Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - BIRD

Scrisoarea de acord privind acordarea unui avans din împrumutul pentru pregătirea proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social P361-0 R0 din 30.06.1999

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 30 iunie 1999.

În vigoare de la 30 iunie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Excelenței Sale

Decebal Traian Remeș

Ministrul finanțelor

Guvernul României

București, România

Stimate domnule ministru,

Vă scriu în numele Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru a vă comunica consimțământul B.I.R.D. de a acorda României (Primitorul) un avans într-o sumă care să nu depășească 500.000 dolari S.U.A. (avansul). Scopul avansului este de a finanța anumite cheltuieli necesare pentru pregătirea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, care vor accelera eforturile de restructurare și de atenuare a impactului social în sectorul minier, pentru care Primitorul a solicitat asistență financiară din partea B.I.R.D.

Avansul este acordat pentru scopurile, în termenii și în condițiile prezentate în anexele I-IV la prezenta scrisoare de acord și Primitorul certifică prin prezenta că este autorizat să contracteze, să tragă și să ramburseze avansul acordat pentru scopurile, în termenii și în condițiile menționate.

Sumele trase din avans vor fi purtătoare de dobândă, conform paragrafului 5 din anexa IV "Prevederi financiare aplicabile avansurilor pentru pregătirea proiectului" la scrisoarea de acord.

Acordarea acestui avans nu constituie sau nu implică nici un angajament din partea B.I.R.D. de a sprijini finanțarea operațiunii pentru pregătirea căreia este acordat avansul.

Vă rugăm să ne confirmați acordul dumneavoastră referitor la cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea și returnarea către noi a unui exemplar din această scrisoare. Acest acord va deveni efectiv la data contrasemnării.

Cu stimă,

Andrew N. Vorkink,

director de țară

Unitatea de țară pentru Bulgaria și România

Regiunea Europa și Asia Centrală

De acord:

Decebal Traian Remeș,

ministrul finanțelor

România

ANEXA I

TERMENII ȘI CONDIȚIILE AVANSULUI

1. Activitățile necesare în vederea pregătirii proiectului pentru care este acordat avansul sunt:

a) costurile operaționale adiționale pentru stabilirea și funcționarea unității de management a proiectului (UMP), care va coordona implementarea proiectului, și pentru stabilirea și funcționarea unităților de implementare a proiectului (UIP), pentru Grupul Central de Închidere a Minelor (G.C.I.M.), Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere (AND) și Agenția Națională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.);

b) servicii de consultanță pentru pregătirea managementului financiar al proiectului și a sistemului de raportare;

c) servicii de consultanță pentru pregătirea termenilor de referință și a specificațiilor tehnice pentru bunuri, servicii și lucrări, necesare pentru a implementa proiectul;

d) achiziția bunurilor inițiale, incluzând mijloace de transport, pentru stabilirea UMP și UIP;

e) servicii de consultanță pentru demararea elaborării planurilor, programelor, evaluărilor și manualelor, care vor trebui pregătite ca parte a proiectului;

f) pregătirea inițială și stagii de pregătire referitoare la închiderea minelor.

2. Cheltuielile care vor fi finanțate din avans sunt: Modificări (1)

Categoria Suma avansului (dolari S.U.A.) Procentul de cheltuieli care vor fi finanțate
1. Bunuri necesare pentru pregătirea proiectului 75.000 100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costurile ex-factory) și 85% din cheltuielile locale pentru alte articole procurate de la intern
2. Serviciile de consultanță și pregătire 325.000 100%
3. Costuri operaționale adiționale 100.000 100% (cu excepția bunurilor produse la intern - 85%)
TOTAL: 500.000

a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în valuta oricărei țări, alta decât aceea a Împrumutatului, pentru bunuri și servicii furnizate de pe teritoriul oricărei țări, alta decât cea a Împrumutatului;

b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în valuta Împrumutatului sau pentru bunuri ori servicii achiziționate de pe teritoriul Împrumutatului; și

c) termenul costuri operaționale adiționale înseamnă costuri cu combustibilul și cu asigurarea mijloacelor de transport, echipament de birou, materiale și furnituri, salarii pentru personalul UMP și costuri de audit pentru UIP, pentru remunerarea serviciilor pe termen scurt ale consultanților, necesare pentru stabilirea sistemului de management financiar și a costurilor de audit. Modificări (1)

3. Primitorul va îndeplini activitățile cu diligența și eficiența necesară; va asigura în mod prompt fonduri, facilități, servicii și alte resurse necesare pentru scopul proiectului; va furniza B.I.R.D. toate informațiile asupra activităților și asupra folosirii sumelor avansului, așa cum B.I.R.D. va solicita în mod rezonabil; din timp în timp, va schimba cu reprezentanții B.I.R.D. opinii asupra progresului și rezultatelor activităților. Modificări (1)

4. Pentru a facilita îndeplinirea activităților de pregătire a proiectului de mai sus, Primitorul poate deschide un cont (contul special) în dolari S.U.A. la o bancă comercială, conform termenilor și condițiilor stabilite în anexa II la această scrisoare de acord. Banca de depozit a contului special va confirma într-o formă acceptabilă B.I.R.D. că fondurile din contul special vor fi stabilite ca depozit special pentru scopurile specifice pentru care este acordat avansul și ca fondurile nu pot fi supuse compensării, confiscării, sechestrării.

5. Cu excepția cazului în care B.I.R.D. va stabili în alt fel, achiziția bunurilor și a serviciilor de consultanță necesare pentru îndeplinirea activităților și care vor fi finanțate din sumele avansului se va afla sub incidența anexei III la această scrisoare de acord.

6. Tragerea, folosirea și rambursarea avansului se vor face în concordanță cu "Prevederile financiare aplicabile avansurilor pentru pregătirea proiectului", stabilite în anexa IV la această scrisoare de acord.

7. B.I.R.D. poate cere ca tragerile din avans să fie făcute, pe baza declarațiilor de cheltuieli, pentru cheltuieli destinate: a) serviciilor firmelor de consultanță, în valoare de mai puțin de 50.000 dolari S.U.A., și serviciilor consultanților individuali, în valoare de mai puțin de 25.000 dolari S.U.A.; b) bunurilor, în asemenea termeni și condiții după cum Banca va specifica prin notificarea Primitorului; c) instruirii; și d) costurilor operaționale adiționale.

8. Pentru scopurile paragrafului 6 din anexa IV la această scrisoare de acord este menționată data de 15 noiembrie 1999. După data menționată nu se va mai efectua nici o tragere din avans și orice sumă din avans rămasă netrasă va fi anulată, exceptând cazul în care B.I.R.D. va stabili o dată ulterioară pentru scopurile paragrafului 6. Modificări (1)

9. Cererile de tragere din avans vor fi semnate în numele Primitorului de către ministrul finanțelor sau de altă persoană autorizată în scris de ministrul finanțelor. Specimenele de semnătură autorizate ale persoanelor desemnate vor fi transmise împreună cu prima cerere de tragere.

ANEXA II

CONTUL SPECIAL

1. Pentru scopurile acestei anexe:

a) termenul categorii eligibile semnifică categoriile de articole care urmează să fie finanțate din sumele avansului, după cum este specificat în paragraful 2 din anexa I la această scrisoare de acord;

b) termenul cheltuieli eligibile semnifică cheltuielile corespunzătoare costului rezonabil al bunurilor și serviciilor solicitate pentru activitățile de finanțat din sumele avansului alocat periodic categoriilor eligibile, în conformitate cu reglementările paragrafului 2 din anexa I la această scrisoare de acord;

c) termenul alocație autorizată semnifică suma echivalentă cu 150.000 dolari S.U.A., care va fi trasă din avans și depozitată în contul special conform paragrafului 3 a) din această anexă.

2. Plățile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.

3. După ce B.I.R.D. a primit dovezi satisfăcătoare privind deschiderea corespunzătoare a contului special, tragerile pentru alocația autorizată și tragerile ulterioare făcute pentru realimentarea contului special vor fi efectuate după cum urmează:

a) Primitorul va transmite B.I.R.D. o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume care să nu depășească suma agregată a alocației autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, B.I.R.D., în numele Primitorului, va depozita în contul special suma din sumele avansului, după cum a fost solicitată de Primitor.

b)

(i) În vederea realimentării contului special, Primitorul va transmite B.I.R.D. cereri pentru depozit în contul special la asemenea intervale după cum va specifica B.I.R.D.

(ii) Anterior sau în momentul fiecărei astfel de solicitări, Primitorul va furniza B.I.R.D. documentele sau alte dovezi solicitate conform paragrafului 4 din această anexă, pentru plata sau plățile în legătură cu care a fost solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de solicitări, B.I.R.D. va depozita în contul special, în numele Primitorului, din sumele avansului, acele sume care au fost solicitate de către Primitor și justificate cu documentele menționate și cu alte documente de plăți care urmează să fie făcute din contul special pentru cheltuieli eligibile.

4. Pentru fiecare plată efectuată de către Primitor din contul special Primitorul (în momentul în care B.I.R.D. va solicita în mod rezonabil) va transmite B.I.R.D. astfel de documente sau alte dovezi arătând că astfel de plăți au fost făcute exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

5. Fără a ține seama de prevederile paragrafului 3 din prezenta anexă, nu se va putea solicita B.I.R.D. să efectueze în continuare depozite în contul special:

a) dacă, oricând, B.I.R.D. va stabili că tragerile ulterioare din avans ar trebui efectuate direct de către Primitor; sau

b) dacă B.I.R.D. va fi notificat Primitorului asupra intențiilor sale de a suspenda în totalitate sau în parte dreptul Primitorului de a face trageri din avans, corespunzător condițiilor stabilite în paragraful 8 din anexa IV la această scrisoare de acord; sau

c) o dată ce totalul sumelor netrase din avans este egal cu echivalentul a de două ori suma alocației autorizate.

Ca urmare, tragerea din sumele avansului rămase netrase va urma acele proceduri pe care B.I.R.D. le va notifica Primitorului. Astfel de trageri ulterioare se vor efectua numai după și în măsura în care B.I.R.D. va avea convingerea că toate sumele rămase în depozit în contul special la data notificării vor fi utilizate numai pentru efectuarea plăților pentru cheltuielile eligibile.

6.

a) Dacă B.I.R.D. stabilește în orice moment că plata din contul special a fost:

(i) efectuată pentru o cheltuială sau într-o sumă neeligibilă conform paragrafului 2 din prezenta anexă; sau

(ii) nu este justificată de dovezile transmise B.I.R.D., Primitorul, pe baza notificării prompte a B.I.R.D.:

A. va transmite dovezi suplimentare, după cum B.I.R.D. va solicita; sau

B. va depozita în contul special (sau, dacă B.I.R.D. va solicita astfel, va rambursa B.I.R.D.) o sumă egală cu suma plății respective sau o porțiune din această plată care nu a fost eligibilă sau justificată.

Dacă B.I.R.D. nu va conveni altfel, nu se vor efectua depozite ulterioare în contul special până când Primitorul nu va furniza dovezi sau nu va efectua un astfel de depozit sau rambursare, după caz.

b) Dacă B.I.R.D. stabilește în orice moment că orice sumă trasă în contul special și nerambursată nu va fi solicitată pentru acoperirea plăților ulterioare pentru cheltuielile eligibile, Primitorul, pe baza notificării prompte a B.I.R.D., va rambursa orice astfel de sumă trasă și nerambursată.

c) Primitorul, pe baza notificării B.I.R.D., va rambursa B.I.R.D. în întregime sau porțiuni din fondurile depozitate în contul special.

d) Rambursările către B.I.R.D. se vor efectua conform prevederilor paragrafului 6 a), b) și c) din prezenta anexă și vor fi adăugate la suma netrasă din avans.

ANEXA III

ACHIZIȚII

Secțiunea I Serviciile de consultanță

Partea A Generalități

Serviciile de consultanță se vor achiziționa conform prevederilor menționate în cadrul Introducerii și al secțiunii IV din "Ghidul pentru selecția și angajarea consultanților de către împrumutații Băncii Mondiale", publicat de către Bancă în ianuarie 1997 și revizuit în septembrie 1997 și ianuarie 1999 (Ghidul pentru servicii de consultanță), și conform prevederilor următoare din această secțiune.

Partea B Selecționarea pe criterii calitative și de cost

Cu excepția situației în care se stabilește altfel în partea C a acestei secțiuni, serviciile de consultanță vor fi procurate în cadrul contractelor acordate în conformitate cu prevederile secțiunii II din Ghidul pentru servicii de consultanță, ale paragrafului 3 din anexele 1 și 2 la acesta și cu prevederile paragrafelor 3.13-3.18 din acesta, aplicabile selecționării consultanților pe criterii calitative și de cost.

Partea C Alte proceduri pentru selecționarea consultanților

1. Selecționarea pe criterii calitative

Serviciile pentru sarcinile care îndeplinesc cerințele stabilite în paragraful 3.2 din Ghidul pentru servicii de consultanță pot fi procurate, cu acordul inițial al Băncii, în cadrul contractelor acordate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1-3.4 din Ghidul pentru servicii de consultanță.

2. Consultanții individuali

Serviciile pentru sarcinile care îndeplinesc cerințele stabilite în paragraful 5.1 din Ghidul pentru servicii de consultanță vor fi procurate în cadrul contractelor acordate consultanților individuali, în concordanță cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul pentru servicii de consultanță.

3. Calificările consultanților

Serviciile necesare pentru a contribui la stabilirea sistemului managementului financiar al proiectului vor fi procurate pe baza procedurilor pentru selecționarea bazată pe calificările consultanților în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 din Ghidul pentru servicii de consultanță.

Partea D Revizuirea de către Bancă a selecționării consultanților

1. Planificarea selecției

Înainte de elaborarea cererilor de propuneri către consultanți, planul propus pentru selecționarea consultanților în cadrul proiectului va fi furnizat Băncii pentru a-l revizui și aproba, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultanță. Selecționarea tuturor serviciilor consultanților va fi realizată în conformitate cu un asemenea plan de selecționare, precum a fost aprobat de către Bancă, și cu prevederile menționatului paragraf 1.

2. Revizuirea inițială

a) Referitor la fiecare contract de angajare a firmelor de consultanță, estimat la un cost echivalent a 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1, 2 [altele decât subparagraful secund al paragrafului 2 a)] și 5 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultanță.

b) Cu referire la fiecare contract de angajare a consultanților individuali, estimat la un cost echivalent a 25.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificările, experiența, termenii de referință și cei ai angajării consultanților se vor furniza Băncii pentru revizuire inițială și aprobare. Contractul va fi acordat numai după ce aprobarea respectivă va fi fost dată.

3. Revizuirea ulterioară

Cu referire la fiecare contract neaflat sub incidența paragrafului 2 din această parte, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultanță.

Secțiunea II Achiziția bunurilor

Bunurile se vor achiziționa:

a) în conformitate cu prevederile secțiunii I din "Ghidul de achiziții în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. și creditelor AID", publicat de Bancă în ianuarie 1995 și revizuit în ianuarie și august 1996, septembrie 1997 și ianuarie 1999 (Ghidul achizițiilor); și

b) în cadrul contractelor acordate pe baza procedurilor de achiziție, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 și 3.6 din ghid. Revizuirea procedurilor stabilite în cadrul paragrafului 4 din anexa 1 la ghid se va aplica unor asemenea contracte, cu condiția ca în locul cuvântului licitații din paragraful 4 să se citească cotații.

ANEXA IV

PREVEDERI FINANCIARE APLICABILE AVANSURILOR
PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI

1. În aceste prevederi, termenul Banca Mondială înseamnă: a) Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.); sau b) Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Asociația). Toți ceilalți termeni definiți în scrisoarea de acord sau în anexele I, II și III la aceasta vor avea aceleași sensuri.

2. Banca Mondială va disponibiliza fonduri din avans Primitorului pentru a acoperi cheltuielile specificate în scrisoarea de acord. Primitorul ar trebui să prezinte o cerere scrisă pentru tragere, în forma specificată de către Banca Mondială. Cererea este: a) semnată de un reprezentant autorizat al Primitorului; și b) însoțită de documente doveditoare ale cheltuielilor făcute sau, dacă Banca Mondială își exprimă acordul, care vor fi făcute.

3. Avansul va fi acordat în dolari S.U.A.; totuși Primitorul poate solicita orice altă valută cerută pentru a acoperi o cheltuială care este finanțată din avans. În acest caz, Banca Mondială va cumpăra acea valută cu dolari S.U.A.

4. Tragerile vor fi efectuate numai pentru cheltuieli pentru servicii furnizate din sau bunuri produse în țări eligibile conform "Ghidului: Achiziții în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. și creditelor AID" (Washington D.C., septembrie 1997).

5. Așa cum este specificat de către Banca Mondială în scrisoarea de acord pentru avans, pentru sumele din avans trase și nerambursate se datorează dobândă la o rată calculată și datorată după cum urmează:

(i) Dobânda se acumulează periodic pentru suma avansului trasă și nerambursată, la o rată stabilită pentru fiecare perioadă de dobândă, egală cu costul împrumuturilor calificate din semestrul precedent plus trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1 procent).

(ii) Cât de curând este posibil, după sfârșitul fiecărui semestru, Banca Mondială va notifica Primitorului despre costul împrumuturilor calificate pentru acel semestru.

(iii) Pentru scopurile prezentului avans:

A. perioadă de dobândă înseamnă o perioadă de 6 luni care se termină la 31 decembrie și la 30 iunie, începând cu perioada de dobândă în care avansul este acordat de către Bancă;

B. costul împrumuturilor calificate înseamnă costul, determinat în mod rezonabil de către Bancă și exprimat ca procent pe an, al împrumuturilor trase și nerambursate ale Băncii după 30 iunie 1982. Costul exclude acele împrumuturi sau părți ale acestora pe care Banca le-a alocat pentru finanțarea: I. investițiilor Băncii; și II. unor împrumuturi acordate de Bancă după 1 iulie 1989, cu rate de dobândă determinate altfel decât este prevăzut în subparagraful (i) de mai sus;

C. semestru înseamnă primele 6 luni și următoarele 6 luni ale anului calendaristic.

(iv) La acea dată la care Banca poate notifica Primitorului, dar nu cu mai puțin de 6 luni înainte, subparagrafele (i), (ii) și (iii) C vor fi amendate după cum urmează:

"

(i) Dobânda se va acumula periodic pentru suma avansului trasă și nerambursată, la o rată pentru fiecare trimestru egală cu costul împrumuturilor calificate, determinat pentru trimestrul precedent, plus trei pătrimi de procent (3/4 din 1 procent).

(ii) Cât de curând posibil după sfârșitul fiecărui trimestru, Banca va înștiința Primitorul despre costul împrumuturilor calificate, determinat pentru acel trimestru."

"

(iii) C.trimestru înseamnă o perioadă de 3 luni începând la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie într-un an calendaristic."

6. Suma trasă din avans, împreună cu comisionul de serviciu acumulat la aceasta vor fi achitate de către Primitor Băncii Mondiale, după cum urmează:

a) Dacă la data sau înainte de data convenită în acest scop de către Primitor și Banca Mondială în scrisoarea de acord pentru avans un împrumut a fost acordat de către B.I.R.D sau un credit pentru dezvoltare a fost acordat de către Asociație, în scopul de a contribui la finanțarea proiectului pentru pregătirea căruia a fost acordat avansul, atunci întreaga sumă a avansului trasă și nerambursată va fi plătită Băncii Mondiale. O astfel de plată va include comisionul de serviciu acumulat asupra avansului până la data acestei plăți. Rambursarea se va face printr-o tragere din suma unui astfel de împrumut sau credit pentru dezvoltare, în conformitate cu prevederile acordului prin care s-a prevăzut aceasta, imediat ce acest acord a intrat în vigoare.

b) Dacă până la data menționată la paragraful a) de mai sus nu a fost acordat un astfel de împrumut sau credit de dezvoltare sau dacă până la o astfel de dată sau oricând după această dată acordul prin care se acordă un astfel de împrumut sau credit de dezvoltare s-a terminat fără să fi intrat în vigoare, atunci:

(i) dacă suma trasă din avans nu depășește 50.000 dolari S.U.A., această sumă va fi rambursată de către Primitor Băncii Mondiale, împreună cu comisioanele aferente la data rambursării, dată pe care Banca Mondială o va specifica în notificarea către Primitor; această dată nu va fi în nici un caz mai devreme de 60 de zile după data transmiterii acestei notificări; și

(ii) dacă suma trasă din avans va depăși 50.000 dolari S.U.A., suma agregată va fi plătită de Primitor Băncii Mondiale în 10 tranșe semestriale aproximativ egale, împreună cu comisioanele acumulate pentru suma nerambursată, periodic și în sumele și la datele notificate de către Banca Mondială Primitorului; în nici un caz, data primei rate nu va fi mai devreme de 60 de zile după data transmiterii acestei notificări.

7. Toate plățile către Banca Mondială vor fi efectuate în dolari S.U.A., în locurile și în conturile pe care Banca Mondială le va specifica.

8. Banca Mondială, prin notificarea Primitorului, poate suspenda în orice moment tragerile ulterioare din avans, în cazul în care va avea loc unul dintre următoarele cazuri de suspendare: a) fondurile trase nu au fost utilizate pentru scopurile convenite între Primitor și Banca Mondială; b) activitățile de pregătire nu sunt efectuate în conformitate cu standardele și metodele convenite între Primitor și Banca Mondială; sau c) a fost suspendat dreptul Primitorului sau al oricărei entități căreia Banca i-a acordat un împrumut cu garanția Primitorului de a efectua trageri conform acordului de împrumut cu Banca sau acordului de credit de dezvoltare cu Asociația:

9. Dacă tragerile din avans au fost suspendate în orice moment, ca urmare a acestor prevederi, Banca Mondială, prin notificarea Primitorului, poate anula orice sumă a avansului rămasă netrasă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...