Art 22 | Ordonanță de urgență 41/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 22. -

Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) de Autoritate de management pentru Programul SAPARD, Programul național de dezvoltare rurală 2007-2013 - PNDR, Programul național de dezvoltare rurală 2014-2020 - PNDR și Programul operațional pentru pescuit - POP."

2. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) În cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale funcționează Direcția pentru coordonarea agențiilor de plăți, care are rolul de organism coordonator al agențiilor de plăți din fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală, ce acționează ca unic interlocutor cu Comisia Europeană, din partea României, în ceea ce privește toate domeniile de responsabilitate legate de FEGA și FEADR.

(3) Atribuțiile direcției prevăzute la alin. (2) sunt următoarele:

a) transmiterea textelor actelor normative ale Comunității și a liniilor directoare către agențiile de plăți și acelor organisme responsabile cu implementarea și promovarea aplicării lor în mod armonizat și unitar;

b) comunicarea către Comisia Europeană a declarațiilor de cheltuieli, ce acționează ca cereri de plată, precum și a estimărilor solicitărilor financiare cu referire la FEGA și FEADR;

c) actualizarea declarațiilor estimate ale cheltuielilor ce vor fi supuse examinării în timpul anului și estimarea declarațiilor cheltuielilor cu privire la anul financiar următor;

d) păstrarea și punerea la dispoziția autorităților naționale și Comisiei Europene a unor înregistrări complete pentru toate informațiile contabile, necesare pentru scopuri statistice și de control;

e) primirea informațiilor solicitate de la agențiile de plăți pentru dezvoltare rurală;

f) participarea activă în cadrul misiunilor de audit desfășurate de către organismele europene și naționale privind agențiile de plăți."

3. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM-PNDR este de maximum 184, inclusiv structurile județene de dezvoltare rurală."

4. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unităților aflate în subordinea acestuia este de 11.093, din care 616 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului."

5. La anexa nr. 1, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Numărul maxim de posturi = 616, exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului".

6. La anexa nr. 2, punctele I și II și numărul curent 1 al punctului II se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea structurii
"I. Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.921 de posturi.
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat - 3.801 de posturi.
1. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale."

7. La anexa nr. 4, numărul curent 5 și textul notei corespunzătoare celui de-al treilea asterisc se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea unității TOTAL din care:
autoturisme pentru activități speciale autospeciale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"5. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale***) 200 200 -

***) Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, la nivelul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Tulcea, mai utilizează pentru accesul în zonele de luciu de apă și o șalupă, cu un consum lunar de carburanți de 600 l/șalupă."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 41/2014:
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
Art 16 "
;
loading ...