Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
Număr celex: 32014R0808

Modificări (4), Referințe (6)

În vigoare de la 03 august 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, în special articolul 8 alineatul (3), articolul 12, articolul 14 alineatul (6), articolul 41, articolul 54 alineatul (4), articolul 66 alineatul (5), articolul 67, articolul 75 alineatul (5) și articolul 76 alineatul (1),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 stabilește normele generale care reglementează sprijinul Uniunii pentru dezvoltare rurală finanțat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și completează dispozițiile comune referitoare la Fondurile structurale și de investiții europene, prevăzute în partea a doua din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Pentru a se garanta că noul cadru juridic instituit de regulamentele respective funcționează armonios și se aplică uniform, Comisia a fost împuternicită să adopte anumite norme de punere în aplicare a acestuia.

(2) Ar trebui stabilite norme privind prezentarea conținutului programelor de dezvoltare rurală, în special bazate pe cerințele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. De asemenea, ar trebui stabilit care dintre respectivele norme referitoare la prezentare se aplică, de asemenea, programelor dedicate instrumentelor comune pentru garanții neplafonate și titlurizări prin care se asigură o asistență de capital implementate de Banca Europeană de Investiții ("BEI"), menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. De asemenea, ar trebui stabilite norme privind conținutul cadrelor naționale.

(3) Ar trebui stabilite proceduri și calendare pentru aprobarea cadrelor naționale.

(4) Pentru a sistematiza procesul de modificare a programelor de dezvoltare rurală, ar trebui stabilite norme referitoare la prezentarea acestora, precum și la frecvența modificărilor. Acest lucru ar trebui realizat în vederea reducerii pe cât posibil a sarcinii administrative, acordând flexibilitate pentru situații de urgență și pentru situații specifice clar definite.

(5) Ar trebui definite norme privind modificările cadrelor naționale, inclusiv privind calendarul, și în special pentru a facilita modificarea cadrelor naționale ale statelor membre care au programe regionale.

(6) Pentru a se asigura buna utilizare a resurselor FEADR, ar trebui instituite sisteme de cupoane valorice sau sisteme echivalente pentru plata costurilor suportate de participanții la acțiuni de informare și de transfer de cunoștințe, pentru a se garanta că cheltuielile rambursate sunt legate în mod clar de o anumită acțiune de formare sau de transfer de cunoștințe eligibilă furnizată participantului.

(7) Pentru a se garanta că este selectat prestatorul de servicii care prezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, selecția autorităților sau a organismelor care furnizează servicii de consiliere ar trebui să respecte normele naționale aplicabile în materie de achiziții publice.

(8) Deoarece plățile finale ar trebui acordate numai după punerea corectă în aplicare a planurilor de afaceri, ar trebui stabiliți parametri comuni pentru astfel de evaluări. În plus, pentru a se facilita accesul tinerilor fermieri care se instalează pentru prima oară în exploatație la alte măsuri în cadrul măsurii "Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor", menționate la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, ar trebui stabilite norme pentru acoperirea mai multor măsuri din planurile de afaceri, precum și pentru procedura de aprobare a cererilor conexe.

(9) Statele membre ar trebui să fie autorizate să calculeze sprijinul pentru angajamentele din cadrul măsurilor referitoare la agromediu și climă, la agricultura ecologică și la bunăstarea animalelor pe baza altor unități decât cele stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, având în vedere natura specifică a acestor angajamente. Ar trebui stabilite norme referitoare la respectarea plafoanelor autorizate, la excepția pentru plățile per unitate vită mare și la ratele de conversie a diferitor categorii de animale în unități vită mare.

(10) Pentru a se asigura calcularea în mod transparent și verificabil a costurilor suplimentare și a pierderilor de venit pentru măsurile menționate la articolele 28-31, 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, ar trebui stabilite anumite elemente comune pentru calcul care să se aplice în toate statele membre.

(11) Pentru a se evita supracompensarea și creșterea sarcinii administrative, ar trebui instituite norme privind combinarea anumitor măsuri.

(12) Ar trebui stabilite norme referitoare la începutul funcționării rețelelor rurale naționale, precum și la structura acestora, pentru a se garanta că rețelele pot funcționa eficient și în timp util pentru a însoți punerea în aplicare a programului.

(13) Pentru a asigura informarea și publicitatea privind activitățile de dezvoltare rurală care beneficiază de sprijin din partea FEADR, Autoritatea de Management are sarcini de îndeplinit care ar trebui specificate mai în detaliu în prezentul regulament. Autoritatea de management ar trebui să își sistematizeze în cadrul unei strategii eforturile globale de informare și publicitate, iar prin înființarea unui site sau portal internet unic ar trebui să sensibilizeze publicul cu privire la obiectivele politicii de dezvoltare rurală și să îmbunătățească accesibilitatea și transparența informațiilor privind posibilitățile de finanțare. Ar trebui prevăzute dispoziții referitoare la responsabilitatea beneficiarilor de a oferi informații privind sprijinul acordat din FEADR pentru proiectele lor.

(14) Pentru a se facilita instituirea sistemului comun de monitorizare și evaluare, ar trebui definite elementele comune ale sistemului respectiv, inclusiv indicatorii și planul de evaluare.

(15) Ar trebui stabilite elementele centrale ale raportului anual de implementare menționat la articolul 75 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cerințele minime pentru planul de evaluare menționat la articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...