Art 53 Dispoziții procedurale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale -
Art. 53.
- Respingeri de neconstituționalitate (5), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(1) Hotărârile comisiei județene asupra contestațiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, conform dispozițiilor cuprinse în cap. II, și cele asupra măsurilor stabilite de comisiile locale se comunică celor interesați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Jurisprudență

(2) Împotriva hotărârii comisiei județene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Obligația reală revine, potrivit legii, deținătorului unui bun, în considerarea importanței deosebite aunui astfel de bun pentru societate. Amintim ca astfel de obligație, de exemplu, cea adeținătorului unui teren agricol de a-l cultiva, potrivit art. 53 din Legea nr. 18/1991 afondului funciar. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    81 De remarcat că art. 52 alin. 1 partea finală din Legea nr. 18/1991 califică aceste comisii ca autorități administrativ jurisdicționale. A se vedea în sensul considerării acestor dispoziții ca fiind neconstituționale A. Trăilescu, Discuții referitoare la neconstituționalitatea unor dispoziții ale legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Codului de procedură civilă, în Dreptul nr. 1/2008, p. 116-120 (autorul apreciază că procedura desfășurată de aceste comisii are „caracter pur administrativ și obligatoriu, iar nu jurisdicțional”).
[ Mai mult... ]
 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În legislația noastră există asemenea legi speciale, mai ales în materia proprietății, care prevăd că actele administrative emise în baza lor sunt supuse controlului judecătoresc al instanțelor de drept comun. Astfel, de exemplu, potrivit art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, hotărârile Comisiei județene de stabilire adreptului de proprietate privată asupra terenurilor se atacă cu plângere la judecătoria în acărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare. De asemenea, potrivit art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, decizia sau, după caz, dispoziția motivată de respingere anotificării sau acererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptățită la Secția civilă atribunalului în acărui circumscripție se află sediul unității deținătoare sau, după caz, al entității învestite cu soluționarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 43 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 44 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 45 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 46 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 47 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 48 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 49 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 50 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 51 Dispoziții procedurale
Art 52 Dispoziții procedurale
Art 53 Dispoziții procedurale
Art 54 Dispoziții procedurale
Art 55 Dispoziții procedurale
Art 56 Dispoziții procedurale
Art 57 Dispoziții procedurale
Art 58 Dispoziții procedurale
Art 59 Dispoziții procedurale
Art 60 Dispoziții procedurale
Art 61 Dispoziții procedurale
Art 62 Dispoziții procedurale
Art 63 Dispoziții procedurale
Reviste:
Constituționalitatea unor jurisdicții speciale administrative reglementate prin acte normative speciale anterioare revizuirii constituționale din anul 2003
Înstrăinarea dreptului la reconstituirea proprietății
Conflict negativ de competență. Acțiune întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 10/2001. Competența tribunalului
Fondului forestier. Proprietate publică. Acțiune în revendicare. Calitatea procesuală activă a Regiei Naționale a Pădurilor
Admitere recurs în interesul legii. Calitatea procesuală activă a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în cadrul plângerilor formulate în temeiul art. 53 din Legea nr. 18/1991 împotriva hotărârilor comisiilor județene emise în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor forestiere. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997
Competența de soluționare a acțiunii în anularea/modificarea deciziei emise în baza Legii nr. 165/2013 de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor
Aplicarea criteriului valoric pentru stabilirea instanței competente material a soluționa acțiunea având ca obiect desființarea unor acte de reconstituire a dreptului de proprietate privată
Actele administrative exceptate de la controlul de legalitate în contencios administrativ
Aplicarea de către instanțele judecătorești a măsurilor de restituire în natura și a măsurilor reparatorii referitor la imobilele preluate abuziv de la Academia Română
Implicațiile noului Cod fiscal (Legea nr. 227/2015), ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Hotărârea Guvernului nr. 1/2016) și ale noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) în materia adoptării unor acte administrative fiscale. Nelegalitatea și neconstituționalitatea unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 în materia adoptării unor acte administrative fiscale
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 15/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 17/2011
;
loading ...