Secretariatul General al Guvernului

Ordinul nr. 454/1087/1649/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2014 până la 05 august 2015, fiind înlocuit prin Ordin 819/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 454/1.087/1.649

Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2014,

în temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea si funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative,

secretarul general al Guvernului, ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
p. Ministrul delegat pentru buget,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Teodor Codrin Scutaru,
secretar de stat

ANEXĂ

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport SMART - S.A.

Adresa: București, bd. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sectorul 1

Cod unic de înregistrare RO 14232728

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Propuneri 2014
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 118.465
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 118.420
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 45
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 108522
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 107922
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 56435
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 900
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 43778
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) 12 33321
C1 ch. cu salariile 13 29423
C2 bonusuri 14 3898
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 434
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 10023
D. alte cheltuieli de exploatare 19 6809
2 Cheltuieli financiare 20 600
3 Cheltuieli extraordinare 21
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 9.943
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 1957
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 7986
1 Rezerve legale 25 497
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 7489
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 700
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 4094
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a
c) - dividende cuvenite altor acționari 34 4094
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 3395
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 7042
1 Alocații de la buget 44
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 7042
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 898
2 Nr. mediu de salariați total 49 877
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 12/rd. 49)/12 * 1000 50 3166
4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 * 1000 51 2796
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 52 135,03
6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 x
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000 54 916
8 Plăți restante 55 1710
9 Creanțe restante 56 420

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...