Guvernul României

Hotărârea nr. 892/2004 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Promovarea Comerțului

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 546 din 18 iunie 2004.

În vigoare de la 18 iunie 2004 până la 09 decembrie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1431/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează Centrul Român pentru Promovarea Comerțului, denumit în continuare CRPC, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, prin reorganizarea Centrului Român de Comerț Exterior, care se desființează.

(2) CRPC preia în patrimoniu și în administrare bunurile mobile și imobile ale fostului Centru Român de Comerț Exterior.

(3) CRPC are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, ocupând o suprafață de 1.723 m2 din imobil.

Art. 2. -

CRPC are ca obiect principal de activitate promovarea exporturilor, prezentarea potențialului economic, cercetarea de piață internă și internațională și publicistică în domeniul comerțului interior și exterior, facilitarea comerțului, în conformitate cu orientările Guvernului României privind dezvoltarea relațiilor economice.

Art. 3. -

În conformitate cu obiectul său de activitate prevăzut la art. 2, CRPC are următoarele atribuții și responsabilități principale:

a) realizează materiale promoționale pentru prezentarea oportunităților de afaceri și a potențialului economic al României;

b) organizează misiuni economice și întâlniri de afaceri pentru firme românești și străine;

c) organizează seminarii, conferințe și forumuri pe teme de promovare și facilitare a comerțului și participă la manifestări similare inițiate de instituții sau de organizații de profil, în țară și în străinătate;

d) inițiază și organizează târguri, expoziții, standuri de informare comercială, în țară și în străinătate, precum și participarea și/sau reprezentarea firmelor românești la acțiuni promoționale;

e) realizează studii de piață, sinteze și materiale de informare comercială privind evoluția pieței interne și a piețelor internaționale;

f) editează cărți, buletine informative și publicații de specialitate;

g) furnizează servicii de informare, asistență și consultanță comercială firmelor românești și străine;

h) organizează cursuri de pregătire profesională în domeniile: comerț exterior și interior și limbi străine, cu respectarea prevederilor legale în materie;

i) dezvoltă relații de colaborare cu instituții, organizații și asociații românești cu activitate în domeniul comerțului, precum și relații de colaborare externă cu organizații reprezentative de promovare a comerțului pe plan internațional;

j) stabilește tarifele pentru produsele și serviciile pe care le pune la dispoziția agenților economici, în condițiile legii;

k) încheie contracte economice, precum și convenții de colaborare cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate, în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

l) elaborează și derulează programe/proiecte de asistență tehnică pentru promovarea exporturilor românești de mărfuri și de servicii;

m) identifică, prin posibilități proprii și în colaborare cu instituțiile, organizațiile și firmele interesate, oferta de export în vederea promovării în mediile de afaceri străine;

n) identifică cereri de produse românești și propuneri de afaceri ale partenerilor străini și le prezintă organizațiilor, asociațiilor și firmelor românești;

o) promovează comerțul electronic și mijloacele moderne de informare, comunicare, ofertare și de încheiere a tranzacțiilor comerciale prin Internet;

p) elaborează materiale documentare cu privire la concesiile tarifare și condițiile de acces pentru produsele și serviciile românești pe piețele externe;

q) redactează analize sectoriale la nivelul economiei naționale;

r) analizează periodic evoluția comerțului românesc;

s) asigură accesul firmelor românești la documentare în domeniul comerțului internațional;

t) identifică dificultățile și obstacolele întâmpinate de exportatorii români pe piețele externe și de investitorii români în străinătate, precum și de investitorii străini în România și informează instituțiile abilitate în vederea adoptării măsurilor de eliminare a acestora;

u) furnizează instituțiilor, organizațiilor și firmelor interesate date statistice detaliate asupra importului și exportului unor mărfuri și asupra pieței interne;

v) colaborează cu camerele de comerț și industrie, asociațiile profesionale și patronale, precum și cu instituții publice și organizații neguvernamentale pentru coordonarea acțiunilor de promovare a produselor și serviciilor românești pe piețele externe;

w) elaborează materiale pentru informarea firmelor românești asupra măsurilor de politică comercială și asupra tehnicilor și uzanțelor din domeniul comerțului;

x) promovează normele, standardele și recomandările privind facilitarea procedurilor de comerț intern și internațional și a schimbului electronic de date și participă la activitatea grupurilor de experți în domeniu, constituite la nivel național și internațional.

Art. 4. -

În vederea atingerii obiectivelor, CRPC realizează următoarele activități de promovare:

a) editarea și distribuirea în străinătate a buletinelor informative privind oferta de export și a materialelor promoționale pe suport hârtie, pe suport magnetic și pe Internet, spre exemplu: cataloage cu producătorii și exportatorii români, materiale informative cu privire la mediul economic și de afaceri, broșuri de prezentare a sectoarelor cu potențial de export și de dezvoltare, expoziții virtuale pe grupe de produse și în profil regional și altele asemenea;

b) publicitate și reclamă cu caracter general, pe produse și grupe de produse;

c) studii de piață și produse;

d) organizarea și participarea la misiuni economice și la acțiuni de promovare a exporturilor în străinătate;

e) organizarea și asigurarea funcționării reprezentanțelor teritoriale care acordă consultanța necesară în vederea promovării exportului.

Art. 5. -

(1) Regulamentul de organizare și funcționare, statul de funcții și structura organizatorică ale CRPC se aprobă prin ordin al ministrului economiei și comerțului.

(2) Numărul maxim de posturi din structura CRPC este de 145.

(3) În structura organizatorică a CRPC funcționează direcții și servicii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

(4) CRPC poate organiza oficii și birouri în țară, fără personalitate juridică.

(5) CRPC poate constitui birouri și reprezentanțe în străinătate, în asociere cu asociații patronale, organizații profesionale și societăți comerciale, în condițiile legii române și a statului de reședință, în funcție de resursele financiare aprobate în acest scop prin bugetul anual.

Art. 6. -

(1) Personalul Centrului Român de Comerț Exterior se preia prin transfer în noua structură organizatorică, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, și își păstrează drepturile salariale avute la data transferării.

(2) Personalul CRPC este format din funcționari publici și personal contractual. Salarizarea personalului CRPC se face potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din instituțiile publice din sectorul bugetar.

Art. 7. -

(1) CRPC este condus de un director general ajutat de un director general adjunct, numiți prin ordin al ministrului economiei și comerțului.

(2) Directorul general reprezintă CRPC în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și cu persoane juridice din țară și din străinătate.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general al CRPC emite decizii.

(4) Directorul general al CRPC numește prin decizie întregul personal al CRPC, în condițiile legii.

(5) Încadrarea, promovarea, sancționarea disciplinară și concedierea personalului CRPC se fac prin decizie a directorului general, în condițiile legii.

(6) Directorul general poate da împuterniciri de reprezentare și delegare de competență altor directori sau oricărei alte persoane din cadrul CRPC.

(7) Directorul general al CRPC îndeplinește, în condițiile legii, funcția de ordonator de credite pentru sumele alocate de la bugetul de stat și pentru cele provenite din venituri proprii.

(8) Funcția de director general al CRPC încetează prin:

a) demisie;

b) imposibilitatea de exercitare a funcției, constând într-o indisponibilitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile consecutive;

c) revocare de către autoritatea care l-a numit;

d) deces.

(9) Pe lângă directorul general funcționează un consiliu consultativ, format din reprezentanți ai CRPC, ai ministerelor, instituțiilor publice, agențiilor guvernamentale, băncilor și instituțiilor financiare, ai patronatelor și asociațiilor profesionale cu activitate de comerț. Componența consiliului consultativ, format din 7 membri, se stabilește prin ordin al ministrului economiei și comerțului pe baza propunerilor formulate de conducătorii instituțiilor publice care își vor desemna reprezentanții. Consiliul consultativ se reunește ori de câte ori este necesar pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor propuse pentru dezvoltarea activităților de promovare a comerțului românesc.

Art. 8. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente, de promovare și de capital se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii ale CRPC se realizează din tarife percepute pentru activitățile prevăzute la art. 4 de la agenți economici, organisme internaționale, precum și din orice alte sume realizate din activități cu caracter specific prestate de CRPC, în condițiile legii.

(3) Nivelul tarifelor percepute de la agenții economici de către CRPC se aprobă prin ordin al ministrului economiei și comerțului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) CRPC întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, care se aprobă în condițiile legii.

Art. 9. -

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, CRPC colaborează cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu reprezentanții din țară și din străinătate ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Economiei și Comerțului, precum și cu alte instituții și organizații cu atribuții în domeniul comerțului, promovarea exporturilor și atragerea investițiilor străine.

Art. 10. -

CRPC are obligația de a înainta Ministerului Economiei și Comerțului rapoarte semestriale și, la solicitare, informări periodice privind activitatea proprie.

Art. 11. -

CRPC are, în condițiile legii, drept de exclusivitate asupra lucrărilor editate pe suport hârtie și pe suport electronic, elaborate, publicate și difuzate din inițiativa, pe responsabilitatea și sub numele său. Aceste lucrări nu pot fi reeditate fără acordul CRPC.

Art. 12. -

Poziția nr. 1 a punctului III de la litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Centrul Român pentru Promovarea Comerțului - 145 de posturi."

Art. 13. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 905/2001 privind organizarea și funcționarea Centrului Român de Comerț Exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 septembrie 2001, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul economiei și comerțului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 3 iunie 2004.

Nr. 892.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...