Publicitatea sechestrului | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 731 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Publicitatea sechestrului

Art. 731. -

(1) Despre aplicarea sechestrului se va face mențiune, la cererea executorului judecătoresc, în registrul comerțului, în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, în registrul succesoral ținut de camera notarilor publici sau în alte registre de publicitate, după caz.

(2) De la data înscrierii, sechestrul devine opozabil tuturor acelora care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra bunului respectiv."

214. La articolul 740 alineatul (1), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. plătește creanța, inclusiv accesoriile și cheltuielile de executare, în mâinile creditorului sau reprezentantului său având procură specială. Dispozițiile art. 693 sunt aplicabile;".

215. La articolul 743, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Dacă până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) terțul cumpărător nu consemnează prețul oferit la dispoziția executorului judecătoresc, se va fixa termen pentru vânzare la licitație publică, potrivit art. 748."

216. La articolul 748, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 748. -

(1) Dacă valorificarea bunurilor urmează să se facă prin vânzare la licitație publică, executorul judecătoresc, în termen de cel mult o zi de la expirarea termenelor prevăzute la art. 742 alin. (1) sau la art. 743, iar, în cazul bunurilor prevăzute la art. 742 alin. (2), de la data procesului-verbal de sechestru, va fixa, prin încheiere definitivă, ziua, ora și locul licitației."

217. La articolul 750, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 750. -

(1) Executorul judecătoresc îi va înștiința pe creditor, debitor, terțul deținător al bunurilor sechestrate, precum și pe orice persoană care are un drept în legătură cu aceste bunuri despre ziua, ora și locul vânzării la licitație, potrivit dispozițiilor privitoare la comunicarea și înmânarea citațiilor, cu cel puțin 48 de ore înainte de termenul fixat pentru vânzare."

218. La articolul 751 alineatul (2), după litera g) se introduc două noi litere, literele g1) și g2), cu următorul cuprins:

"

g1) somația pentru toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să îl anunțe executorului înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege;

g2) invitația către toți cei care vor să cumpere bunul să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;".

219. La articolul 751, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:

"

(7) Câte un exemplar din publicația de vânzare se va comunica persoanelor prevăzute la art. 750 alin. (1).

(8) În cazul în care se urmăresc bunurile mobile ale unui minor sau ale unei persoane puse sub interdicție judecătorească, dispozițiile art. 829 alin. (2) sunt aplicabile."

220. La articolul 756, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 756. -

(1) Poate participa la licitație orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu, precum și capacitatea de a dobândi bunurile scoase la licitație."

221. Articolul 759 se modifică și va avea următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Titlurile de credit
Refuzul eliberării titlului executoriu
Recuzarea și înlocuirea executorului judecătoresc
Ministerul Public
Încuviințarea executării silite
Trecerea la executarea silită
Cazuri de încetare a executării
Termenul de prescripție
Efectele împlinirii termenului de prescripție
Instanța competentă
Publicitatea sechestrului
Stingerea dreptului de preempțiune
Cererea de urmărire
Administratorul sechestru
Modalități de valorificare
Inopozabilitatea unor drepturi
Procesul verbal de situație
Distribuirea veniturilor imobilului
Evaluarea imobilului urmărit
Stingerea dreptului de preempțiune
Plata prețului în rate
;
loading ...