Secretariatul de Stat pentru Culte

Ordinul nr. 95/2014 privind modificarea și completarea Statutului Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2008

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere adresele Ministerului Justiției nr. 2/80.881 din 7 noiembrie 2014 și 2/93.232 din 18 noiembrie 2014,

luând în considerare solicitarea Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic nr. 1.708 din 10 septembrie 2014,

în baza art. 22 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului de stat pentru culte nr. 94/2014*) privind Procedura Operațională pentru recunoașterea modificărilor și completărilor statutelor de organizare și funcționare sau codurilor canonice ale cultelor religioase recunoscute în România,

*) Ordinul nr. 94/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

în temeiul art. 29 alin. (3) din Constituția României, republicată,

secretarul de stat pentru culte emite prezentul ordin.

Art. I. -

Statutul Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 999/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 29 septembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Federația este continuatoare de drept a Federației Uniunii Comunităților Evreiești din România, înființată în anul 1936, reorganizată în anul 1949, potrivit Statutului Cultului Mozaic aprobat prin Decretul nr. 589/1949, și este totodată continuatoare de drept:

- a tuturor formelor de organizare comunitară evreiască care au funcționat înainte de anul 1918 în România și în celelalte teritorii devenite după 1918 parte componentă a României;

- a tuturor organizațiilor, societăților, asociațiilor, așezămintelor, fundațiilor și altele asemenea lor, evreiești/israelite/mozaice care au funcționat pe teritoriul României anterior anului 1949 și care au desfășurat activități de cult, sociale, de învățământ, sănătate, cultură, sport, filantropice și de cult pentru persoanele decedate.

(2) Organizațiile evreiești de forma celor menționate mai sus au purtat diverse denumiri, precum, dar fără a se limita la: Chevra Kadișa (Societatea de înmormântări și cimitire), Mahzikei Tora, Reuniunea Talmud Tora, Eclezia Israelită, Hevra Talmud, Mișkan, Comunitatea Autonomă Ortodoxă Israelită, cluburi sportive (Macabi, Samson, Șimșon etc.), comunitățile israelite/mozaice din localitățile locuite de evrei, fie de rit oriental, occidental, așkenaz, sefard, ortodox, neolog, status quo, epitropii israelite."

2. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Comunitățile se constituie și funcționează cu cel puțin 10 bărbați evrei. În cazul în care într-o localitate nu există un număr suficient de bărbați evrei pentru a forma o Comunitate, se poate constitui o obște a evreilor, fără personalitate juridică, afiliată la o Comunitate. În cazuri excepționale, menținerea cu statut de Comunitate a unei organizații cu mai puțin de 10 bărbați evrei se poate realiza cu aprobarea Adunării generale a Federației."

3. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În localitățile unde nu se pot constitui Comunități sau obști, dar există în proprietate bunuri imobile sacre sau laice, Comitetul director al Federației poate mandata o altă Comunitate a evreilor din zonă sau poate numi un administrator care se va ocupa de administrarea, conservarea și valorificarea acestora."

4. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Calitatea de membru afiliat al Federației se poate obține pe bază de cerere scrisă, aprobată de Comitetul director al Federației. Pot obține calitatea de membru afiliat al Federației:

a) persoane fizice de origine evreiască, din țară sau din străinătate, cu sau fără rezidență permanentă în România, indiferent de cetățenie;

b) persoane fizice de origine neevreiască, cu atitudini, opinii și comportament favorabile față de evrei și față de cultul mozaic;

c) persoane juridice din România sau din alte țări care manifestă comportamente și atitudini favorabile față de evrei și față de cultul mozaic.

(2) Calitatea de membru afiliat se poate retrage prin hotărâre a Comitetului director al Federației."

5. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Calitatea de membru de onoare se atribuie și se poate retrage de către Consiliul de conducere al Federației, la propunerea Comitetului director al Federației, pentru categoriile menționate la art. 14."

6. La articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Congresul poate alege președintele de onoare al Federației. Președintele de onoare participă cu drept de vot la lucrările organelor naționale de conducere ale Federației (Congresul, Adunarea generală, Consiliul de conducere). Propunerea se poate face de către persoane care au calitatea de delegați la Congres și se supune la vot deschis în cadrul Congresului."

7. La articolul 22, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Adunarea generală a Federației se convoacă în sesiune ordinară o dată pe an de către Comitetul director al Federației."

8. La articolul 22, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) Atunci când este necesar, se poate convoca Adunarea generală în sesiune extraordinară pentru:

- modificări la statut;

- alegerea sau demiterea Șef Rabinului Cultului Mozaic;

- organizarea și reorganizarea unor Comunități;

- prelungirea sau reducerea perioadei mandatului organelor de conducere alese; desemnarea persoanei care asigură interimatul pentru una din funcțiile de conducere alese, din rândul celorlalte persoane alese în structura respectivă, atunci când este cazul; suspendarea membrilor organelor de conducere alese ale Federației; modificarea datei Congresului stabilite de către Consiliul de conducere (toate pentru o perioadă de cel mult 24 de luni);

- declararea statutului de persona non grata în raporturile cu Federația pentru persoane fizice sau juridice;

- pentru alte situații neprevăzute cu totul deosebite. Adunarea generală este convocată în sesiune extraordinară de către 1/3 din membrii Adunării generale a Federației sau de Consiliul de conducere al Federației - care decid și locul, data și ora desfășurării Adunării generale extraordinare."

9. La articolul 23, literele e) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

e) alegerea sau demiterea Șef Rabinului Cultului Mozaic;

. . . . . . . . . .

h) dezbaterea și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Congresului și stabilirea datei de desfășurare a acestuia;".

10. La articolul 23, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

"

k) soluționează:

- neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor statutare de către membrii organelor de conducere alese ale Federației și Comunităților;

- diferende dintre membrii Comunităților și Federație sau dintre membrii Comunităților și conducerea Comunităților, nesoluționate în prealabil pe cale amiabilă de Comisia de etică și mediere a Federației;

- aspectele de încălcare a normelor etice de către membrii Comunităților, nesoluționate în prealabil de conducerea Comunităților sau de Comisia de etică și mediere a Federației, la solicitare.

Procedurile specifice se stabilesc prin regulament aprobat de către Adunarea generală a Federației.

Pentru problemele strict religioase, hotărâtor este avizul rabinic."

11. La articolul 24, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) Membrii Consiliului de conducere al Federației sunt obligați să respecte prevederile prezentului statut, ale Regulamentului intern al Federației, ale Codului de conduită al organelor de conducere alese ale Federației și Comunităților, precum și orice alte prevederi legale aplicabile în materie."

12. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Cancelaria Rabinică are următoarea componență:

a) Șef Rabinul Cultului Mozaic din România, conducătorul Cancelariei Rabinice;

b) prim-rabin;

c) director Cancelarie Rabinică;

d) rabini care își desfășoară activitatea în cadrul Federației și al Comunităților;

e) coordonator la nivelul Federației al programelor de Talmud-Tora și educație iudaică;

f) persoane care îndeplinesc diverse funcții de cult mozaic, precum cantori, deservenți de cult, hahami, supraveghetori ai cașrut-ului - mașghiahi, instructori de educație iudaică, gabai, șamăși."

13. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

În cimitirele evreiești din România nu pot fi înhumate decât persoane de religie mozaică. În cimitirele evreiești cu zone speciale pentru partenerii din familiile mixte ale evreilor se pot face înhumări ale partenerilor neevrei sau ale persoanelor cu ascendență mozaică pe linie paternă, cu respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor evreiești din România, adoptat de Consiliul de conducere al Federației."

14. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

Cheltuielile pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult mozaic, precum și pentru reparații și construcții noi vor fi acoperite din contribuțiile benevole ale membrilor Comunităților, din veniturile Federației și ale Comunităților obținute din activități poprii, din donații și succesiuni, din alocări de la Fundația «Caritatea», din contribuții, subvenții și fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetele autorităților publice locale și ale altor instituții, în condițiile legii."

15. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

(1) Salarizarea personalului de conducere a cultului mozaic, precum și a personalului clerical și neclerical se face conform normelor generale în vigoare în Federație, din contribuții de la bugetul propriu al Federației și al Comunităților, din donații și succesiuni, din contribuții, subvenții și fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetele administrațiilor publice locale și ale altor instituții, în condițiile legii.

(2) Personalul clerical și neclerical al Federației și Comunităților poate fi angajat în temeiul contractului individual de muncă, poate desfășura activități potrivit contractelor civile sau activități de voluntariat în temeiul unor contracte de voluntariat, cu respectarea cadrului legal în materie."

16. La articolul 47, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) subvenții și fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetele locale, de la alte autorități centrale și locale;".

17. La articolul 52, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Comunitățile existente în prezent sunt următoarele: Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Bârlad, Bistrița, Botoșani, Brăila, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Dej, Deva, Dorohoi, Fălticeni, Focșani, Galați, Huși, Iași, Lugoj, Oradea, Piatra-Neamț, Pitești, Ploiești, Rădăuți, Reșița, Roman, Satu Mare, Sibiu, Sighetu Marmației, Suceava, Tecuci, Timișoara, Târgu Mureș, Tulcea, Vatra Dornei, Zalău."

18. La articolul 55, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Calitatea de membru se dobândește în baza unei cereri scrise, aprobată de Comitetul de conducere al Comunității, cu prezentarea documentelor doveditoare a originii evreiești sau, după caz, a documentelor care dovedesc convertirea oficială la iudaism - avizată de Cancelaria Rabinică, ori a celor care atestă căsătoria cu un membru al Comunității."

19. La articolul 58, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Calitatea de membru de onoare se conferă și se poate retrage prin hotărâre a Comitetului de conducere al Comunității.

(3) Calitatea de membru afiliat se dobândește prin cerere scrisă, adresată conducerii Comunității, aprobată de Comitetul de conducere. Calitatea de membru afiliat se poate retrage prin hotărâre a Comitetului de conducere al Comunității."

20. La articolul 58 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) să aibă acces la așezămintele de cult și laice ale Comunității, potrivit normelor religioase și ale celor stabilite de Comitetul de conducere al Comunității;".

21. La articolul 59, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) retragerea calității de membru de către Adunarea generală a Comunității, la constatarea unor abateri grave, hotărâre care poate fi contestată la Adunarea generală a Federației, care va analiza și va decide.

Retragerea calității de membru poate fi propusă de Comitetul de conducere al Comunității, în următoarele situații:

• abateri grave de la prevederile prezentului statut, de la regulamentele sau hotărârile Comitetului de conducere și/sau ale Adunării generale a Comunității;
• neachitarea cotizației anuale de membru timp de 2 ani consecutivi;
• existența unor interese contrare scopului și obiectivelor Comunității și nedeclararea acestora;
• aducerea de prejudicii grave imaginii publice a Comunității sau a Federației;
• desfășurarea de activități de prozelitism în favoarea altei religii;
• trecerea la o altă religie;
• schimbarea domiciliului ori a reședinței în altă țară sau localitate."

22. La articolul 61, alineatele (2), (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Adunarea generală de alegeri se constituie potrivit Regulamentului de alegeri, aprobat de Consiliul de conducere al Federației.

. . . . . . . . . .

(7) Adunarea generală ordinară se desfășoară o dată pe an și se convoacă de către Comitetul de conducere al Comunității.

(8) Adunările generale extraordinare se desfășoară în situații deosebite, din inițiativa Comitetului de conducere al Comunității, Consiliului de conducere al Federației sau la solicitarea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Comunității."

23. La articolul 62, literele d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) alegerea delegaților la Congresul Federației în cadrul unei Adunări generale extraordinare;

e) alegerea rabinului Comunității, cu avizul Cancelariei Rabinice a Federației;".

24. La articolul 62, după litera h) se introduc cinci noi litere, literele i)-m), cu următorul cuprins:

"

i) dezbaterea și aprobarea de programe și alte documente care vizează probleme cu un impact major asupra Comunității, administrarea sau valorificarea imobilelor laice sau de cult, potrivit regulamentului de administrare, conservare și valorificare a patrimoniului imobiliar;

j) validarea unor hotărâri de importanță majoră adoptate de Comitetul de conducere al Comunității, între două adunări generale;

k) aprobarea constituirii de sarcini și privilegii asupra unor active aflate în patrimoniul Comunității;

l) aprobarea retragerii calității de membru al Comunității;

m) atunci când este necesar, în concordanță cu statutul Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic, se poate convoca Adunarea generală în sesiune extraordinară pentru:

- modificări la statutul Comunității;

- prelungirea sau reducerea perioadei mandatului organelor de conducere alese; desemnarea persoanei care asigură interimatul pentru una din funcțiile de conducere alese, din rândul celorlalte persoane alese în structura respectivă, atunci când este cazul; suspendarea membrilor organelor de conducere alese ale Comunității; modificarea datei alegerilor, stabilită de către Comitetul de conducere al Comunității (toate pentru o perioadă de cel mult 24 de luni);

- declararea statutului de persona non grata în raporturile cu Comunitatea, pentru persoane fizice sau juridice;

- pentru alte situații neprevăzute cu totul deosebite."

25. La articolul 63, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Membrii Comitetului de conducere sunt obligați să respecte prevederile prezentului statut și ale statutului comunității (dacă există), ale Regulamentului intern al Federației, ale Codului de conduită al organelor de conducere alese ale Federației și Comunităților, precum și orice alte prevederi legale aplicabile în materie."

26. Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 69. -

(1) Organul de control financiar al Comunității este cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori, formată din 3 membri. Cenzorul sau, după caz, unul din membrii Comisiei de cenzori trebuie să corespundă cerințelor legislației în vigoare (contabil autorizat sau expert contabil).

(2) Organul de control financiar are următoarele atribuții:

a) verifică semestrial sau ori de câte ori este solicitat activitatea economico-financiară a Comunității;

b) prezintă raport de activitate pentru perioada dintre două adunări generale;

c) verifică execuția bugetară și bilanțul contabil al Comunității;

d) urmărește modul în care sunt utilizate mijloacele materiale și financiare ale Comunității;

e) inspectează, inopinat, casieria și constată existența valorilor;

f) sesizează Comitetul de conducere asupra unor aspecte rezultate la controalele efectuate.

(3) În cazul în care Comisia de cenzori nu își poate îndeplini atribuțiile ce îi revin, se va apela la un audit extern, cu aprobarea Comitetului director al Federației."

27. La articolul 70, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) subvenții și fonduri alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, alte autorități centrale și locale."

28. Articolul 84 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 84. -

Prevederile prezentului statut se cuprind, se dezvoltă și se particularizează în Regulamentul de organizare și funcționare și în alte regulamente specifice ale Federației și ale Comunităților, în care se vor detalia și modurile de exprimare a votului."

29. Articolul 87 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 87. -

Fiecare Comunitate poate elabora și adopta un statut propriu, cu respectarea și dezvoltarea prevederilor din prezentul statut. În cazul în care o Comunitate nu are statut propriu, se vor aplica prevederile din prezentul statut."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Secretarul de stat pentru culte,
Victor Opaschi

București, 18 noiembrie 2014.

Nr. 95.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...