Guvernul României

Hotărârea nr. 656/2003 privind înființarea Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc

Modificări (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 13 iunie 2003.

În vigoare de la 13 iunie 2003 până la 24 noiembrie 2009, fiind abrogat prin Hotărâre 1372/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 și al art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se înființează Institutul Național pentru Memoria Exilului Românesc, denumit în continuare Institutul, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului și coordonarea ministrului culturii și cultelor, cu sediul în municipiul București, Str. Polonă nr. 1-5, sectorul 1.

Art. 2. -

Institutul are ca obiect de activitate culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea documentelor referitoare la exilul românesc din perioada 1940-1989, precum și rezolvarea unor probleme pendinte legate de fostul exil.

Art. 3. -

Pentru realizarea obiectului de activitate prevăzut la art. 2 Institutul are următoarele atribuții principale:

a) efectuează studii și cercetări, în țară și în străinătate, pentru aprofundarea cunoașterii fenomenului exilului românesc;

b) achiziționează - sau primește donații - orice mărturie, publicație ori document al fostului exil sau despre acesta;

c) identifică, aduce în țară și conservă documentele fostului exil, în original sau copie, pe orice suport, răspândite în diferite țări ale lumii;

d) finanțează editarea și reeditarea, tipărirea și publicarea de memorii, cărți, studii, articole, corespondență, memorie fotografică și video, colecții de documente, albume fotografice, privitoare la fostul exil românesc;

e) lansează proiecte de istorie orală, în scopul salvării memoriei istorice a exilului românesc;

f) organizează reuniuni și colocvii consacrate exilului și reprezintă cercetarea românească în acest domeniu la întâlnirile științifice naționale și internaționale;

g) constituie un depozit cuprinzând toate publicațiile, cărțile, colecțiile de reviste, ziare, manifeste și alte înscrisuri ale fostului exil din perioada 1940-1989;

h) constituie un punct de referință și de comunicare cu persoanele din fostul exil care au continuat să rămână în afara granițelor țării;

i) sprijină material, în limita sumelor alocate prin buget, acele instituții ale fostului exil care trebuie să rămână în străinătate, ca prezențe active românești în țările respective;

j) asigură îngrijirea mormintelor personalităților exilului decedate în străinătate și, după caz, procedează, cu acordul familiei, la repatrierea și reînhumarea acestora, potrivit legii.

Art. 4. -

(1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 20, dintre care 12 sunt cercetători științifici. Modificări (2)

(2) Personalul Institutului este salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar.

(3) Structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Institutului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Institutul este condus de un președinte, ajutat de un vicepreședinte, numiți pe o perioadă de 5 ani prin decizie a primului-ministru, potrivit legii, dintre membrii Consiliului de Garanție Morală.

(2) Institutul poate avea un președinte de onoare.

(3) Președintele și vicepreședintele Institutului sunt încadrați și salarizați la nivelul funcțiilor asimilate celor de secretar de stat și, respectiv, de subsecretar de stat.

(4) Președintele are următoarele atribuții principale:

a) organizează și conduce întreaga activitate a Institutului;

b) este ordonator principal de credite, în condițiile legii;

c) asigură gestionarea fondurilor bănești și a patrimoniului Institutului, potrivit legii;

d) aprobă bilanțul contabil și contul de execuție bugetară;

e) numește și destituie, potrivit legii, personalul Institutului.

(5) Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al președintelui și exercită atribuțiile delegate de acesta.

Art. 6. -

(1) Pe lângă Institut se organizează și funcționează:

a) Consiliul de Garanție Morală, organ consultativ de specialitate, format dintr-un număr de până la 31 de personalități reprezentative și recunoscute ale fostului exil;

b) Colegiul științific, organ consultativ științific, format dintr-un număr de până la 21 de membri.

(2) Consiliul de Garanție Morală este alcătuit din membrii Asociației Foștilor Refugiați Politici, cu acordul acestora, ca membri de drept, precum și din alte personalități recunoscute ale fostului exil, desemnate de președintele Institutului. Membrii Consiliului de Garanție Morală nu sunt salarizați.

(3) Membrii Colegiului științific sunt numiți de către președintele Institutului și nu sunt salarizați.

Art. 7. -

În cazuri excepționale Institutul poate solicita Guvernului acordarea de ajutoare materiale pentru acele personalități ale fostului exil aflate în nevoie, ajutoare care pot fi plătite inclusiv în străinătate.

Art. 8. -

(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii se obțin din activități realizate direct de Institut, după cum urmează:

a) editarea și vânzarea de cărți, publicații, lucrări și studii de specialitate;

b) cofinanțări de programe și proiecte;

c) studii, proiecte și prestări de servicii;

d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;

e) sponsorizări și donații, în condițiile legii;

f) alte activități specifice realizate de către Institut, inclusiv prin încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. -

(1) În anul 2003 finanțarea cheltuielilor necesare organizării și funcționării Institutului se asigură de la bugetul de stat.

(2) Pentru asigurarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează bugetul Institutului pe anul 2003 cu suma de 11 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2003.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat și în bugetul Institutului pe anul 2003.

Art. 10. - Modificări (1)

Pentru realizarea activităților specifice Institutul are în dotare un număr de două autoturisme și un microbuz pentru transport de persoane și marfă, cu un consum mediu normat de carburanți de 300 litri/lună/autoturism.

Art. 11. -

Institutul va prelua sediul prevăzut la art. 1 prin contract de închiriere încheiat cu Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu
Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

București, 5 iunie 2003.

Nr. 656.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...