Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecție de către Inspecția Judiciară din 15.11.2012

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (7), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme stabilesc cadrul metodologic de desfășurare a activităților de analiză, verificare și control efectuate de Inspecția Judiciară, în scopul definirii și aplicării unitare a procedurilor privind efectuarea lucrărilor de inspecție.

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile Inspecției Judiciare

Art. 2. -

(1) Inspecția Judiciară este o structură cu personalitate juridică, care funcționează în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și îndeplinește, prin inspectorii judiciari numiți în condițiile legii, atribuții de analiză, verificare și control, în domeniile specifice de activitate.

(2) În exercitarea acestor atribuții Inspecția Judiciară acționează potrivit principiului independenței operaționale.

Art. 3. - Reviste (1)

(1) Atribuțiile de analiză, verificare și control exercitate de inspectorii judiciari, conform dispozițiilor art. 74 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, sunt structurate în două categorii:

a) atribuții privind activitatea și conduita judecătorilor și procurorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau inspectori judiciari, precum și a magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) atribuții de control privind activitatea instanțelor/parchetelor.

(2) Atribuțiile inspectorilor judiciari în legătură cu activitatea și conduita magistraților constau în:

a) verificarea sesizărilor adresate Inspecției Judiciare sau a sesizărilor din oficiu în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor și procurorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau inspectori judiciari, precum și a magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, conform dispozițiilor art. 74 alin. (1) lit. e) și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată;

b) în materie disciplinară, dispunerea și efectuarea cercetării disciplinare, în vederea exercitării acțiunii disciplinare față de judecători, procurori, inclusiv față de cei care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau inspectori judiciari, și magistrați-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit dispozițiilor art. 74 alin. (1) lit. a) și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată;

c) efectuarea verificărilor privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005, conform dispozițiilor art. 361 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările și completările ulterioare;

d) efectuarea verificărilor privind condiția bunei reputații pentru judecătorii și procurorii în funcție, potrivit dispozițiilor art. 74 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 317/2004, republicată;

e) efectuarea verificărilor privind conduita, deontologia și integritatea candidaților la funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, conform prevederilor art. 9 pct. 16 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012, cu modificările ulterioare;

f) efectuarea verificărilor pentru soluționarea cererilor privind apărarea reputației profesionale și a independenței judecătorilor și procurorilor, potrivit dispozițiilor art. 74 alin. (1) lit. g) și art. 30 din Legea nr. 317/2004, republicată;

g) efectuarea verificărilor privind îndeplinirea condiției de bună reputație a candidaților la funcția de inspector judiciar, conform prevederilor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari.

(3) Atribuțiile de control ale inspectorilor judiciari privind activitatea instanțelor și parchetelor constau în:

a) efectuarea de verificări la instanțele de judecată în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecată, pronunțarea, redactarea și comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la instanțele competente, punerea în executare a hotărârilor penale și civile, conform dispozițiilor art. 74 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004, republicată;

b) efectuarea de verificări la parchete în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea și înregistrarea lucrărilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea în lucrările repartizate și independența procurorilor, respectarea termenelor, redactarea și comunicarea actelor procedurale, potrivit dispozițiilor art. 74 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004, republicată;

c) efectuarea de verificări privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente, pentru asigurarea bunei funcționări a instanței și a parchetului, a calității corespunzătoare a serviciului, conform prevederilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 317/2004, republicată;

d) efectuarea verificărilor prevăzute de art. 211 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru revocarea din funcțiile de conducere a judecătorilor și procurorilor, pentru motivele prevăzute de art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 2-a Scopul activității Inspecției Judiciare

Art. 4. - Reviste (1)

Activitatea Inspecției Judiciare are drept scop:

a) îmbunătățirea performanței organizaționale a instanțelor și parchetelor și aplicarea unitară a normelor procedurale, prin formularea de propuneri adecvate, pe baza datelor rezultate din verificările efectuate, și furnizarea unor informații obiective instituțiilor implicate în gestionarea sistemului judiciar;

b) responsabilizarea magistraților, prin identificarea situațiilor sau cazurilor care atrag răspunderea disciplinară a judecătorilor și procurorilor, inclusiv a celor care au calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, și a magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție ori care constituie încălcări ale normelor Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005;

c) propunerea măsurilor adecvate, ca urmare a verificării situațiilor în care se invocă încălcarea reputației profesionale, a imparțialității și independenței judecătorilor și procurorilor, precum și a independenței sistemului judiciar;

d) identificarea vulnerabilităților din sistemul judiciar, înlăturarea disfuncționalităților și prevenirea riscurilor în activitatea instanțelor și parchetelor.

SECȚIUNEA a 3-a Principiile care guvernează activitatea Inspecției Judiciare

§ 3.1. Principiul legalității

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Activitatea Inspecției Judiciare se desfășoară în conformitate cu legea.

§ 3.2. Principiul respectării independenței judecătorului și procurorului și al autorității de lucru judecat

Art. 6. - Reviste (1)

(1) Verificările efectuate de Inspecția Judiciară se desfășoară conform dispozițiilor art. 46 alin. (2), art. 64 alin. (2) și art. 67 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea principiilor independenței judecătorilor și procurorilor, supunerii lor numai legii, precum și autorității de lucru judecat.

(2) Controlul exercitat de Inspecția Judiciară nu poate pune în discuție soluția pronunțată prin hotărârile judecătorești supuse căilor de atac prevăzute de lege și nici soluțiile adoptate de procurori, care pot fi verificate numai în cadrul și limitele date de principiul controlului ierarhic sau de instanțele de judecată.

§ 3.3. Principiul imparțialității și independenței inspectorilor

Art. 7. -

(1) În exercitarea atribuțiilor specifice, inspectorii judiciari sunt obligați să adopte o atitudine obiectivă, echidistantă și neutră, de natură a înlătura orice suspiciuni privind lipsa de imparțialitate.

(2) Pentru asigurarea caracterului imparțial și independent al activității, inspectorii judiciari nu pot efectua cercetarea disciplinară sau orice alte lucrări care privesc judecători sau procurori din cadrul instanțelor ori parchetelor unde inspectorul a funcționat.

(3) Prin sintagma instanțele și parchetele unde inspectorul a funcționat se înțelege ultima instanță sau ultimul parchet la care inspectorul judiciar și-a desfășurat activitatea anterior numirii.

(4) Imparțialitatea și independența exercitării atribuțiilor de către inspectorii judiciari sunt asigurate prin repartizarea aleatorie a lucrărilor. Reviste (1)

(5) Redistribuirea lucrărilor repartizate aleatoriu poate avea loc numai în cazurile limitativ prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare.

§ 3.4. Principiul confidențialității

Art. 8. -

(1) Verificările și întocmirea lucrărilor de inspecție se realizează cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Actele, documentele sau orice informații referitoare la lucrările aflate pe rolul Inspecției Judiciare au caracter confidențial, cu excepția celor care constituie, potrivit legii, informații de interes public. Reviste (1)

§ 3.5. Principiul transparenței

Art. 9. -

Activitatea Inspecției Judiciare se desfășoară cu respectarea principiului transparenței, potrivit căruia atât aspectele semnalate și tematica controalelor, cât și rezultatul verificărilor efectuate de inspectorii judiciari sunt aduse la cunoștință magistratului vizat sau, după caz, conducerii instanțelor/parchetelor.

CAPITOLUL II Procedura de soluționare a sesizărilor privind activitatea și conduita judecătorilor, procurorilor și a magistrațilorasistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție

SECȚIUNEA 1 Procedura efectuării verificărilor prealabile

§ 1.1. Modalitățile de sesizare

Art. 10. -

(1) Inspecția Judiciară se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizată de ministrul justiției, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, precum și de către orice persoană interesată, în legătură cu abaterile disciplinare săvârșite de judecători, procurori și magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție. Jurisprudență (1), Reviste (2)

(2) Petițiile înaintate Inspecției Judiciare de către ministrul justiției, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, fără menționarea expresă a exercitării atribuțiilor de titular al acțiunii disciplinare, prevăzute de art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, se înregistrează și se soluționează conform procedurii prevăzute pentru cazurile în care Inspecția Judiciară este sesizată din oficiu sau de o persoană interesată, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii. Reviste (1)

(3) Sesizările care nu sunt semnate de petenți, nu conțin datele de identificare ale autorului sau indicii cu privire la identificarea situației de fapt care a determinat sesizarea, după înregistrarea în registrul general de evidență a lucrărilor Inspecției Judiciare, se clasează de către inspectorul-șef, prin rezoluție definitivă. Reviste (2)

(4) Prin adresa de comunicare către petent a rezoluției de clasare se precizează posibilitatea de a formula o nouă sesizare, cu îndeplinirea condițiilor legale. Reviste (1)

(5) În cazul în care aspectele semnalate în sesizările adresate Inspecției Judiciare excedează atribuțiilor sau competenței acesteia, petițiile se înaintează instituțiilor competente, prin adresă semnată de inspectorul-șef; măsura se comunică persoanei care a formulat petiția. Reviste (1)

(6) Sesizarea din oficiu a Inspecției Judiciare se realizează pe baza procesului-verbal întocmit de inspectorul-șef sau a procesului-verbal întocmit de inspectorul judiciar și avizat de șeful direcției corespunzătoare și de inspectorul-șef. Jurisprudență (1), Reviste (2)

§ 1.2. Desemnarea inspectorilor judiciari

Art. 11. -

(1) După înregistrare, în raport cu calitatea persoanei vizate, sesizările se repartizează de inspectorul-șef spre soluționare uneia dintre cele două direcții de inspecție judiciară. Reviste (2)

(2) În cazul în care sesizarea privește atât un judecător/magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casație și Justiție, cât și un procuror, lucrarea se înregistrează distinct la ambele direcții de inspecție.

(3) Prin repartizare aleatorie, șefii direcțiilor de inspecție desemnează inspectorul judiciar sau, în cauzele complexe, echipa de inspectori judiciari care urmează să efectueze verificările și stabilesc termenul de soluționare a lucrărilor. Jurisprudență (1), Reviste (3)

(4) Termenul de 45 de zile prevăzut de art. 45 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, republicată, poate fi prelungit cu încă 45 de zile, la solicitarea motivată a inspectorului judiciar sau a echipei de inspectori judiciari, în funcție de complexitatea sesizării, de volumul de lucru al inspectorului/echipei de inspectori desemnați sau de existența altor motive întemeiate. Jurisprudență (1)

(5) În funcție de natura sesizării și de urgența acesteia, șeful de direcție poate stabili un termen de soluționare mai scurt decât cel de 45 de zile.

(6) În cazul de conexitate prevăzut de art. 45 alin. (8) din Legea nr. 317/2004, republicată, sesizările se conexează la prima lucrare înregistrată la Inspecția Judiciară, pe baza referatului întocmit de inspectorii judiciari învestiți cu soluționarea sesizărilor ulterioare, avizat de șeful direcției de inspecție judiciară corespunzătoare.

(7) Procedura de soluționare a lucrărilor conexate este aceea corespunzătoare primei sesizări înregistrate la Inspecția Judiciară, indiferent de titularul acțiunii disciplinare. Reviste (1)

(8) În cazul sesizării din oficiu prin proces-verbal întocmit de inspectorul judiciar, pentru respectarea principiului continuității, dosarul nou-format se soluționează de către inspectorul judiciar care a dispus sesizarea.

§ 1.3 . Desfășurarea verificărilor prealabile

Art. 12. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) După primirea dosarului, în funcție de aspectele sesizate, inspectorul judiciar sau echipa de inspectori judiciari solicită instanțelor sau parchetelor vizate, prin adresă semnată de unul dintre inspectorii desemnați, relațiile necesare soluționării lucrării și prevăzute de dispozițiile art. 73 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, republicată.

(2) Verificările efectuate de conducerea instanțelor/parchetelor în vederea comunicării relațiilor solicitate se derulează cu respectarea dispozițiilor art. 46 alin. (2), art. 64 alin. (2) și art. 67 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Rezultatul verificărilor și înscrisurile solicitate de inspectorul judiciar sau echipa de inspectori judiciari, precum și înscrisurile considerate relevante de către conducerea instanței/parchetului se transmit direct Inspecției Judiciare, prin curier, fax ori prin poșta specială, precum și prin poșta electronică, pe adresa de e-mail a inspectorului judiciar semnatar al adresei, situație în care documentele se scanează. Reviste (1)

(4) În raport cu aspectele sesizate, inspectorii judiciari pot utiliza, în completarea relațiilor comunicate de instanță/parchet, și următoarele surse de documentare: Reviste (1)

a) informații din baza de date din sistemul informatic ECRIS al instanțelor/parchetelor;

b) date și informații din evidențele Inspecției Judiciare sau ale Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv actele de control anterioare, lucrările efectuate pentru soluționarea unor sesizări ce au legătură cu cele supuse verificărilor;

c) acte, relații de la alte instituții sau autorități, precum și de la orice alte persoane fizice sau juridice;

d) orice alte date, informații sau relații pe care le consideră necesare pentru soluționarea sesizării.

Art. 13. -

(1) În cazul în care pentru lămurirea aspectelor sesizate este necesară și efectuarea de verificări directe, inspectorii judiciari, de regulă, anunță, în prealabil, conducerea instanței/parchetului cu privire la data prezentării și obiectul verificărilor.

(2) În situațiile în care se impune efectuarea unor verificări inopinate, prin excepție, comunicarea prezenței inspectorilor judiciari la sediul instanței/parchetului și a obiectului verificărilor se realizează după finalizarea acestora.

(3) Verificările prealabile directe, de regulă, se efectuează în timpul programului de lucru al instanței sau parchetului; cu acordul conducerii instanței/parchetului, verificările pot fi efectuate și după orele de program.

Art. 14. - Reviste (1)

(1) În cadrul verificărilor prealabile, inspectorii judiciari pot desfășura următoarele activități:

a) accesarea bazei de date a sistemului informatic ECRIS al instanței/parchetului;

b) examinarea registrelor, mapelor de hotărâri și a altor evidențe ale instanței/parchetului unde își desfășoară activitatea judecătorul/procurorul verificat;

c) examinarea lucrărilor care au legătură cu aspectele sesizate;

d) solicitarea copiilor de pe documentele apreciate ca fiind relevante pentru soluționarea lucrării;

e) solicitarea relațiilor sau actelor pe care le consideră necesare de la alte autorități și instituții, precum și de la persoane fizice sau juridice care au cunoștință despre aspectele sesizate;

f) solicitarea unui punct de vedere judecătorului/procurorului sau magistratului asistent a cărui activitate este vizată sau de la ceilalți judecători/procurori/magistrați asistenți și de la personalul instanței/parchetului, cu acordul acestora; în situația în care persoana de la care se solicită un punct de vedere nu este de acord să poarte discuții cu inspectorii judiciari sau să își exprime în scris poziția, se încheie un proces-verbal în care se consemnează această împrejurare;

g) orice alte activități sau verificări necesare lămuririi aspectelor sesizate.

(2) Verificările prealabile efectuate de inspectorii judiciari, ca urmare a unei sesizări, sunt, de regulă, limitate la aspectele semnalate. Inspectorii judiciari pot însă constata, cu ocazia efectuării verificărilor, orice alte încălcări ale normelor legale sau regulamentare, situație în care întocmesc un proces-verbal de sesizare din oficiu în condițiile art. 10 alin. (6).

§ 1.4. Finalizarea verificărilor prealabile. Dispoziții generale

Art. 15. - Reviste (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
loading ...