Economia și finanțele publice | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL IV Economia și finanțele publice

ARTICOLUL 135 Economia Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (6)

(1) Economia României este economie de piață, bazată pe libera inițiativă și concurență. Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (2)

(2) Statul trebuie să asigure: Jurisprudență, Reviste (11)

a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție; Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

b) protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară; Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

c) stimularea cercetării științifice și tehnologice naționale, a artei și protecția dreptului de autor; Jurisprudență

d) exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național; Jurisprudență, Reviste (3)

e) refacerea și ocrotirea mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului ecologic; Jurisprudență, Reviste (5)

f) crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții; Jurisprudență, Reviste (4)

g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene. Jurisprudență, Reviste (3)

ARTICOLUL 136 Proprietatea Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (6)

(1) Proprietatea este publică sau privată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice. Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (6)

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică. Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (8)

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

ARTICOLUL 137 Sistemul financiar Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Formarea, administrarea, întrebuințarea și controlul resurselor financiare ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice sunt reglementate prin lege. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Moneda națională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul. În condițiile aderării la Uniunea Europeană, prin lege organică se poate recunoaște circulația și înlocuirea monedei naționale cu aceea a Uniunii Europene. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 138 Bugetul public național Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Bugetul public național cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele locale ale comunelor, ale orașelor și ale județelor. Jurisprudență

(2) Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat și pe cel al asigurărilor sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, se aplică în continuare bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat ale anului precedent, până la adoptarea noilor bugete.

(4) Bugetele locale se elaborează, se aprobă și se execută în condițiile legii. Jurisprudență

(5) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

ARTICOLUL 139 Impozite, taxe și alte contribuții Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Impozitele, taxele și orice alte venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege. Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Impozitele și taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau județene, în limitele și în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Sumele reprezentând contribuțiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în condițiile legii, numai potrivit destinației acestora. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 140 Curtea de Conturi Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (5)

(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public. În condițiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curții de Conturi se soluționează de instanțele judecătorești specializate. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public național din exercițiul bugetar expirat, cuprinzând și neregulile constatate.

(3) La cererea Camerei Deputaților sau a Senatului, Curtea de Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice și raportează despre cele constatate. Reviste (1)

(4) Consilierii de conturi sunt numiți de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Membrii Curții de Conturi sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe toată durata acestuia. Ei sunt supuși incompatibilităților prevăzute de lege pentru judecători. Reviste (2)

(5) Curtea de Conturi se înnoiește cu o treime din consilierii de conturi numiți de Parlament, din 3 în 3 ani, în condițiile prevăzute de legea organică a Curții.

(6) Revocarea membrilor Curții de Conturi se face de către Parlament, în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 141 Consiliul Economic și Social Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    618 Înstrăinările construcțiilor către stat, făcute în condițiile Decretului nr. 223/1974 de către proprietarii care au părăsit țara, erau însă obligatorii, așa că preluarea a fost abuzivă, iar aceștia sunt îndreptățiți la restituirea în natură. Dispozițiile contrare de la art. 1.4. pct. B pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 498/2003, nu au temei legal. A se vedea I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 1012/2005, în BC nr. 1/2006, p. 15-16. Tot astfel, s-a decis că „Excluderea prin intermediul art. 1.4. pct. B pct. 2 din Normele aprobate prin H.G. nr. 498/2003, a imobilelor înstrăinate statului în baza Decretului nr. 223/1974, din categoria imobilelor preluate abuziv, și astfel din categoria imobilelor ce pot face obiectul unei restituiri, este nelegală, aceste prevederi fiindcontrare atât dispozițiilor art. 135 și 41 din Constituția României, cât și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului” (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 5732/2005, în BC nr. 1/2006, p. 7). Instanța Supremă a avut în vedere prevederile constituționale, așa cum erau ele în vigoare la data intrării în vigoare a H.G. nr. 498/2003. După republicarea Constituției, în urma revizuirii sale, conținutul acestor prevederi se regăsește în art. 44 alin. (2) teza I și art. 136 alin. (5), care garantează dreptul de proprietate privată și consacră caracterul inviolabil al acestei proprietăți, în condițiile legii organice. Facem precizarea că noile Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 250/2007, prin art. 1.4. pct. B includ expres preluările de imobile realizate în temeiul Decretului nr. 223/1974 în categoria preluărilor abuzive, cu îndreptățirea foștilor proprietari de a obține măsuri reparatorii în condițiile Legii nr. 10/2001. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Dispoziții aplicabile dreptului de proprietate asupra acțiunilor sunt relevate și de art. 135 și art. 136 din Constituția României. Astfel, în art. 135 alin. (2) lit. a) se instituie obligația statului de aasigura libertatea comerțului, iar în art. 136 alin. (5) se consacră principiul inviolabilității proprietății private, „în condițiile legii organice” (s.n.). Această prevedere indică în mod indirect faptul că orice limitare aprincipiului inviolabilității proprietății private nu poate fi adusă decât prin lege organică. [ Mai mult... ] 

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    Analiza efectuată în baza art. 46 alin. (9) din Legea concurenței va trebui să fie efectuată cu maximă atenție și responsabilitate, astfel încât să fie evitate erorile care ar conduce la afectarea sau chiar blocarea unei investiții, fără ca acest lucru să fie necesar, dincolo de orice dubiu (eroare de tipul II sau „fals pozitiv”). Este posibil ca adunarea informațiilor necesare analizei să se dovedească un proces dificil sau să existe dubii nesusținute de elemente concrete. În astfel de situații se impune ca art. 46 alin. (9) să nu fie folosit pentru abloca otranzacție. Se reține astfel că, în caz de dubiu, trebuie să primeze principiul libertății economice, consacrat de art. 135 din Constituția României. În situațiile în care dobânditorul controlului este oîntreprindere dintr-o altă țară membră aUniunii Europene, la principiul constituțional menționat se adaugă principiul libertății de circulație acapitalurilor și principiul libertății de circulație abunurilor și serviciilor, prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, menite să garanteze existența și buna funcționare apieței interne aUniunii Europene. Aceasta este, de altfel, și semnificația expresiei „cu respectarea competenței Comisiei Europene în acest domeniu” în cadrul art. 46 alin. (9) din Legea concurenței, care are în vedere neafectarea libertăților fundamentale ale Uniunii Europene menționate mai sus [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Economia de piață 
    În funcție de modul concret în care sunt fundamentate și adoptate deciziile în economia contemporană, întâlnim două sisteme economice de organizare și funcționare a economiei de schimb: sistemul economiei de piață și sistemul economiei de comandă (centralizate). Departajarea între cele două mari sisteme se realizează luându-se în considerare gradul de libertate a agenților economici și caracteristicile mecanismului de reglare (R.G. Lipsey, K.A. Chrystal, Economia pozitivă, p. 37-41). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    În ceea ce privește reglementarea constituțională aproprietății, în doctrina administrativă actuală se apreciază că pot fi avute în vedere două categorii de dispoziții: dispoziții în care este reglementată expres instituția proprietății, fiind vorba de art. 44 și art. 136, și dispoziții în care regăsim proprietatea reglementată implicit, ca de exemplu, art. 135, intitulat economia, art. 56 referitor la contribuțiile financiare etc. (V. Vedinaș, op. cit., 2017, p. 476). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Principii generale
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
Autoritățile publice
Economia și finanțele publice
Curtea Constituțională
Integrarea euroatlantică
Revizuirea Constituției
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Noțiunea de interes public, între definiții juridice și speculații economice/La notion d’intérêt public, entre définitions juridiques et spéculations économiques/The notion of public interest, between legal definitions and economic speculations
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Prolegomene pentru dreptul litoralului
Unele repere privind proprietatea publică
Evaziunea fiscală
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6 - 8, în special art. 8 alin. (1), (3) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2019
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
Drepturile acționarilor, ediția 3
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
loading ...