Ministerul Mediului

Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0283 Cheile Doftanei din 13.08.2018

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 septembrie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Situl de importanță comunitară ROSCI0283 Cheile Doftanei, denumit în continuare situl ROSCI0283 Cheile Doftanei, a fost instituit ca arie naturală protejată de interes comunitar prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Situl este localizat în județul Prahova, cuprinzând teritorii din comunele Brebu, Șotrile, Secăria, Valea Doftanei și din orașul Comarnic, însumând 2.622 hectare. Situl este alcătuit din 3 porțiuni: o suprafață mare, de 2.547 ha, una mijlocie de 74 ha și una mică de 1 ha. Porțiunea mare de 2.547 ha, cuprinde 4 culmi ce flanchează simetric lacul de acumulare Paltinu - culmile Secăria (NV), Crăița (NE), Nemernicu (SE) și Seciuri (SV). Porțiunea mijlocie, de 74 ha, cuprinde un izlaz în nord-estul localității Brebu și o serie de livezi și fânețe de pe Plaiul Strâmtorilor până la izvorul sărat "La Saramură" în sud. Porțiunea mică, de 1 ha, urmărește forma unei alunecări de teren situate pe Plaiul Plopișul.

(2) Limitele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei în proiecție Stereo 1970 se pun la dispoziție de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului tuturor instituțiilor și persoanelor interesate, prin intermediul propriei pagini web.

Art. 3. -

Respectarea regulamentului este obligatorie pentru custode, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 4. -

Limitele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei vor fi evidențiate în mod obligatoriu în planurile naționale, zonale și locale de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Art. 5. -

(1) Pentru toate activitățile, proiectele, planurile și programele, care nu au o legătură directă și care nu sunt necesare managementului sitului ROSCI0283 și care pot avea efecte negative semnificative asupra acestuia, este necesară solicitarea avizului custodelui.

(2) În cadrul procedurii de avizare se emite:

a) aviz favorabil fără condiții;

b) aviz favorabil condiționat;

c) aviz nefavorabil.

Art. 6. -

Ocoalele silvice care activează în interiorul sitului, prin responsabilii cu ariile protejate, sunt obligate a transmite anual situația aplicării amenajamentelor silvice/studiilor de amenajare în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 7. -

Pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei sunt interzise:

a) scoaterea sau depozitarea intermediară a materialului lemnos rezultat din exploatările forestiere din vecinătatea ariei naturale protejate și desfășurarea lucrărilor de fasonare și încărcare a acestuia, în alte suprafețe decât cele stabilite prin amenajamentele silvice, ori cele stabilite prin procesele tehnologice de exploatare, pe suprafața sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei;

b) recoltarea de ciuperci comestibile, fructe de pădure, plante medicinale sau decorative în scopul comercializării acestora fără autorizație emisă de autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului și fără avizul custodelui sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, în conformitate cu prevederile legii;

c) depozitarea sau abandonarea, în perimetru sau în vecinătatea sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, a deșeurilor de orice natură;

d) distrugerea sau degradarea indicatoarelor, marcajelor, plăcuțelor sau marcajelor informative;

e) accesul cu autovehicule off-road, motociclete, motociclete Enduro, snow-mobile, ATV sau alte mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili, în scopul practicării de sporturi, cu excepția drumurilor permise accesului public. Accesul autorizat cu autovehicule off-road în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei este exceptat de la această interdicție. Accesul autorizat înseamnă acces pe bază de legitimații, în exercițiul funcției, al personalului custodelui, personalului silvic și al gestionarului fondurilor cinegetice, personalului poliției, jandarmeriei, autorităților administrației locale, autorităților de gospodărire a apelor, precum și al altor autorități ale statului;

f) concursurile de motocross sau Enduro, precum și conducerea vehiculelor de tip ATV în afara drumurilor deschise accesului public.

Art. 8. -

Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei se execută numai activitățile specifice prevăzute în amenajamentele silvice sau studiile de amenajare care sunt în concordanță cu planul de management, respectiv cu măsurile de conservare valabile până la aprobarea planului de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 9. -

Propunerea de revizuire a amenajamentului se depune de către administratorul fondului forestier în termen de 12 luni de la aprobarea planului de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 10. -

Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensității și volumului tratamentelor/tăierilor în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național de pe raza sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei. Structurile silvice de administrare sunt obligate să depună la administrația/custodia ariei protejate borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă de pe suprafața ariei protejate înainte de începerea anului forestier, iar în situațiile când nu se întocmește borderou, punerea în valoare și autorizarea exploatării se face cu acordul administrației/custodiei ariei protejate.

Art. 11. -

Se va urmări ca arboretele cu specii exotice să fie înlocuite cu specii de arbori autohtone, de către proprietarii acestora, în colaborare cu administrația ariei protejate.

Art. 12. -

Planurile de amenajamente silvice, precum și orice tip de lucrări silvice se aprobă de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care solicită și ține cont de avizul custodelui, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 13. -

Custodele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei colaborează cu organele silvice în vederea aplicării măsurilor necesare în scopul implementării Planului de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei și al refacerii habitatelor forestiere de interes conservativ pentru situl ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 14. -

Combaterea dăunătorilor forestieri în interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se face numai cu informarea prealabilă a custodelui.

Art. 15. -

Activitățile de reconstrucție ecologică a habitatelor naturale deteriorate, programele de eliminare a speciilor invazive/alohtone sau repopularea cu specii de plante și/sau animale protejate caracteristice sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se vor derula în baza măsurilor prevăzute în Planul de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei și/sau a unor studii științifice, cu acordul sau inițiate de custode și cu avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 16. -

În cazul în care degradarea habitatelor se datorează unor activități umane desfășurate în mod ilegal, contravaloarea proiectului de reconstrucție ecologică va fi suportată de către cei vinovați.

Art. 17. -

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri de pe raza sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se face conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, și conform Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. -

Recoltarea vânatului se poate face numai în cadrul cotei de recoltă aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în scopul optimizării efectivelor de vânat și asigurării echilibrului ecologic.

Art. 19. -

Acțiunile de evaluare a ursului se organizează de către gestionarii fondurilor cinegetice care au suprafețe incluse în interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, iar interpretarea rezultatelor se organizează de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova cu participarea custodelui sau cel puțin cu anunțarea prealabilă.

Art. 20. -

Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligația de a anunța custodele cu 5 zile lucrătoare înainte despre intenția de organizare a evaluării ursului.

Art. 21. -

Planurile de management cinegetic se corelează cu planul de management al sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 22. -

Pentru conservarea speciilor de interes conservativ pentru situl ROSCI0283 Cheile Doftanei, care pot face obiectul derogării de la măsurile de protecție care sunt și de interes cinegetic, gestionarii fondurilor cinegetice împreună cu custodele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei vor stabili de comun acord un plan de conservare și utilizare durabilă și vor desemna suprafețe din teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei ca zone de liniște a fondului cinegetic/fondurilor cinegetice.

Art. 23. -

(1) Pășunatul este permis înăuntrul limitelor sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei deținătorilor de terenuri pe pajiștile din interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, fără contract special de pășunare, sau terților, în baza unor contracte speciale realizate în acest sens cu primăriile care au terenuri în interiorul sitului sau cu administratorii/deținătorii pășunilor.

(2) Pășunatul în fondul forestier inclus în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei este strict interzis și se sancționează conform legii.

Art. 24. -

Cercetarea științifică în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei are ca scop primordial cunoașterea și conservarea patrimoniului natural floristic și faunistic al zonei, conservarea habitatelor și speciilor de interes conservativ național și european, fiind interzise metodele de cercetare distructivă.

Art. 25. -

Activitatea de cercetare științifică pe teritoriul sitului se desfășoară cu înștiințarea scrisă a custodelui.

Art. 26. -

Activitatea de cercetare științifică efectuată de colaboratorii externi se realizează pe baza unui protocol de colaborare. Rezultatele cercetării vor fi aduse obligatoriu la cunoștința custodelui și vor fi păstrate în arhiva de specialitate. Aceste rezultate vor putea fi folosite atât pentru îmbunătățirea activității de management a sitului, cât și în diferite materiale informative, precum monografii, broșuri și altele asemenea.

Art. 27. -

Accesul apicultorilor este permis numai în condițiile în care respectă regulile privind prevenirea și stingerea incendiilor și reglementările privind depozitarea deșeurilor în locuri special amenajate, excluzându-se prezența altor animale domestice în zona de amplasare a stupinei.

Art. 28. -

La aprobarea amplasării stupinei se va avea în vedere prezența speciilor melifere, dar și evitarea amplasării acestora în zonele adiacente traseelor turistice stabilite de către custode.

Art. 29. -

Custodele sitului Natura 2000 Cheile Doftanei susține organizarea de activități și acțiuni de educație ecologică, precum și a oricăror activități care au ca scop cunoașterea, conservarea și protejarea naturii.

Art. 30. -

Activitățile de educație ecologică pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se realizează cu informarea custodelui.

Art. 31. -

Este interzisă recoltarea de floră sau faună în cursul acțiunilor de instruire și educație ecologică.

Art. 32. -

În interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei sunt admise doar activitățile ecoturistice ce nu implică vreo modificare a cadrului peisagistic și nicio distrugere sau perturbare a ecologiei speciilor floristice sau a comportamentului componentelor faunistice.

Art. 33. -

Accesul pentru turiști în grupuri mari este permis numai pe traseele turistice marcate cu semne convenționale turistice. Excursiile de grup în interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, organizate de agenții de turism sau operatori locali, necesită informarea prealabilă a custodelui.

Art. 34. -

Întreținerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee și amplasarea panourilor indicatoare și informative se fac numai cu aprobarea și coordonarea custodelui și în cazul traseelor noi, după omologarea acestora conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 35. -

Camparea pe teritoriul sitului se reglementează astfel:

a) Camparea este permisă numai în locuri special amenajate, în condițiile legii. Acestea vor fi marcate cu însemne specifice afișate la vedere. Administratorul zonei de campare afișează la vedere regulile obligatorii în zona campării, aprobate de custode.

b) Camparea în alte zone decât cele permise se poate face numai cu informarea custodelui, pentru activități care nu aduc atingere stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor.

Art. 36. -

Utilizarea de foc deschis pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei este permisă numai în locurile special amenajate.

Art. 37. -

Pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei nu este permisă abandonarea deșeurilor. Deșeurile vor fi transportate de către turiști sau alte categorii de vizitatori la punctele de colectare special amenajate.

Art. 38. -

Gestionarii/Proprietarii pensiunilor, caselor de vacanță, ai altor clădiri și ai locurilor de campare pentru care se percepe taxă de campare au obligația evacuării deșeurilor și a depozitării temporare ai acestora în containere, cu respectarea reglementărilor în vigoare din domeniu, astfel încât să nu existe posibilitatea de acces la ele al animalelor domestice și sălbatice.

Art. 39. -

Perturbarea liniștii în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei cu orice mijloace - folosirea radiourilor, casetofoanelor, instrumentelor muzicale, a altor echipamente audio, a pocnitorilor, precum și a altor surse de poluare fonică într-o manieră care provoacă deranjarea liniștii naturii si a faunei și deranjarea celorlalți turiști pe trasee este interzisă. Excepții de la această regulă sunt reprezentate de activitățile de silvicultură și vânătoare, desfășurate conform legii.

Art. 40. -

Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive sau tabere în interiorul sitului, cei interesați vor solicita în prealabil aprobarea custodelui.

Art. 41. -

Custodele monitorizează turismul pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, în vederea stabilirii impactului acestei activități asupra habitatelor, florei și faunei din sit și pentru stabilirea măsurilor de protecție ce se impun, inclusiv a celor de restricționare a accesului turiștilor în anumite zone, dacă acest lucru se impune pentru conservare.

Art. 42. -

Amenajarea spațiilor pentru picnic se va realiza de către autoritățile administrației publice locale în colaborare cu custodele, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

Art. 43. -

Este interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podețelor sau a oricărei alte construcții sau amenajări de pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 44. -

Turismul ecvestru este permis numai pe drumurile forestiere/potecile turistice desemnate în acest scop de către custode.

Art. 45. -

Fosilele sunt considerate bunuri ale patrimoniului natural din momentul descoperirii lor, iar comercializarea pe piața internă, exportul în orice scop sau schimbul transfrontalier de eșantioane ale acestor bunuri se poate face numai cu acordul autorității centrale pentru protecția mediului, cu avizul prealabil al Academiei Române. Aceste bunuri ale patrimoniului natural descoperite pe suprafața sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei constituie proprietate a statului, iar măsurile de conservare se aplică de către custode, in situ.

Art. 46. -

Construirea de cabane sau adăposturi turistice sau realizarea oricăror altor investiții în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei se va face conform reglementărilor în vigoare, și anume: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, planurile de urbanism general și regulamente locale de urbanism ale primăriilor care au terenuri în interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 47. -

Autorizarea lucrărilor de construcții sau investiții pe teritoriul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei și în imediata vecinătate se face de către autoritățile competente, după caz, cu avizul custodelui și cu respectarea tuturor celorlalte prevederi legale privind disciplina în construcții și protecția mediului.

Art. 48. -

Pe teritoriul sitului, construcțiile vor respecta tradițiile arhitectonice locale, prin folosirea unor elemente de design inspirate din tradiția locală, în scopul integrării în peisaj și a conservării patrimoniului arhitectonic tradițional existent în comunitățile învecinate sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei.

Art. 49. -

(1) Toate intervențiile la obiectivele de patrimoniu cultural: monumente istorice, situri arheologice și peisaje culturale se vor realiza cu avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

(2) Toate intervențiile se vor realiza conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000 și cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 50. -

Custodele are dreptul să verifice existența avizului custodelui pentru construcții din interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, înființate după anul 2011, și să sesizeze instituțiile abilitate în cazul în care se constată lipsa acestuia.

Art. 51. -

Comunitățile locale au dreptul și sunt încurajate să folosească numele sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei ca brand în promovarea unor produse tradiționale și a unor servicii de turism durabil.

Art. 52. -

Finanțarea activităților sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei se poate asigura din fonduri provenite:

a) din bugetul autorității publice centrale pentru protecția mediului, conform prevederilor art. 30 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) de la Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA;

c) din activități proprii și din sistemul de tarife al Asociației pentru Dezvoltare și Mediu - ADEMED;

d) din proiecte întocmite de Asociația pentru Dezvoltare și Mediu - ADEMED sau în colaborare cu alte instituții\organizații și finanțate prin programe locale, naționale sau internaționale;

e) din realizarea și comercializarea de produse sau servicii specifice, turistice sau promoționale, suveniruri, produse tradiționale, în condițiile legii;

f) din subvenții, donații, sponsorizări, contribuții.

Art. 53. -

Pentru asigurarea unei bune administrării a sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, custodele poate să încheie parteneriate cu autoritățile administrației publice locale interesate, precum și cu persoane fizice sau juridice a căror contribuție se dovedește a fi relevantă pentru gestionarea sitului, în condițiile legii.

Art. 54. -

Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.

Art. 55. -

Încălcarea prevederilor din prezentul regulament, constatate în interiorul sitului ROSCI0283 Cheile Doftanei, constituie contravenții sau infracțiuni, după caz, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, și legii penale.

Art. 56. -

Constatarea faptelor conform regulamentului se face de către personalul custodelui, împuternicit în acest sens, precum și de celelalte categorii de personal împuternicite ca efect al legii.

Art. 57. -

Personalul împuternicit al custodelui are dreptul de acces nelimitat pe terenurile incluse în situl ROSCI0283 Cheile Doftanei, indiferent de forma de proprietate a acestora.

Art. 58. -

În cazul producerii fenomenelor de forță majoră: incendii, calamități naturale, instituțiile abilitate intervin pentru înlăturarea sau limitarea efectelor acestora conform prevederilor legale.

Art. 59. -

Prezentul regulament poate fi modificat și la propunerea custodelui, în urma modificării condițiilor sau a prevederilor legislative care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor de management ce derivă din studii sau din monitorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităților ce se desfășoară pe raza ariilor naturale protejate, cu implicarea și consultarea factorilor interesați și cu avizarea acestuia de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...