Consiliul de Stat

Decretul nr. 155/1971 privind conferirea titlului de Erou al Muncii Socialiste

Modificări (...)

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 56 din 06 mai 1971.

În vigoare de la 06 mai 1971

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la constituirea Partidului Comunist Român,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite deosebite în opera de construire a socialismului în patria noastră, se conferă titlul de Erou al Muncii Socialiste și medalia de aur Secera și Ciocanul tovarășilor:

Anton Alexandrescu - pensionar.

Ladislau Banyai - profesor universitar.

Miron Belea - pensionar.

Mihai Beniuc - academician, scriitor.

Vasile Bîgu - pensionar.

Manole Bodnăraș - ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Populară Albania.

Victor Brătfăleanu - pensionar.

Anton Breitenhofer - redactor șef al ziarului "Neuer Weg", vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România.

Zina Brîncu - profesor universitar.

Tatiana Bulan - pensionară.

Mihai Burcă - general-colonel, adjunct al ministrului forțelor armate.

Elena Ceaușescu - inginer, directorul Institutului de cercetări chimice.

Miron Constantinescu - membru supleant al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Academiei de Științe Sociale și Politice.

Petre Constantinescu-Iași - academician, profesor universitar.

Constanța Crăciun - pensionară.

Mihai Cruceanu - profesor universitar.

Lajos Csogor - profesor universitar, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Tîrgu Mureș.

Mihai Dalea - membru supleant al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Colegiului central de partid.

Constantin Doncea - consilier, Consiliul de Miniștri.

Mihai Florescu ministrul industriei chimice.

Filip Geltz - pensionar.

Teohari Georgescu - directorul Întreprinderii poligrafice "13 Decembrie" București.

Mihai Gere - membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Petre Grosu - pensionar.

Nicolae Guină - șef de secție la Comitetul Central al Partidului Comunist Român.

Tudor Ionescu - profesor universitar.

Athanase Joja - academician, profesor universitar, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România.

Petre Lupu - membru al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ministrul muncii.

Ofelia Manole - pensionară.

Manea Mănescu - membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului Economic.

Ioszef Meliusz - scriitor, vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România.

Ecaterina Micu - director științific la Centrul de documentare al Academiei Republicii Socialiste România.

Vasile Mîrză - academician, profesor universitar.

Stela Moghioroș - pensionară.

Istvan Naghi - scriitor.

Gheorghe Necula - prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al Partidului Comunist Român.

Vanda Nicolschi - pensionară.

Ion Niculi - pensionar.

Ion Pas - scriitor, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.

Gheorghe Petrescu - vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Ion Popescu-Puțuri - directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lîngă Comitetul Central al Partidului Comunist Român.

Sanda Rangheț - secretar al Consiliului Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România.

Elena Răceanu - pensionară.

Gheorghe Rădulescu - membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Valter Roman - profesor universitar, directorul Editurii Politice.

Mihail Roșianu - președintele A.R.L.U.S.

Ivanca Rudenco - pensionară.

Gheorghe Rusu - pensionar.

Constantin Sandu - prim-secretar al Comitetului județean Olt al Partidului Comunist Român.

Pavel Ștefan - secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale Sindicatelor din România.

Leon Steinbach - directorul general al Combinatului de confecții și tricotaje București.

Constantin Tiulescu - pensionar.

Ana Toma - pensionară.

Ghizela Vass - șef de secție la Comitetul Central al Partidului Comunist Român.

Geza Vida - sculptor.

Vasile Vîlcu membru al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al Partidului Comunist Român.

Barbu Zaharescu - profesor universitar.

Art. 2. -

Pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului se conferă titlul de Erou al Muncii Socialiste și medalia de aur Secera și Ciocanul tovarășilor:

Iosif Banc - membru supleant al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Maxim Berghianu - membru al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Comitetului de Stat al Planificării.

Alexandru Codarcea - academician, profesor universitar, președintele Comisiei republicane de rezerve geologice.

Florian Dănălache - membru al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.

Aurel Duma - ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Populară Chineză.

Janos Fazekas - membru al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Ion Ioniță - general de armată, membru supleant al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ministrul forțelor armate.

Elena Livezeanu - pensionară.

Ilie Murgulescu - academician, profesor universitar, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale.

Miron Nicolescu - academician, președintele Academiei Republicii Socialiste România.

Paul Niculescu-Mizil - membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Cornel Onescu - ministrul afacerilor interne.

Gheorghe Pană - membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Ștefan Peterfi - academician, profesor universitar, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România.

Mihai Suder - ministrul industriei lemnului.

Virgil Tofin - membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Iosif Uglar - membru supleant al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-secretar al Comitetului județean Satu Mare al Partidului Comunist Român.

Ilie Verdeț - membru al Comitetului Executiv al Prezidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Art. 3. -

Pentru merite deosebite în domeniul științei, artei și culturii, se conferă titlul de Erou al Muncii Socialiste și medalia de aur Secera și Ciocanul tovarășilor:

Ana Aslan - directorul Institutului de geriatrie București.

Aurel Beleș - academician, profesor universitar.

Demostene Botez - scriitor.

Geo Bogza - academician, scriitor.

Gheorghe Calboreanu - actor.

Victor Eftimiu - academician, scriitor.

Dumitru Ghiață - pictor.

Horia Hulubei - academician, profesor universitar.

Ion Jalea - academician, sculptor.

Eugen Jebeleanu - scriitor, vicepreședinte al Frontului Unității Socialiste România.

Grigore Moisil - academician, profesor universitar.

Raluca Ripan - academician, profesor universitar.

Zaharia Stancu - academician, scriitor, președintele Uniunii scriitorilor.

Art. 4. -

Pentru merite deosebite în înfăptuirea politicii partidului de industrializare socialistă a țării și pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea unităților în care lucrează, se conferă titlul de Erou al Muncii Socialiste și medalia de aur Secera și Ciocanul tovarășilor:

Gheorghe Apostol - șef de atelier la Uzina "1 Mai" Ploiești.

Ion Bîrsan - maistru principal la Fabrica de geamuri Mediaș.

Arpad Arcadie Boroș - director al Întreprinderii miniere Căpeni.

Cornel Cazan - director general al Întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați.

Ion Cetățean - șef de echipă la Combinatul chimicometalurgic Baia Mare.

Ion Cristea - director al Șantierului naval Oltenița.

Elisabeta Dicu - filatoare la Filatura românească de bumbac București.

Ion Dinescu - maistru principal la Schela de extracție Moreni.

Constantin Dumitrache - director al Uzinei de utilaj chimic "Grivița Roșie" București.

Maria Fîntîneanu - urzitoare la Țesătoria de mătase "Garofița" Timișoara.

Lazăr Găină - șef de brigadă la Unitatea de exploatare și industrializare a lemnului Fălticeni.

Antonache Hristache - maistru principal la Uzinele "23 August" București.

Maria Ionescu - inginer chimist la Centrala industrială de fibre chimice Săvinești.

Nicolae Mărculeseu - maistru principal furnalist la Combinatul siderurgic Hunedoara.

Ion David Milea - șef de echipă la Combinatul chimic Făgăraș.

Gheorghe Moraru - șef de echipă la Întreprinderea construcții-montaj nr. 1 București.

Carol Nagy - mecanic la Uzina de autocamioane Brașov.

Victor Naghi - director al Uzinei mecanice Muscel.

Ion Neacșu - mecanic de locomotiva la Depoul C.F.R. București-Calători.

Constantin Petre - șef de brigadă la Exloatarea minieră Lupeni.

Mihai Pop - maistru sculer la Uzina "Unio" Satu Mare.

Ion Răducanu - șef de secție la Uzina "Electronica" București.

Dumitru Roșca - zețar la Combinatul poligrafic "Casa Scînteii" București.

Andrei Gheorghe Sălăgeanu - inginer constructor, șef de șantier la Grupul de șantiere Porțile de Fier.

Alexandru Stoica - prim-topitor la Combinatul siderurgic Galați.

Maria Strîmbeanu - maistru la Întreprinderea de industrializare a peștelui Tulcea.

Ștefan Vasiliu - comandant de cursă lungă pe motonava "Tîrgoviște", NAVROM Constanța.

Iosif Waninger - șef de echipă la Uzina de construcții de mașini Reșița.

Art. 5. -

Pentru merite deosebite în înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare a agriculturii socialiste și pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea unităților în care lucrează, se conferă titlul de Erou al Muncii Socialiste și medalia de aur Secera și Ciocanul tovarășilor:

Floarea Barbu - președinta C.A.P. Cernetul, județul Teleorman.

Alecu Crăciun - președintele C.A.P. Băleni, județul Galați.

Dumitru Dinișor - președintele C.A.P. Goicea Mare, județul Dolj.

Marcel Dobra - președintele C.A.P. Gîrbovi, județul Ilfov.

Sabri Emurla - președintele C.A.P. Cobadin, județul Constanța.

Ion Gîrceag - președintele C.A.P. Hărman, județul Brașov.

Tudor Costică Mișcă - președintele C.A.P. Bucov, județul Prahova.

Emeric Molnar - președintele C.A.P. Tușnad, județul Harghita.

Danil Roth - președintele C.A.P. Șona, județul Alba.

Fătu Șocariceanu - președintele C.A.P. Ianca, județul Brăila.

Szanda Antal Vincze - președintele C.A.P. Dorobanți, județul Arad.

Art. 6. -

Pentru contribuția deosebită adusă la întărirea forțelor armate și apărarea orînduirii sociale și de stat, se conferă titlul de Erou al Muncii Socialiste și medalia de aur Secera și Ciocanul tovarășilor:

General de armată în rezervă Constantin Vasiliu Răscanu.

General de armată Ion Tutoveanu.

General-colonel în rezervă Nicolae C. Cambrea.

General-colonel în rezervă Dumitru Dămăceanu.

General-colonel Sterian Tîrcă.

General-locotenent Nicolae Doicaru.

General-locotenent Vasile Șlicaru.

General-locotenent Pamfil Tatu.

Viceamiral Grigore Marteș.

General-maior Ion Bolintineanu.

Colonel în rezervă Tănase I. Avram.

Colonel în rezervă Gavrilă Birtaș.

Colonel în rezervă Constantin Cîmpeanu.

Colonel în rezervă Marin S. Constantinescu.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 4 mai 1971.

Nr. 155.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...