Guvernul României

Mandatul privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societăților naționale și a societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din 04.11.2003

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 noiembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Obiective prioritare

1.1. În conformitate cu prevederile pct. 3.3.6 "Refacerea infrastructurii și modernizarea transporturilor" și, respectiv, ale pct. 3.3.8 "Privatizarea turismului; diversificarea serviciilor turistice", din capitolul III "Relansarea economiei naționale" inclus în Programul de guvernare pe perioada 2001-2004, adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 39/2000 pentru acordarea încrederii Guvernului, ale actelor normative de aprobare a planurilor de acțiune ale Guvernului pentru perioada 2001-2004 și, respectiv, pentru anii 2002 și 2003, precum și ale angajamentelor asumate de Guvern în relațiile cu organismele financiare internaționale, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, denumit în continuare MTCT, în calitate de instituție publică implicată, pune în aplicare strategia de restructurare și privatizare în domeniul său de activitate, cu prioritate orientată spre atingerea următoarelor obiective:

a) restructurarea societăților comerciale de interes strategic (societățile/companiile naționale, alte societăți comerciale declarate ca fiind de interes strategic, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului) prin hotărâri ale Guvernului, în vederea creșterii eficienței, reducerii subvențiilor și pregătirii procesului de privatizare;

b) continuarea procesului de restructurare și reorganizare a regiilor autonome;

c) pregătirea pentru privatizare a societăților/companiilor naționale din sistemul transportului feroviar și privatizarea societăților comerciale înființate ca filiale ale acestora;

d) privatizarea societăților comerciale din infrastructură (cu prioritate cele cu profil de reparații, întreținere, alte activități conexe) și transporturi (cu prioritate cele cu profil de transport naval, administrare infrastructură feroviară de interes local sau regional), rezultate din reorganizarea regiilor autonome și a societăților/companiilor naționale;

e) pregătirea pentru privatizare și privatizarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A.;

f) reorganizarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța, Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" S.A. Giurgiu, Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale "Radionav" - S.A. Constanța, prin externalizarea unor activități în cadrul unor filiale și/sau societăți comerciale desprinse prin divizare și privatizarea acestora;

g) vânzarea participațiilor deținute de regii autonome și societăți/companii naționale la alte societăți;

h) finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism.

1.2. În aplicarea și realizarea strategiei de privatizare, MTCT va avea în vedere:

a) prezentarea transparentă a activității și obiectivelor sale, în calitate de instituție publică implicată în procesul de privatizare și de autoritate de stat în domeniul transporturilor, construcțiilor și turismului;

b) mediatizarea eficientă, pe plan intern și, după caz, internațional, a ofertei de privatizare a companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale și a filialelor acestora, aflate sub autoritatea sa, în condițiile menținerii constrângerilor de natură bugetară (prezentarea activității de privatizare prin mijloace electronice, colaborarea cu organele de specialitate guvernamentale ce au atribuții în domeniul atragerii investițiilor autohtone și străine etc.);

c) colaborarea permanentă cu partenerii de dialog economico-social (sindicate, patronate, organizații neguvernamentale, autorități locale) pentru evidențierea clară a obiectivelor și intențiilor MTCT în domeniul privatizării și atragerii investițiilor.

1.3. MTCT coordonează întregul proces de administrare a participațiilor statului, reorganizare, restructurare, privatizare și postprivatizare a companiilor/societăților naționale, societăților comerciale și a filialelor acestora, care funcționează sub autoritatea sa.

1.4. În aplicarea actelor normative în vigoare din domeniul privatizării și în scopul realizării strategiei de privatizare, la nivelul MTCT este constituit Comitetul pentru privatizare, care își desfășoară activitatea conform competențelor și atribuțiilor stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

1.5. Competențele și atribuțiile instituției publice implicate în procesul de restructurare, privatizare și postprivatizare sunt exercitate, în cazul în care nu se stabilește altfel conform actelor normative în vigoare, de către:

a) MTCT, pentru societățile/companiile naționale și societățile comerciale din domeniul său de activitate (denumite în continuare societăți comerciale), la care administrează în numele statului pachete de acțiuni;

b) societățile comerciale, cu asistență de specialitate și în coordonarea MTCT, pentru societățile comerciale înființate ca filiale ale acestora (denumite în continuare filiale) și la care dețin pachete de acțiuni;

c) regiile autonome și societățile comerciale, cu asistență de specialitate și în coordonarea MTCT, pentru societățile comerciale la care acestea dețin participații (acțiuni și părți sociale).

1.6. MTCT va lua toate măsurile și va îndeplini orice alte activități necesare pentru realizarea strategiei de privatizare a societăților/companiilor naționale, a societăților comerciale și a filialelor acestora, aflate sub autoritatea sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

1.7. Prevederile prezentului mandat pentru realizarea strategiei de privatizare a societăților comerciale aflate sub autoritatea MTCT se extind și asupra societăților comerciale ce urmează a fi constituite cu capital mixt, precum și a societăților comerciale și a filialelor acestora, înființate prin reorganizarea și restructurarea regiilor autonome, societăților/companiilor naționale la care MTCT administrează în numele statului pachete de acțiuni, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

2. Pregătirea procesului de privatizare a societăților comerciale și a filialelor

2.1. În scopul pregătirii procesului de privatizare și al stabilirii celei mai adecvate metode de diminuare a participațiilor statului la societățile comerciale și la filialele aflate sub autoritatea sa, precum și a momentului optim de demarare a privatizării, MTCT și, după caz, societățile comerciale pot proceda la:

a) efectuarea de analize premergătoare cu privire la metodele de privatizare ce pot fi utilizate, având în vedere:

- dimensiunea societății comerciale/filialei;

- pachetul de acțiuni deținut;

- gradul de îndatorare;

- riscul executării silite de către creditori;

- oportunitatea efectuării conversiei în acțiuni a creanțelor deținute de Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare și/sau alți creditori bugetari, urmată de vânzarea acțiunilor respective în pachet comun cu acțiunile deținute de MTCT, în conformitate cu prevederile actelor normative promovate în acest sens;

- obiectul de activitate și dispersia teritorială a filialelor ori sucursalelor societății comerciale;

- gradul de importanță/dependență a activității filialei în raport cu activitatea societății comerciale a cărei filială este;

- segmentul de piață pe care operează societatea comercială/filiala și ponderea producției sau serviciului de bază în cadrul sectorului economic/economiei naționale;

- volumul de investiții necesar pentru dezvoltarea societății comerciale/filialei;

- volumul de investiții necesar pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu și remediere/reconstrucție ecologică;

- interesul manifestat de potențialii investitori;

- eșecul înregistrat în tentativele anterioare de privatizare;

b) studierea fenomenelor sociale locale, regionale și/sau internaționale care pot determina în mod semnificativ ameliorarea sau înrăutățirea eficienței procesului de privatizare;

c) stimularea interesului potențialilor investitori, prin inițierea unor strategii specifice de restructurare și privatizare, promovate prin hotărâre a Guvernului, care să prevadă măsuri atractive pentru cumpărătorii pachetelor de acțiuni;

d) instituirea procedurii de administrare specială la societățile comerciale la care MTCT deține pachetul majoritar de acțiuni, în scopul întăririi disciplinei economico-financiare și al creșterii atractivității la privatizare. Pentru societățile comerciale prestatoare de servicii internaționale portuare și de transport aerian și feroviar care funcționează sub autoritatea MTCT, pentru care se instituie administrarea specială, atribuțiile și competențele administratorului special vor fi exercitate de către un grup de administratori speciali, constituit din:

- trei reprezentanți ai MTCT, în calitate de președinte, secretar și, respectiv, consilier juridic al grupului de administratori speciali;

- un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice;

- un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale sau, după caz, al Ministerului Administrației și Internelor ori al Ministerului Economiei și Comerțului, conform solicitării MTCT.

Competențele și atribuțiile administratorilor speciali se stabilesc prin mandat special emis prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și, respectiv, prin contractele de mandat încheiate cu MTCT.

Plata remunerației administratorilor speciali se face de către societățile comerciale la care este instituită administrarea specială, conform contractelor de mandat încheiate între MTCT și administratorii speciali;

e) clarificarea situației juridice a terenurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea MTCT și concesionate companiilor/societăților naționale sau în administrarea regiilor autonome/instituțiilor publice și care sunt utilizate de către societățile comerciale supuse privatizării, prin încheierea în regim de urgență a unor contracte de închiriere, concesiune sau asociere, cu respectarea cadrului legal privind regimul concesiunii și al bunurilor proprietate publică, coroborat cu prevederile legale în domeniul privatizării;

f) transmiterea terenurilor care fac parte din domeniul privat al statului, din administrarea regiilor autonome, la societățile comerciale și, după caz, la filialele supuse privatizării, care le utilizează pentru realizarea obiectului lor de activitate, pentru dobândirea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor respective și înregistrarea în capitalul social al acestora;

g) încheierea de protocoale, convenții și alte acte juridice cu ministerele de resort și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau locale, în principal, în scopul:

- accelerării privatizării societăților comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare;

- stabilirii etapelor procedurale de aplicare a actelor normative promovate în vederea efectuării conversiei în acțiuni a creanțelor deținute de Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare și/sau alți creditori bugetari, urmată de vânzarea acestor acțiuni în pachet comun cu acțiunile deținute de MTCT;

h) promovarea unor oferte publice de vânzare de acțiuni inițiale (primară sau secundară), după caz, în vederea transformării unor societăți comerciale de tip închis aflate sub autoritatea MTCT în societăți deținute public, măsuri ce vizează crearea condițiilor de diversificare a metodelor de privatizare a societăților comerciale, inclusiv prin metode specifice pieței de capital.

3. Privatizarea societăților comerciale și a filialelor acestora

3.1. Privatizarea societăților comerciale și a filialelor acestora, aflate sub autoritatea MTCT, se desfășoară în conformitate cu prevederile cadrului legal general în domeniul privatizării și specific privatizării în turism în vigoare, coroborat, după caz, cu actele normative conexe acestuia, aplicabile în domeniul de activitate al MTCT(în principal, legislația privind societățile comerciale, regimul concesiunii, regimul juridic al bunurilor proprietate publică, dezvoltarea infrastructurii, inclusiv prin parteneriat public-privat, cadrul legislativ privind transporturile etc.)

3.2. Diminuarea participațiilor statului la societățile comerciale și la filialele acestora se realizează prin toate modalitățile prevăzute de lege sau prin combinații ale acestora.

3.3. În aplicarea prezentului mandat pentru realizarea strategiei de privatizare, MTCT și, după caz, societățile comerciale vor utiliza cu prioritate următoarele metode de privatizare, aplicate individual sau în combinații ale acestora, în conformitate cu legislația în vigoare:

3.3.1. În domeniul infrastructurii rutiere (reparații, întreținere, activități auxiliare conexe):

a) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metoda licitației cu ofertă în plic sau licitație cu strigare, precedată, după caz, de acordarea dreptului de preferință/opțiune acționarilor/asociaților existenți;

b) cesiunea/vânzarea participațiilor/acțiunilor deținute de regiile autonome sau societăți comerciale la filiale sau societăți cu capital mixt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, vânzarea prin licitație cu strigare, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, prin lansarea ofertei de vânzare pentru fiecare pachet de acțiuni în parte sau concomitent, în cadrul unei singure oferte de vânzare, pentru toate pachetele de acțiuni pentru care vânzarea nu s-a perfectat prin alte metode;

c) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metoda negocierii;

d) atragerea de investiții de capital privat, român sau străin, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, precum și prin parteneriat public-privat.

3.3.2. În domeniul transporturilor feroviare:

a) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metoda licitației cu ofertă în plic, în conformitate cu legislația în vigoare;

a) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metode specifice pieței de capital, în conformitate cu legislația în vigoare, după derularea unei oferte publice inițiale (primară sau secundară), după caz, desfășurată în vederea transformării societăților comerciale închise în societăți deținute public;

b) atragerea de investiții de capital privat, român sau străin, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, precum și prin parteneriat public-privat, în conformitate cu legislația în vigoare;

c) vânzarea de active și transmiterea cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social, în conformitate cu legislația în vigoare;

d) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metoda negocierii, în conformitate cu legislația în vigoare.

3.3.3. În domeniul transporturilor navale:

a) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metoda licitației cu ofertă în plic, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) atragerea de investiții de capital privat, român sau străin, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, precum și prin parteneriat public-privat, în conformitate cu legislația în vigoare;

c) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metoda negocierii, în conformitate cu legislația în vigoare;

d) vânzarea de active, în conformitate cu legislația în vigoare.

3.3.4. În domeniul transporturilor aeriene:

a) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metode specifice pieței de capital, în conformitate cu legislația în vigoare, după derularea unei oferte publice inițiale (primară sau secundară), după caz, desfășurată în vederea transformării societăților comerciale închise în societăți deținute public;

b) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metoda negocierii, în conformitate cu legislația în vigoare;

c) atragerea de investiții de capital privat, român sau străin, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, precum și prin parteneriat public-privat, în conformitate cu legislația în vigoare;

d) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metoda licitației cu ofertă în plic sau cu strigare, în conformitate cu legislația în vigoare;

e) vânzarea de active și transmiterea cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social, în conformitate cu legislația în vigoare.

3.3.5. În domeniul cercetării-dezvoltării-proiectării:

a) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metoda negocierii, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) atragerea de investiții de capital privat, român sau străin, prin aport de capital privat la majorarea capitalului social, în conformitate cu legislația în vigoare;

c) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metoda licitației cu ofertă în plic, în conformitate cu legislația în vigoare;

d) vânzarea de active și transmiterea cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social, în conformitate cu legislația în vigoare.

3.3.6. În domeniul turismului:

a) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metoda licitației cu ofertă în plic sau cu strigare, precedată, după caz, de acordarea dreptului de preferință/opțiune acționarilor/asociaților existenți, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metoda negocierii, în conformitate cu legislația în vigoare;

c) vânzarea pachetelor de acțiuni prin metode specifice pieței de capital, în conformitate cu legislația în vigoare;

d) vânzarea de active în conformitate cu legislația în vigoare.

3.4. Vânzarea/cesionarea acțiunilor/participațiilor societăților comerciale la care o societate/companie națională sau o regie autonomă aflată sub autoritatea MTCT deține un pachet de acțiuni/participații se realizează cu respectarea, după caz, a următoarelor prevederi legale:

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 80/2002;

c) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.

3.5. Metodele de privatizare stabilite de MTCT pentru societățile comerciale sau societăți comerciale cu capital mixt aflate sub autoritatea sa pot fi aplicate individual sau în combinații ale acestora.

3.6. Metodele de privatizare stabilite de societățile comerciale și regiile autonome cu avizul MTCT, pentru societățile comerciale înființate ca filiale sau societăți comerciale cu capital mixt la care dețin acțiuni/participații, pot fi aplicate individual sau în combinații ale acestora.

3.7. Pentru motive întemeiate, MTCT ori, după caz, societățile comerciale pot modifica sau revoca oferta de vânzare și/sau schimba metoda de privatizare a societății comerciale/filialei în următoarele cazuri:

a) ca urmare a modificărilor de orice natură intervenite în termenii ofertei inițiale de vânzare;

b) ca urmare a intervenției unor condiții care ar putea influența negativ rezultatele procesului de privatizare;

c) ca urmare a neparticipării potențialilor investitori la procesul de privatizare sau a nefinalizării tranzacției;

d) în funcție de prevederile strategiilor specifice de restructurare și privatizare stabilite de MTCT, aprobate, după caz, prin hotărâre a Guvernului și apărute ulterior lansării ofertei de vânzare.

3.8. În funcție de condițiile concrete în care se află și funcționează fiecare societate comercială, MTCT poate iniția și promova acte normative care să asigure cadrul legal pentru aplicarea unor strategii specifice de restructurare și privatizare, cu prioritate pentru societățile comerciale - prestatori internaționali de servicii portuare și de transport feroviar și aerian.

3.9. Vânzarea acțiunilor/participațiilor societăților/companiilor naționale, ale societăților comerciale și ale societăților comerciale înființate ca filiale ale acestora se va face la prețul pieței, în baza raportului dintre cerere și ofertă.

3.10. Veniturile obținute de societățile/companiile naționale sau regiile autonome din vânzarea acțiunilor/participațiilor pe care le dețin la societăți comerciale (înființate ca filiale sau ca societăți cu capital mixt) urmează regimul juridic al veniturilor obținute din vânzarea de active.

3.11. În cazul societăților comerciale - prestatori internaționali de servicii portuare și de transport feroviar și aerian, privatizarea se realizează pe baza unor strategii specifice de restructurare și privatizare care vor avea în vedere, în principal:

a) posibilitatea angajării unor servicii de consultanță ale agenților de privatizare, conform legislației în vigoare;

b) efectuarea unor studii specifice în procesul de pregătire a procesului de restructurare și/sau privatizare (studii de fezabilitate, analize diagnostic, analize preliminare de sondare a pieței, rapoarte de evaluare, pregătirea unor scenarii de privatizare, documentații de mediu și altele asemenea);

c) prezentarea spre aprobare Guvernului a unor variante de strategii de privatizare;

d) propunerea, în cazuri justificate, a unor înlesniri ce pot fi acordate investitorilor și/sau alte măsuri specifice pentru creșterea atractivității la privatizare, precum și condițiile concrete în care investitorul poate beneficia de aplicarea acestora;

e) stabilirea componenței comisiilor de negociere și principalele prevederi ale mandatului acestora;

f) propunerea unor clauze contractuale specifice ce urmează a fi introduse în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni sau vor constitui elemente obligatorii ale tranzacției;

g) modalitatea de urmărire postprivatizare a clauzelor contractuale.

3.12. Pentru creșterea atractivității la privatizare a filialelor din domeniul feroviar, în funcție de obiectul lor de activitate, societățile comerciale din care s-au desprins le pot acorda acestora, ulterior privatizării, pe o perioadă de până la 5 ani și în condițiile legislației în vigoare, unele facilități, cum ar fi asigurarea unui portofoliu de lucrări prin încredințare directă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...