Guvernul României

Ordonanța nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare

Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 17 ianuarie 2003.

În vigoare de la 22 ianuarie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 1 pct. II.4 și pct. II.10 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă următoarea ordonanță:

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 523/2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 27 se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins: Modificări (1)

"

(31) Operațiunea de procesare a țițeiului și a uleiurilor minerale se efectuează numai în rafinării sau în unități specializate avizate de Ministerul Industriei și Resurselor."

2. Capul de tabel și litera C "Uleiuri minerale" din anexa nr. 1 "Lista cuprinzând taxele speciale de consumație (accize)" vor avea următorul cuprins: Modificări (1)

"Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza (echivalent euro/U.M.) Acciza (echivalent euro/U.M.) Acciza (echivalent euro/U.M.) Acciza (echivalent euro/U.M.)
0 1 2 3 4 5 6
C. Uleiuri minerale
9. Benzine cu plumb tonă 404 404 444,6 444,6
10. Benzine fără plumb tonă 347 347 387,6 387,6
11. Motorine tonă 187 221 225 259
12. Petrol turboreactor tonă 404 404 444,6 444,6
13. Alte uleiuri medii şi grele, utilizate drept combustibil pentru încălzit, din care: tonă 187 221 225 259
13.1. Păcură tonă - - - -
14. Gaze petroliere lichefiate, din care:
14.1. Utilizate drept carburant tonă 100 100 100 100
14.2. Utilizate drept combustibil pentru încălzit tonă 100 100 100 100
14.3. Utilizate în consum casnic5) tonă - - - -
15. Hidrocarburi ciclice: benzen, toluen, xileni şi amestecuri de izomeri ai xilenului tonă 404 404 444,6 444,6
16. Uleiuri pentru motoare auto tonă 50 50 50 50
17. Cocs de petrol tonă - - - -"
Modificări (1)

Art. II. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, cotele unice aplicate asupra carburanților auto pentru finanțarea drumurilor publice sunt incluse în accizele pentru uleiuri minerale prevăzute la art. I pct. 2.

Art. III. -

(1) În anul 2003 o cotă de 20% din accizele încasate la bugetul de stat pentru uleiuri minerale se utilizează în scopul finanțării unor cheltuieli privind drumurile publice, în limita prevederilor bugetare cu destinație specială, astfel:

a) 65% pentru drumurile naționale;

b) 35% pentru drumurile județene, comunale și pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități rurale și urbane.

(2) Începând cu anul 2004, pentru finanțarea drumurilor județene, comunale și a străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi din localități rurale și urbane, se acordă bugetelor locale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, urmând ca alocarea fondurilor pentru finanțarea drumurilor naționale să se stabilească în cadrul procesului elaborării bugetului de stat.

Art. IV. -

Pentru îmbunătățirea colectării accizelor aferente carburanților auto - benzine și motorine - se instituie următoarele măsuri:

a) până la data de 10 ianuarie a fiecărui an agenții economici producători, importatori și/sau procesatori vor depune la Ministerul Finanțelor Publice declarația privind cantitățile de carburanți auto estimate a fi livrate pe piața internă. Pentru anul 2003 aceste declarații vor fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) agenții economici prevăzuți la lit. a) care își încep activitatea de producție, import sau procesare după data de 10 ianuarie a fiecărui an, precum și agenții economici care urmează să deruleze operațiuni ce nu au fost declarate conform lit. a) vor depune declarația privind cantitățile de carburanți auto estimate a fi livrate pe piața internă, cu 15 zile înainte de începerea activității sau derularea operațiunii;

c) pe baza declarațiilor depuse, în termen de 5 zile Ministerul Finanțelor Publice stabilește împreună cu fiecare agent economic graficul privind plata lunară a accizelor;

d) plata lunară a accizelor la termenele scadente potrivit legii se va realiza în cuantumul stabilit prin grafic;

e) lunar, în 5 zile de la expirarea termenului de plată a accizelor, Ministerul Finanțelor Publice împreună cu agenții economici plătitori vor analiza situația accizelor virate la bugetul de stat conform graficului, comparativ cu sumele datorate a se vira, potrivit cantităților efectiv livrate. În cazul în care sumele plătite potrivit graficului sunt mai mari decât sumele datorate aferente cantităților efectiv livrate, diferențele se vor regulariza cu sumele ce urmează a fi plătite în luna imediat următoare. În cazul în care sumele plătite potrivit graficului sunt mai mici decât sumele efectiv datorate, diferențele se vor plăti în termen de 5 zile de la data stabilirii acestora. Dacă diferența dintre sumele datorate potrivit cantităților efectiv livrate și sumele virate la bugetul de stat în baza graficelor este mai mare de 20% din sumele prevăzute în grafic, Ministerul Finanțelor Publice împreună cu agenții economici vor corecta în mod corespunzător graficele stabilite inițial;

f) comercianții în sistem angro și deținătorii stațiilor prin care se comercializează carburanții auto au obligația să afișeze la loc vizibil numele producătorului și furnizorului fiecărui produs comercializat și să dețină certificatul de conformitate emis în condițiile legii. Jurisprudență

Art. V. - Jurisprudență

(1) Constituie contravenție, dacă nu sunt săvârșite în asemenea împrejurări încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiune, următoarele fapte:

a) nedepunerea în termen a declarației privind cantitățile de carburanți auto estimate a fi livrate pe piața internă;

b) refuzul agentului economic de a stabili împreună cu Ministerul Finanțelor Publice graficul privind plata lunară a accizelor;

c) neafișarea la loc vizibil a numelui producătorului și furnizorului de carburanți auto comercializați;

d) nedeținerea certificatului de conformitate emis în condițiile legii;

e) comercializarea de carburanți auto care nu corespund certificatului de conformitate. Jurisprudență

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

- cu amendă între 500 milioane lei și 1 miliard lei, faptele prevăzute la lit. a) și b);

- cu amendă între 500 milioane lei și 800 milioane lei, fapta prevăzută la lit. c);

- cu amendă între 3 miliarde lei și 5 miliarde lei și confiscarea carburanților auto, fapta prevăzută la lit. d);

- cu amendă între 5 miliarde lei și 10 miliarde lei și confiscarea carburanților auto, fapta prevăzută la lit. e). Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Sancțiunile contravenționale prevăzute la alin. (2) se aplică persoanelor juridice.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către comisarii Gărzii Financiare și de către organele special abilitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

(5) Prevederile prezentei ordonanțe se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VI. -

(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Nivelul accizelor prevăzut în coloana 3 de la pct. 2 al art. I se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, iar cel prevăzut în coloana 4 de la pct. 2 al art. I va intra în vigoare la data de 1 iulie 2003.

(3) În situația în care după primele 3 luni de aplicare a prezentei ordonanțe se estimează că veniturile din accizele aferente carburanților auto nu s-au realizat la nivelul stabilit prin graficele privind plata lunară a accizelor prevăzute la art. IV, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, va aproba aplicarea începând cu data de 1 mai 2003 a nivelului accizelor prevăzut în coloana 5 de la pct. 2 al art. I, iar începând cu data de 1 iulie 2003 a nivelului accizelor prevăzut în coloana 6 de la pct. 2 al art. I.

Art. VII. -

În termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Industriei și Resurselor, va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. VIII. -

Pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziționării de motorine pentru agricultură, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba noi forme de sprijin care vor înlocui actualele facilități ce se anulează prin abrogarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IX. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe prevederile Legii nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

București, 9 ianuarie 2003.

Nr. 3.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...