Cumpără forma actualizată
  •  

Identificarea clienților și proceduri de cunoaștere a clientelei -
SECȚIUNEA 1
Identificarea clientului

Art. 5. -

(1) Entitățile reglementate au obligația de a-și identifica clienții, indiferent dacă aceștia sunt sau nu sunt prezenți la efectuarea operațiunilor:

a) la inițierea unor relații de afaceri sau la oferirea unor servicii;

b) în cazul efectuării unor operațiuni în numerar, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția/operațiunea se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele;

c) de îndată ce există o suspiciune că printr-o tranzacție/operațiune se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, indiferent de suma ce face obiectul respectivei operațiuni;

d) când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacției/operațiunii, entitatea va proceda la identificarea clienților de îndată ce este informată despre valoarea tranzacției/operațiunii și când a stabilit că a fost atinsă limita minimă de 10.000 euro;

e) în cazul când există informații sau suspiciuni că tranzacția/operațiunea nu se desfășoară în nume sau în interes propriu, se vor lua măsurile necesare pentru a obține date despre identitatea beneficiarului real al tranzacției;

f) în cazul tuturor operațiunilor în care sunt implicate persoane care nu sunt prezente sau reprezentante fizic la efectuarea acestora;

g) când există suspiciuni că datele obținute în procesul de identificare a clientului sau beneficiarului real nu corespund realității.

(2) Entitățile reglementate trebuie să obțină, în vederea stabilirii identității beneficiarului real, cel puțin următoarele informații:

a) declarație pe propria răspundere, prin care acesta să declare identitatea beneficiarului real, precum și sursa fondurilor, conform formularului prevăzut în prezentele norme;

b) scopul și natura operațiunilor/tranzacțiilor derulate cu entitatea;

c) denumirea și locul desfășurării activității/ocupația;

d) numele/denumirea angajatorului sau natura activității proprii.

Art. 6. -

Entitățile reglementate au obligația de a păstra toate informațiile privind identitatea clientului pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, începând cu data când se încheie relația cu clientul. Asemenea evidențe trebuie să fie disponibile și suficiente pentru a permite o reconstituire a tranzacției/operațiunii - inclusiv suma și tipul valutei.

Art. 7. -

(1) Cerințele de identificare a clienților nu se impun dacă s-a stabilit că plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o instituție de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori la un sediu secundar dintr-un stat membru al Uniunii Europene al unei instituții de credit sau financiare dintr-un stat terț.

(2) Cerințele de identificare a clientului nu se impun dacă acesta este o instituție de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, o sucursală dintr-un stat membru al Uniunii Europene a unei instituții de credit ori financiare dintr-un stat terț sau, după caz, o instituție de credit ori financiară dintr-un stat terț, care impune cerințe de identificare similare cu cele prevăzute de legea română.

SUBSECȚIUNEA 1
Cerințe generale de identificare

Art. 8. -

(1) Entitățile reglementate vor stabili identitatea clientului pe baza unui document oficial și vor înregistra în evidențe corespunzătoare identitatea clienților lor.

(2) Entitățile reglementate vor acorda o atenție specială în cazul clienților nerezidenți și al clienților care nu se prezintă personal la efectuarea tranzacției/operațiunii.

Art. 9. -

Entitățile reglementate vor depune diligențele necesare pentru verificarea informațiilor furnizate de client în cadrul procedurii de identificare. Verificarea se poate realiza prin vizite la adresa indicată, prin schimb de corespondență și/sau accesarea numărului de telefon furnizat de client.

Art. 10. -

(1) În cazul clienților persoane fizice entitățile reglementate trebuie să solicite și să obțină, sub semnătură, cel puțin următoarele informații:

a) numele, prenumele și, după caz, pseudonimul;

b) domiciliul, reședința sau adresa unde locuiește efectiv (adresa completă - strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, orașul, județul/sectorul, codul poștal, țara);

c) data și locul nașterii;

d) codul numeric personal sau, după caz, un alt element unic de identificare similar (echivalentul acestuia pentru persoanele străine);

e) numărul și seria documentului de identitate;

f) data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;

g) cetățenia;

h) calitatea de rezident/nerezident;

i) telefon/fax.

(2) Entitățile reglementate vor urmări ca documentele pe baza cărora se verifică identitatea clienților să fie din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documente originale de identitate, care să includă o fotografie a titularului, eventual o descriere a persoanei și semnătura acesteia, ca de exemplu cărți de identitate, pașapoarte.

(3) Entitățile reglementate vor păstra o copie a documentului de identitate al clientului.

(4) Entitățile reglementate au obligația de a verifica informațiile primite de la client, pe baza documentelor primare obținute de la acesta.

(5) În vederea încadrării corespunzătoare în categoriile de clienți stabilite de entitățile reglementate și pentru asigurarea îndeplinirii în mod corespunzător a obligațiilor de raportare ale acesteia, potrivit legii, informații suplimentare care pot fi solicitate se vor referi la naționalitate sau la țara de origine a clientului, la poziția publică sau politică deținută și altele.

Art. 11. -

(1) În cazul persoanelor juridice sau al entităților fără personalitate juridică, entitățile reglementate trebuie să obțină de la acestea cel puțin următoarele informații:

a) numărul, seria și data certificatului/documentului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau la alte autorități;

b) denumirea;

c) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;

d) instituția de credit și codul IBAN;

e) adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei;

f) telefonul, faxul și, după caz, e-mailul, adresa paginii de internet;

g) scopul și natura tranzacțiilor/operațiunilor derulate cu entitatea reglementată.

(2) Clientul, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, va prezenta următoarele documente minime, iar entitatea reglementată va reține, după caz, copii ale acestora:

a) certificatul/documentul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau la alte autorități;

b) împuternicirea pentru persoana care reprezintă clientul, dacă aceasta nu este reprezentantul legal.

(3) Entitatea reglementată va identifica persoanele fizice, juridice și entitățile fără personalitate juridică care intenționează să acționeze în numele clientului, potrivit regulilor referitoare la identificarea fiecărei categorii, și va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să acționeze în numele sau în interesul clientului.

(4) Documentele prezentate de clientul persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică vor include traducerea legalizată în limba română în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă.

SUBSECȚIUNEA a 2-a
Cerințe specifice de identificare

Art. 12. -

(1) Constituie indicii de suspiciune situațiile prezentate mai jos, fără ca enumerarea să fie limitativă:

a) când clientul împuternicește să efectueze o operațiune/tranzacție o persoană cu care, în mod evident, nu are relații apropiate;

b) când valoarea fondurilor sau a activelor implicate într-o operațiune dispusă de un client este disproporționată în raport cu situația financiară a acestuia.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și când entitatea reglementată observă și alte situații neobișnuite pe parcursul derulării relațiilor sale cu un client.

Art. 13. -

Entitățile reglementate trebuie să ia măsurile necesare pentru a obține informații cu privire la adevărata identitate a beneficiarului real.

Art. 14. -

Formularul de declarație prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. a) poate fi întocmit de către entitățile reglementate într-o formă care să corespundă propriilor cerințe și poate fi redactat în una sau mai multe limbi de circulație internațională, dar trebuie să includă cel puțin textul cuprins în formularul prevăzut de prezentele norme.

Art. 15. -

Dacă după completarea declarației suspiciunile privind informațiile furnizate în scris de către client persistă și nu pot fi înlăturate prin clarificări suplimentare, entitatea reglementată poate să refuze să intre în relații cu clientul respectiv sau să efectueze operațiunea/tranzacția solicitată.

Art. 16. -

(1) În cazul relațiilor începute prin corespondență sau prin intermediul mijloacelor moderne de telecomunicații - telefon, e-mail, internet - entitățile reglementate trebuie să aplice clienților în cauză procedurile de identificare și standardele de monitorizare aplicabile clienților disponibili să se prezinte personal la acestea.

(2) Entitățile reglementate trebuie să refuze să intre în relații de corespondent sau să continue asemenea relații cu alte entități care sunt înregistrate într-o jurisdicție în care acestea nu au prezență fizică, respectiv conducerea activității și evidențele instituției nu sunt situate în acea jurisdicție, și să acorde o atenție specială atunci când continuă relații de corespondent cu o entitate situată într-o jurisdicție în care nu există reglementate cerințe privind cunoașterea clientelei sau care a fost identificată ca nefiind cooperantă în lupta împotriva spălării banilor și/sau a finanțării actelor de terorism.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Identificarea clientului
Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Monitorizarea clientelei
Organizarea controlului intern
;
loading ...