Guvernul României

Hotărârea nr. 1123/2004 privind înființarea Centrului Național al Dansului București

Modificări (5)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 28 iulie 2004.

În vigoare de la 28 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează Centrul Național al Dansului București, denumit în continuare Centrul, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, care funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Centrul are sediul în municipiul București, bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, sectorul 1. Modificări (1)

(3) Din imobilul prevăzut la alin. (2), aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Teatrului Național "I.L. Caragiale" din București, se transmit în folosința gratuită a Centrului, pe o perioadă de 10 ani, spațiile în care acesta își va desfășura activitatea. Modificări (1)

(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va efectua predarea-preluarea în folosință, prin protocol încheiat între părțile prevăzute la alin. (3), în care acestea vor identifica spațiile necesare activității Centrului și vor stabili condițiile și modul de exercitare a folosinței gratuite de către Centru asupra acestora, însoțit de bilanțul contabil încheiat la data de 30 iunie 2004.

Art. 2. - Modificări (1)

Centrul este o instituție publică de cultură, aflată în serviciul societății, având următoarele obiective:

a) susținerea creației artistice coregrafice românești independente;

b) difuzarea creației coregrafice contemporane românești pe plan național și internațional;

c) susținerea cercetării coregrafice și a formării profesionale a dansatorilor și coregrafilor;

d) formarea și educarea publicului pentru dansul contemporan prin cursuri, ateliere și spectacole destinate copiilor, tinerilor și persoanelor adulte interesate;

e) dezvoltarea de proiecte coregrafice internaționale în parteneriat cu centre coregrafice similare și alte organizații de dans din străinătate.

Art. 3. -

(1) Centrul este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în baza concursului organizat în condițiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 9, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (3)

(3) Salarizarea personalului contractual al Centrului se va face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Regulamentul de organizare și funcționare, precum și organigrama Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. -

(1) Cheltuielile curente și de capital ale Centrului se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Veniturile proprii necesare realizării activităților specifice se pot realiza din:

a) organizarea de platforme, festivaluri, gale ale dansului românesc;

b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole;

c) vânzarea programelor de spectacol;

d) organizarea de cursuri și ateliere de dans săptămânale;

e) prestarea unor servicii culturale;

f) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său;

g) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

h) alte activități specifice, realizate de Centru, în conformitate cu atribuțiile sale legale.

Art. 6. -

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Centrului pentru anul 2004 se asigură din sumele alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.

Art. 7. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la capitolul II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, după nr. crt. 36 se introduce nr. crt. 361 cu următorul cuprins:

"361. Centrul Național al Dansului venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat".
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu
p. Ministrul finanțelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

București, 15 iulie 2004.

Nr. 1.123.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...