Consiliul de Stat

Statutul privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor din 27.10.1977

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 noiembrie 1977 până la 20 octombrie 1998, fiind abrogat prin Lege 114/1996 și înlocuit de Regulament 1996;
Abrogat temporar de la data 21 octombrie 1997 până la data 25 noiembrie 1997 de Lege 114/1996
Repus în vigoare la data 26 noiembrie 1997 prin Lege 114/1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

1. Organizarea asociatiei locatarilor

Art. 1. -

Asociatia locatarilor este forma organizata de participare a cetatenilor la buna gospodarire si intretinere a locuintelor, la realizarea diferitelor actiuni edilitare, precum si la promovarea si respectarea relatiilor de convietuire socialista intre locatari.

Asociatia locatarilor se constituie pe fiecare cladire cu mai multe apartamente sau pe un grup de cladiri, cu cel mult 600 de membri.

Asociatia se constituie indiferent de forma de proprietate, daca cladirile au instalatii si parti de folosinta comuna sau membrii sai au interese locative comune.

Asociatia locatarilor dobindeste personalitate juridica de la data inregistrarii la organele financiare locale.

Art. 2. -

Asociatia locatarilor are ca scop:

a) efectuarea tuturor lucrarilor de intretinere, reparatii si inlocuiri la partile si instalatiile comune ale cladirii, ce revin ca obligatii legale persoanelor care le folosesc in calitate de chiriasi sau de proprietari ai locuintelor detinute;

b) stabilirea si incasarea la timp a cotelor de contributie pentru acoperirea cheltuielilor comune de folosinta, intretinere si reparatii, repartizate potrivit normelor legale persoanelor care detin suprafetele locative respective;

c) stabilirea si incasarea la timp a cotelor de contributie pentru acoperirea cheltuielilor privind lucrarile de intretinere, reparatii si inlocuiri la partile si instalatiile comune ale cladirii, ce revin ca obligatii legale proprietarilor, proportional cu cota-parte de proprietate indiviza a fiecaruia asupra partilor si instalatiilor comune ale cladirii;

d) promovarea in rindul tuturor locatarilor a relatiilor de convietuire socialista, a atitudinii ferme de respectare si aparare a avutului obstesc;

e) mobilizarea membrilor asociatiei si a persoanelor care locuiesc impreuna cu acestia la actiuni voluntare de buna gospodarire si infrumusetare a dotarilor aferente cladirilor de locuit, ca de exemplu spatii verzi, locuri de joaca pentru copii si participarea in conditiile stabilite de lege la realizarea si intretinerea acestor dotari impreuna cu unitatile socialiste care le administreaza;

f) realizarea drepturilor si executarea obligatiilor ce decurg din raporturile cu organele locale, cu diferite organizatii si cu persoane fizice.

Art. 3. -

Sint de drept membri ai asociatiei locatarilor: titularii contractelor de inchiriere; persoanele fizice care locuiesc in apartamentele ce le apartin in proprietate personala, iar in caz de proprietate comuna a membrilor unei familii, unul dintre proprietari, desemnat de acestia; persoanele juridice care isi au sediul ori desfasoara activitati in suprafetele locative detinute cu orice titlu in cladirea in care sint si locuinte.

Membrii asociatiei locatarilor au urmatoarele drepturi si indatoriri:

a) sa participe cu vot deliberativ la adunarea generala a locatarilor, sa aleaga si sa fie alesi in organele asociatiei;

b) sa contribuie la constituirea mijloacelor comune banesti si materiale ale asociatiei si sa achite in termenul stabilit cota-parte de contributie la cheltuielile comune, comunicind de indata comitetului asociatiei orice modificari care influenteaza marimea contributiei la cheltuielile comune;

c) sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile comune si sa conteste la comitetul asociatiei, in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata, cuantumul stabilit al acestei cote, iar in cazul cind contestatia a fost respinsa, sa se adreseze adunarii generale; contestatia nu suspenda plata contributiei;

d) sa respecte normele de convietuire socialista si hotaririle adunarii generale a locatarilor, sa participe la realizarea actiunilor corespunzatoare scopurilor asociatiei.

2. Functionarea asociatiei locatarilor

Art. 4. -

Organele asociatiei locatarilor sint: adunarea generala a locatarilor; comitetul asociatiei; comisia de cenzori.

Membrii alesi in comitetul asociatiei si in comisia de cenzori desfasoara o activitate voluntara, care nu este recompensata material.

Art. 5. -

Adunarea generala este alcatuita din totalitatea membrilor asociatiei si are urmatoarele atributii:

a) aproba darea de seama anuala asupra activitatii comitetului asociatiei, raportul comisiei de cenzori si raportul executiei bugetare, acordind anual descarcare de gestiune comitetului si administratorului asociatiei; aproba anual bugetul asociatiei, pe capitole;

b) hotaraste asupra naturii si volumul mijloacelor materiale si banesti strict necesare desfasurarii activitatii asociatiei; hotaraste modul de folosire a mijloacelor banesti, sumele pina la care comitetul asociatiei poate angaja cheltuieli in numele asociatiei si, potrivit normelor legale, limita maxima a sumelor ce se pot retine in casa proprie pentru efectuarea cheltuielilor curente din fondul de rulment;

c) desemneaza dintre membrii asociatiei pe administratorul acesteia, care, de regula, isi desfasoara activitatea fara a fi retribuit;

d) hotaraste numarul si functiile persoanelor necesare pentru asigurarea indeplinirii lucrarilor de administrare si buna gospodarire, care se vor presta in conditiile prevazute in art. 14-15; hotaraste asupra cuantumului retributiei, indemnizatiilor si premiilor anuale pentru personalul incadrat cu contract de munca sau pe baza de conventie de prestare de servicii, asupra recompenselor anuale, precum si asupra acordarii alocatiei pentru copiii personalului incadrat cu contract de munca;

e) alege, o data la doi ani, dintre membrii asociatiei, comitetul asociatiei, desemnind dintre membrii acestuia pe presedinte, vicepresedinte si secretar, precum si un numar corespunzator de supleanti; alegerea comitetului se confirma de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular al localitatii in care se afla asociatia;

f) alege, o data la doi ani, dintre membrii asociatiei, comisia de cenzori;

g) revoca, atunci cind este cazul, membrii comitetului asociatiei si ai comisiei de cenzori;

h) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea asociatiei locatarilor.

La adunarea generala vor fi invitati proprietarii care nu au calitatea de membri ai asociatiei, daca urmeaza sa fie discutate probleme care intereseaza pe acestia.

Art. 6. -

Adunarea generala se intruneste in sedinta ordinara o data pe an, in cursul primului trimestru, si in sedinte extraordinare, din initiativa comitetului sau la cererea a cel putin o treime din numarul total al membrilor asociatiei.

Convocarea adunarii generale se face cu cel putin 5 zile inainte de data fixata, prin afisare ori prin comunicare individuala cu luare de semnatura.

Adunarea generala este valabil constituita prin prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor asociatiei si hotaraste cu doua treimi din numarul voturilor celor prezenti.

Orice membru al asociatiei poate fi reprezentat de catre o persoana majora din familia sa.

Persoanele juridice participa la adunarea generala prin delegati cu imputernicire scrisa.

Discutiile si hotaririle adunarii generale se consemneaza intr-un proces verbal semnat de presedintele si secretarul sedintei.

Art. 7. -

Hotaririle adunarii generale sint executorii. Hotaririle prin care se incalca

prevederi statutare sau alte dispozitii legale pot fi contestate la instantele judecatoresti de catre membrii asociatiei si alte persoane interesate, in termen de 15 zile de la data adoptarii lor.

Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare pot dispune prin decizie anularea hotaririlor nelegale ale adunarii generale a asociatiei locatarilor, ramase definitive prin neexercitarea dreptului de contestatie de catre membrii asociatiei.

Art. 8. -

Comitetul asociatiei locatarilor este alcatuit dintr-un numar de 5-15 membri si pina la 5 supleanti, stabilit de adunarea generala in raport cu numarul membrilor asociatiei; in cazul cladirilor cu mai multe scari, din comitet va face parte cel putin cite un locatar de la fiecare scara, iar in cazul cladirilor proprietate mixta, cel putin un proprietar persoana fizica.

Cind asociatia locatarilor are ca membri si persoane juridice, in comitetul asociatiei va fi ales si cel putin unul din delegatii acestora.

Mandatul membrilor comitetului asociatiei inceteaza, inainte de expirarea duratei pentru care au fost alesi, prin revocare sau prin pierderea calitatii de membru al asociatiei.

Art. 9. -

Comitetul asociatiei locatarilor are urmatoarele atributii:

a) aduce la indeplinire hotaririle adunarii generale, executa bugetul asociatiei si intocmeste proiectul de buget pentru anul urmator, prezinta adunarii generale dari de seama asupra activitatii desfasurate, precum si propuneri de masuri pentru imbunatatirea acesteia;

b) asigura, conform legii, exploatarea in conditii corespunzatoare, buna gospodarire, folosire, intretinere si conservare a partilor si instalatiilor comune din cladire, precum si a mijloacelor materiale ale asociatiei si raspunde de integritatea lor;

c) ia masuri pentru efectuarea la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii la partile si instalatiile comune, care sint stabilite ca obligatii legale ale persoanelor care le folosesc, iar in cazul membrilor asociatiei care sint proprietari ai locuintelor, si a lucrarilor de intretinere si reparatii la partile si instalatiile comune ale cladirii, stabilite ca obligatii legale ale acestora; supravegheaza pe parcurs executia lucrarilor si participa la receptia lor;

d) desemneaza in intervalul dintre adunarile generale pe administrator, supunind aceasta masura aprobarii primei adunari generale; incheie conventii de prestari de servicii cu administratorul si personalul pentru intretinere si curatenie, precum si contractul de munca sau conventia cu fochistii si decide asupra desfacerii conventiei sau contractului de munca;

e) emite decizii de imputare, in conditiile Codului muncii, pentru pagubele cauzate asociatiei de personalul incadrat cu contract de munca; asigura, potrivit dispozitiilor legii civile, recuperarea pagubelor cauzate de personalul incadrat pe baza de conventie de prestare de servicii;

f) ia masuri pentru a incheia abonamente cu furnizorii de apa, energie electrica, energie termica, gaze, combustibil lichid pentru calorifer si altele asemenea, in vederea asigurarii functionarii normale a partilor si instalatiilor comune, precum si pentru procurarea materialelor necesare intretinerii si repararii acestora;

g) instiinteaza pe proprietari de necesitatea efectuarii reparatiilor ce cad in sarcina lor, la partile si instalatiile comune ale cladirii, luind la nevoie masurile prevazute de lege; pentru apartamentele proprietate de stat, instiintarea va fi facuta unitatii de stat care le are in administrarea directa. Sesizeaza unitatii care are in administrare imobilul degradarile, avariile si altele asemenea, produse partilor si instalatiilor comune ale cladirii si bunurilor aferente acesteia si indica persoanele care le-au cauzat, in vederea luarii masurilor legale impotriva celor vinovati. In cazul in care persoanele vinovate de producerea pagubelor nu pot fi identificate, ia masuri de reparare in contul locatarilor;

h) mobilizeaza locatarii la actiuni voluntare pentru infrumusetarea cladirilor, pastrarea curateniei si igienei in imobile, ingrijirea spatiilor verzi aferente si a curtilor interioare, colectarea deseurilor;

i) organizeaza vizitarea apartamentelor in vederea asigurarii unei igiene corespunzatoare, luind, cind este cazul, masuri pentru dezinsectie, dezinfectie sau deratizare a intregului imobil, precum si pentru inlaturarea pierderilor de apa datorita instalatiilor defecte ori a altor pierderi, care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor comune;

j) sprijina initiativele intreprinse de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, de deputati si organizatii obstesti privind organizarea de actiuni cu caracter edilitar si social-gospodaresc;

k) se ocupa de prevenirea si aplanarea unor mici neintelegeri de ordin locativ; poate chema in fata sa, pentru a le atrage atentia asupra abaterilor savirsite, sau poate pune in discutia adunarii generale pe locatarii restantieri, pe cei care incalca normele de convietuire socialista sau obligatiile locative, putind cere, in conditiile legii, instantelor judecatoresti evacuarea celor in cauza; de asemenea, se poate adresa altor organe de jurisdictie, in conditiile legii; in caz de abateri repetate, comitetul asociatiei locatarilor poate aduce la cunostinta organelor de conducere colectiva din unitatile in care sint incadrate in munca persoanele vinovate, comportarea acestora;

l) atesta plata la zi a cotelor de contributie la cheltuielile comune;

m) asigura conditiile necesare securitatii si igienei in procesul muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor;

n) asigura organizarea evidentei contabile si inregistrarea la zi a operatiunilor financiar - contabile;

o) indeplineste orice alte obligatii prevazute de dispozitiile legale.

Art. 10. -

Comitetul asociatiei se intruneste cel putin o data pe luna, lucreaza valabil in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor sai si decide valabil cu cel putin doua treimi din voturile celor prezenti.

Discutiile si deciziile se consemneaza intr-un registru de procese-verbale, care se pastreaza de presedintele sau administratorul asociatiei; procesul verbal se va semna de toti membrii participanti.

Art. 11. -

In intervalul dintre sedinte, presedintele comitetului asociatiei asigura realizarea masurilor stabilite de adunarea generala si de comitet, controleaza si da indicatii corespunzatoare personalului asociatiei pentru rezolvarea sarcinilor ce ii revin.

Art. 12. -

Comisia de cenzori se compune dintr-un numar de 5-7 membri stabilit de adunarea generala; membrii comisiei se aleg dintre persoanele care nu fac parte din comitetul asociatiei si, pe cit posibil, care au cunostinte si experienta in domeniul economic, financiar sau juridic. Comisia de cenzori alege dintre membrii sai un presedinte. Mandatul membrilor comisiei de cenzori inceteaza, inainte de expirarea duratei pentru care au fost alesi, in cazurile prevazute la art. 8 alin. 3.

Art. 13. -

Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:

a) verifica indeplinirea conditiilor statutare privitoare la prezenta si vot in adunarile generale;

b) verifica executia bugetara si propunerile pentru proiectul de buget al asociatiei pentru anul urmator;

c) efectueaza controlul preventiv pentru platile cu numerar si urmareste depunerea in contul curent a numeralului care depaseste plafonul de casa. Viza de control preventiv se acorda printr-un membru al comisiei, in cazul in care asociatia nu are o persoana care indeplineste in mod voluntar functia de contabil;

d) verifica, cel putin o data pe trimestru, gestiunea asociatiei, stabilirea si incasarea, potrivit normelor legale, a cotei de contributie la cheltuielile comune datorate de membrii asociatiei, consemnind constatarile intr-un registru de procese-verbale, care se pastreaza de presedinte sau de un alt membru al comisiei;

e) intocmeste, pe baza verificarii efectuate si prezinta adunarii generale, rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei, propunind anual descarcarea de gestiune a comitetului si a administratorului cu privire la activitatea desfasurata;

f) propune, spre aprobare, adunarii generale sau, dupa caz, comitetului asociatiei, masurile necesare pentru buna gospodarire a bunurilor si fondurilor asociatiei, imputarea si recuperarea sumelor ce reprezinta despagubiri pentru pagube cauzate de personalul asociatiei, inclusiv sesizarea organelor de urmarire penala cind constata savirsirea unor infractiuni.

Art. 14. -

Activitatea de administratie, contabilitate si casierie si functionarea centralelor termice aflate in exploatarea asociatiei locatarilor se asigura, de regula, in mod voluntar de membrii asociatiei, inclusiv ai comitetului acesteia.

Administratorul poate fi desemnat numai dintre membrii asociatiei locatarilor.

In mod exceptional, adunarea generala a asociatiei poate hotari ca administratorul si ingrijitorii sa primeasca o indemnizatie lunara, pe baza unei conventii de prestare de servicii, in limitele stabilite prin prezentul statut; administratorul si ingrijitorii pot fi si pensionari.

Pentru intretinerea si curatenia partilor de folosinta comuna asociatiile locatarilor pot folosi serviciile unitatilor socialiste specializate.

Pentru asigurarea functionarii centralelor termice date in exploatare asociatiei locatarilor, pot fi incadrati fochisti, pe baza unui contract de munca sau a unei conventii de prestare de servicii. Fochistii incadrati pe baza unei conventii de prestare de servicii pot fi si pensionari.

Fochistii pot incheia conventii cu cel mult patru asociatii de locatari, daca se asigura deplina siguranta in functionarea instalatiilor. In acest caz, suma totala a indemnizatiilor primite nu va putea depasi limita maxima stabilita potrivit prezentului statut pentru retributia tarifara lunara.

Incadrarea personalului cu contract de munca se face cu respectarea dispozitiilor legale privind repartizarea fortei de munca.

Durata contractului de munca si a conventiei, programul si sarcinile de munca se stabilesc pe baza de intelegere intre parti, cu respectarea prevederilor legale.

Persoanele care indeplinesc in mod voluntar functiile de administrator, contabil si casier, precum si administratorul incadrat pe baza de conventie, trebuie sa aiba pregatirea necesara, sa fie buni gospodari, sa nu fi suferit condamnari pentru infractiuni care, potrivit legii, le fac necorespunzatoare pentru a ocupa functia de gestionar; in scopul verificarii indeplinirii acestor conditii, comitetul asociatiei poate solicita relatii organelor competente.

Art. 15. -

Cuantumul retributiei sau indemnizatiei pentru fochisti, precum si al indemnizatiei pentru administrator si ingrijitori, se stabileste in raport cu timpul si volumul de munca prestat, pe baza de intelegere intre parti, fara sa depaseasca limitele maxime prevazute in tabelul anexat.

Cuantumul premiilor anuale ce se pot acorda personalului asociatiei se stabileste cel mult pina la limita retributiei sau indemnizatiei realizate pe o jumatate de luna in functia indeplinita la asociatie si proportional cu timpul lucrat pe anul respectiv.

Cuantumul maxim al recompenselor anuale ce se pot acorda persoanelor care au indeplinit voluntar lucrari de administrare si buna gospodarire se stabileste, in fiecare caz in parte, pina la limita sumei de 500 lei.

In cazul nerealizarii sarcinilor de munca, comitetul asociatiei poate diminua retributia sau indemnizatia stabilita personalului respectiv, cu pina la 20%.

Art. 16. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
loading ...