Guvernul României

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor din 24.02.2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 14

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Inspectoratul General al Poliției Române, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central și local, autorizează, în condițiile prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, denumită în continuare Lege, persoanele fizice și juridice care solicită să procure, să dețină și, după caz, să poarte și să folosească armele letale și muniția aferentă ori să efectueze operațiuni cu acestea și eliberează permise de armă sau, dupa caz, autorizații, verifică și autorizează circulația armelor, funcționarea poligoanelor, autorizează desfășurarea cursurilor de inițiere și pregatire teoretică pe linie de arme și muniții, acordă atestatul de instructor în poligonul de tragere, precum și cel pentru colecționar de arme.

(2) Autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează certificatul de deținător persoanelor fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și solicită să dețină și să folosească arme neletale și muniția aferentă ori să efectueze operațiuni cu acestea. Modificări (1)

(3) Evidența persoanelor fizice și juridice autorizate conform alin. (1) și (2), a armelor și munițiilor deținute de acestea, precum și a operațiunilor cu acestea se ține de către Inspectoratul General al Poliției Române prin structurile sale de specialitate de la nivel central și local, care administrează Registrul Național al Armelor.

(4) Autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează cartea de identitate a armei. Acest document însoțește obligatoriu arma în toate situațiile prevăzute de lege.

Art. 2. -

(1) Țevile de rezervă ale armelor letale au același regim juridic ca și armele.

(2) Procurarea și deținerea țevilor de rezervă ale armelor letale se fac la cererea persoanelor fizice și, după caz, juridice, care dețin arme de un anumit calibru și permit din punct de vedere tehnic montarea altor țevi de alte calibre, respectându-se procedura autorizării de la armele letale.

Art. 3. -

Persoanele fizice și juridice care dețin, folosesc sau desfășoară operațiuni cu arme sau muniții, în condițiile legii, sunt obligate să se supună controlului organelor de poliție competente, cu privire la modul de respectare a dispozițiilor legale în materie.

Art. 4. -

Sunt interzise deținerea, portul și folosirea armelor letale lungi fără pat sau cu pat rabatabil ori modificarea în acest sens a oricărei arme letale lungi prevăzute în anexa la Lege.

CAPITOLUL II Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice

SECȚIUNEA 1 Procedura de autorizare a persoanelor fizice pentru procurare, deținere, port și folosire a armelor și munițiilor letale

Art. 5. -

(1) În vederea autorizării procurării armelor letale, cetățeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reședința în România, care dorește să devina titular al dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, trebuie să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, își are reședința, un dosar care trebuie să cuprinda următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Lege:

a) cerere-tip, al carei model este prezentat în anexa nr. 1;

b) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecțiunile stabilite de Ministerul Sănătății, care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții letale, și că este apt să dețină astfel de arme și muniții;

d) certificat de cazier judiciar;

e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

f) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original și în copie;

g) două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;

h) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislația în vigoare;

i) permis de vânătoare, în original și în copie, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei numai pentru deținere;

j) carnet de membru vânător, în original și în copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizație vânătorească legal constituită, afiliată la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, pentru arme lungi cu destinația vânătoare sau, după caz, tir sportiv ori biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului și folosirii acesteia; Modificări (1)

k) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Agenția Națională pentru Sport, sau legitimație de sportiv de tir ori biatlon, vizată la zi de Federația Română de Tir Sportiv sau de Federația Română de Schi și Biatlon, în original și în copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului și folosirii, trebuie să prezinte și o adeverință din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

l) adeverința care atestă, în cazul cetățeanului român, faptul ca titularul are calitatea prevazută la art. 14 alin. (2) lit. a) și b) din Lege, eliberată de instituția competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare și pază în scopul portului și folosirii acesteia.

(2) În vederea autorizării procurării armelor de către persoana al cărei drept de deținere sau port și folosire a încetat în condițiile art. 30 alin. (1) lit. e), respectiv ale art. 47 alin. (1) lit. a) din Lege, dacă perioada de timp dintre data la care acest drept a încetat și cea la care solicită autorizarea este mai mică de un an, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoțită de documentele prevazute la alin. (1) lit. b) și d), precum și, dacă arma urmează să fie procurată în scopul portului și folosirii, cele prevăzute la alin. (1) lit. h)-l).

(3) În vederea autorizării procurării armelor de către persoana care este titular al dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire pentru cele din aceeași categorie, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoțită de permisul de armă, în original și în copie, și de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) și h)-k).

(4) În vederea autorizării procurării de către titularul dreptului de deținere, respectiv de port și folosire, a altor categorii de arme decât cele pentru care solicită autorizarea, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoțită de permisul de armă, în original și în copie, precum și, după caz, de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) și i)-l).

(5) În măsura în care, la data depunerii cererilor de autorizare prevăzute la alin. (1)-(3), solicitantul are asigurate la domiciliu sau reședință condițiile de păstrare și asigurare a securității armelor, acesta poate depune și următoarele documente, în original și în copie:

a) dovada deținerii legale a spațiului în care armele urmează a fi păstrate;

b) dovada omologării spațiului de către autoritatea competentă;

c) în cazul în care se solicită autorizarea pentru mai mult de 15 arme, dovada existenței amenajărilor speciale pentru depozitare, a sistemului de supraveghere video și a mijloacelor de alarmare, avizate în baza unui plan de securitate de către structura competentă din cadrul organului de poliție local, precum și dovada asigurării pazei în condițiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), e) și f), persoana care este dotată cu armă de serviciu letală poate face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e) și g) din Lege prin prezentarea unei adeverințe eliberate de angajator sau, în cazul sportivilor oși profesorilor de tir ori biatlon, eliberată de clubul din care fac parte, prin care se certifică faptul că solicitantul a fost examinat din punct de vedere medical, psihologic și al cunoștințelor de specialitate și că a fost declarat apt să poarte și să folosească arme letale.

(7) Persoana care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 17 din Lege poate solicita prelungirea autorizației de procurare a armelor sau, după caz, eliberarea unei noi autorizații, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente.

Art. 6. -

(1) Cererea formulată în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(5) se soluționează de către autoritatea competentă teritorial, în termen de 45 de zile de la data depunerii acesteia.

(2) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, precum și a datelor și informațiilor cuprinse în evidențele proprii.

(3) În cazul în care în cadrul verificărilor de specialitate organele de poliție competente apreciază că sunt necesare documente sau informații suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) În situația în care se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege, autoritatea competentă informează solicitantul în vederea efectuării de către acesta a demersurilor necesare îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor care urmează a fi procurate, cu excepția situației în care acesta a depus împreună cu cererea documentele prevăzute la art. 5 alin. (5).

(5) Termenul de 45 de zile, prevăzut la alin. (1), se suspendă, în situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauza prezentarea unor documente ori informații suplimentare sau, după caz, i s-a comunicat faptul că îndeplinește condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege până la data la care aceasta dă curs solicitării, respectiv poate face dovada asigurării condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor.

(6) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor, organul de poliție competent poate efectua verificări la domiciliul sau la reședința solicitantului numai după informarea prealabilă și cu consimțământul acestuia.

Art. 7. -

(1) În cazul în care, din analiza dosarului prevazut la art. 5 alin. (1), precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate de organele de poliție, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Lege, autoritatea competentă eliberează câte o autorizație de procurare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, pentru fiecare armă pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(2) Refuzul nejustificat al persoanei de a comunica documentele sau informațiile prevăzute la art. 6 alin. (3) ori de a permite organelor de poliție efectuarea verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (6) poate constitui motiv de respingere a cererii de autorizare numai dacă au fost puse în acest fel în imposibilitatea de a constata îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege sau, după caz, a condițiilor de păstrare și de asigurare a securitații armelor.

(3) Decizia autorității competente, prevăzută la alin. (1), poate fi contestată de către solicitant în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

SECȚIUNEA a 2-a Procedura acordării certificatului de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor

Art. 8. -

(1) Persoanele care urmează să solicite autorizarea procurării de arme letale trebuie să urmeze în prealabil cursul de instruire teoretică și practică prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, respectiv să promoveze examenul de absolvire a cursului, în condițiile prevăzute în prezenta secțiune.

(2) Pot urma cursul prevăzut la alin. (1) numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, pentru infracțiuni comise cu intenție.

(3) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, cel puțin documentul de identitate și certificatul de cazier judiciar valabil.

(4) Persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile prevăzute la alin. (1) pot solicita îndeplinirea unor condiții suplimentare de admitere la cursuri, referitoare la starea de sănătate fizică și psihică a persoanei, prin prezentarea unor documente doveditoare în acest sens.

(5) Pentru a se putea prezenta la examenul prevăzut la alin. (1), persoana acceptată în cadrul cursurilor prevăzute la alin. (1) are obligația de a parcurge în proporție de cel puțin 90% programul de pregătire și de a desfășura activitățile corespunzătoare numai în condițiile stabilite prin programă.

Art. 9. -

(1) La finalul cursului, pentru absolvire, cursanții vor susține examenul de absolvire în fața unei comisii formate din reprezentanți ai organizatorului, inclusiv directorul cursului de pregătire, precum și, în mod obligatoriu, un polițist din cadrul structurii teritoriale de arme. Comisia de examinare este condusă de directorul cursului care este un reprezentant al organizatorului.

(2) Organizatorul are obligația de a informa cursantul asupra datei, orei și locului susținerii examenului, cu cel puțin 5 zile înainte.

(3) Examenul prevăzut la alin. (1) constă în susținerea a două teste după cum urmează:

a) testul teoretic, în cadrul căruia se verifică însușirea cunoștințelor în următoarele domenii: legislația privind regimul armelor și al munițiilor, precum și cea referitoare la legitima apărare și starea de necesitate; acordarea primului ajutor; aspecte generale privind balistica, respectiv părțile componente și modul de funcționare și folosire a armelor și munițiilor;

b) testul practic, în cadrul căruia se verifică deprinderile de bază privind folosirea armamentului, respectiv pregătirea armei pentru tragere, respectarea pozițiilor de tragere, reacția personală la declanșarea focului și modul de asigurare a armei.

(4) Rezultatul examenului se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți membrii comisiei prevăzute la alin. (1), în care se înscriu punctajele obținute la cele două teste, precum și media aritmetică a acestora, sub forma unei note cuprinse între 1 și 10, respectiv mențiunea "promovat", dacă nota astfel obținută este cel puțin 7, sau "nepromovat", dacă nota este mai mică de 7.

(5) În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la examen conform planificării, acest fapt se consemnează în procesul-verbal încheiat în condițiile prevăzute la alin. (4).

(6) Candidatul care nu a promovat examenul de absolvire poate contesta rezultatul consemnat în procesul-verbal încheiat în condițiile prevăzute la alin. (4), în termen de 5 zile de la data susținerii examenului. Contestația se analizează de o nouă comisie constituită potrivit alin. (1), din care nu pot face parte persoanele care au stabilit punctajul inițial, iar rezultatul analizei se consemnează într-un proces-verbal încheiat în aceleași condiții.

(7) Modalitatea de stabilire a punctajului prevăzut la alin. (4), precum și modalitatea de constituire a comisiei de examinare și a comisiei de analizare a contestațiilor se reglementează prin ordin al inspectorului general al Poliției Române.

Art. 10. -

(1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire în condițiile art. 9 i se eliberează de către persoana juridică organizatoare certificatul de absolvire a cursului de pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3, în care se menționează în mod expres scopul pentru care a fost urmat cursul, respectiv pentru deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor, și care se semneaza de directorul cursului și se ștampilează cu ștampila organizatorului.

(2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susținerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condițiile prevăzute la art. 9, în termen de cel mult 6 luni, conform planificării stabilite de organizator, fără a mai fi necesară repetarea cursului de pregătire.

(3) Persoana care nu s-a prezentat la repetarea examenului sau nu l-a promovat poate susține un nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de pregătire în condițiile stabilite la art. 8.

SECȚIUNEA a 3-a Procurarea și înstrăinarea armelor și munițiilor. Efectuarea mențiunilor în permisul de armă și eliberarea acestuia

Art. 11. -

(1) Titularul autorizației de procurare a armei poate procura de la orice armurier legal constituit, din țară ori din străinătate, o armă sau, după caz, o țeavă din categoria celei pentru care a fost autorizat, în termenul de valabilitate a documentului, precum și cartușele necesare efectuării tragerii experimentale în condițiile prevăzute la secțiunea a 3-a a cap. IV.

(2) În cazul în care arma sau, după caz, țeava se procură de la un armurier din România, acesta are obligația de a înscrie în autorizația de procurare toate datele prevăzute pe versoul acesteia, precum și de a elibera titularului, împreună cu arma, cartea de identitate a acesteia și factura fiscală.

(3) În situația în care arma sau țeava este procurată din străinătate, obligația completării rubricilor înscrise în autorizația de procurare revine autorității vamale din punctul de frontieră prin care s-a introdus arma ori țeava în țară, numai după obținerea certificatului de atestare a îndeplinirii condițiilor de omologare și pe baza documentelor care atestă faptul că aceasta a fost legal procurată de solicitant.

Art. 12. -

(1) Persoana care a procurat, în condițiile legii, o armă letală sau o țeavă pentru o asemenea armă are obligația ca, în termen de 10 zile de la data procurării sau, după caz, de la data încheierii formalităților vamale, să se prezinte la autoritatea care a emis autorizația, în vederea eliberării permisului de armă sau, după caz, a înscrierii armei ori a țevii în acest document, respectiv a eliberării cărții de identitate a armei, atunci când aceasta a fost procurată din străinătate, având asupra sa arma și, după caz, țeava, 5 cartușe corespunzătoare, precum și un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) documentul de identitate, în original și în copie;

b) documentul care atestă faptul că arma ori țeava a fost procurată în condiții de legalitate, în original și în copie;

c) autorizația de procurare completată pe verso în condițiile stabilite la art. 11 alin. (2) sau, dupa caz, alin. (3);

d) permisul de armă al titularului, în original și în copie, atunci când este cazul;

e) cartea de identitate a armei, în original și în copie, în cazul în care arma a fost procurată de la un armurier din România.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), organele autorității competente verifică, în termen de 10 zile, următoarele:

a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul armei;

b) faptul dacă arma sau țeava procurată corespunde categoriei și tipului pentru care s-a emis autorizația;

c) corespondența dintre seria înscrisă pe armă sau pe țeavă cu cea din documentele care o însoțesc;

d) existența, în evidențele proprii, a autorizației armurierului din România de a comercializa arme;

e) faptul dacă autorizația de procurare a fost completată pe verso în mod corespunzător și conform;

f) faptul dacă, potrivit evidențelor proprii, în intervalul de timp dintre eliberarea autorizației de procurare și data la care persoana s-a prezentat cu arma sau țeava procurată, nu a intervenit vreunul dintre cazurile prevăzute de Lege de suspendare ori de încetare a dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armei.

(3) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) nu au rezultat nereguli sau impedimente și după efectuarea, atunci când este cazul, a tragerii experimentale în condițiile prevăzute la secțiunea a 3-a a cap. IV, autoritatea competentă procedează după cum urmează:

a) în cazul armelor procurate din străinătate, întocmește cartea de identitate a armei;

b) emite permisul de armă tip A, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4, în cazul în care persoana este autorizată să dețină armă procurată, respectiv permisul de armă tip B, al cărui model este prezentat în anexa nr. 5, dacă persoana este autorizată să o poarte și să o folosească, înscriind arma în documentul respectiv, precum și cantitatea, tipul și calibrul muniției care poate fi deținută de solicitant;

c) în cazul în care persoana este deja titulară a unui permis de armă tip A și a fost autorizată să procure arma în scopul deținerii sau, după caz, a unui permis de armă tip B și a fost autorizată să o procure în scopul portului și folosirii, i se înscriu în permisul respectiv arma, precum și cantitatea, tipul și calibrul muniției care poate fi deținută;

d) în cazul țevilor de rezervă, le înscrie în permisul de armă.

(4) Dacă nu este îndeplinită condiția prevăzută la alin. (3) referitoare la inexistența unor nereguli sau impedimente, precum și în caz de refuz nejustificat de prezentare a armei sau țevii pentru tragere experimentală, autoritatea competentă dispune demersurile corespunzătoare pentru clarificarea neconcordanțelor constatate sau, după caz, refuză înscrierea armei ori a țevii în permisul de armă, respectiv eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1), și dispune păstrarea armei în custodie ori depunerea acesteia spre păstrare la un armurier autorizat, în condițiile legii, în funcție de situația care justifică acest refuz.

Art. 13. -

(1) Persoanele autorizate să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme letale au obligația ca, în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poliție competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original și în copie, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condițiile legii. Modificări (2)

(2) Dacă în permisul de armă nu sunt înscrise și alte arme, se procedează la anularea acestuia prin aplicarea ștampilei "ANULAT".

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la cererea titularului, permisul de armă poate fi păstrat de autoritatea competentă pentru o perioadă de cel mult un an, fără să fie anulat.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
loading ...