Art 73 Modificarea și completarea unor legi speciale | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea și completarea unor legi speciale -
Art. 73. -

Legea dialogului social nr. 62/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 mai 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului.

(2) Termenul de apel este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

(3) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizației sindicale, în termen de 30 de zile. Instanța de apel redactează decizia și restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunțare."

2. La articolul 17, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Judecătoria este obligată să țină un registru special al sindicatelor, în care se înscriu: denumirea și sediul sindicatului, numele și prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive de admitere a cererii de înscriere.

(2) Înscrierea în registrul special al sindicatelor prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțate de judecătorie."

3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Sindicatul dobândește personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special al sindicatelor, prevăzut la art. 17 alin. (1), a hotărârii judecătorești definitive."

4. La articolul 42 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) copii legalizate ale hotărârilor judecătorești de dobândire a personalității juridice, rămase definitive, de către organizațiile sindicale care se asociază;".

5. La articolul 43, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

(1) Uniunile sindicale teritoriale, constituite potrivit art. 41 alin. (4), dobândesc personalitate juridică la cererea federațiilor sau a confederațiilor sindicale care au hotărât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federației sau al confederației sindicale va depune o cerere de dobândire a personalității juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul uniunea sindicală teritorială, însoțită de hotărârea federației ori a confederației sindicale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copia certificată a statutului federației sau confederației sindicale și de copia legalizată a hotărârii judecătorești de dobândire a personalității juridice de către aceasta, rămasă definitivă."

6. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"

Art. 45. -

(1) Hotărârea tribunalului este supusă numai apelului.

(2) Termenul de apel este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

(3) Apelul se judecă cu celeritate, în cel mult 45 de zile, cu citarea împuternicitului special. Instanța de apel redactează decizia în termen de 5 zile de la pronunțare."

7. La articolul 46, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 46. -

(1) Tribunalul Municipiului București este obligat să țină un registru special al federațiilor, confederațiilor sindicale și uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, în care consemnează: denumirea și sediul organizațiilor sindicale constituite prin asociere, numele și prenumele membrilor organului de conducere, codul numeric personal al acestora, data înscrierii, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice.

(2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțate de tribunal."

8. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

Organizația sindicală constituită prin asociere dobândește personalitate juridică de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de admitere a cererii de înscriere în registrul special."

9. La articolul 51, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Hotărârea judecătorească poate fi atacată numai cu apel."

10. La articolul 52, literele A.a), B.a) și C.a) vor avea următorul cuprins:

"

A. la nivel național:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de confederație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor executive de conducere;

.................................................................................................

B. la nivel de sector de activitate sau grup de unități:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de federație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor de conducere;

................................................................................................

C. la nivel de unitate:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către sindicat și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau componenței organului executiv de conducere;".

11. La articolul 55, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Uniunile patronale teritoriale dobândesc personalitate juridică la cererea federațiilor sau a confederațiilor patronale care au hotărât constituirea acestora. În acest scop, împuternicitul special al federației sau confederației patronale va depune o cerere de dobândire a personalității juridice la tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul uniunea patronală teritorială, însoțită de hotărârea federației sau a confederației patronale de constituire a uniunii, potrivit statutului, copiile certificate ale statutelor federațiilor și/sau confederațiilor patronale și de copiile legalizate ale hotărârilor judecătorești de dobândire a personalității juridice de către acestea, rămase definitive."

12. La articolul 58, alineatele (10)-(12) vor avea următorul cuprins:

"

(10) Hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului.

(11) Termenul de apel este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

(12) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizației patronale, în termen de 30 de zile. Instanța de apel redactează decizia și restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunțare."

13. La articolul 59, alineatele (3) și (8) vor avea următorul cuprins:

"

(3) Organizația patronală dobândește personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la alin. (1) a hotărârii judecătorești definitive de admitere a cererii de înscriere.

.................................................................................................

(8) Organizația patronală are obligația ca, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de înființare, să transmită Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în format electronic, statutul, actul constitutiv, tabelul de adeziuni, datele de contact ale membrilor organelor executive de conducere, precum și hotărârea judecătorească definitivă."

14. Articolul 60 va avea următorul cuprins:

"

Art. 60. -

Organizația patronală dobândește personalitate juridică de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești."

15. La articolul 72, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Hotărârea judecătorească poate fi atacată numai cu apel."

16. La articolul 73, literele A.a) și B.a) vor avea următorul cuprins:

"

A. la nivel național:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de confederație și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor executive de conducere;

................................................................................................

B. la nivel de sector de activitate:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de federație de către organizația patronală și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau a componenței organelor executive de conducere;".

17. La articolul 179, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Hotărârile arbitrale pronunțate de Oficiul de Mediere și Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă de pe lângă Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale sunt obligatorii pentru părți, completează contractele colective de muncă și constituie titluri executorii."

18. La articolul 200, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Hotărârile pronunțate de tribunal sunt supuse numai apelului."

19. La articolul 201, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 201. -

(1) Tribunalul și curtea de apel soluționează cererea sau, după caz, apelul, potrivit procedurii prevăzute pentru soluționarea conflictelor colective de muncă."

20. Articolul 214 va avea următorul cuprins:

"

Art. 214. -

Hotărârile instanței de fond sunt supuse numai apelului."

21. Articolul 215 va avea următorul cuprins:

"

Art. 215. -

Termenul de apel este de 10 zile de la data comunicării hotărârii."

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Art 68 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 69 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 13 "
Art 13^1 "
Art 70 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 6 "
Art 71 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 28^34 "
Art 72 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 155 "
Art 73 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 16 "
Art 17 "
Art 18 "
Art 43 "
Art 45 "
Art 46 "
Art 47 "
Art 60 "
Art 201 "
Art 214 "
;
loading ...