Guvernul României

Protocolul între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Grăniceri din Republica Moldova pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001, din 23.03.2006

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Ministerul Administrației și Internelor din România, pe de o parte, și Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Grăniceri din Republica Moldova, pe de altă parte, denumite în continuare părți contractante,

în scopul implementării prevederilor Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001, denumit în continuare acord,

în conformitate cu prevederile alin. 3 al art. 10 din acord,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL I Cererea de readmisie

(1) Orice cerere privind readmisia în conformitate cu art. 2 al acordului va fi făcută în scris și va conține:

a) denumirea și adresa autorităților competente ale părții contractante solicitante, numărul dosarului și data cererii;

b) denumirea și adresa autorităților competente ale părții contractante solicitate;

c) un text introductiv cu următorul conținut: "Acestea sunt motivele pentru care se crede că persoana identificată mai jos intră sub incidența prevederilor art. 2 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind readmisia străinilor, semnat la București la 27 iulie 2001, drept care solicităm ca această persoană să fie acceptată pe teritoriul (Republicii Moldova) (României), în conformitate cu prevederile acestui acord."

(2) Orice cerere de readmisie va conține:

a) datele personale:

(i) numele de familie, prenumele și alte nume;

(ii) ziua, luna și anul nașterii;

(iii) locul și țara nașterii;

(iv) sexul;

(v) cetățenia;

(vi) limbile străine cunoscute;

(vii) numai în cazul minorilor, numele de familie și alte nume ale oricărei rude cunoscute de partea contractantă solicitantă;

b) copii legalizate ale documentelor originale care constituie mijloace de probă sau mijloace pentru stabilirea prezumției privind posesia de către persoana ce urmează a fi returnată a unei vize valabile sau a unui permis de ședere valabil, emis de partea contractantă solicitată, precum și dreptul acesteia de intrare și de ședere în conformitate cu legislația națională a acelei părți contractante, după cum urmează:

(i) documente care atestă cetățenia, inclusiv o viză valabilă sau un document de ședere: tipul, numărul, data și locul emiterii, autoritatea emitentă; sau

(ii) pașaport, incluzând viza valabilă sau permisul de ședere: tipul și numărul, data emiterii, autoritatea emitentă și locul emiterii; sau

(iii) orice alt document de călătorie care atestă cetățenia și include o viză valabilă sau permisul de ședere: denumirea documentului, numărul, data și locul emiterii și autoritatea emitentă; sau

(iv) numai în legătură cu prevederile art. 3 din acord, alte documente care constituie mijloace de probă sau mijloace de stabilire a prezumției privind intrarea sau șederea pe teritoriul statului părții contractante solicitate, așa cum este prevăzut la art. 2 din acord;

c) două fotografii tip pașaport;

d) o listă cuprinzând mijloacele de probă și/sau mijloacele de stabilire a prezumției, care au fost furnizate în conformitate cu prevederile acordului;

e) itinerarul planificat, mijloacele de transport, data și perioada readmisiei planificate, punctele de trecere a frontierei;

f) instrucțiuni privind necesitatea asigurării unei escorte polițienești sau de altă natură și/sau a supravegherii medicale, dacă aceasta este necesară și posibilă; dacă escorta urmează să fie asigurată de către partea contractantă solicitantă, detalii privind personalul care escortează persoana;

g) declarație conform căreia persoana în cauză îndeplinește cerințele prevăzute la art. 2 (sau art. 3, după caz) din acord;

h) semnătura și ștampila părții contractante solicitante.

(3) Cele ce urmează vor fi furnizate numai în cazul în care sunt disponibile:

a) datele personale:

(i) numele complet al tatălui și/sau al mamei;

(ii) nume anterioare;

(iii) pseudonime sau alias (porecle);

(iv) ultima adresă pe teritoriul statului părții contractante solicitate;

(v) adresa reședinței temporare și/sau permanente;

(vi) informații privind starea de sănătate, cu menționarea în limba latină a denumirii bolii contagioase de care persoana care urmează să fie returnată este posibil să sufere;

b) în ceea ce privește minorii, copia legalizată a certificatului de naștere.

ARTICOLUL II Răspunsul la cererea de readmisie

(1) Răspunsul la cererea de readmisie în baza art. 2 din acord va fi transmis de către partea contractantă solicitată părții contractante solicitante, în conformitate cu procedura și în termenele stabilite la art. 6 din acord.

(2) Răspunsul la cerere va conține:

a) denumirea și adresa autorităților competente ale părții contractante solicitate, numărul dosarului și data la care a fost dat răspunsul la cerere;

b) denumirea și adresa autorităților competente ale părții contractante solicitante;

c) numele de familie și alte nume ale persoanei care urmează să fie returnată, data nașterii, locul nașterii și țara nașterii, dacă sunt disponibile; și

d) fie:

(i) în cazul unui răspuns pozitiv, confirmarea că persoana care urmează să fie returnată intră sub incidența prevederilor art. 2 din acord; fie

(ii) în cazul unui răspuns negativ, motivele pentru care persoana nu intră sub incidența prevederilor art. 2 din acord.

ARTICOLUL III Cererea pentru permiterea tranzitului

(1) Orice cerere pentru permiterea tranzitului în temeiul art. 5 din acord va fi făcută în scris și va conține:

a) denumirea și adresa autorităților competente ale părții contractante solicitante, numărul dosarului și data cererii;

b) denumirea și adresa autorităților competente ale părții contractante solicitate; și

c) un text introductiv, după cum urmează: "Există motive pentru a se crede că persoana identificată mai jos intră sub incidența prevederilor art. 5 din acord, drept care cerem ca trecerea acestei persoane în tranzit pe teritoriul (Republicii Moldova) (României) să fie permisă în conformitate cu prevederile acestui acord."

(2) Cele ce urmează vor fi menționate în orice cerere pentru permiterea tranzitului:

a) datele personale:

(i) numele de familie, prenumele și alte nume;

(ii) data nașterii;

(iii) locul și țara nașterii;

(iv) sexul;

(v) numai în cazul minorilor, numele de familie, prenumele și alte nume ale oricărei rude cunoscute de partea contractantă solicitantă;

b) copii legalizate ale documentelor originale care constituie dovada că acceptarea cetățeanului unui stat terț în oricare alte state de tranzit și în statul de destinație este asigurată;

c) două fotografii tip pașaport;

d) o listă care cuprinde mijloacele de probă și/sau mijloacele de stabilire a prezumției, furnizate în conformitate cu acordul;

e) itinerarul planificat, mijloacele de transport, data și perioada readmisiei planificate, punctele de trecere a frontierei;

f) instrucțiuni privind necesitatea asigurării escortei polițienești sau de altă natură și/sau a supravegherii medicale, dacă aceasta este necesară și posibilă; dacă escorta urmează să fie asigurată de către autoritatea competentă a părții contractante solicitante, detalii privind personalul care escortează persoana;

g) declarație conform căreia persoana în cauză intră sub incidența art. 3 din acord;

h) semnătura și ștampila părții contractante solicitante.

(3) Cele ce urmează vor fi furnizate numai în cazul în care sunt disponibile:

a) datele personale:

(i) numele complet al tatălui și/sau al mamei;

(ii) nume anterioare;

(iii) pseudonime sau alias (porecle);

(iv) ultima adresă pe teritoriul statului părții contractante solicitate;

(v) informații privind starea de sănătate, cu menționarea denumirii în limba latină a bolii contagioase de care persoana ce urmează să fie returnată este posibil să sufere;

b) în ceea ce privește minorii, copia legalizată a certificatului de naștere.

ARTICOLUL IV Răspunsul la cererea de permitere a tranzitului

(1) Răspunsul la cererea de permitere a tranzitului în temeiul art. 5 din acord va fi transmis de către partea contractantă solicitată părții contractante solicitante, în conformitate cu procedura și în termenul stabilite la art. 6 din acord.

(2) Răspunsul la cerere va conține:

a) denumirea și adresa autorităților competente ale părții contractante solicitate, numărul dosarului și data răspunsului la cerere;

b) denumirea și adresa autorităților competente ale părții contractante solicitante;

c) numele de familie, prenumele și alte nume ale persoanei care urmează să fie returnată, data nașterii, locul nașterii și țara nașterii, dacă sunt disponibile; și

d) fie:

(i) în cazul unui răspuns pozitiv, confirmarea că persoana care urmează să fie tranzitată prin teritoriul statului părții contractante solicitate intră sub incidența prevederilor art. 5 din acord [specificându-se, după caz, că aceasta reprezintă o condiție pentru obținerea permisiunii de tranzit de către cetățeanul statului terț, înainte de plecarea sa de pe teritoriul statului părții contractante solicitante pentru a tranzita teritoriul statului său în aplicarea art. 6 alin. (1) din acord]; fie

(ii) în cazul unui răspuns negativ, motivele pentru care cetățeanul statului terț nu intră sub incidența prevederilor art. 5 din acord.

ARTICOLUL V Procedura de preluare

(1) Partea contractantă solicitantă va notifica părții contractante solicitate despre îndepărtarea sau plecarea persoanei care urmează să fie returnată pe sau tranzitată prin teritoriul statului părții contractante solicitate, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea îndepărtării sau plecării planificate.

(2) Notificarea se va face în scris și va conține următoarele informații:

a) denumirea și adresa autorităților competente ale părții contractante solicitante, numărul dosarului și data notificării;

b) denumirea și adresa autorităților competente ale părții contractante solicitate;

c) un text introductiv, după cum urmează: "Vă informăm că la data de (ziua, luna și anul) ..., de la aeroportul..., cu zborul nr. ..., ora plecării ..., și ajungând pe aeroportul ... la ora ..., persoana identificată mai jos va fi returnată în (Republica Moldova) (România)."; sau "Vă informăm că la data de (ziua, luna și anul) ..., de la aeroportul ..., cu zborul nr. ..., ora plecării ..., și ajungând pe aeroportul ... la ora ..., persoana identificată mai jos va tranzita teritoriul (Republicii Moldova) (României) către ... cu zborul nr. ..., ora plecării ..., și va ajunge pe aeroportul ... la ora ... .";

d) numele de familie, prenumele și alte nume, data și locul nașterii persoanei care urmează să fie returnată, numărul dosarului și data la care a fost dat răspunsul la cererea de readmisie;

e) indicații privind o eventuală dependență de asistență etc., datorată afecțiunilor medicale sau vârstei;

f) indicații privind posibilitatea producerii unor incidente, în vederea asigurării unei escorte oficiale.

(3) În cazul în care partea contractantă solicitantă nu poate returna persoana care urmează a fi returnată la data stabilită în notificare, aceasta va informa imediat în scris despre situația respectivă partea contractantă solicitată.

ARTICOLUL VI Autoritățile competente

(1) Următoarele autorități vor avea competențe să trimită și să primească cereri privind readmisia și tranzitul străinilor:

a) pentru partea română:

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

Adresa poștală: str. Răzoare nr. 2-4, sectorul 6, București, România, 7000

Fax: +40 21 312.11.89

Telefon: +40 21 312.11.89

E-mail: igpf@mai.gov.ro

Autoritatea pentru Străini

Adresa poștală: str. Nicolae Iorga nr. 29, sectorul 1, București, România, 7000

Telefon/Fax: +40 21 212.77.43

E-mail: aps@mai.gov.ro

Direcția Generală de Pașapoarte

Adresa poștală: str. Nicolae Iorga nr. 29, sectorul 1, București, România, 7000

Telefon: +40 21 212.56.74

Fax: +40 21 312.15.00

b) pentru partea moldoveană:

Ministerul Afacerilor Interne

Adresa poștală: MD-2012, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 75

Fax: +373 22.222.723

Telefon: +373 22.225.333

E-mail: mai@mai.md

Serviciul Grăniceri

Adresa poștală: MD-2012, Chișinău, str. Petricani nr. 19

Fax: +373 22.259.651

Telefon: +373 22.259.640

E-mail: serviciul.graniceri@sg.moldova.md

(2) Cazurile de readmisie vor fi soluționate de către autoritățile prevăzute la alin. 1, conform competențelor și în concordanță cu legislația națională a statelor părților contractante.

ARTICOLUL VII Dovedirea intrării și șederii ilegale

(1) Următoarele documente vor dovedi intrarea sau șederea ilegală:

a) documentul de călătorie de pe care lipsește ștampila de intrare/ieșire sau semnul corespunzător ștampilei de intrare/ieșire;

b) pașaportul fals sau falsificat în care a fost aplicată ștampila de intrare/ieșire valabilă;

c) orice alte documente de călătorie și probe care confirmă trecerea frontierei de stat a statului părții contractante solicitate și/sau șederea ilegală;

d) în scopul determinării circumstanțelor de trecere ilegală a frontierei de stat și al confirmării probelor de ședere ilegală, părțile contractante își prezintă una alteia rezultatele cercetării unilaterale. La inițiativa uneia dintre părțile contractante, se va realiza cercetarea comună.

(2) Intrarea sau șederea ilegală poate fi prezumată, în special, în baza următoarelor:

a) declarația în scris a persoanei ce urmează a fi returnată dată părții contractante solicitante;

b) declarațiile scrise ale reprezentanților autorităților și ale altor persoane;

c) documente care asigură accesul la serviciile publice sau private pe teritoriul statului părții contractante solicitante (carnete de sănătate, acte privind asistența socială, facturi pentru serviciile utilizate etc.);

d) date din care rezultă că persoana ce urmează a fi readmisă a utilizat serviciile unui agent de turism care operează pe teritoriul statului părții contractante solicitate sau unui agent de transport persoane;

e) bilete de călătorie;

f) verificările bazei de date informatizate;

g) datele rezultate din cercetarea la fața locului, fotografiile, respectiv înregistrările video, care confirmă trecerea ilegală a frontierei.

(3) Atunci când probele arătate la alin. (2) sunt disponibile, partea contractantă solicitată poate efectua cercetări suplimentare.

ARTICOLUL VIII Punctele de trecere a frontierei

(1) Returnarea unei persoane, în conformitate cu acordul, se va face la următoarele puncte de trecere a frontierei:

Stânca-Costești

Sculeni-Sculeni

Iași-Ungheni

Albița-Leușeni

Oancea-Cahul

Galați (rutier)-Giurgiulești

(2) În toate cazurile, returnarea persoanelor se efectuează în punctele de trecere a frontierei statului părții contractante care a inițiat readmisia.

ARTICOLUL IX Costurile

(1) Costurile prevăzute la art. 8 din acord includ, fără însă a se limita la acestea, costurile rezonabile privind emiterea documentelor de călătorie pentru persoanele care urmează sa fie returnate sau tranzitate și costurile totale necesare pentru transportul aerian/terestru, inclusiv până în statul de destinație în cazul tranzitului, precum și pentru orice escortă necesară.

(2) Partea contractantă solicitată va trimite o factură părții contractante solicitante, în termen de 30 de zile de la data readmisiei sau plecării, în cazul tranzitului. Toate costurile vor fi plătite reprezentanței diplomatice sau consulare a părții contractante solicitate, lunar în arierate înainte de cea de-a 30-a zi a lunii următoare primirii unei astfel de facturi de către părțile contractante solicitante.

ARTICOLUL X Persoanele de contact

(1) Părțile contractante se vor înștiința reciproc, în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului protocol, cu privire la numele persoanelor lor de contact, mandatate să se ocupe de problemele practice care privesc implementarea acordului și să coopereze în mod direct în conformitate cu prezentul protocol.

(2) Părțile contractante se vor înștiința reciproc, fără nici o întârziere, cu privire la orice schimbări intervenite în cazul autorităților competente sau al persoanelor de contact.

(3) Persoanele de contact vor avea ca sarcini, printre altele, următoarele:

a) comunicarea conducerii părților contractante a propunerilor, în scopul rezolvării chestiunilor practice care au apărut pe parcursul implementării acordului;

b) înaintarea de propuneri conducerii părților contractante cu privire la amendamentele și completările acordului;

c) pregătirea și recomandarea de propuneri de măsuri adecvate pentru a combate migrația ilegală în general.

(4) Părțile contractante își rezervă dreptul de a aproba sau nu propunerile înaintate de autoritățile competente.

(5) Persoanele de contact se vor întâlni la propunerea uneia dintre ele.

ARTICOLUL XI Protecția datelor

În măsura în care, în baza acordului, partea contractantă transmițătoare transferă părții contractante primitoare informații care sunt considerate date personale, în conformitate cu legislațiile celor două state, următoarele prevederi se vor aplica în plus față de regulile stabilite la nivel național:

a) partea contractantă primitoare va folosi datele numai în scopurile indicate și în condițiile stipulate de partea contractantă transmițătoare și în nici un caz pentru orice alte scopuri decât cele pentru care a fost încheiat acordul;

b) partea contractantă primitoare va informa partea contractantă transmițătoare, la cererea acesteia, despre utilizarea datelor transferate și despre rezultatele obținute astfel;

c) datele personale transferate în baza acordului vor fi transferate numai către aceste autorități competente;

d) dacă legislația națională a statului părții contractante primitoare permite exceptarea de la prevederile lit. a)-c), punerea în aplicare a acestor excepții va necesita permisiunea prealabilă a părții contractante transmițătoare, care își va da consimțământul în scris;

e) partea contractantă transmițătoare va verifica corectitudinea datelor care vor fi transferate, precum și necesitatea și proporționalitatea transferului care se realizează, înainte de efectuarea transferului. Transferurile interzise prin legislația națională a statului oricărei părți contractante vor fi în continuare interzise. Dacă se transmit date incorecte sau al căror transfer este interzis, partea contractantă primitoare va fi informată neîntârziat, urmând ca în baza acestei informări partea contractantă primitoare să corecteze sau să distrugă, după caz, datele respective;

f) la cerere, persoana care face subiectul datelor personale va fi informată în legătură cu datele care au fost transferate și cu scopul transferului. Cererile pentru informare ale persoanelor care fac obiectul datelor personale vor fi soluționate în conformitate cu legislația națională a statului părții contractante căreia îi este cerută informația;

g) dacă legislația națională a statului părții contractante transmițătoare prevede limite de timp pentru păstrarea datelor personale, partea contractantă primitoare va fi informată corespunzător de către partea contractantă transmițătoare. Indiferent de aceste limite de timp, datele personale transferate vor fi distruse atunci când nu mai pot servi scopului pentru care au fost transferate sau când acel scop a fost îndeplinit;

h) părțile contractante transmițătoare și primitoare vor fi obligate să înregistreze transferul și primirea datelor personale în formă scrisă;

i) părțile contractante transmițătoare și primitoare vor fi obligate să protejeze datele personale transferate împotriva accesului neautorizat, a modificării neautorizate și a publicării neautorizate.

ARTICOLUL XII Dispoziții finale

(1) Prezentul protocol va intra în vigoare în cea de-a 90-a zi de la data primirii ultimei notificări privind îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol și își va păstra valabilitatea pe toată durata cât acordul este în vigoare.

(2) Fiecare dintre părțile contractante, în conformitate cu prevederile legislației naționale, poate face oricând propuneri de modificare sau de completare a prezentului protocol. După ce părțile contractante sunt de acord cu aceste propuneri și semnează documentele, acestea vor intra în vigoare după 90 de zile de la data primirii ultimei notificări scrise, transmisă de părțile contractante prin canale diplomatice, prin care se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestor modificări/completări.

Semnat la București la 23 martie 2006, în două exemplare originale.

Pentru Ministerul Administrației și Pentru Ministerul Afacerilor
Internelor din România, Interne și Serviciul Grăniceri
Vasile Blaga din Republica Moldova,
Gheorghe Papuc

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...