Asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică" | Lege 246/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins: - " -
CAPITOLUL VI
Asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute
ca fiind de utilitate publică"

24. La articolul 38, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

(1) O asociație sau o fundație poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

a) activitatea acesteia se desfășoară în interes general sau al unor colectivități, după caz;

b) funcționează de cel puțin 3 ani;

c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfășurarea unei activități anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoțit de situațiile financiare anuale și de bugetele de venituri și cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoașterea statutului de utilitate publică;

d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel puțin egală cu valoarea patrimoniului inițial."

25. După articolul 38 se introduce un articol nou, articolul 381, cu următorul cuprins:

"

Art. 381. -

În sensul prezentei ordonanțe, prin utilitate publică se înțelege orice activitate care se desfășoară în domenii de interes public general sau al unor colectivități."

26. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

(1) Recunoașterea unei asociații sau fundații de utilitate publică se face prin hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociația sau fundația interesată adresează o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o înaintează, în termen de 15 zile, ministerului sau organului de specialitate al administrației publice centrale în a cărui sferă de competență își desfășoară activitatea."

27. La articolul 39, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită, pe lângă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), de următoarele documente:

a) copii de pe actul constitutiv și de pe statutul asociației sau fundației;

b) copie de pe dovada dobândirii personalității juridice;

c) dovada privind bonitatea asociației sau fundației, emisă de banca la care are deschis contul;

d) copie de pe dovada privind situația juridică a sediului asociației sau fundației;

e) numele și adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea și sediul persoanelor juridice, cu care asociația sau fundația colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoașterea statutului de utilitate publică."

28. La articolul 39, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) În vederea stabilirii autorității prevăzute la alin. (1), persoanele interesate sunt obligate să pună la dispoziție Secretariatului General al Guvernului toate informațiile necesare rezolvării cererii."

29. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) Autoritatea administrativă competentă este obligată ca, în termen de 60 de zile, să examineze cererea și îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. În cazul în care constată îndeplinirea acestor condiții, autoritatea administrativă competentă va propune Guvernului României recunoașterea. În caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un răspuns motivat, în termen de 30 de zile de la data luării deciziei.

(2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), precum și a tuturor documentelor necesare luării deciziei, Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaștere. Dacă propunerea se respinge, soluția va fi comunicată asociației sau fundației de către autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaștere, în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii și a documentelor necesare luării deciziei."

30. La articolul 41, literele a), e) și f) vor avea următorul cuprins:

"

a) dreptul de a i se atribui în folosință gratuită bunurile proprietate publică;

............................................................................................

e) obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale actului constitutiv și ale statutului, precum și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligația să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;

f) obligația de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modelul extrasului situațiilor financiare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice."

31. La articolul 41, litera b) se abrogă.

32. La articolul 42, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Împrejurările prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi sesizate autorității administrative competente, Ministerului Justiției sau Guvernului de către orice persoană fizică sau persoană juridică interesată."

33. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

(1) În evidențele contabile ale asociației sau fundației se vor înregistra separat bunurile achiziționate sau edificate din bani publici. În cazul dizolvării asociației sau fundației recunoscute ca fiind de utilitate publică, bunurile provenite din resurse bugetare și rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte asociații ori fundații cu scop similar sau către instituții publice cu același obiect de activitate.

(2) În cazul dizolvării, celelalte bunuri rămase în patrimoniul asociației sau fundației vor fi repartizate conform dispozițiilor art. 60."

34. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

Litigiile referitoare la recunoașterea utilității publice a asociațiilor și fundațiilor se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004."

35. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

(1) Dispozițiile prezentului capitol referitoare la condițiile recunoașterii statutului de utilitate publică, precum și la drepturile și obligațiile asociațiilor sau fundațiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică se aplică în mod corespunzător și federațiilor.

(2) O federație poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică dacă cel puțin două treimi din numărul asociațiilor și fundațiilor care o alcătuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică."

36. La articolul 46 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:

"

f) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;".

37. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

Asociațiile, fundațiile și federațiile pot înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de asociații, fundații și federații din activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociației, fundației sau federației."

38. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

"

Art. 48. -

Asociațiile, fundațiile și federațiile pot desfășura orice alte activități economice directe dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice."

39. La articolul 49, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Autoritățile administrației publice locale întocmesc liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevăzute la alin. (1). Listele de prioritate se realizează pe baza unor proceduri de evaluare cuprinzând în mod explicit criteriile folosite. Autoritățile au obligația de a face publice aceste proceduri înainte de utilizarea lor."

40. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

(1) În cadrul Camerelor Parlamentului, Administrației Prezidențiale, aparatului de lucru al Guvernului, instituției Avocatul Poporului, autorităților administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și autorităților administrației publice locale funcționează structuri pentru relația cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui.

(2) Autoritățile publice menționate la alin. (1) se vor consulta cu reprezentanții asociațiilor și fundațiilor care își desfășoară activitatea în sfera lor de competență, în vederea stabilirii unor programe sau activități comune."

41. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

"

Art. 53. -

Litigiile născute în legătură cu aplicarea dispozițiilor prezentului capitol se soluționează în conformitate cu Legea nr. 554/2004."

42. La articolul 55 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;".

43. La articolul 56, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul."

44. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

"

Art. 57. -

Asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor."

45. La articolul 61, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condițiile legii."

46. La articolul 71, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 71. -

(1) Asociația sau fundația încetează a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor."

47. La articolul 74, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Asociațiile și fundațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică sunt obligate să comunice Ministerului Justiției, în extras, copii de pe rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale, însoțite de dovada eliberată de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» că s-a solicitat publicarea acestora și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."

48. Titlul capitolului XI va avea următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 246/2005:
Asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică"
Dispoziții privind persoanele juridice străine fără scop patrimonial"
;
loading ...