020, Comisia Europeană

  Decizia nr. 969/2020 de stabilire a normelor de aplicare privind responsabilul cu protecția datelor, restricțiile privind drepturile persoanelor vizate și aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziei 2008/597/CE a Comisiei

 • Regulament 968/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 968/2020 de reînnoire a aprobării substanței active piriproxifen în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 967/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 967/2020 de stabilire a normelor detaliate referitoare la caracteristicile privind semnalul și utilizarea dispozitivelor acustice de intimidare, astfel cum se menționează în partea A din anexa XIII la Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice

 • Regulament 966/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 966/2020 de încheiere a unei reexaminări în ceea ce privește un nou exportator a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1379 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biciclete originare din Republica Populară Chineză pentru un producător-exportator chinez, de instituire a taxei în ceea ce privește importurile produselor acestui producător și de încetare a înregistrării acestor importuri

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 212 din 03.07.2020 Deschide →

 • Rectificare din 03.07.2020, Jurnalul Oficial

  Rectificare la Directiva (UE) 2019/878 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce privește entitățile exceptate, societățile financiare holding, societățile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile și competențele de supraveghere și măsurile de conservare a capitalului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 150 din 7 iunie 2019)

 • Decizie 955/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 955/2020 de modificare a Acțiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

 • Decizie 954/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 954/2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale, în ceea ce privește notificarea participării voluntare la Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA) începând cu 1 ianuarie 2021 și în ceea ce privește opțiunea selectată pentru calcularea, în perioada 2021-2023, a cerințelor de compensare care îi vizează pe operatorii de aeronave

 • Decizie 953/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 953/2020 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte

 • Decizie 952/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 952/2020 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Guvernul Statului Israel, pe de altă parte

 • Decizie 951/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 951/2020 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova

 • Decizie 950/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 250/2020 privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Statului Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

 • Decizie 949/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 949/2020 privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Georgia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

 • Decizie 948/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 948/2020 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte

 • Decizie 947/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 947/2020 privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a Protocolului de modificare a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova, pentru a se lua în considerare aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 211 din 03.07.2020 Deschide →

 • Decizie 962/2020, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 962/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/450 în ceea ce privește publicarea referințelor documentelor de evaluare europene pentru anumite produse pentru construcții (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 961/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 961/2020 privind autorizarea accesului domnului Jeppe Tranholm-Mikkelsen la informații clasificate până la nivelul TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

 • Decizie 960/2020, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 960/2020 privind adoptarea programului suplimentar de cercetare pentru 2020-2023 referitor la reactorul de mare flux din Petten care va fi implementat de Centrul Comun de Cercetare pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

 • Regulament 959/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 959/2020 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor, aplicabile de la 3 iulie 2020

 • Regulament 958/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 958/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 957/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 957/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 956/2020, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 956/2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

loading ...