Evaluarea și raportarea stadiului executării obligațiilor de compensare" | Lege 354/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins: - " -
Evaluarea și raportarea stadiului executării obligațiilor de compensare"

36. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

Evaluarea stadiului executării obligației de compensare se face trimestrial și anual."

37. Litera b) a articolului 30 va avea următorul cuprins:

"

b) raportul anual privind toate angajamentele sale de compensare, care trebuie prezentat în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit."

38. Literele a), b), h) și i) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:

"

a) descrierea stadiului curent al îndeplinirii obligației de compensare;

b) valoarea obligației de compensare și a creditului de compensare pe fiecare tip de operațiuni compensatorii și pe total;

...............................................................................................

h) o copie a declarației vamale, arătând valoarea de export realizată, și o declarație din care să reiasă că exporturile respective sunt realizate în cadrul programului de compensare;

i) o copie de pe declarația agentului economic român, din care să reiasă că sumele au fost încasate pentru exporturile realizate în cadrul programului de compensare;"

39. Literele a) și b) ale articolului 32 vor avea următorul cuprins:

"

a) partea de operațiune compensatorie realizată până la momentul raportului (valori globale pe ani);

b) partea de operațiune compensatorie realizată pe parcursul perioadei raportului (separat, pe tipul de operațiune compensatorie realizată);"

40. Articolul 33 va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

În urma rapoartelor prezentate, precum și a documentelor înaintate de către contractant pentru stabilirea creditului curent anual, Agenția pregătește și supune spre aprobare Comisiei evaluarea cost-beneficiu a obligației de compensare."

41. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

(1) Dacă obligațiile de compensare nu sunt îndeplinite la termen și în modul cerut, contractantul va plăti părții române penalități de întârziere de 0,01% pe zi din suma neobținută prin operațiunea compensatorie."

42. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

În termen de 45 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul va emite către Agenție o scrisoare de garanție bancară de bună execuție a acordului, în valoare de minimum 10% din valoarea obligației asumate, care va fi valabilă pe toată durata de executare a acordului-cadru de compensare."

43. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

Valoarea obligației de compensare corespunzătoare unui an și nerealizată se reportează pentru anul următor."

44. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

Contractantul care nu își execută angajamentele de compensare este exclus de la o altă procedură de atribuire a unui contract de achiziție ce implică și executarea unei obligații de compensare pe o perioadă de 5 ani, calculată de la momentul expirării acordului de compensare executat necorespunzător."

45. Alineatele (1) și (3) ale articolului 39 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

(1) Contractantul aduce la cunoștință Agenției, în termen de 5 zile, producerea evenimentului de forță majoră și face dovada producerii acestuia, precum și a efectelor asupra executării obligației de compensare, în termen de 15 zile de la apariția cazului de forță majoră; în caz contrar, contractantul este considerat responsabil pentru întârzieri, executări necorespunzătoare sau neexecutări datorate acestor factori ca și când culpa ar fi a sa.

...............................................................................................

(3) Dacă Agenția constată că a avut loc un eveniment de forță majoră, aceasta prelungește durata programului de compensare cu o perioadă rezonabilă de timp, în funcție de circumstanțe."

46. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de muncă, în scopul executării obligației de compensare, persoane care fac parte din Agenție sau Comisie ori care au făcut parte în momentul analizării acordurilor de compensare ale respectivului contractant, sub sancțiunea nulității contractului de muncă."

47. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Agenția are obligația de a întocmi dosarul operațiunilor compensatorii, cuprinzând toate documentele relevante din cadrul procedurii de încheiere-derulare a acordurilor de compensare, precum și documentele ce atestă modul de executare a obligațiilor de compensare, inclusiv rapoartele trimestriale și anuale."

48. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

Dosarul se păstrează de către Agenție atât timp cât executarea obligației de compensare este în derulare, dar nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării executării obligației respective."

49. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

La cerere, dosarul operațiunilor compensatorii este pus la dispoziție oricărei autorități publice interesate, spre consultare, cu condiția ca nici o informație să nu fie divulgată, dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul legitim al părților sau ar afecta libera concurență, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, a contravențiilor sau infracțiunilor."

50. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 354/2003:
Procedura de atribuire a contractului de achiziție, de semnare a acordului cadru, de aprobare a planului de afaceri și de executare a obligației de compensare"
Semnarea acordului cadru de compensare"
Executarea obligației de compensare"
Evaluarea și raportarea stadiului executării obligațiilor de compensare"
Infracțiuni, contravenții și sancțiuni"
;
loading ...