Art 56 Modificarea și completarea unor legi speciale | Lege 76/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea și completarea unor legi speciale -
Art. 56. -

Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 14 decembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Împotriva deciziei, societatea de asigurare poate face contestație la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

(3) Contestația se judecă cu celeritate și cu precădere; contestația nu suspendă executarea deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Hotărârea instanței poate fi atacată cu recurs, în condițiile legii."

2. La articolul 24, alineatele (5) și (6) vor avea următorul cuprins:

"

(5) După primirea fiecărei cereri în condițiile alin. (1)-(4), comisia special constituită, desemnată conform art. 23 alin. (2), înregistrează și analizează întreaga documentație aferentă cererii. Pe baza propunerilor comisiei, administratorul Fondului de garantare va emite o decizie de aprobare sau, după caz, de respingere a cuantumului sumelor pretinse de la Fondul de garantare. Împotriva deciziei se poate formula contestație, în condițiile prevăzute la art. 19.

(6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), comisia va publica lista creditorilor de asigurări acceptați la plata sumelor cuvenite de la Fondul de garantare. Pentru creditorii acceptați la plată prin hotărâre judecătorească, publicarea se va face, pentru fiecare caz, după ce această hotărâre a rămas definitivă."

3. La articolul 33, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Contestația societății de asigurare împotriva cererii prevăzute la art. 30 și 32 poate fi introdusă în cel mult 5 zile de la data primirii notificării cu privire la înregistrarea unei astfel de solicitări. Contestația se judecă cu celeritate și cu precădere; împotriva hotărârii tribunalului se poate exercita numai apel."

4. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

Procedura falimentului prevăzută în prezentul capitol, cu excepția apelului prevăzut la art. 38 alin. (2), este de competența exclusivă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul central al societății de asigurare debitoare, care figurează în evidențele oficiului registrului comerțului, și este exercitată de un judecător-sindic desemnat în condițiile legii."

5. La articolul 38, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Hotărârile tribunalului sunt executorii și pot fi atacate numai cu apel.

(3) Apelul se judecă de către Curtea de Apel București, cu celeritate și cu precădere. Dispozițiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător."

6. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

Pentru motive temeinice, tribunalul poate să îl înlocuiască pe judecătorul-sindic, în orice stadiu al procedurii, prin încheiere definitivă dată în ședința camerei de consiliu. Lichidatorul poate fi înlocuit de judecătorul-sindic, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor."

7. La articolul 48, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 48. -

(1) De la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, în condițiile prezentei legi, administratorul Fondului de garantare este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile acestui fond, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, potrivit legii."

Acesta este un fragment din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 76/2012:
Art 42^1 "
Art 55 "
Art 52 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 53 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 54 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 4 Excepția de nelegalitate
Art 10 "
Art 22 executoriu
Art 28 "
Art 55 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 56 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 36 "
Art 42 "
Art 48 "
Art 57 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 58 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 10 "
Art 59 Modificarea și completarea unor legi speciale
Art 6 "
Art 8 "
Art 12 "
;
loading ...