Pandectele Săptămânale nr. 11/2017

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Unitate administrativ teritorială. Contracte de execuție de lucrări pentru realizarea unor obiective finanțate din bugetul de stat. Operațiuni impozabile. TVA
de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

28 noiembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• tva

• unitate administrativ teritorială

• codul fiscal

• persoană impozabilă

• completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

• operațiune impozabilă

Instanța

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 27/2016, M. Of. nr. 949 din 24 noiembrie 2016

Jurisprudență

- extras -

ÎNALTA CURTE, deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele: I. Titularul și obiectul sesizării 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea nr. 710 din 10 martie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 1.650/46/2013, a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la chestiunea de drept sus-menționată.

II. Expunerea succintă a procesului.

Obiectul învestirii instanței care a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Stadiul procesual în care se află pricina 2. Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Pitești - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, reclamanta comuna V., în contradictoriu cu pârâții D.G.R.F.P. C. și A.J.F.P. V., a solicitat anularea Deciziei nr. 162/2013 emise de A.N.A.F., a Deciziei de impunere nr. F-VL nr. 270 din 22 aprilie 2013 emise de D.G.F.P.V., precum și a Raportului de inspecție fiscală din aceeași dată, constatarea deductibilității T.V.A., în sumă de 20.429.696 lei, recunoașterea dreptului reclamantei la rambursarea T.V.A. în suma precizată și restituirea efectivă a acestei sume, exonerarea reclamantei de la plata sumei de 169.055 lei, reprezentând obligații fiscale suplimentare, și obligarea pârâtelor la dobânzi fiscale calculate, conform art. 120 alin. (7) și art. 124, coroborat cu art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală). 3. Prin Sentința nr. 53 din 10 aprilie 2014, Curtea de Apel Pitești - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a respins acțiunea și cererea de intervenție principală formulată de S.C. A. - S.A. D., ca neîntemeiate. 4. Împotriva Sentinței nr. 53 din 10 aprilie 2014 a Curții de Apel Pitești - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal au declarat recurs reclamanta și intervenienta, invocând dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 5, 6 și 8 din Codul de procedură civilă. 5. Totodată, recurentele au solicitat, în temeiul art. 267 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE), sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru pronunțarea unei decizii preliminare; în plus, recurenta-intervenientă a formulat, în temeiul art. 519 și următoarele din Codul de procedură civilă, și o cerere de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 6. Prin încheierea de ședință din data de 17 decembrie 2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins cererea de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare. 7. La data de 16 februarie 2016, recurenta-intervenientă a depus la dosar cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pentru a răspunde problemei de drept sus-menționate.

III. Dispozițiile legale supuse interpretării 8. Codul fiscal: "Art. 127 - Persoane impozabile și activitatea economică (1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități. (2) În sensul prezentului titlu, activitățile economice cuprind activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor libere sau asimilate acestora.

De asemenea constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obținerii de venituri cu caracter de continuitate. (21) Situațiile în care persoanele fizice care efectuează livrări de bunuri imobile devin persoane impozabile sunt explicitate prin norme. (3) Nu acționează de o manieră independentă angajații sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de muncă sau prin orice alte instrumente juridice care creează un raport angajator/angajat în ceea ce privește condițiile de muncă, remunerarea sau alte obligații ale angajatorului. (4) Instituțiile publice și organismele internaționale de drept public nu sunt persoane impozabile pentru activitățile care sunt desfășurate în calitate de autorități publice, chiar dacă pentru desfășurarea acestor activități se percep cotizații, onorarii, redevențe, taxe sau alte plăți, cu excepția acelor activități care ar produce distorsiuni concurențiale dacă instituțiile publice și organismele internaționale de drept public ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum și a celor prevăzute la alin. (5) și (6). În sensul prezentului articol, prin organisme internaționale de drept public se înțelege organizațiile internaționale interguvernamentale, constituite de către state care sunt părți la acestea, în baza unor tratate sau a altor instrumente juridice specifice dreptului internațional public și care funcționează conform actelor lor constitutive, statutelor lor sau altor documente care emană de la acestea, fiind guvernate de normele dreptului internațional public și nu de dreptul intern al vreunui stat. (5) Instituțiile publice și organismele internaționale de drept public prevăzute la alin. (4) sunt persoane impozabile pentru activitățile desfășurate în calitate de autorități publice, dar care sunt scutite de taxă, conform art. 141. (6) Instituțiile publice și organismele internaționale de drept public prevăzute la alin. (4) sunt, de asemenea, persoane impozabile pentru următoarele activități: a) telecomunicații;

b) furnizarea de apă, gaze, energie electrică, energie termică, agent frigorific și altele de aceeași natură;

c) transport de bunuri și de persoane;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...