Drept Civil (HAMANGIU)

Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, 2017, ISBN 978-606-27-0782-8
de Mădălina Dinu, Roxana Stanciu

22 februarie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Judecător Roxana Stanciu [ Mai mult... ]

Executarea silită în Codul de procedură civilă

Comentariu pe articole

Publicații: Are preocupări constante în domeniul executării silite, materializate în participări la numeroase conferințe având ca temă executarea silită în noul Cod de procedură civilă, dar și în lucrări precum: Ordonanța președințială în materie civilă. Practică judiciară potrivit noului Cod de procedură civilă, 2016; Acțiuni de carte funciară. Practică judiciară, 2016; Contestația la executare în noul Cod de procedură civilă. Practică judiciară, 2015; Executarea silită în noul Cod de procedură [ Mai mult... ]

Abrevieri

vol. - volumul [ Mai mult... ]

CARTEA A V-A DESPRE EXECUTAREA SILITĂ

Titlul I Dispoziții generale

Capitolul I Scopul și obiectul executării silite

3. Drept comun. Alineatul (2) al art. 631 C. proc. civ. consacră caracterul de drept comun al Cărții a V-a a Codului de procedură civilă în materia executării silite, ale cărei dispoziții se aplică indiferent de izvorul sau de natura obligațiilor cuprinse în titlul executoriu ori de calitatea juridică a părților. [ Mai mult... ]

Capitolul II Titlul executoriu

G. Boroi, G. Răducan, O. Spineanu-Matei, C. Negrilă, A. Constanda, D.N. Theohari, V. Dănăilă, D. M. Gavriș, F.G. Păncescu, M. Eftimie, Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole, vol. II, Ed. Hamangiu, București 2013; G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, București 2015; G. Boroi, O. Spineanu-Matei, Codul de procedură civilă, Ed. All Beck, București 2005; V.M. Ciobanu, G. Boroi, Drept procesual civil. Curs selecti, ed. 4, Ed. C.H. Beck, București 2009; V.M. Ciobanu, [ Mai mult... ]

Capitolul III Participanții la executarea silită

4. Semnarea procesului-verbal. Prin semnarea procesului-verbal, după efectuarea actelor de executare, martorul asistent atestă faptele la care a participat, precum și că cele consemnate în procesul-verbal corespund faptelor. [ Mai mult... ]

Capitolul IV Efectuarea executării silite

Secțiunea 1 Sesizarea organului de executare

Referitor la pretinsa diferență între filele de comunicare a actelor procedurale, în ceea ce privește formatul actului de comunicare, mențiunile înscrise în acesta și semnătura persoanei care a făcut comunicarea, apărările apelantului nu pot fi primite câtă vreme acesta nu s-a înscris în fals împotriva procesului-verbal de comunicare. Aceeași soluție trebuia îmbrățișată de către apelant și în privința restului mențiunilor criticate din cuprinsul procesului-verbal de comunicare, mențiuni care con [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Efectuarea actelor de executare silită

G. Boroi, G. Răducan, O. Spineanu-Matei, C. Negrilă, A. Constanda, D.N. Theohari, V. Dănăilă, D.M. Gavriș, F.G. Păncescu, M. Eftimie, Noul cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, vol. II, Ed. Hamangiu, București, 2013; G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, București, 2015; V.M. Ciobanu, G. Boroi, Drept procesual civil. Curs selectiv, ed. a 4-a, Ed. C.H. Beck, București, 2009; V.M. Ciobanu, G. Boroi, T.C. Briciu, Drept procesual civil. Curs selecti . Teste grilă, ed. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Executarea împotriva moștenitorilor

Din punct de vedere al procedurii de informare a moștenitorilor asupra existenței executării și a continuării acesteia împotriva lor, a situațiilor în care printre moștenitorii acceptanți există și persoane minore sau puse sub interdicție judecătorească, dispozițiile art. 688 se aplică în mod corespunzător. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Intervenția altor creditori

Prin urmare, în opinia noastră, calea intervenției în executarea silită nu este deschisă titularilor măsurilor asigurătorii dispuse în materie penală. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Perimarea executării silite

1. Instituția perimării este una distinctă de cea a prescripției dreptului de a obține executarea silită. "Perimarea ce a operat în privința primei executări nu determină același efect, al perimării, și în privința executării subsecvente, după cum pretinde contestatoarea, cu privire la aceasta din urmă curgând un nou termen de perimare de 6 luni de la data formulării cererii de executare, evident neîmplinit la data formulării contestației. În privința prescripției dreptului de a cere executarea sil [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Amânarea, suspendarea și restrângerea executării

[1] E. Oprina, în V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), vol. II, op. cit., p. 561. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 7-a Încetarea executării silite

[1] Hotărârea citată a fost soluționată potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă de la 1865. [ Mai mult... ]

Capitolul V Prescripția dreptului de a obține executarea silită

G. Boroi, G. Răducan, O. Spineanu-Matei, C. Negrilă, A. Constanda, D.N. Theohari, V. Dănăilă, D. M. Gavriș, F.G. Păncescu, M. Eftimie, Noul cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, vol. II, Ed. Hamangiu, București 2013; G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil, Ed. Hamangiu, București 2015; V. Bozeșan, Suspendarea executării silite la cererea creditorului față de ceilalți creditori urmăritori, creditori intervenienți și debitor, în E. Oprina, V. Bozeșan (coord.), Executarea Silită. Dif [ Mai mult... ]

Capitolul VI Contestația la executare

G. Boroi, G. Răducan, O. Spineanu-Matei, C. Negrilă, A. Constanda, D.N. Theohari, V. Danilă, D. M. Gavriș, F.G. Păncescu, M. Eftimie, Noul cod de procedură civilă, Comentariu pe articole, vol. II, Ed. Hamangiu, 2013; G. Boroi, O. Spineanu-Matei, Codul de procedură civilă, Ed. All Beck, 2005; G. Boroi, O. Spineanu-Matei, Codul de procedură civilă adnotat, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, București, 2011; Buletinul Casației nr. 4/2007; Buletinul Jurisprudenței. Culegere de decizii pe anul 2011, Ed. C.H. B [ Mai mult... ]

Capitolul VII Depunerea cu afectațiune specială

Totodată, în condițiile art. 873 C. proc. civ., asupra sumei depuse nu se poate institui poprirea de către alți creditori ai debitorului, destinația acesteia fiind aceea a acoperirii debitului principal și accesoriu în dosarul de executare în care este depusă. [ Mai mult... ]

Capitolul VIII Întoarcerea executării

V.M. Ciobanu, T.C. Briciu, C.C. Dinu, Drept procesual civil. Drept execuțional civil, Arbitraj. Drept notarial, Ed. Național, București, 2013; D.A.P. Florescu, P. Coman, T. Mrejeru, M. Safta, G. Bălașa, Executarea silită. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Ed. C.H. Beck, București, 2006; C. Nica, Executarea silită. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, București, 2008; E. Oprina, Depunerea cu afectațiune specială în reglementarea adusă de Noul Cod de procedură civilă, în R.R.E.S. nr. 4/2010, Ed. [ Mai mult... ]

Titlul II Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului

Capitolul I Urmărirea mobiliară

Secțiunea 1 Bunurile mobile care nu se pot urmări

2. Condiții. Invocarea de către partea interesată și constatarea de către instanța de judecată. În ceea ce privește sintagma "sunt nule de drept", aceasta nu trebuie înțeleasă în sensul că aceasta operează ope legis, întrucât și în această situație nulitatea trebuie să fie constatată de către instanța de judecată care trebuie să verifice existența sau inexistența cauzei de nulitate. Considerăm că, în această situație, nulitatea trebuie invocată de partea interesată, pe calea contestației la executa [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Procedura urmăririi mobiliare

§1. Sechestrarea bunurilor mobile

În ipoteza în care bunurile mobile sechestrate în mod vădit sau prin destinația lor, aparțin soțului debitorului urmărit, acesta nu este ținut să facă proba dreptului său prin înscrisurile anterior menționate. [ Mai mult... ]

§2. Valorificarea bunurilor sechestrate

Dacă nu se formulează obiecțiuni sau acestea sunt respinse, iar încheierea nu este atacată de către cei interesați, urmărirea va continua, potrivit legii. [ Mai mult... ]

§3. Vânzarea la licitație publică

Indiferent de situația existentă, adjudecatarul nu este ținut să respecte locațiunea sau un alt act juridic atunci când prețul convenit este mai mic cu o treime față de prețul pieței ori inferior celui rezultat din locațiunile sau actele juridice precedente, iar plățile efectuate înainte de scadență de către locatar sau alte persoane interesate nu pot fi opuse adjudecatarului decât dacă sunt înscrise în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare sau în alte registre publice. [ Mai mult... ]

;
loading ...