Prin acordare la cerere | Lege 24/1971

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dobîndirea cetățeniei române -
D.
Prin acordare la cerere

Art. 10. -

Consiliul de Stat poate acorda cetățenia română, la cerere, cetățeanului străin sau persoanei fără cetățenie care:

a) s-a născut și domiciliază la data cererii pe teritoriul României ori, deși nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază pe teritoriul statului român de cel puțin 5 ani sau de cel puțin 3 ani în cazul în care este căsătorit cu un cetățean român. Pentru motive temeinice, aceste termene pot fi reduse;

b) dovedește prin comportarea și atitudinea sa fidelitate față de statul și poporul român, că s-a integrat în viața economică și socială a țării, este gata să-și aducă contribuția la apărarea independenței și suveranității Republicii Socialiste România și este demn a deveni cetățean român, asumîndu-și toate obligațiile ce decurg din această calitate;

c) a împlinit vîrsta de 18 ani;

d) depune o muncă utilă pentru societate ori, dacă este în imposibilitate de a munci, are mijloace de existență asigurate;

e) renunță, printr-o declarație în formă autentică, la cetățenia străină, precum și - chiar dacă nu are nici o cetățenie - la orice angajament, obligație de fidelitate sau la vreun alt legămînt față de un stat străin; totodată în declarație va arăta că a luat cunoștință de conținutul jurămîntului, angajîndu-se să-l depună, potrivit legii, în cazul în care i se va acorda cetățenia română.

Art. 11. -

Consiliul de Stat poate acorda cetățenia română persoanei care a avut această cetățenie și care cere redobîndirea ei, cu păstrarea domiciliului în străinătate, dacă îndeplinește, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art. 10.

Art. 12. -

Cel care solicită cetățenia română va arăta, în cererea adresată Consiliului de Stat, că întrunește condițiile legale pentru acordarea cetățeniei, anexînd actele necesare spre a dovedi îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 10 lit. a, c, d și e.

Art. 13. -

Persoana căreia i se acordă cetățenia română potrivit art. 10 depune jurămîntul de credință și loialitate față de Republica Socialistă România.

Jurămîntul are următorul conținut:

"

Eu ..., jur că voi fi devotat patriei socialiste, poporului român și conducerii de stat a Republicii Socialiste România. Jur că voi respecta cu sfințenie Constituția și legile țării și că voi îndeplini cu cinste toate îndatoririle de cetățean, punînd întreaga mea capacitate de muncă în slujba întăririi și apărării orînduirii sociale și de stat a Republicii Socialiste România".

Art. 14. -

Jurămîntul se depune în termen de 3 luni de la data primirii comunicării decretului prin care s-a acordat cetățenia română, la sediul consiliului popular județean sau al municipiului București pe raza căruia domiciliază cel ce depune jurămîntul.

Solemnitatea depunerii jurămîntului are loc în fața unui membru al Consiliului de Stat, a președintelui și secretarului comitetului executiv al consiliului popular respectiv.

Obligația de a depune jurămîntul de credință și loialitate revine și persoanei prevăzute la art. 11 dacă își va stabili domiciliul în țară; în acest caz, jurămîntul va fi depus în termen de 3 luni de la data stabilirii acestui domiciliu.

Pentru motive temeinice, Consiliul de Stat poate prelungi termenul prevăzut în alineatele precedente, la cererea persoanei interesate.

Art. 15. -

Cetățenia română se dobîndește pe data depunerii jurămîntului; în cazul prevăzut de art. 11, cetățenia română se redobîndește pe data decretului prin care a fost acordată.

Art. 16. -

Copilul care nu a împlinit vîrsta de 18 ani, născut din părinți cetățeni străini sau fără cetățenie, dobîndește cetățenia română, dacă domiciliază în Republica Socialistă România împreună cu cel puțin unul dintre părinți, iar acesta dobîndește cetățenia română.

Copilul dobîndește cetățenia română, în condițiile alineatului precedent, pe aceeași dată cu părintele său.

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/1971:
Prin naștere
Prin repatriere
Prin înfiere
Prin acordare la cerere
Dovada cetățeniei
Prin retragerea cetățeniei
Prin aprobarea renunțării la cetățenie
Alte cazuri de pierdere a cetățeniei române
;
loading ...