Guvernul României

Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

Modificări (2), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 noiembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 34 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă Nomenclatorul serviciilor sociale prevăzut în anexa nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, prevăzute în anexele nr. 1-4 la nomenclator.

Art. 2. -

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu serviciului social, care conține cel puțin următoarele: identificarea serviciului social, potrivit Nomenclatorului, scopul acestuia, cadrul legal de înființare, organizare și funcționare, principiile care stau la baza acordării serviciilor, funcțiile și activitățile principale, condițiile de accesare, drepturile și obligațiile persoanelor beneficiare, structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal. Modificări (1)

(2) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare este prevăzut în anexa nr. 1 la nomenclator.

(3) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi este prevăzut în anexa nr. 2 la nomenclator.

(4) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu este prevăzut în anexa nr. 3 la nomenclator.

(5) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în comunitate este prevăzut în anexa nr. 4 la nomenclator.

(6) Fiecare dintre tipurile de servicii sociale prevăzute în nomenclator se încadrează într-unul din cele patru regulamente-cadru prevăzute la alin. (2) - (5).

Art. 3. -

(1) Furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare și funcționare, pe care le aprobă prin hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege.

(2) Elaborarea regulamentelor proprii de organizare și funcționare se realizează cu respectarea modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislației specifice, convențiilor internaționale ratificate prin lege și a celorlalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și a standardelor minime de calitate aplicabile.

(3) Furnizorilor privați de servicii sociale nu li se aplică prevederile din Regulament referitoare la condițiile de angajare a personalului, stabilirea funcțiilor de conducere și a celor administrative.

Art. 4. -

(1) Furnizorii de servicii sociale, publici și privați, au obligația să revizuiască regulamentele proprii de organizare și funcționare în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice poate emite instrucțiuni.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 23 iunie 2005, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de protecție specială a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 4 aprilie 2003;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 24 septembrie 2004;

d) art. 4 și anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2010.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru dialog social,
Liviu-Marian Pop
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Sevil Shhaideh

București, 14 octombrie 2015.

Nr. 867.

ANEXĂ Reviste (1)

NOMENCLATORUL SERVICIILOR SOCIALE
Nr. crt. Cod serviciu social Categorii de servicii sociale organizate ca centre de servicii sociale1 Servicii/activități2 principale Regulament de organizare și funcționare aplicabil
0 1 2 3 4
SERVICII SOCIALE CU CAZARE
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală
1 8710 CRMS-I I. Centre rezidențiale medico- sociale Asistență și îngrijire medicală
Îngrijire personală
Supraveghere
Consiliere psihologică și suport emoțional
Cazare pe perioadă nedeterminată
Masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz
Curățenie
Alte activități, după caz: recuperare medicală, socializare, activități administrative
ROF serviciu social cu cazare
2 8710 CRMS-II II. Centre rezidențiale de îngrijiri paliative ROF serviciu social cu cazare
Centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare - pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice
3 8720 CR-AD-I I. Centre rezidențiale de reabilitare socială pentru adicții Recuperare/reintegrare psihosocială
Îngrijire personală
Supraveghere
Asistență și îngrijire medicală, alta decât cea spitalicească
Cazare pe perioadă nedeterminată
Masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz
Curățenie
Alte activități, după caz: terapie ocupațională, consiliere vocațională, socializare, pază, activități administrative etc.
ROF serviciu social cu cazare
4 8720 CR-AD-II II. Centre rezidențiale de tip comunitate terapeutică ROF serviciu social cu cazare
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice
5 8730 CR-V-I I. Cămine pentru persoane vârstnice Îngrijire personală
Supraveghere
Îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale
Cazare pe perioadă nedeterminată
Masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz
Curățenie
Socializare și activități culturale
Alte activități, după caz: asistență medicală asigurată de medic geriatru, internist sau medic de familie, terapii de recuperare fizică/psihică/ mintală, terapie ocupațională, menaj, pază, alte activități administrative etc.
ROF serviciu social cu cazare
6 8730 CR-V-II II. Centre de tip respiro/centre de criză3 ROF serviciu social cu cazare
7 8730 CR-V-III III. Locuințe protejate ROF serviciu social cu cazare
Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități
8 8790 CR-D-I I. Centre de îngrijire și asistență Informare
Evaluare
Planificare activități/servicii
Îngrijire personală
Asistență pentru sănătate
Recuperare/reabilitare funcțională
Socializare și activități culturale
Integrare/reintegrare socială
Cazare
Alimentație
Reabilitare și adaptare a ambientului: mici amenajări, reparații și altele asemenea
Alte activități, după caz: terapii de recuperare fizică/psihică/mintală, terapie ocupațională, psihopedagogie, logopedie, terapii complementare și alte asemenea
ROF serviciu social cu cazare
9 8790 CR-D-II II. Centre de recuperare și reabilitare ROF serviciu social cu cazare
10 8790 CR-D-III III. Centre de integrare prin terapie ocupațională ROF serviciu social cu cazare
11 8790 CR-D-IV IV. Centre de pregătire pentru o viață independentă ROF serviciu social cu cazare
12 8790 CR-D-V V. Centre de servicii comunitare și formare ROF serviciu social cu cazare
13 8790 CR-D-VI VI. Centre respiro/centre de criză4 ROF serviciu social cu cazare
14 8790 CR-D-VII VII. Locuințe protejate ROF serviciu social cu cazare
Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială
15 8790CR-C-I I. Centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi: centre de plasament, case de tip familial, apartamente etc. Îngrijire personală
Educare
Dezvoltare abilități de viață independentă
Consiliere psihosocială și suport emoțional
Supraveghere
Reintegrare familială și comunitară
Socializare și activități culturale
Cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecție
Masă: inclusiv preparare hrană caldă, după caz
Curățenie
Alte activități, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserție/reinserție socială, terapie ocupațională, consiliere și informare, orientare vocațională, consiliere juridică, pază, menaj, alte activități administrative etc.
ROF serviciu social cu cazare
16 8790CR-C-II II. Centre de primire în regim de urgență ROF serviciu social cu cazare
17 8790CR-C-III III. Adăposturi de noapte pentru copiii străzii ROF serviciu social cu cazare
18 8790CR-C-IV IV. Centre de orientare, supraveghere și sprijinire a reintegrării sociale a copilului care a săvârșit fapte penale și nu răspunde penal ROF serviciu social cu cazare
19 8790SF-C Servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/ persoane, precum și la asistent maternal ROF serviciu social la domiciliu
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil
20 8790CR-MC-I I. Centre maternale Îngrijire personală
Educare
Consiliere psihosocială și suport emoțional
Supraveghere
Reintegrare familială și comunitară
Educație în puericultură
Socializare și activități culturale
Cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecție
Masă: inclusiv preparare hrană caldă, după caz
Alte activități, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserție/reinserție socială, terapie ocupațională, consiliere și informare, orientare vocațională, consiliere juridică, curățenie, pază, menaj, alte activități administrative etc.
ROF serviciu social cu cazare
21 8790CR-MC-II II. Centre pentru gravide în dificultate ROF serviciu social cu cazare
Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate
22 8790CRT-I I. Centre multifuncționale Consiliere și informare
Consiliere psihologică și suport emoțional
Educare
Socializare și activități culturale Integrare familială și comunitară
Dezvoltare abilități de viață independentă
Orientare vocațională
Cazare pe perioadă determinată sau cazare pe timp de noapte
Masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz
Menaj
Curățenie
Alte activități, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserție/reinserție socială, terapie ocupațională, consiliere juridică, alte activități administrative etc.
ROF serviciu social cu cazare
23 8790CR-II II. Centre de tranzit ROF serviciu social cu cazare
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice)
24 8790CR-VD-I I. Centre de primire în regim de urgență Consiliere psihologică și suport emoțional
Supraveghere
Consiliere juridică
Educare
Reintegrare familială și comunitară
Cazare pe perioadă determinată sau cazare pe timp de noapte
Masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz
Menaj
Curățenie
Alte activități, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserție/reinserție socială, terapie ocupațională, consiliere și informare, orientare vocațională, pază, alte activități administrative etc.
ROF serviciu social cu cazare
25 8790CR-VD-II II. Centre de recuperare ROF serviciu social cu cazare
26 8790CR-VD-III III. Locuințe protejate ROF serviciu social cu cazare
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost
27 8790CR-PFA-I I. Centre rezidențiale de asistență și reintegrare/ reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost Îngrijire personală
Supraveghere
Consiliere psihologică și suport emoțional
Consiliere și informare
Reintegrare familială și comunitară
Cazare pe perioadă determinată sau cazare pe timp de noapte
Masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz
Menaj
Curățenie
Alte activități, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserție/reinserție socială, orientare vocațională, consiliere juridică, pază, alte activități administrative etc.
ROF serviciu social cu cazare
28 8790CR-PFA-II II. Adăposturi de noapte ROF serviciu social cu cazare
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane
29 8790CR-VTP-I I. Centre de asistență și protecție a victimelor Consiliere psihologică și suport emoțional
Consiliere și informare
Educare
Îngrijire personală
Supraveghere
Socializare și activități culturale
Reintegrare familială și comunitară
Cazare pe perioadă determinată
Masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz
Menaj
Curățenie
Alte activități, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserție/reinserție socială, orientare vocațională, consiliere juridică, pază, alte activități administrative etc.
ROF serviciu social cu cazare
30 8790CR-VTP-II II. Locuințe protejate ROF serviciu social cu cazare
Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane în situație de dependență
31 8790CR-PD-I I. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență persoane dependente (bolnavi cronici, bolnavi în fază terminală etc.) Îngrijire personală
Supraveghere
Îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale
Cazare pe perioadă nedeterminată
Masă, inclusiv preparare hrană caldă, după caz
Curățenie
Socializare și activități culturale
Alte activități, după caz: asistență medicală asigurată de medic geriatru, internist sau medic de familie, terapii de recuperare fizică/ psihică/mintală, terapie ocupațională, menaj, pază, alte activități administrative etc.
ROF serviciu social cu cazare
32 8790CR-PD-II II. Centre rezidențiale recuperare/reabilitare persoane dependente (altele decât persoanele vârstnice și persoanele cu dizabilități) ROF serviciu social cu cazare
SER VICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE
Centre de zi pentru persoane vârstnice
33 8810CZ-V-I I. Centre de zi de asistență și recuperare Consiliere psihosocială și informare
Consiliere juridică
Socializare și petrecere a timpului liber
Terapii de recuperare și relaxare
Organizare și implicare în activități comunitare și culturale
Asistență și suport pentru familia persoanei vârstnice
Suport pentru realizarea activităților administrative și gestiunea bunurilor
Alte activități, după caz: linie telefonică de urgență, orientare vocațională, acțiuni caritabile: acordare de alimente, ajutoare materiale și financiare, terapii de relaxare, activități culturale, activități administrative etc.
ROF serviciu social de zi
34 8810CZ-V-II II. Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) ROF serviciu social de zi
Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență
35 8810ID-I I. Unități de îngrijire la domiciliu Ajutor pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice - ABVZ
Ajutor pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice - AIVZ
Consiliere familială
Integrare socială și participare
Informare
Evaluare
Îngrijire personală
Alte activități, după caz: terapii de recuperare, îngrijiri medicale, activități de amenajare și adaptare mediu ambiant etc.
ROF serviciu social la domiciliu
36 8810ID-II II. Îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane, asistenți personali profesioniști) ROF serviciu social la domiciliu
37 8810ID-III III. Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin echipa mobilă ROF serviciu social la domiciliu
Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
38 8899 CZ-D-I I. Centre de zi Informare
Evaluare
Recuperare/Reabilitare funcțională
Integrare/Reintegrare socială
Asistență medicală
Servicii de suport
Îngrijire personală
Integrare socială și participare
Hrană
Reabilitare și ambient: mici amenajări, reparații și altele asemenea
Asistență medicală
ROF serviciu social de zi
39 8899 CZ-D-II II. Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu ROF serviciu social în comunitate
40 8899 CZ-D-III III. Servicii de asistență și suport ROF serviciu social în comunitate
ROF serviciu social în comunitate
Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți
41 8891CZ-C-I I. Creșe Consiliere psihosocială și suport emoțional
Supraveghere
Îngrijire
Educare și dezvoltare timpurie
Asistență și recuperare medicală, după caz
Alte terapii de recuperare
Suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă
Socializare și petrecere a timpului liber
Reintegrare familială și comunitară
Consiliere juridică, după caz
Orientare vocațională
Conștientizare și sensibilizare a populației
Alte activități: masă și preparare hrană caldă, menaj-gospodărie, alte activități administrative etc.
ROF serviciu social de zi
42 8891CZ-C-II II. Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți ROF serviciu social de zi
43 8891CZ-C III III. Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități ROF serviciu social de zi
44 8891CZ-C-IV IV. Centre de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie ROF serviciu social de zi
45 8891CZ-C-V V. Centre de zi de coordonare și informare pentru copiii străzii ROF serviciu social de zi
46 8891CZ-C-VI VI. Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă ROF serviciu social de zi
47 8891CZ-C-VII VII. Centre de zi pentru orientarea, supravegherea și sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal ROF serviciu social de zi
48 8891CZ-C-VIII VIII. Servicii de supraveghere și îngrijire pe timpul zilei acordate de bone Nu este cazul.
Centre de zi pentru familie cu copii
49 8899CZ-F-I I. Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii Consiliere psihosocială pentru familie și copil
Supraveghere
Informare
Consiliere familială
Consiliere juridică
Educație în puericultură
Reintegrare familială
Educație extracurriculară
Socializare și reinserție socială
Suport emoțional
Alte activități: administrative etc.
ROF serviciu social de zi
50 8899CZ-F-II II. Centre de zi pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul ROF serviciu social de zi
Centre de zi victimele violenței în familie și agresori
51 8899CZ-VD-I I. Centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Consiliere psihosocială
Informare
Consiliere juridică
Linie telefonică de urgență
Educație
Mediere familială
Orientare vocațională
Alte activități: administrative etc.
ROF serviciu social de zi
52 8899CZ-VD-II II. Centre de informare și sensibilizare a populației ROF serviciu social de zi
53 8899CZ-VD-III III. Centre de asistență destinate agresorilor ROF serviciu social de zi
Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc.
54 8899CZ-AD-I I. Centre de zi pentru prevenire, evaluare și consiliere antidrog Consiliere psihosocială
Informare
Consiliere familială
Consiliere vocațională
Terapie ocupațională
Educare și socializare
Grup de suport
Linie telefonică de urgență
Alte activități, după caz: servicii medicale de bază, testarea prezenței drogurilor, consultații și tratamente psihiatrice, schimb de seringi, masă, pază, activități administrative etc.
ROF serviciu social de zi
55 8899CZ-AD-II II. Centre de zi de integrare- reintegrare socială ROF serviciu social de zi
56 8899CZ-AD-III III. Centre de zi pentru asistența integrată a adicțiilor ROF serviciu social de zi
57 8899CZ-AD-IV IV. Centre de zi pentru reducerea riscurilor asociate consumului de droguri ROF serviciu social de zi
Centre de zi pentru victimele traficului de persoane
58 8899CZ-VTP-I I. Centre de zi pentru informare și consiliere Consiliere psihosocială
Informare
Consiliere juridică
Suport emoțional
Consiliere vocațională
Terapie ocupațională
Linie telefonică de urgență
Alte activități, după caz: consultații și tratamente psihiatrice, masă, pază, activități administrative etc.
ROF serviciu social de zi
59 8899CZ-VTP-II II. Centre de zi pentru integrare/reintegrare socială ROF serviciu social de zi
Centre de zi pentru persoanele fără adăpost
60 8899CZ-PFA-I I. Centre de zi pentru informare și consiliere Consiliere psihosocială Informare
Consiliere juridică
Suport emoțional
Consiliere vocațională
Terapie ocupațională
Linie telefonică de urgență
Identificare, evaluare, management de caz
Asistență medicală de urgență
Alte activități, după caz: consultații și tratamente psihiatrice, masă caldă, distribuție hrană și băuturi nealcoolice, distribuție haine/pături-saci de dormit, spălătorie și uscătorie, activități administrative etc.
ROF serviciu social de zi
61 8899CZ-PFA-II II. Centre de zi pentru integrare/reintegrare socială ROF serviciu social de zi
Centre de primire și cazare pentru solicitanții de azil și persoane care au primit o formă de protecție în România
62 8899 CPCSA Centre de primire și cazare pentru solicitanții de azil și persoane care au primit o formă protecție în România Consiliere psihosocială
Informare
Consiliere și suport juridic
Educare
Adaptare culturală
Suport emoțional
Consiliere vocațională
Cazare pe perioadă determinată
Masă
Alte activități: asistență medicală primară, facilitarea accesului la un loc de muncă, menaj, pază, alte activități administrative etc.
ROF serviciu social de zi
Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie
63 8899CZ-PN-I I. Centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale Consiliere psihosocială
Informare
Consiliere și suport juridic
Suport emoțional
Consiliere spirituală/religioasă
Cazare temporară
Alte activități: informare, evaluare și elaborare plan de intervenție, integrare/reintegrare socială, asistență medicală primară, orientare vocațională, reintegrare școlară, transport, masă, distribuire alimente, hrană rece, ajutoare materiale, spălătorie, uscătorie, curățenie, alte activități administrative etc.
ROF serviciu social de zi
64 8899CZ-PN-II II. Centre de suport pentru situații de urgență/de criză ROF serviciu social de zi
65 8899CZ-PN-III III. Centre de zi de consiliere și informare ROF serviciu social de zi
66 8899CZ-PN-IV IV. Centre de zi de integrare/reintegrare socială ROF serviciu social de zi
67 8899CZ-PN-V V. Servicii de asistență comunitară ROF serviciu social în comunitate
Servicii de intervenție în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familiei, victime ale dezastrelor naturale etc.
68 8899 SIS-I I. Echipă mobilă Identificare și monitorizare persoane care trăiesc în stradă
Asistență medicală de urgență
Evaluări medicale și sociale periodice
Transport persoane greu deplasabile fără aparținători și fără venituri la serviciile de evaluare complexă sau la unități medicale și centre de zi Informare
Acordare alimente și băuturi calde, pături și îmbrăcăminte
Alte activități specifice categoriei de beneficiari
ROF serviciu social în comunitate
69 8899 SIS-II II. Ambulanța socială ROF serviciu social în comunitate
Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie
70 8899 CPDH-I I. Cantine sociale Preparare și servire a mesei calde
Pregătire și distribuire a hranei calde și reci
Curățenie
Alte activități, după caz: gospodărie proprie pentru aprovizionare cu produsele necesare preparării meselor calde și reci, comercializare produse alimentare, în condițiile legii
ROF serviciu social de zi
71 8899 CPDH-II II. Servicii mobile de acordare a hranei - masa pe roți ROF serviciu social în comunitate
Modificări (2)

1 Serviciile sociale se organizează în forme/structuri diverse, în funcție de specificul activității/activităților derulate și de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari potrivit art. 27 alin. (2) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare.

2 Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. Modificări (1)

3 Beneficiarii serviciilor de tip respiro furnizate în aceste centre sunt, potrivit legii, și îngrijitorii formali ori informali ai persoanelor vârstnice. Serviciile de tip respiro sunt furnizate pe perioada cât îngrijitorul se află în concediu de odihnă ori în orice altă situație temeinic justificată, contribuind astfel la prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice și asigurarea serviciilor la un standard de calitate.

4 Beneficiarii serviciilor de tip respiro furnizate în aceste centre sunt și asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu dizabilități. Serviciile de tip respiro sunt furnizate pe perioada cât asistenții personali se află în concediu de odihnă ori în orice altă situație temeinic justificată, contribuind astfel la prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități și asigurarea serviciilor la un standard de calitate. Pot fi organizate și ca centre de zi.

ANEXA Nr. 1 la nomenclator

REGULAMENT-CADRU
de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare:
"Centrul . . ."

ARTICOLUL 1 Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Centrul", aprobat prin același/aceeași act administrativ/hotărâre/decizie1 prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

1 După caz: hotărâre a consiliului local/județean, a organului de conducere a furnizorului de servicii sociale privat etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul", cod serviciu social . . . . . . . . . ., este înființat și administrat de furnizorul . . . . . . . . . ., acreditat conform Certificatului de acreditare nr. . . . . . . . . . ., deține Licența de funcționare definitivă/provizorie nr. . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . . (pentru centrele cu personalitate juridică2), sediul/sediile . . . . . . . . . .

2 Potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de tip rezidențial care aparțin autorităților administrației publice se organizează numai în structura direcției generale de asistență socială și protecția copilului, în regim de componente funcționale ale acestora, fără personalitate juridică. Potrivit art. 125 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea protecției speciale a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi, consiliul județean și, respectiv, consiliul local al sectorului municipiului București au obligația să organizeze, în mod autonom sau prin asociere, servicii de tip rezidențial, potrivit nevoilor identificate la nivelul unității lor administrativ-teritoriale.

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilități se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

Instrucțiune: Denumirea serviciului/centrului trebuie să se încadreze în categoriile și tipurile de servicii sociale, cu menționarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale prevăzut în anexa la hotărâre.

ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul . . . . . . . . . ." este . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele informații: activitățile de bază, categoria de beneficiari, situația de dificultate la care serviciul răspunde. În vederea formulării scopului, furnizorul de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/20113, cu modificările ulterioare, cât și prevederile legilor speciale care reglementează protecția și promovarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/20044 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.)

3 Potrivit prevederilor art. 27 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

4 Potrivit prevederilor art. 123 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de tip rezidențial sunt acele servicii prin care se asigură protecția, creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii în condițiile prezentei legi a măsurii plasamentului. Din această categorie fac parte toate serviciile care asigură găzduire pe o perioadă mai mare de 24 de ore. Sunt considerate servicii de tip rezidențial și centrele maternale.

ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social "Centrul . . . . . . . . . ." funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. . . . . . . . . . ., precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. Instrucțiune: Se menționează legea specială (de exemplu: Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.)

(2) Standard minim de calitate aplicabil: . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost eliberată licența de funcționare a serviciului social.

(3) Serviciul social "Centrul . . . . . . . . . ." este înființat prin:

a) Hotărârea consiliului județean sau, după caz, a consiliului local al sectorului municipiului București, a consiliului local al municipiului/orașului/comunei . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . și funcționează în cadrul/subordinea/coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/Serviciului Public de Asistență Socială(DGASPC/SPAS)5; Modificări (1)

5 Potrivit prevederilor art. 114 și 115 coroborate cu prevederile art. 113 și 112 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autoritățile administrației publice locale furnizează servicii sociale numai prin DGASPC/SPAS. Potrivit art. 123 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare, serviciile de tip rezidențial care aparțin autorităților administrației publice se organizează numai în structura DGASPC, în regim de componente funcționale ale acestora, fără personalitate juridică.

b) Hotărârea/Decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. . . . . . . . . . . 6.

6 Serviciile de tip rezidențial pentru copilul separat, temporar sau definitiv, de părinții săi pot fi înființate de furnizorii privați de servicii sociale (organismele private acreditate) numai cu aprobarea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.

ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social "Centrul . . . . . . . . . ." se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului . . . . . . . . . ." sunt următoarele:

a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu7;

7 Cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.

h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

l) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6
Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul . . . . . . . . . ." sunt:

a) . . . . . . . . . .;

b) . . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane și familii8 aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale9 și a misiunii/scopului centrului.

8 Copii, familii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane victime ale violenței în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale traficului de ființe umane, persoane cu afecțiuni psihice, persoane din comunități izolate, persoane aflate în custodie penală.

9 Exemplul nr. 1: potrivit prevederilor art. 123 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele rezidențiale pentru copii se adresează copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului. Exemplul nr. 2: Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, îngrijirea persoanelor vârstnice în cămine poate fi dispusă cu titlu de excepție pentru persoana care: a) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare; b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii; c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice. Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate: a) necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu; b) nu se poate gospodări singură; c) este lipsită de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale; d) nu are locuință și nu realizează venituri proprii.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) acte necesare;

b) . . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor7, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului, după caz.

(3) Condiții de încetare a serviciilor . . . . . . . . . . .

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul . . . . . . . . . . ." au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul . . . . . . . . . . ." au următoarele obligații:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7
Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social "Centrul . . . . . . . . . . ." sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2. găzduire pe perioada . . . . . . . . . . .;

3. îngrijire personală . . . . . . . . . . .;

4. . . . . . . . . . . . ;

5. . . . . . . . . . . . ;

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1. . . . . . . . . . . .;

2. . . . . . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . .;

4. elaborarea de rapoarte de activitate;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1. . . . . . . . . . . .;

2. . . . . . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . .;

4. . . . . . . . . . . .;

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. . . . . . . . . . . .;

4. . . . . . . . . . . .;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1. . . . . . . . . . . .;

2. . . . . . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . .;

4. . . . . . . . . . . .;

Instrucțiune: Activitățile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităților specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în concordanță cu scopul și funcțiile serviciilor sociale, precum și cu standardele minime de calitate aplicabile.

ARTICOLUL 8
Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social "Centrul . . . . . . . . . . ." funcționează cu un număr de . . . . . . . . . . . total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului județean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr. . . . . . . . . . . ., din care:

a) personal de conducere: director, după caz, șef de centru etc. . . . . . . . . . . .;

b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: . . . . . . . . . . .;

c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: . . . . . . . . . . .;

d) voluntari . . . . . . . . . . .

Instrucțiuni:

1. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin:

a) hotărâre a autorității administrației publice locale prin care s-a aprobat înființarea centrului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS;

b) prin hotărâre organelor de conducere ale furnizorilor privați de servicii sociale.

2. Personalul de specialitate reprezintă 60% din totalul personalului10. Modificări (1)

10 Cu excepția adăposturilor de noapte.

3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

4. Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post pentru directorul sau șeful de centru și, după caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate.

(2) Raportul angajat/beneficiar este de . . . . . . . . . . .

Instrucțiuni: Modificări (1)

Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

Pentru serviciile acordate în centrele pentru persoane vârstnice, încadrate potrivit grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice în gradele de dependență IIIB și IIIC, raportul angajat/beneficiar este de 1/10. Modificări (1)

Pentru serviciile acordate în centrele pentru persoane vârstnice dependente, raportul angajat/beneficiar este de 1/2.

Pentru serviciile acordate în centrele rezidențiale pentru persoane cu dizabilități, raportul angajat/beneficiar este de 1/1, cu excepția locuințelor protejate în care raportul angajat/beneficiar este de 1/2. Modificări (1)

ARTICOLUL 9
Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere poate fi:

a) director sau șef de centru;

b) coordonator personal de specialitate.

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care sa răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e) întocmește raportul anual de activitate;

f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. Modificări (1)

(5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10 Consiliul consultativ11

11 Numai pentru centrele cu personalitate juridică.

(1) Consiliul consultativ este o structură care asigură:

a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat și obținut licența de funcționare a serviciului/centrului . . . . . . . . . ., a respectării standardelor minime de calitate;

b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce privește funcționarea centrului.

(2) Consiliul consultativ este compus din reprezentant/reprezentanți ai furnizorului de servicii sociale și reprezentant/reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleși în mod democratic.

(3) Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziția obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.);

b) analizează activitățile derulate în centru și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;

c) după caz, își exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situația în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului.

ARTICOLUL 11
Personalul de specialitate de îngrijire și asistență12. Personal de specialitate și auxiliar

12 Se menționează obligatoriu denumirea exactă și grupa potrivit Clasificării ocupațiilor din România.

(1) Personalul de specialitate poate fi:

a) art-terapeut (263504);

b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);

c) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509);

d) asistent social (263501);

e) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);

f) consilier în domeniul adicțiilor (263502);

g) dietetician (226502);

h) educator-puericultor (234203);

i) fiziokinetoterapeut (226401);

j) infirmieră (532103);

k) instructor de ergoterapie (223003);

l) instructor logoped (226601);

m) instructor-educator pentru activități de resocializare (263508);

n) interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii) (226602); Modificări (1)

o) kinetoterapeut (226405);

p) logoped (226603);

q) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);

r) medic de medicină de familie (221108);

s) nutriționist și dietetician (226503);

ș) părinte social (531202);

t) pedagog social (341202);

ț) profesor de cultură fizică medicală (226406);

u) psiholog (263411);

v) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

w) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);

x) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);

y) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);

z) psihopedagog (263412);

aa) specialist în angajare asistată (263507);

bb) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);

cc) tehnician asistență socială (341201);

dd) terapeut ocupațional (263419).

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.

ARTICOLUL 12
Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a) administrator;

b) funcționar administrativ, economic;

c) casier, magaziner;

d) paznic, personal pentru curățenie spații, spălătoreasă;

e) șofer;

f) muncitor calificat;

g) muncitor necalificat.

Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei. Modificări (1)

ARTICOLUL 13 Finanțarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

b) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

c) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

d) bugetul de stat;

e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA Nr. 2 la nomenclator

REGULAMENT-CADRU
de organizare și funcționare a serviciului social de zi:
"Centrul . . . . . . . . . ."

ARTICOLUL 1 Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social "Centrul . . . . . . . . . .", aprobat prin același/aceeași act administrativ/hotărâre/decizie1 prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

1 După caz: hotărâre a consiliului local/județean, a organului de conducere a furnizorului de servicii sociale privat etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul . . . . . . . . . ." , cod serviciu social . . . . . . . . . ., înființat și administrat de furnizorul . . . . . . . . . . , acreditat conform Certificatului de acreditare nr. . . . . . . . . . ., deține Licența de funcționare definitivă/provizorie nr. CUI . . . . . . . . . . . (pentru centrele cu personalitate juridică2), sediul/sediile . . . . . . . . . . .

2 Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilități se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

Instrucțiune: Denumirea serviciului/centrului trebuie să se încadreze în categoriile și tipurile de servicii sociale, cu menționarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, prevăzut în anexa la hotărâre.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul . . . . . . . . . ." este . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele informații: activitățile de bază, categoria de beneficiari, situația de dificultate la care serviciul răspunde. În vederea formulării scopului furnizorul de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/20113, cu modificările ulterioare, cât și prevederile legilor speciale care reglementează promovarea și respectarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.)

3 Potrivit prevederilor art. 27 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social "Centrul . . . . . . . . . ." funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. . . . . . . . . . ., precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Instrucțiune: Se menționează legea specială (de exemplu: Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.)

(2) Standard minim de calitate aplicabil: . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost eliberată licența de funcționare a serviciului social.

(3) Serviciul social "Centrul . . . . . . . . . ." este înființat prin:

a) Hotărârea consiliului județean sau, după caz, a consiliului local al sectorului municipiului București, a consiliului local al municipiului/orașului/comunei . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . și funcționează în cadrul/subordinea/coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/Serviciului Public de Asistență Socială (DGASPC/SPAS)4; Modificări (1)

4 Potrivit prevederilor art. 114 și 115 coroborate cu prevederile art. 113 și 112 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autoritățile administrației publice locale furnizează servicii sociale numai prin DGASPC/SPAS.

b) Hotărârea/decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social "Centrul . . . . . . . . . ." se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului . . . . . . . . . ." sunt următoarele:

a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu5;

5 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, etc.

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6
Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul . . . . . . . . . ." sunt:

a) . . . . . . . . . .

b) . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane și familii6 aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale7 și a misiunii/scopului centrului.

6 Copii, familii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane victime ale violenței în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale traficului de ființe umane, persoane cu afecțiuni psihice, persoane din comunități izolate, persoane aflate în custodie penală.

7 Exemplu: potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele de zi se adresează copiilor aflați în situații de risc de separare de familia lor.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) acte necesare;

b) . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor7, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului, după caz.

(3) Condiții de încetare a serviciilor . . . . . . . . . . .

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul . . . . . . . . . ." au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul . . . . . . . . . ." au următoarele obligații:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7
Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul . . . . . . . . . . . . " sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2. . . . . . . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . ;

4. . . . . . . . . . . . ;

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1. . . . . . . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . ;

4. elaborarea de rapoarte de activitate;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1. . . . . . . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . ;

4. . . . . . . . . . . . ;

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. . . . . . . . . . . . ;

4. . . . . . . . . . . . ;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1. . . . . . . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . ;

4. . . . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Activitățile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităților specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în concordanță cu scopul și funcțiile serviciilor sociale, precum și cu standardele minime de calitate aplicabile.

ARTICOLUL 8
Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social "Centrul . . . . . . . . . ." funcționează cu un număr de . total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului județean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr. . . . . . . . . . ., din care:

a) personal de conducere: director, după caz, șef de centru etc. . . . . . . . . . .;

b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: . . . . . . . . . .;

c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: . . . . . . . . . .;

d) voluntari: . . . . . . . . . .

Instrucțiuni:

1. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin:

a) hotărâre a autorității administrației publice locale prin care s-a aprobat înființarea centrului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS;

b) prin hotărârea organelor de conducere ale furnizorilor privați de servicii sociale.

2. Personal de specialitate reprezintă 80% din totalul personalului8. Modificări (1)

8 Cu excepția cantinelor sociale.

3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

4. Numărul maxim de posturi pentru funcții de conducere este: un post pentru directorul sau șeful de centru și, după caz, un post pentru coordonatorul personalului de specialitate.

(2) Raportul angajat/beneficiar este de . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Modificări (1)

Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

Pentru serviciile acordate în centrele de zi pentru persoane vârstnice, încadrate potrivit grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, în gradele de dependență IIIB și IIIC, raportul angajat/beneficiar este de 1/20.

Pentru serviciile acordate în centrele de zi pentru persoane vârstnice dependente raportul angajat/beneficiar este de 1/4.

ARTICOLUL 9
Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere poate fi:

a) director sau șef de centru;

b) coordonator personal de specialitate.

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e) întocmește raportul anual de activitate;

f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. Modificări (1)

(5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10
Personalul de specialitate de îngrijire și asistență9. Personal de specialitate și auxiliar

9 Se menționează obligatoriu denumirea exactă și grupa potrivit Clasificării ocupațiilor din România.

(1) Personalul de specialitate poate fi:

a) art-terapeut (263504);

b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);

c) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509);

d) asistent social (263501);

e) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);

f) consilier în domeniul adicțiilor (263502);

g) dietetician (226502);

h) educator-puericultor (234203);

i) fiziokinetoterapeut (226401);

j) infirmieră (532103);

k) instructor de ergoterapie (223003);

l) instructor logoped (226601);

m) instructor-educator pentru activități de resocializare (263508);

n) interpret în limbaj mimico-gestual - studii medii (226602); Modificări (1)

o) interpret în limbaj mimico-gestual - studii superioare (235202);

p) kinetoterapeut (226405);

q) logoped (226603);

r) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);

s) medic de medicină de familie (221108);

ș) nutriționist și dietetician (226503);

t) pedagog social (341202);

ț) profesor de cultură fizică medicală (226406);

u) psiholog (263411);

v) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

w) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);

x) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);

y) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);

z) psihopedagog (263412);

aa) specialist în angajare asistată (263507);

bb) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);

cc) tehnician asistență socială (341201);

dd) terapeut ocupațional (263419).

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.

ARTICOLUL 11
Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a) administrator;

b) funcționar administrativ, economic;

c) casier, magaziner;

d) paznic, personal pentru curățenie spații,;

e) șofer;

f) muncitor calificat;

g) muncitor necalificat.

Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei. Modificări (1)

ARTICOLUL 12
Finanțarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

b) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

c) bugetul de stat;

d) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA Nr. 3 la Nomenclator

REGULAMENT-CADRU
de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu:
"Centrul/Unitatea . . . . . . . . . ."

ARTICOLUL 1 Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Centrul/Unitatea . . . . . . . . . .", aprobat prin același/aceeași act administrativ/hotărâre/decizie1 prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

1 După caz: hotărâre a consiliului local/județean, a organului de conducere a furnizorului de servicii sociale privat etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului/unității și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul/Unitatea . . . . . . . . . .", cod serviciu social . . . . . . . . . ., înființat și administrat de furnizorul . . . . . . . . . ., acreditat conform Certificatului de acreditare nr. . . . . . . . . . ., deține licența de funcționare definitivă/provizorie nr. . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . . (pentru centrele cu personalitate juridică2), sediul/sediile . . . . . . . . . . .

2 Potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, serviciile de tip familial sunt acele servicii prin care se asigură la domiciliul unei persoane fizice sau familii creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a stabilirii în condițiile prezentei legi a măsurii plasamentului. Potrivit art. 125, pentru asigurarea protecției speciale a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi, consiliul județean și, respectiv, consiliul local al sectorului municipiului București au obligația să organizeze, în mod autonom sau prin asociere, servicii de tip familial, potrivit nevoilor identificate la nivelul unității lor administrativ-teritoriale.

Potrivit prevederilor art. 114 coroborat cu prevederile art. 113 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autoritățile administrației publice locale furnizează serviciile sociale se realizează numai prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilități se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

Instrucțiune: Denumirea serviciului/centrului trebuie să se încadreze în categoriile și tipurile de servicii sociale, cu menționarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, prevăzut în anexa la hotărâre.

ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul/Unitatea . . . . . . . . . ." este . . . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele informații: activitățile de bază, categoria de beneficiari, situația de dificultate la care serviciul răspunde. În vederea formulării scopului furnizorul de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/20113, cu modificările ulterioare, cât și prevederile legilor speciale care reglementează promovarea și respectarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.)

3 Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social "Centrul/Unitatea . . . . . . . . . ." funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. . . . . . . . . . ., precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Instrucțiune: Se menționează legea specială (de exemplu: Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.)

(2) Standard minim de calitate aplicabil: . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost eliberată licența de funcționare a serviciului social.

(3) Serviciul social "Centrul/Unitatea . . . . . . . . . ." este înființat prin:

a) Hotărârea Consiliului Județean sau, după caz, a Consiliului Local al Sectorului Municipiului București, a Consiliului Local al Municipiului/Orașului/Comunei nr. . . . . . . . . . . și funcționează în cadrul/subordinea/coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/Serviciului Public de Asistență Socială (DGASPC/SPAS)4; Modificări (1)

4 Potrivit prevederilor art. 114 și 115 coroborate cu prevederile art. 113 și 112 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autoritățile administrației publice locale furnizează servicii sociale numai prin DGASPC/SPAS.

b) Hotărârea/Decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social "Centrul/Unitatea . . . . . . . . . ." se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale de către "Centrul/Unitatea . . . . . . . . . . . . " sunt următoarele:

a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul persoanei beneficiare/persoanei care acordă îngrijirea copilului/persoanei vârstnice/persoanei cu dizabilități);

b) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

c) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

d) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu5;

5 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.

g) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

n) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

o) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6
Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Centrul/Unitatea . . . . . . . . . ." sunt:

a) . . . . . . . . . . ;

b) . . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Pot fi beneficiari: persoane dependente6 care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi7, precum și copiii separați temporar sau definitiv de părinții lor pentru care s-a stabilit, în condițiile legii, plasamentul la rude/familii/persoane, precum și la asistentul maternal profesionist.

6 Potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, situația de dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbată de absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate. Gradul de dependență se stabilește potrivit legii. De exemplu, în cazul persoanelor vârstnice, prin aplicarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000.

7 Potrivit art. 32 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, ajutorul acordat pentru îndeplinirea activităților uzuale ale vieții zilnice privește două categorii de activități: a) activități de bază ale vieții zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare; b) activități instrumentale ale vieții zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de administrare și gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare.

(2) Condițiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de "Centrul/Unitatea . . . . . . . . . ." sunt următoarele:

a) acte necesare;

b) . . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor7, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii și modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului, după caz.

(3) Condiții de încetare a serviciilor . . . . . . . . . .

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Centrul/Unitatea . . . . . . . . . ." au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de "Centrul/Unitatea . . . . . . . . . ." au următoarele obligații:

a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7
Activități și funcții

Principalele funcțiile ale serviciului social "Centrul/Unitatea . . . . . . . . . ." sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activități:

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2. . . . . . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . .;

4. . . . . . . . . . . .;

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

1. . . . . . . . . . . .;

2. . . . . . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . .;

4. elaborarea de rapoarte de activitate;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1. . . . . . . . . . . .;

2. . . . . . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . .;

4. . . . . . . . . . . .;

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. . . . . . . . . . . .;

4. . . . . . . . . . . .;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1. . . . . . . . . . . .;

2. . . . . . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . .;

4. . . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Activitățile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităților specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în concordanță cu scopul și funcțiile serviciilor sociale, precum și cu standardele minime de calitate aplicabile.

ARTICOLUL 8
Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social "Centrul/Unitatea . . . . . . . . . ." funcționează cu un număr de . . . . . . . . . . total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului județean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr. . . . . . . . . . ., din care:

a) personal de conducere: director, după caz, șef de centru etc. . . . . . . . . . .;

b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: . . . . . . . . . .;

c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: . . . . . . . . . .;

d) voluntari: . . . . . . . . . . . .

Instrucțiuni:

1. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin:

a) hotărâre a autorității administrației publice locale prin care s-a aprobat înființarea centrului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS;

b) prin hotărâre a organelor de conducere ale furnizorilor privați de servicii sociale.

2. Încadrarea personalului se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

(2) Raportul angajat/beneficiar: . . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanei beneficiare sau la domiciliul persoanei care acordă îngrijirea, în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, de gradul de dependență în care aceasta a fost încadrată în urma evaluării complexe și cu respectarea standardelor minime de calitate.

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere poate fi:

a) director sau șef de centru/unitate;

b) coordonator personal de specialitate.

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e) întocmește raportul anual de activitate;

f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

(4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. Modificări (1)

(5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10
Personalul de specialitate de îngrijire și asistență8. Personal de specialitate și auxiliar

8 Se menționează obligatoriu denumirea exactă și grupa potrivit Clasificării ocupațiilor din România.

(1) Personalul de specialitate poate fi:

a) asistent maternal (531201);

b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);

c) asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice (263509);

d) asistent personal al persoanei cu handicap grav (532203);

e) asistent personal profesionist (532904);

f) asistent social (263501);

g) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);

h) fiziokinetoterapeut (226401);

i) îngrijitor bătrâni la domiciliu (532201);

j) îngrijitor bolnavi la domiciliu (532202);

k) îngrijitor la domiciliu (532204);

l) interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii) (226602); Modificări (1)

m) kinetoterapeut (226405);

n) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);

o) medic de medicină de familie (221108);

p) pedagog social (341202);

q) profesor de cultură fizică medicală (226406);

r) psiholog (263411);

s) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

ș) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);

t) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);

ț) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);

u) psihopedagog (263412);

v) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);

w) tehnician asistență social (341201);

x) terapeut ocupațional (263419).

(2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei.

ARTICOLUL 11
Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

a) administrator;

b) funcționar administrativ, economic;

c) casier, magaziner;

d) paznic, personal pentru curățenie spații, spălătoreasă;

e) șofer.

Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei. Modificări (1)

ARTICOLUL 12
Finanțarea centrului

(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

b) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

c) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

d) bugetul de stat;

e) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

f) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

ANEXA Nr. 4 la Nomenclator

REGULAMENT-CADRU
de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în comunitate:
". . . . . . . . . ."

ARTICOLUL 1 Definiție

Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social " . . . . . . . . . .", aprobat prin același/aceeași act administrativ/hotărâre/decizie1 prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de accesare, serviciile oferite etc.

1 După caz: hotărâre a consiliului local/județean, a organului de conducere a furnizorului de servicii sociale privat etc.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social2

2

a) Potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, îngrijirea personală, inclusiv cea de lungă durată, acordată persoanelor dependente care necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi se poate asigura atât la domiciliu, în centre rezidențiale, în centre de zi, la domiciliul persoanei care acordă serviciul, cât și în comunitate.

b) Potrivit prevederilor art. 73 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale din domeniul protecției copilului și familiei au ca principal obiectiv suportul acordat pentru asigurarea îngrijirii, creșterii, formării, dezvoltării și educării copilului în cadrul familiei și pot fi acordate în instituții/unități de asistență socială, respectiv în centre de zi, centre rezidențiale, precum și la domiciliul familiei, la domiciliul persoanei care acordă îngrijire copilului sau în comunitate.

c) În cazul persoanelor fără adăpost, potrivit prevederilor art. 59 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, servicii sociale pot fi acordate atât prin centre rezidențiale cu găzduire pe perioadă determinată și adăposturi de noapte (cărora li se aplică prevederile regulamentului pentru centre cu cazare), cât și prin echipe mobile de intervenție în stradă sau servicii de tip ambulanță socială.

d) Potrivit prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, principalele categorii de servicii care pot fi acordate în comunitate sunt următoarele: centre pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației.

e) În cazul potrivit victimelor traficului de persoane, potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile acordate în comunitate constau în servicii sociale, suport emoțional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserție socială etc.

f) Potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de activități și servicii de sănătate care se acordă în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul comunității, pentru soluționarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menținerii acestuia în propriul mediu de viață. Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistență socială organizate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, în aparatul de specialitate al primarului.

Serviciul social " . . . . . . . . . .", cod serviciu social . . . . . . . . . ., înființat și administrat de furnizorul . . . . . . . . . . acreditat conform Certificatului de acreditare nr. . . . . . . . . . ., deține Licența de funcționare definitivă/provizorie nr. . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . . (pentru centrele cu personalitate juridică3), sediul/sediile . . . . . . . . . .

3 Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, centrele publice pentru persoane cu dizabilități se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cu avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

Instrucțiune: Denumirea serviciului/centrului trebuie să se încadreze în categoriile și tipurile de servicii sociale, cu menționarea codului, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, prevăzut în anexa la hotărâre.

ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social

Scopul serviciului social " . . . . . . . . . ." este . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Formularea scopului serviciului social acoperă obligatoriu următoarele informații: activitățile de bază, categoria de beneficiari, situația de dificultate la care serviciul răspunde. În formularea scopului, furnizorul de servicii sociale are în vedere atât prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/20114, cu modificările ulterioare, cât și prevederile legilor speciale care reglementează promovarea și respectarea drepturilor diverselor categorii de persoane aflate în dificultate (de exemplu: Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.)

4 Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

(1) Serviciul social " . . . . . . . . . ." funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, a Legii nr. . . . . . . . . . ., precum și a altor acte normative secundare, aplicabile domeniului. Instrucțiune: Se menționează legea specială (de exemplu: Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, etc.)

(2) Standard minim de calitate aplicabil: . . . . . . . . . . . Instrucțiune: Standardul aplicabil este standardul minim de calitate în baza căruia a fost eliberată licența de funcționare a serviciului social.

(3) Serviciul social " . . . . . . . . . ." este înființat prin:

a) Hotărârea consiliului județean sau, după caz, a consiliului local al sectorului municipiului București, a consiliului local al municipiului/orașului/comunei . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . și funcționează în cadrul/subordinea/coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/Serviciului Public de Asistență Socială (DGASPC/SPAS)5; Modificări (1)

5 Potrivit prevederilor art. 112 și 113 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale se realizează prin serviciul public de asistență socială din subordinea consiliilor județene/locale sau din aparatul de specialitate al primarului (compartimentul de asistență socială de la nivelul comunelor). SPAS este responsabil de realizarea evaluării inițiale și elaborarea planului de intervenție, precum și de implementarea acelor măsuri cuprinse în planul de intervenție care pot fi realizate la nivelul comunității. În cadrul SPAS sunt angajați și asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar, responsabili de implementarea activităților de asistență medicală comunitară.

b) Hotărârea/Decizia furnizorului privat de servicii sociale nr. . . . . . . . . . . .

ARTICOLUL 5
Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social " . . . . . . . . . ." se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social " . . . . . . . . . ." sunt următoarele:

a) funcționarea în regim de intervenție imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii6;

6 Acesta poate fi încheiat numai în cazul în care se percepe o contribuție din partea beneficiarului sau în situația în care acesta urmează un program de integrare sau reintegrare socială care necesită planificarea activităților pe perioadă determinată de timp.

b) intervenția integrată;

c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenția;

d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidență sau în liste de prezență;

e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate;

f) promovarea comportamentului civic și asumarea responsabilității sociale de către toți actorii sociali, în vederea prevenirii situațiilor de risc;

g) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

h) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

i) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

j) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, și asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

k) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

l) promovarea relațiilor de colaborare cu serviciul public de asistență socială, precum și cu toți actorii sociali.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de " . . . . . . . . . ." sunt:

a) . . . . . . . . . . ;

b) . . . . . . . . . . .

Instrucțiune: Pot fi beneficiari ai serviciilor sociale persoane, familii și comunități7 aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială.

7 Copii, familii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane victime ale violenței în familie, persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., persoane victime ale traficului de ființe umane, persoane cu afecțiuni psihice, persoane din comunități izolate.

(2) Condițiile de accesare a serviciilor:

a) acte necesare, după caz8;

8 Serviciile în comunitate pot fi furnizate și fără evaluare, inclusiv în situațiile în care persoanele nu dețin acte de identitate. Serviciile în comunitate pot fi furnizate fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcție de tipul de intervenție, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidență sau în liste de prezență.

b) . . . . . . . . . . .

Instrucțiune: După caz, se precizează: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor7, cine ia decizia de accesare a serviciului, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului.

(3) Condiții de încetare a serviciilor . . . . . . . . . . .

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de " . . . . . . . . . ." au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică, după caz;

c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

f) să fie informați asupra situațiilor de risc, precum și asupra drepturilor sociale.

ARTICOLUL 7
Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social " . . . . . . . . . ." sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activități:

1. evaluarea inițială9;

9 În conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, evaluarea inițială și planul de intervenție sunt realizate de asistentul social sau, în lipsa acestuia, de personalul cu competențe în domeniul asistenței sociale din cadrul serviciului public de asistență socială din subordinea autorităților administrației publice locale. Evaluarea inițială are drept scop identificarea nevoilor individuale și familiale, în baza cărora este elaborat planul de intervenție. În cadrul procesului de evaluare inițială, persoana primește gratuit informațiile referitoare la riscurile sociale și drepturile de protecție socială de care poate beneficia, precum și, după caz, consilierea necesară în vederea depășirii situațiilor de dificultate. Evaluarea inițială poate avea în vedere inclusiv realizarea diagnozei sociale la nivelul grupului și comunității și elaborarea planului de servicii comunitare.

2. elaborarea planului de intervenție10;

10 În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, planul de intervenție, elaborat în urma evaluării inițiale, cuprinde măsurile de asistență socială, respectiv serviciile recomandate pentru soluționarea situațiilor de nevoie sau risc social identificate, precum și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul.

3. aplicarea planului de intervenție11;

11 Prin realizarea unor activități de tipul: informare și consiliere, consiliere psihologică, educație extracurriculară, intervenție în stradă, facilitarea accesului la servicii de locuire, ocupare, activități de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate etc.

4. . . . . . . . . . . ;

b) de valorificare a potențialului membrilor comunității în vederea prevenirii situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activități:

1. activități de sensibilizare și informare a populației;

2. promovarea participării sociale;

3. . . . . . . . . . . ;

c) de informare a potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate și de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

1. . . . . . . . . . .;

2. . . . . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . .;

4. . . . . . . . . . .;

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. . . . . . . . . . .;

4. . . . . . . . . . .;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

1. . . . . . . . . . .;

2. . . . . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . .;

4. . . . . . . . . . .;

Instrucțiune: Activitățile prevăzute la lit. a)-e) vor fi formulate cu respectarea activităților specifice tipologiei serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, în concordanță cu scopul și funcțiile serviciilor sociale, precum și cu standardele minime de calitate aplicabile.

ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciul social " . . . . . . . . . ." funcționează cu un număr de . . . . . . . . . . total personal, conform prevederilor Hotărârii consiliului local/Hotărârii consiliului județean/Hotărârii adunării generale/Hotărârii consiliului director nr. . . . . . . . . . ., din care:

a) personal de conducere: director, după caz, șef de centru etc. . . . . . . . . . .;

b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: . . . . . . . . . .;

c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire, după caz;

d) voluntari: . . . . . . . . . . .

Instrucțiuni:

1. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal care funcționează în cadrul centrului se aprobă, după caz, prin:

a) hotărâre a autorității administrației publice locale prin care s-a aprobat înființarea serviciului în cadrul/subordinea/coordonarea DGASPC/SPAS sau, după caz, în structura compartimentului funcțional cu atribuții de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

b) prin hotărâre a organelor de conducere ale furnizorilor privați de servicii sociale.

2. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcții aprobat.

(2) Raportul angajat/beneficiar variază în funcție de tipul de intervenție/activități etc.

Instrucțiune:

Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.

De exemplu: în cadrul "serviciilor de asistență comunitară" (8899 CZ - PN - V) prestate de serviciul public de asistență socială: cel puțin o persoană calificată cu atribuții în coordonarea activităților, asistentul social sau persoană cu atribuții în asistență socială pentru realizarea evaluării inițiale și planului de intervenție, asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar.

ARTICOLUL 9
Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere poate fi, după caz: director, șef de centru, manager de proiect etc.

(2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile la acțiuni care vizează ameliorarea asistenței sociale a grupurilor vulnerabile;

e) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

g) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului;

h) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, după caz;

i) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 10
Personalul specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate poate fi:

a) asistent social (263501);

b) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);

c) tehnician asistență socială (341201);

d) lucrător social (532908);

e) mediator sanitar (532901);

f) mediator social (532902);

g) facilitator de dezvoltare comunitară (341204).

(2) Atribuții ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenție:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

e) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. Instrucțiune: Prezentul articol va cuprinde detaliat atribuțiile pentru fiecare post de specialitate aferent structurii organizatorice/organigramei. Modificări (1)

ARTICOLUL 11
Finanțarea serviciului

(1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanțarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) bugetul local al județului, respectiv al municipiului București;

b) bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;

c) bugetul de stat;

d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

f) contribuția persoanelor beneficiare, după caz;

g) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Rolul profesiilor sociale în procesul de dezvoltare durabilă
;
loading ...