Procedura de desfășurare a activității Comisiei de agreare | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de agreare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență -
ARTICOLUL 6
Procedura de desfășurare a activității Comisiei de agreare

(1) Secretariatul comisiei înregistrează documentațiile depuse de ofertanți într-un registru deținut la nivelul Comisiei de agreare.

(2) Președintele Comisiei de agreare, prin secretariat, convoacă în scris membrii titulari în vederea deschiderii documentațiilor, analizării acestora și stabilirii rezultatului agreării.

(3) Comisia de agreare se întrunește la data stabilită în convocare, deschide plicurile și analizează documentația depusă de ofertanți, urmând ca definitivarea procedurii de agreare a practicienilor în insolvență să nu depășească termenul prevăzut la art. 3 alin. (3).

(4) Comisia de agreare verifică dacă documentația este completă și îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4, urmând să încadreze ofertanții în una dintre situațiile prevăzute la art. 5, întocmind în acest sens o decizie care va avea anexate următoarele:

a) Lista practicienilor în insolvență agreați;

b) Lista practicienilor în insolvență descalificați în cadrul procedurii de agreare;

c) Lista practicienilor în insolvență respinși în cadrul procedurii de agreare.

(5) În situația în care se impun clarificări cu privire la documentația depusă, Comisia de agreare poate solicita orice informații suplimentare pe care le consideră relevante. În măsura în care nu sunt comunicate în timpul stabilit, care nu poate fi mai mic de 5 zile de la data primirii solicitării, Comisia de agreare va decide descalificarea ofertei.

(6) Constatările și rezultatul procedurii de agreare se consemnează de către Comisia de agreare într-un proces- verbal care stă la baza emiterii deciziei prevăzute la alin. (4). Modelul Deciziei privind rezultatul procedurii de agreare este cel prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(7) Decizia prevăzută la alin. (6) se publică pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se comunică de îndată direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, respectiv Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, precum și UNPIR, prin intermediul Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin grija secretariatului Comisiei.

(8) Împotriva deciziei prevăzute la alin. (6) se poate formula plângere prealabilă, care se depune la Registratura generală a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 15.

(9) Comisia de agreare poate emite decizie de modificare și/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare, în situația în care:

a) se constată erori în conținutul deciziei privind rezultatul procedurii de agreare, pe baza documentelor care atestă această situație;

b) în urma soluționării plângerilor prealabile;

c) în baza hotărârilor judecătorești definitive;

d) ofertantul agreat are o colaborare defectuoasă cu organele fiscale;

e) se încadrează în prevederile alin. (16) și (17).

(10) Prin colaborare defectuoasă cu organele fiscale se înțeleg acele măsuri vădit nelegale luate de ofertant, confirmate definitiv printr-o hotărâre judecătorească și care au dus la defavorizarea/prejudicierea organului fiscal în cadrul derulării unei proceduri de insolvență, întocmind în acest sens la nivelul structurii juridice care instrumentează cauza un referat, indicându-se în mod expres motivele care susțin o astfel de măsură.

(11) Referatul, însoțit de hotărârea judecătorească definitivă, se comunică Comisiei de agreare de către organul fiscal central, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a soluției instanței competente.

(12) Comisia de agreare, pe baza documentelor prevăzute la alin. (11), modifică decizia privind rezultatul procedurii de agreare, în sensul eliminării ofertanților care au avut o colaborare defectuoasă cu organele fiscale, din Lista practicienilor în insolvență agreați, comunicându-se practicienilor în cauză acest fapt.

(13) Prevederile alin. (5) - (8) se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește decizia de modificare și/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare.

(14) Practicienii în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală care, după data agreării, își schimbă denumirea și/sau forma de organizare sunt considerați agreați de către comisiile de selecție până la actualizarea listei. UNPIR comunică, de îndată, Agenției Naționale de Administrare Fiscală informații cu privire la aceste schimbări intervenite asupra practicienilor în insolvență, inclusiv lista formelor de organizare radiate sau practicienii în insolvență sancționați disciplinar, în baza cărora Comisia de agreare actualizează lista practicienilor în insolvență agreați, prin modificarea deciziei privind rezultatul procedurii de agreare.

(15) Trimestrial, pentru practicienii în insolvență agreați, Comisia de agreare verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) și c), până la data de 15 a lunii următoare expirării fiecărui trimestru. În situația în care nu sunt îndeplinite aceste condiții, Comisia de agreare modifică decizia privind rezultatul procedurii de agreare, în mod corespunzător.

(16) Practicienii în insolvență cuprinși în lista celor descalificați/respinși, precum și orice alți practicieni care nu au depus oferte la procedurile anterioare pot depune la Registratura generală a Agenției Naționale de Administrare Fiscală noi documentații care să respecte condițiile prevăzute la art. 4, până la termenul prevăzut la alin. (15).

(17) Pentru practicienii în insolvență prevăzuți la alin. (15) și (16), Comisia de agreare actualizează în mod corespunzător listele prevăzute la alin. (4) și emite decizia de modificare a deciziei privind rezultatul procedurii de agreare. Prevederile alin. (7) se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
Definiții
Constituirea comisiilor de agreare și selecție și componența acestora
Publicarea anunțului
Dispoziții privind documentația necesară în vederea agreării
Rezultatul analizei documentațiilor
Procedura de desfășurare a activității Comisiei de agreare
Competența comisiilor
Demararea procedurii de selecție
Documentația necesară
Dispoziții cu privire la onorariu
Publicarea ofertelor
Rezultatul selecțiilor
Susținerea practicianului selectat
Alte dispoziții
Soluționarea plângerilor
Măsuri tranzitorii
;
loading ...