Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente

Art. 10. -

(1) Măsurile de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente pot fi:

a) măsuri aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a construcției, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;

b) măsuri aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire.

(2) Zona de intervenție cuprinde totalitatea elementelor de construcție - structurale și nestructurale - asupra cărora se acționează prin măsuri de intervenție, în baza documentației tehnico-economice verificate, avizate și aprobate în condițiile legii.

(3) Măsurile de intervenție includ și desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor, finisajelor, precum și alte lucrări strict necesare din zona de intervenție și, după caz, lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare.

(4) Refacerea instalațiilor și echipamentelor în zona de intervenție include, după caz, înlocuirea acestora și/sau a obiectelor aferente, precum și executarea unor lucrări de termoizolație și/sau hidroizolație, lucrări justificate de reglementările tehnice în vigoare și de soluția de intervenție din documentația tehnico-economică aprobată.

(5) Demolarea totală a construcției existente, ca alternativă la măsurile de intervenție pentru reducerea riscului seismic, se fundamentează distinct de către expertul tehnic atestat pentru cerința de calitate A1 - rezistență și stabilitate.

Art. 11. -

(1) Măsurile de intervenție se stabilesc cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a regulamentelor emise în aplicarea acesteia, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare, Normativului P100-92 și a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementărilor tehnice în vigoare la data proiectării, respectiv executării lucrărilor de intervenție.

(2) Pentru intervențiile la categoriile de construcții care nu sunt nominalizate în Normativul P100-92 se au în vedere prescripțiile specifice, elaborate și aprobate în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Pentru intervențiile la construcțiile existente declarate, potrivit legii, monumente istorice se au în vedere reglementările specifice, avizate de comisiile de specialitate ale Ministerului Culturii și Cultelor și Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (2)

Art. 12. -

(1) Măsurile de intervenție trebuie să asigure un echilibru al performanțelor, costurilor și termenelor, avându-se în vedere realizarea unei calități care să satisfacă cerințele utilizatorilor în condiții de eficiență.

(2) Măsurile de intervenție se fundamentează din punct de vedere tehnic, economic, funcțional, urbanistic, arhitectural.

Art. 13. -

Proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții identificate ca având degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice vor acționa pentru:

a) expertizarea tehnică a construcțiilor;

b) aprobarea deciziei de intervenție;

c) proiectarea lucrărilor de intervenție;

d) executarea lucrărilor de intervenție.

SECȚIUNEA 1 Identificarea construcțiilor

Art. 14. -

(1) Identificarea construcțiilor existente din proprietate sau din administrare, care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice se realizează în cadrul urmăririi comportării în exploatare a construcțiilor, prin:

a) examinarea vizuală a construcțiilor existente;

b) consultarea documentației disponibile (proiect tehnic și/sau detalii de executare, cartea tehnică a construcției, note tehnice de constatare după producerea unor evenimente importante, relevee întocmite în diferite ocazii).

(2) Obligațiile și răspunderile ce revin proprietarilor, administratorilor și responsabililor cu urmărirea comportării în timp a construcțiilor sunt precizate în Legea nr. 10/1995 și în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997.

Art. 15. -

(1) Pentru fiecare construcție identificată se întocmește o fișă de identificare care cuprinde, în principal, informații privind: categoria de importanță și clasa de importanță a construcției, hazardul seismic al amplasamentului definit prin hărțile de zonare seismică din Normativul P100-92, principalele caracteristici constructive, sistemul structural, numărul de persoane, existența spațiilor publice la parter, anul construcției, normativul de proiectare antiseismică utilizat pentru proiectarea construcției (sau nivelul cunoștințelor tehnice de proiectare antiseismică și de execuție ce au stat la baza realizării structurii de rezistență), asimetria structurii în plan și în elevație și numărul de etaje ale acesteia, poziția în localitate a construcției și consecințele la scară urbană ale unei prăbușiri, efectele seismelor asupra construcției și măsurile de intervenție realizate, condițiile locale de teren ce pot favoriza perioade predominante ale terenului cvasirezonante cu perioada fundamentală a construcției, alți factori cu influențe agravante (tasări neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, intervenții neautorizate la structura de rezistență). Modificări (1)

(2) Fișa de identificare se întocmește de persoana responsabilă cu urmărirea curentă a construcției, desemnată de proprietar.

SECȚIUNEA a 2-a Expertizarea tehnică a construcțiilor

Art. 16. -

Expertizarea tehnică este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări și/sau încercări, studii, relevee, analize și calcule necesare stabilirii stării tehnice a construcțiilor, pentru evaluarea capacității acestora de satisfacere a cerinței de rezistență și stabilitate și fundamentarea măsurilor de intervenție din punct de vedere tehnic, economic, funcțional, urbanistic și arhitectural pentru reducerea riscului seismic al acestora.

Art. 17. -

(1) Expertizarea tehnică a construcțiilor se efectuează cu respectarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, a Normativului P100-92 și a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementărilor tehnice în domeniu. Modificări (1)

(2) Expertizarea se finalizează printr-un raport de expertiză tehnică care conține piese scrise și piese desenate.

Art. 18. -

(1) Expertizarea se realizează de către experți tehnici atestați, care își pot desfășura activitatea în calitate de angajați ai unei persoane juridice autorizate sau autorizați ca persoane fizice să desfășoare activități în mod independent.

(2) Prin persoană juridică autorizată se înțelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de expertizare tehnică în construcții cuprinsă în statut sau de instituție publică cu atribuții în domeniul expertizării tehnice în construcții și care are angajat, în condițiile legii, expert tehnic atestat pentru cerința de calitate corespunzătoare categoriei de construcție ce urmează să fie expertizată tehnic. Modificări (1)

(3) Expertul tehnic atestat răspunde de modul cum a evaluat nivelul de asigurare la acțiuni seismice al construcției existente și de soluțiile de intervenție pe care le propune, conform obligațiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995, Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 și Normativul P100-92. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 3-a Aprobarea deciziei de intervenție

Art. 19. -

Aprobarea deciziei de intervenție este, potrivit legii, în competența proprietarilor/asociației de proprietari care, pe baza concluziilor fundamentate în raportul de expertiză tehnică, hotărăsc/hotărăște continuarea, în condițiile legii, a acțiunilor privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcției din proprietate.

SECȚIUNEA a 4-a Proiectarea lucrărilor de intervenție

Art. 20. -

(1) Proiectarea lucrărilor de intervenție se realizează de către persoane juridice autorizate, cu respectarea Legii nr. 10/1995, Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, Normativului P100-92 și a celorlalte acte normative și reglementări tehnice în vigoare la data proiectării. Modificări (1)

(2) Prin persoană juridică autorizată se înțelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de proiectare în construcții înscrisă în statut sau de instituție publică cu atribuții în domeniul proiectării în construcții și care are angajat, potrivit legii, personal tehnic pentru proiectarea, pe specialități, a lucrărilor de intervenție corespunzător categoriilor de construcții și instalații pentru care urmează să se efectueze proiectarea. Modificări (1)

Art. 21. -

(1) Proiectarea lucrărilor de intervenție se elaborează în următoarele faze:

a) faza I: studiul de fezabilitate; Modificări (1)

b) faza a II-a:

(i) proiectul tehnic și caietele de sarcini;

(ii) detaliile de executare.

(2) Trecerea la fazele ulterioare de proiectare este condiționată de elaborarea și aprobarea studiului de fezabilitate de către autoritatea contractantă (investitor), pentru achizițiile de lucrări din fonduri publice, definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice. Modificări (1)

Art. 22. -

(1) Soluția de intervenție din studiul de fezabilitate se elaborează în baza raportului de expertiză tehnică și se avizează de către expert tehnic atestat și Comisia tehnică pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor, organizată, conform art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanță, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, pentru construcțiile încadrate în clasa I de importanță - construcții de importanță vitală pentru societate, a căror funcționalitate în timpul cutremurului și imediat după cutremur trebuie să fie asigurată integral. Modificări (2)

(2) Conform Legii nr. 10/1995 și a Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 proiectul tehnic, caietele de sarcini și detaliile de executare se verifică, pe specialități, de verificatori tehnici atestați.

Art. 23. -

Soluția de intervenție din studiul de fezabilitate aprobat trebuie să conducă la ridicarea gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice, cel puțin la valorile corespunzătoare clasei de importanță a construcției existente prevăzute în reglementările tehnice în vigoare și să țină seama de posibilitățile tehnice de realizare a lucrărilor cu respectarea cerințelor privind normele de protecția muncii, igiena și sănătatea oamenilor. Modificări (1)

Art. 24. -

Conținutul-cadru al documentației de proiectare este prezentat în Secțiunea a III-a din Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1.013/873/2001.

SECȚIUNEA a 5-a Executarea lucrărilor de intervenție

Art. 25. -

(1) Executarea lucrărilor de intervenție se realizează de către persoane juridice autorizate, cu respectarea obligațiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995 și din reglementările tehnice în vigoare la data executării lucrărilor de intervenție.

(2) Prin persoană juridică autorizată se înțelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de executare în construcții-montaj înscrisă în statut pentru categoriile de construcții și instalații aferente pentru care urmează să efectueze lucrările de intervenție și care are angajat, potrivit legii, personal tehnic de specialitate și responsabili tehnici atestați pentru executarea, pe specialități, a lucrărilor de intervenție. Modificări (1)

Art. 26. - Modificări (1)

Executarea lucrărilor de intervenție se face în baza autorizației de construire pentru lucrări de intervenție, emisă potrivit Legii nr. 50/1991, conform documentației de proiectare legal aprobată.

Art. 27. -

(1) Urmărirea și verificarea executării lucrărilor de intervenție este obligatorie și se face prin diriginți de specialitate, ca reprezentanți ai proprietarului sau ai investitorului, conform programului pentru controlul calității stabilit de proiectant.

(2) Obligațiile și răspunderile diriginților de specialitate sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 și în Ghidul dirigintelui de specialitate în construcții.

(3) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este obligat, conform legii, să participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect și acceptate de inspectoratele teritoriale în construcții.

Art. 28. -

Proprietarii construcțiilor, investitorii, proiectanții și executanții sunt obligați să ia toate măsurile tehnico-organizatorice și financiare pentru ca, o dată începută executarea lucrărilor de intervenție, aceasta să continue conform graficului de executare stabilit, cu încadrarea în durata de executare aprobată potrivit autorizației de construire emise pentru lucrări de intervenție.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente în proprietatea sau în administrarea instituțiilor publice sau a agenților economici
Contractarea expertizării tehnice, proiectării și executării lucrărilor de consolidare
Organizarea, desfășurarea și finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință
Dispoziții tranzitorii și finale
;
loading ...