Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari din 18.09.2012

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 octombrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Inspecția Judiciară este o structură cu personalitate juridică în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul în municipiul București.

(2) Inspectorii din cadrul Inspecției Judiciare sunt numiți în funcție de către inspectorul-șef, în urma unui concurs organizat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament.

Art. 2. -

(1) Concursul pentru numirea în funcția de inspector judiciar se organizează, ori de câte ori este necesar, de către Inspecția Judiciară. Modificări (1)

(2) Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar se anunță cu cel puțin 3 luni înaintea primei probe de concurs.

(3) Concursul se organizează cu cel puțin 3 luni înainte de data expirării mandatului de inspector judiciar.

(4) Data, locul, tematica și bibliografia concursului se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea inspectorului-șef, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se afișează pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare. Modificări (2), Referințe (1)

(5) Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

a) probă scrisă;

b) interviu.

CAPITOLUL II Înscrierea la concurs

Art. 3. -

Pot participa la concurs judecătorii și procurorii care au o vechime de cel puțin 8 ani în magistratură, care au cel puțin grad de tribunal sau de parchet de pe lângă tribunal și care au avut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare.

Art. 4. - Modificări (1)

Judecătorii și procurorii își depun candidaturile în termen de 15 zile de la publicarea datei concursului, la Inspecția Judiciară.

Art. 5. -

(1) Candidaturile vor fi însoțite de următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) 10 lucrări întocmite de către candidat, hotărâri judecătorești cu obiect diferit sau, după caz, acte întocmite de procurori, inclusiv hotărâri judecătorești desființate sau casate ori acte ale procurorului infirmate. Lucrările depuse vor fi reprezentative pentru activitatea profesională desfășurată în ultimii 3 ani.

(2) De asemenea, pot fi depuse lucrări de specialitate întocmite sau articole publicate, precum și orice alte înscrisuri pe care candidatul le consideră relevante.

CAPITOLUL III Organizarea și desfășurarea concursului

SECȚIUNEA 1 Comisiile de concurs

Art. 6. -

(1) Toate comisiile de concurs sunt numite prin ordin al inspectorului-șef. Modificări (1)

(2) În comisiile de concurs sunt desemnați și membri supleanți, care, în baza hotărârii președintelui comisiei, înlocuiesc de drept membrii comisiei care nu își pot exercita atribuțiile din motive obiective. Modificări (1)

(3) Desemnarea membrilor comisiilor se realizează pe baza consimțământului scris exprimat anterior și are loc într-un termen de natură a asigura desfășurarea în bune condiții a probelor pentru care sunt constituite. Modificări (1)

(4) Nu pot fi numite în comisiile de concurs persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Dacă incompatibilitatea se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligația să se retragă și să comunice de îndată această situație președintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale. Modificări (1)

(5) O persoană nu poate face parte decât dintr-o singură comisie din concurs. Modificări (1)

(6) Modalitățile de plată și atribuțiile ce le revin membrilor comisiilor de concurs se stabilesc prin contracte de participare încheiate în 3 exemplare între aceștia și Inspecția Judiciară. Modificări (1)

(7) Declarațiile și contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului și se păstrează alături de celelalte documente de concurs.

Art. 7. - Modificări (1)

Comisia de organizare a concursului se compune dintr-un număr impar de membri și este formată din:

- președinte: inspectorul-șef adjunct, iar în lipsa acestuia, un alt inspector desemnat de către inspectorul-șef;

- vicepreședinte: un inspector judiciar;

- membri: consilieri și personal auxiliar din cadrul Inspecției Judiciare.

Art. 8. -

(1) Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuții:

1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmește listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs, întocmește și afișează lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs și afișează lista finală a candidaților;

2. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de concurs, asigurarea pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și a asistenței medicale pe parcursul desfășurării concursului, dacă este cazul, în funcție de numărul candidaților, procurarea necesarului de rechizite;

3. asigură securizarea subiectelor și a lucrărilor scrise la sediul Inspecției Judiciare și în timpul transportului acestora, precum și păstrarea ordinii publice la centrul de concurs; Modificări (1)

4. asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru concurs, numerotate;

5. instruiește, cu 24-48 de ore înaintea datei concursului, responsabilii de sală numiți prin hotărâre a președintelui comisiei de organizare a concursului; Modificări (1)

6. repartizează candidații în ordine alfabetică, pentru testarea scrisă și pentru susținerea interviului, dispune afișarea listelor pe ușile sălilor în care se desfășoară probele, precum și publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare, cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea probelor; Modificări (1)

7. preia de la comisia de elaborare a subiectelor subiectele pentru proba scrisă și baremele de notare, în plicuri distincte, închise și sigilate;

8. păstrează, în condiții de siguranță deplină, subiectele și baremele de notare la sediul Inspecției Judiciare; Modificări (1)

9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru proba scrisă, imediat după extragerea variantei de concurs, în funcție de numărul candidaților, sigilând apoi plicurile care conțin necesarul de subiecte pentru fiecare sală;

10. le distribuie candidaților subiectele multiplicate pentru proba scrisă;

11. afișează baremul de notare la centrul de concurs, după încheierea probei scrise, și asigură publicarea acestuia, precum și a subiectelor de concurs, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii și a Inspecției Judiciare; Modificări (1)

12. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrul de concurs la centrul de corectare și răspunde de securitatea acestora;

13. predă comisiei de corectare, în ziua desfășurării concursului, lucrările scrise, subiectele și baremele de notare; Modificări (1)

14. ia măsuri pentru ca în spațiile în care își desfășoară activitatea comisiile de concurs și în care se desfășoară probele de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;

15. primește de la comisia de corectare lucrările scrise, borderourile individuale de notare și borderoul centralizator, precum și documentația aferentă de la interviu; Modificări (1)

16. calculează mediile finale și întocmește listele finale cu rezultatele concursului;

17. asigură publicarea listelor cu rezultatele concursului pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii și a Inspecției Judiciare; Modificări (1)

18. analizează desfășurarea și rezultatele concursului, prezentând concluziile inspectorului-șef; Modificări (1)

19. informează de îndată inspectorul-șef cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum și cu privire la orice situație care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect; Modificări (1)

20. propune inspectorului-șef eventualele modificări cu privire la modul de organizare ori de desfășurare a concursului; Modificări (1)

21. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a concursului.

(2) Președintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1). În acest scop, președintele comisiei de organizare a concursului stabilește fișa de atribuții pentru vicepreședintele și membrii comisiei.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Comisia de elaborare a subiectelor pentru testarea scrisă, denumită în continuare comisia de elaborare a subiectelor, este formată din 3 inspectori judiciari și este condusă de un președinte, numit de inspectorul-șef dintre membrii comisiei.

(2) Comisia de corectare a lucrărilor elaborate în cadrul testării scrise, denumită în continuare comisia de corectare, și comisia de soluționare a contestațiilor rezultatelor obținute la testarea scrisă, denumită în continuare comisia de soluționare a contestațiilor pentru testarea scrisă, se constituie potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 10. -

(1) Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atribuții:

1. elaborarea subiectelor de concurs și a baremelor, cu respectarea următoarelor reguli:

a) asigurarea concordanței cu tematica și bibliografia aprobate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea inspectorului-șef și publicate de Consiliul Superior al Magistraturii și de Inspecția Judiciară; Modificări (1)

b) asigurarea cuprinderii echilibrate a materiei studiate și a gradului de complexitate corespunzător conținutului tematicii și a bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

c) evitarea repetării subiectelor de la concursurile anterioare;

d) asigurarea condiției ca timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei de concurs;

e) indicarea, pentru fiecare subiect, atât a punctajului prevăzut în barem, cât și a timpului recomandat pentru rezolvare;

f) evitarea, pe cât posibil, a subiectelor ce conțin probleme controversate în doctrină și în practică sau, în cazul unor astfel de situații, punctarea tuturor soluțiilor a căror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentată logic și coerent;

g) punerea accentului în notarea lucrărilor pe motivarea soluției alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalități alternative de motivare a soluției alese de candidat;

2. predarea subiectelor și baremelor de notare în plicuri distincte, închise și sigilate către comisia de organizare a concursului, cu cel puțin 12 ore înaintea desfășurării probei scrise;

3. elaborarea pentru testarea scrisă a 3 variante de subiecte. Modificări (1)

(2) Comisia de corectare examinează, sub coordonarea președintelui comisiei, contestațiile la barem, adoptă baremul definitiv care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare și corectează lucrările scrise.

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor pentru testarea scrisă are, în principal, atribuții de recorectare a lucrărilor și de stabilire a rezultatului definitiv la testarea scrisă. Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Comisia de concurs pentru proba de interviu, denumită în continuare comisia de examinare, este formată din 5 inspectori judiciari și un psiholog, care are vot consultativ.

(2) Comisia de examinare este condusă de un președinte, numit de inspectorul-șef dintre membrii comisiei.

(3) Cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea interviului, comisia de examinare întocmește pentru fiecare candidat un raport a cărui structură este cuprinsă în anexa nr. 1 și care va cuprinde în mod obligatoriu:

a) traseul profesional al judecătorului sau al procurorului;

b) rezultatul verificărilor efectuate de către inspectorii judiciari desemnați de comisia de examinare cu privire la reputația profesională și alte aspecte relevante din activitatea și conduita candidaților;

c) analiza calității lucrărilor întocmite de candidați în activitatea profesională, efectuată de membrii comisiei de examinare, pe baza a 10 lucrări prezentate de candidați, precum și pe baza a 10 lucrări selectate în mod aleatoriu de inspectorii judiciari desemnați de comisia de examinare, inclusiv hotărâri judecătorești desființate sau casate ori acte ale procurorului infirmate.

(4) Raportul va fi avut în vedere de comisia de examinare în cadrul probei interviului.

SECȚIUNEA a 2-a Desfășurarea concursului

Art. 12. -

Procedura de selecție a candidaților la funcția de inspector judiciar are loc pe baza unui concurs constând într-o probă scrisă și un interviu.

Art. 13. -

(1) În termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidații care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare. Modificări (1)

(2) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații, în termen de 24 de ore de la publicare. Contestațiile se depun la Inspecția Judiciară și se soluționează de către secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Modificări (1)

(3) După pronunțarea hotărârii secției Consiliului Superior al Magistraturii, se întocmește lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, listă care se aduce la cunoștința publică prin modalitatea prevăzută la alin. (1).

Art. 14. - Modificări (1)

În termen de două zile de la afișarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, comisia de examinare va solicita Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind traseul profesional al candidatului, în vederea întocmirii raportului prevăzut la art. 11. La întocmirea documentației corespunzătoare vor fi avute în vedere aspectele personale și de carieră profesională ale magistratului, prevăzute la pct. I din anexa nr. 1.

Art. 15. - Modificări (1)

Testarea scrisă are loc pe baza unor subiecte de tip sinteză, care vor urmări verificarea cunoștințelor privind legile, regulamentele și orice alte reglementări în materia organizării și funcționării instanțelor, a parchetelor și a Inspecției Judiciare, precum și a celor privind dispozițiile Codului de procedură penală sau ale Codului de procedură civilă, în funcție de specializarea judecătorului sau a procurorului candidat.

Art. 16. -

(1) Cu 48 de ore înainte de desfășurarea testării scrise, comisia de elaborare a subiectelor stabilește un set de 3 variante de subiecte. Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
loading ...