Revista Romana de Drept Privat (Universul Juridic) nr. 3/2018

Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei/Des regimes patrimoniaux en ce qui concerne les couples hors mariage/Property regimes in the case of couples outside marriage
de Marieta Avram

01 noiembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prof. univ. dr. Marieta Avram

Avocat titular, Baroul București

RESUME

Le regime matrimonial sera une notion exclusivement attachee au mariage. Toutefois, les couples hors mariage ne cohabitent pas dans un etat d'anomie. Il y a des regimes matrimoniaux sporadiques, bases sur l'application pretorienne du droit civil, dans le cas des unions libres (le concubinage), mais aussi des regimes matrimoniaux organises, similaires aux regimes matrimoniaux, dans le cas des partenariats enregistres. L'adoption d'une loi portant sur le partenariat enregistre represente encore une piste de reflexion pour le legislateur roumain, mais aussi un defi pour la famille traditionnelle en Roumanie.

Mots-cles: le mariage; le regime matrimonial; le concubinage; l'union libre; le partenariat enregistre; la propriete par quotes-parts; la propriete collective; la liberte contractuelle; la societe de fait; l'enrichissement sans cause.

ABSTRACT

The matrimonial property regime is a concept exclusively attached to marriage. Nevertheless, couples outside of marriage do not live together in a condition of anomie. There are sporadic matrimonial property regimes, based on the praetorian enforcement of the civil law, in the case of free unions (cohabitation), but also organized matrimonial property regimes, similar to matrimonial property regimes, in the case of registered partnerships. The adoption of a law regarding the registered partnership represents another line of approach for the Romanian lawmaker, but also a challenge for the Romanian traditional family.

Keywords: marriage; matrimonial property regime; cohabitation; free union; registered partnership; ownership by shares; joint property; contractual freedom; de facto corporation; unjust enrichment.

1. Delimitări conceptuale. Caracterul exclusiv al noțiunii de regim matrimonial

Noțiunea de regim matrimonial este utilizată într-un sens tehnico-juridic restrâns și riguros, pentru a desemna statutul patrimonial al soților, adică totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile dintre soți, precum și raporturile dintre aceștia și terți cu privire la bunurile și datoriile soților.

Regimurile matrimoniale sunt reglementate în Codul civil, Cartea a II-a, "Despre familie", Titlul II, "Căsătoria", Capitolul VI, "Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților", art. 312-372.

Tradițional, fundamentul regimului matrimonial îl constituie căsătoria, ceea ce înseamnă că nu există regim matrimonial în afara căsătoriei.

Legătura indisolubilă dintre regimul matrimonial și căsătorie se reflectă și în reglementarea întinderii în timp a regimului matrimonial. Astfel, potrivit art. 313 alin. (1) C. civ., între soți, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei, iar art. 319 alin. (1) C. civ. statuează că regimul matrimonial încetează prin constatarea nulității, anularea, desfacerea sau încetarea căsătoriei.

De asemenea, Regulamentul (UE) 2016/1103 de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale definește regimul matrimonial ca "un set de norme privind raporturile patrimoniale dintre soți și dintre soți și terți, ca rezultat al căsătoriei sau al desfacerii acesteia", iar convenția matrimonială ca fiind "orice acord între soți sau viitori soți prin care aceștia își organizează regimul matrimonial". Aceasta înseamnă că putem vorbi de un concept european comun, dar și de o noțiune generală a regimului matrimonial ca având unic fundament căsătoria, independentă de însăși definiția dată căsătoriei.

Dar viața de familie a cuplului nu se întemeiază numai pe căsătorie1. Aceasta este o realitate sociologică tot mai frecventă, care nu mai poate fi ignorată din punct de vedere juridic. Iată de ce fenomenologia socială și psihologică a cuplului, precum și evoluția familiei ca instituție forțează știința dreptului să-și lărgească granițele tradiționale, să instituie și să asimileze concepte care să desemneze raporturile patrimoniale dintre persoanele care formează un cuplu și, respectiv, o familie în afara căsătoriei.

Sunt, astfel, avute în vedere cuplurile de facto [uniunea liberă/concubinajul care este pur consensual(ă), necunoscând nicio formalitate de înregistrare], precum și cuplurile care formează parteneriate înregistrate (uniuni2 care nu sunt căsătorii, dar care sunt supuse unor formalități de înregistrare, altele decât cele prevăzute de lege pentru încheierea și publicitatea căsătoriei).

Pentru a desemna și asemenea realități juridice, pot fi utilizate expresii precum regim "cvasimatrimonial" sau "paramatrimonial", din dezideratul de a conserva sensul originar al noțiunii de "regim matrimonial" ca fiind atașat exclusiv raporturilor patrimoniale întemeiate pe căsătorie. Ele reflectă mai degrabă ceea ce nu sunt aceste regimuri, adică faptul că nu sunt regimuri matrimoniale, ci regimuri patrimoniale care aspiră la un statut similar regimurilor matrimoniale.

De lege lata, în contextul art. 277 C. civ.3, singura uniune care are o consacrare juridică și care este recunoscută de legea română este căsătoria între persoane de sex diferit.

La polul opus se situează uniunea liberă (concubinajul), care constituie o uniune de facto, în cadrul căreia există o viață de familie, având un caracter de continuitate și de stabilitate și care intră sub protecția juridică a art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului și a art. 26 din Constituția României, fără să existe o reglementare specială în dreptul român.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...