Official journals EU

The documents in this section are only available to subscribers. Choose your subscription →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 159 din 22.06.2018 Deschide →

 • Decizie 893/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 893/2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt al SEE cu privire la modificarea anexei XI (Comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea informațională) și a Protocolului 37 care cuprinde lista prevăzută la articolul 101 la Acordul privind SEE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 894/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 894/2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 4007] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 892/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 892/2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci și una invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Decizie 890/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 890/2018 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului

 • Regulament 891/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 891/2018 de stabilire, pentru anul 2018, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 889/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 889/2018 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 158 din 21.06.2018 Deschide →

 • Regulament 888/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 888/2018 de modificare pentru a 287-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

 • Decizie 70/2017, Autoritatea de Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb

  Decizia autorității AELS de supraveghere nr. 70/17/COL din 29 martie 2017 privind Acordul cu Hurtigruten pentru prestarea de servicii de transport maritim costier în perioada 2012-2019 (Norvegia) [2018/887]

 • Rectificare din 21.06.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Protocolul privind stabilirea posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mozambic, semnat la Bruxelles la 1 februarie 2012 (18058/11, 11.1.2012 și 18058/11 COR 3 (ro), 1.2.2012)

 • Regulament 886/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 886/2018 privind anumite măsuri de politică comercială cu privire la anumite produse originare din Statele Unite ale Americii și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/724

 • Regulament 885/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 885/2018 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 157 din 20.06.2018 Deschide →

 • Decizie 884/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 884/2018 privind măsura de ajutor SA.32874 (2012/C) [ex SA.32874 (2011/NN)] pusă în aplicare de către Danemarca [notificată cu numărul C(2017) 4461] (Numai textul în limba daneză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 20.06.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii

 • Rectificare din 20.06.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (PESC) 2018/726 a Comitetului politic și de securitate din 2 mai 2018 privind numirea șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2018)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 156 din 19.06.2018 Deschide →

 • Regulament 842/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 842/2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 843/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 843/2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 841/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 841/2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Directivă 844/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 844/2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 19.06.2018 Deschide →

 • Decizie 883/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 883/2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 3942] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 882/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 882/2018 privind primirea temporară a anumitor palestinieni de către state membre ale Uniunii Europene și de modificare a Poziției comune 2002/400/PESC

 • Regulament 878/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 878/2018 de adoptare a listei statelor membre sau a părților din teritoriile statelor membre care respectă normele pentru clasificarea pe categorii stabilite la articolul 2 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/772 privind aplicarea unor măsuri sanitare preventive pentru controlul infecției cu Echinococcus multilocularis la câini (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 881/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 881/2018 prin care se solicită Comisiei să prezinte un studiu privind opțiunile Uniunii pentru a răspunde constatărilor privind cauza ACCC/C/2008/32 ale Comitetului pentru examinarea respectării dispozițiilor Convenției de la Aarhus și, dacă este cazul, având în vedere rezultatele studiului, o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr 1367/2006

 • Decizie 880/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 880/2018 de modificare a Deciziei 2014/386/PESC privind măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei și Sevastopolului

 • Decizie 879/2018, Reprezentanții Guvernelor Statelor Membre ale Uniunii Europene

  Decizia nr. 879/2018 de numire a unor judecători în cadrul Curții de Justiție

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 154 din 18.06.2018 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 153 din 15.06.2018 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 152 din 15.06.2018 Deschide →

 • Rectificare din 15.06.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (PESC) 2018/706 a Consiliului din 14 mai 2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 118 I din 14 mai 2018)

 • Rectificare din 15.06.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/705 al Consiliului din 14 mai 2018 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 118 I din 14 mai 2018)

 • Decizie 874/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 874/2018 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 20/2013 al Parlamentului European și al Consiliului nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Nicaragua

 • Decizie 873/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 873/2018 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2018) 3826] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, maghiară, polonă, română, spaniolă și suedeză sunt autentice)

 • Regulament 871/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 871/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 în ceea ce privește lista transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare sau sunt supuși unor restricții operaționale pe teritoriul Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 872/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 872/2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Regulament 870/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 870/2018 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 150 din 14.06.2018 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 149 din 14.06.2018 Deschide →

 • Regulament 868/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 868/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2014 și a Regulamentului (UE) nr. 1302/2014 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la sistemul de măsurare a energiei și la sistemul de colectare a datelor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 869/2018, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 869/2018 privind prelungirea mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo (^*1) (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018)

 • Regulament 866/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 866/2018 de stabilire a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru anul calendaristic 2018

 • Regulament 867/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 867/2018 de stabilire a regulamentului de procedură al comisiei (comisiilor) pentru soluționarea contestațiilor a(le) Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (Text cu relevanță pentru SEE)

loading ...