Guvernul României

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, din 29.05.2019

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 29 mai 2019.

În vigoare de la 29 mai 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme metodologice reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, denumită în continuare Lege.

Art. 2. -

Pot beneficia de prevederile Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, denumit în continuare Program, angajatorii fermieri prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării finanțării, criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (2) din Lege.

Art. 3. -

Implementarea prezentelor norme metodologice se face de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, denumite în continuare direcții.

Art. 4. -

(1) Sumele necesare implementării Programului se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice", prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la capitolul 83.10 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 40 "Subvenții", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor".

(2) Valoarea Programului corespunzătoare anului 2019 este de 30.000 mii lei în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație.

Art. 5. -

Înscrierea în Program se face până la data de 31 decembrie 2020.

CAPITOLUL II Modul de acordare a sprijinului financiar prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară și de verificare a eligibilității acestuia

Art. 6. -

(1) Angajatorii fermieri, prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) din Lege, depun o cerere de înscriere în Program, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 1, la direcțiile în a căror rază teritorială își au sediul, însoțită de următoarele documente:

a) Pentru angajatorul fermier:

(i) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie;

(ii) certificatul constatator detaliat al angajatorului fermier emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și valabil la data depunerii, din care să rezulte criteriile de eligibilitate prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. a-c) din Lege, în formă letrică sau electronică de la ONRC, în original;

(iii) certificatul de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente ale autorității administrației publice locale, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local, pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;

(iv) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, emis potrivit prevederilor legale privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor la bugetul general consolidat pentru sediul social/profesional, filiale, cu mențiunea "eliberat pentru a beneficia de Legea nr. 336/2018", în original;

(v) documentul eliberat de unitatea bancară/trezorerie, care dovedește existența unui cont activ bancă/trezorerie, în original;

(vi) extras din registrul general de evidență a salariaților din care să rezulte perioada contractelor individuale de muncă, precum și durata muncii;

(vii) declarația pe propria răspundere a angajatorului fermier, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

b) Pentru tânărul beneficiar:

(i) actul de identitate, în copie;

(ii) documente justificative pentru dovedirea absolvirii studiilor de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare, și Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, aprobat prin hotărâre de Guvern, cu excepția tinerilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege, precum și certificate de calificare cu recunoaștere națională pentru dovedirea absolvirii cursurilor de formare profesională în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare, organizate în condițiile legii potrivit Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările și completările ulterioare;

(iii) declarația pe propria răspundere a tânărului beneficiar al Programului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în original și în copie, unde este cazul, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul" și semnat de către angajatorul fermier sau reprezentantul legal al acestuia.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar.

(4) Depunerea documentelor se face la direcții, de către angajatorul fermier sau de către o altă persoană împuternicită de acesta.

Art. 7. -

(1) Direcțiile au obligația de a întocmi un registru unic pentru accesarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (1) se asigură de către un angajat al direcției, numit prin decizie a directorului executiv.

(3) Angajatorul fermier poate depune cereri pe raza teritorială a mai multor județe, dacă face dovada deținerii unor puncte de lucru în județele respective.

(4) Registrul unic trebuie să cuprindă:

a) denumirea angajatorului fermier;

b) numele și prenumele angajatului - tânăr beneficiar;

c) numărul și data cererii de înscriere în Program;

d) documente justificative pentru angajatorul fermier și angajat - tânăr beneficiar;

e) suma totală aprobată.

(5) Pentru înregistrarea eronată a datelor în registrul unic, angajatul direcției răspunde potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

(1) Modul de colectare și prelucrare a datelor personale ale tinerilor beneficiari de către direcții se realizează în conformitate cu legislația în vigoare, în vederea asigurării confidențialității și securității adecvate a acestor date, asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale a acestora.

(2) În procesul de preluare a datelor cu caracter personal, direcțiile aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale legislației naționale, adoptată cu respectarea regulamentului menționat.

(3) Datele personale ale tinerilor beneficiari pot fi comunicate instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care le revin acestora.

(4) Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea aplicării Programului sunt: numele și prenumele, adresa, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal și studiile.

(5) Datele personale ale tinerilor beneficiari sunt păstrate pe întreaga perioadă a contractului de muncă și ulterior încetării acestuia, potrivit prevederilor legale referitoare la arhivarea documentelor.

Art. 9. -

Direcțiile îndeplinesc următoarele atribuții:

a) pun la dispoziția tinerilor beneficiari cererea de înscriere în Program;

b) înregistrează cererea de înscriere, însoțită de documentele anexate, în registrul de intrări-ieșiri al direcțiilor;

c) verifică cererea de înscriere, precum și conformitatea documentelor anexate;

d) solicită completări/clarificări/modificări în situația în care se constată neconformități ale documentelor depuse, pe care le comunică angajatorului fermier în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;

e) analizează dosarul din punctul de vedere al eligibilității în termen de 10 zile lucrătoare, de la data completării dosarului privind conformitatea;

f) aprobă cererea de înscriere în Program, dacă dosarul îndeplinește condițiile prevăzute de Lege, o înscrie în registrul unic pentru accesarea Programului și informează angajatorul fermier că a fost declarat eligibil;

g) respinge cererea de înscriere în cazul în care angajatorul fermier nu a răspuns solicitării potrivit lit. d), în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia;

h) notifică solicitantul cu privire la neeligibilitatea dosarului depus;

i) exercită orice alte responsabilități în legătură cu implementarea Programului, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 10. -

(1) Pe perioada derulării Programului, angajatorii fermieri fac dovada menținerii noilor locuri de muncă, lunar, cu extras din Registrul general de evidență a salariaților, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților și cu statul de plată.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la direcții până la data de 15 a lunii, pentru luna anterior lucrată de angajați.

(3) Direcțiile aprobă lunar plata sumelor aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare angajator fermier în parte, și se asigură că sumele care se acordă angajatorului fermier sunt cele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Lege.

(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) atrage respingerea plății reprezentând sprijin financiar lunar.

Art. 11. -

Direcțiile întocmesc lunar situația centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcției generale buget finanțe și fonduri europene, din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

Art. 12. -

Direcția generală buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite lunar Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 13. -

După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor.

Art. 14. -

Direcțiile virează sumele necesare reprezentând sprijin financiar în conturile angajatorului fermier, potrivit legislației în vigoare.

Art. 15. -

(1) Registrul unic prevăzut la art. 7 alin. (1), documentația depusă pentru accesarea Programului, precum și întreaga documentație corespunzătoare derulării Programului se păstrează la direcție pe o perioadă de 10 ani fiscali, de la data efectuării înscrierii în Program.

(2) Direcțiile întocmesc lista cuprinzând beneficiarii sprijinului financiar și sumele acordate acestora și o publică pe site-ul direcțiilor.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 16. -

În situația în care intervine încetarea contractului individual de muncă potrivit art. 55 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul derulării Programului, sprijinul financiar lunar potrivit Programului nu se mai acordă.

Art. 17. -

(1) Se consideră sprijin necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către angajatorii fermieri a unor date ori situații nereale pe documentele aferente sprijinului financiar lunar sau încălcarea cu intenție/culpă a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând sprijin necuvenit, prevăzute la alin. (1), se recuperează de la angajatorii fermieri, beneficiari ai sprijinului financiar, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la Normele metodologice

(Model)

Aprobat
Director executiv Direcția pentru Agricultură
a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura, ștampila)

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

CERERE
de înscriere în Program

Către

Direcția pentru Agricultură a județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Angajatorul fermier1.........., cu sediul în localitatea.........., județul.........., înscris/înscrisă la registrul comerțului cu nr..........., CUI.........., cod CAEN..........2, cont bancar/trezorerie deschis la.........., reprezentat de domnul/doamna.........., domiciliat/domiciliată în localitatea.........., județul.........., str........... nr..........., deținător/deținătoare a BI/CI seria.......... nr..........., eliberat/eliberată la data de.........., CNP.........., în calitate de.......... (împuternicit/reprezentant legal/administrator), solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, aprobat prin Legea nr. 336/2018, și depun următoarele documente:

1 Se menționează denumirea conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară.

2 Desfășoară activități în agricultură, acvacultură și/sau industrie alimentară.

. . . . . . . . . .

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției, împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.

Solicitant,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele și semnătura)
Verificat reprezentant direcție
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția și semnătura)

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

(Model)

DECLARAȚIE

Angajatorul fermier1.........., cu sediul în localitatea.........., județul.........., înscris/înscrisă la registrul comerțului cu nr..........., CUI.........., cod CAEN..........2, cont bancar/trezorerie deschis la.........., reprezentat de domnul/doamna.........., domiciliat/domiciliată în localitatea.........., județul.........., str........... nr..........., deținător/deținătoare a BI/CI seria.......... nr..........., eliberat/eliberată la data de.........., CNP.........., în calitate de.......... (împuternicit/reprezentant legal/administrator), declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu am mai beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare și/sau nu am mai avut încheiat un contract individual de muncă cu aceiași angajați cu cel puțin 12 luni înaintea angajării prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară, aprobat prin Legea nr. 336/2018, și nu am depus alte cereri de sprijin în cadrul Programului pentru același angajat, tânăr beneficiar, pe raza teritorială a altui județ.

1 Se menționează denumirea conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară.

2 Desfășoară activități în agricultură, acvacultură și/sau industrie alimentară.

Mă oblig să mențin angajații prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară timp de minimum 12 luni de la încheierea contractului individual de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată.

Mă oblig să păstrez numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară și numărul locurilor de muncă create prin program.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Data . . . . . . . . . .
Semnătură angajator fermier . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

(Model)

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui . . . . . . . . . . și al/a . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., deținător/deținătoare a BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de tânăr beneficiar,

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu am mai beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare în cadrul Programului și nu am mai avut încheiat un contract individual de muncă cu același angajator cu cel puțin 12 luni înaintea angajării prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Data . . . . . . . . . .
Semnătură tânăr beneficiar . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

(Model)

REGISTRUL UNIC
pentru accesarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Nr. crt. Angajator Persoană juridică/PFA/II/IF/S.C. (numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea) Angajat (numele și prenumele/ CNP/studii) Cerere de înscriere în Program (Nr. /data) Documente justificative Suma totală aprobată
(lei)
Angajator Angajat
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 1/data da da
2. 2/data
3.
. . .
Întocmit
Responsabil Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./
a Municipiului București (DAJ/DAMB)
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

(Model)

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar lunar

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Nr. crt. Numărul de angajatori Numărul tinerilor angajați, din care: Suma totală aprobată
(lei)
Persoane potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 336/2018 Persoane potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 336/2018 Persoane potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 336/2018
1.
2.
3.
. . .
Direcția Agricolă Județeană . . . . . . . . . ./Direcția Agricolă
a Municipiului București
Director executiv,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

(Model)

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar lunar

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

Nr. crt. Județul Suma totală aprobată
(lei)
(0) (1) (2)
1.
2.
3.
T O T A L:
Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
Director general,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)
Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...