Dispoziții generale | Lege 1/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL I Dispoziții generale Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL I Domeniu de aplicare

Art. 1. - Reviste (1)

Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare și funcționare a cooperației.

Art. 2. - Reviste (1)

Cooperația reprezintă un sector specific al economiei care funcționează prin societăți cooperative și alte forme de asociere a acestora la nivel teritorial și național.

Art. 3. -

Nu fac obiectul prezentei legi cooperativele de credit și casele centrale ale cooperativelor de credit, care sunt reglementate prin lege specială. Jurisprudență

Art. 4. - Reviste (1)

Societățile cooperative de gradul 1 se pot constitui în una dintre următoarele forme:

a) societăți cooperative meșteșugărești - asociații de persoane fizice care desfășoară în comun activități de producție, de comercializare a mărfurilor, de executare de lucrări și prestări de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activităților meșteșugărești ale membrilor lor cooperatori;

b) societăți cooperative de consum - asociații de persoane fizice care desfășoară în comun activități de aprovizionare a membrilor cooperatori și a terților cu produse pe care le cumpără sau le produc și activități de prestări de servicii către membrii lor cooperatori și către terți;

c) societăți cooperative de valorificare - asociații de persoane fizice care se constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achiziționate prin distribuție directă sau prin prelucrare și distribuție directă;

d) societăți cooperative agricole - asociații de persoane fizice care se constituie cu scopul de a exploata în comun suprafețele agricole deținute de membrii cooperatori, de a efectua în comun lucrări de îmbunătățiri funciare, de a utiliza în comun mașini și instalații și de a valorifica produsele agricole;

e) societăți cooperative de locuințe - asociații de persoane fizice care se constituie cu scopul de a construi, cumpăra, conserva, renova și administra locuințe pentru membrii lor cooperatori;

f) societăți cooperative pescărești - asociații de persoane fizice care se constituie cu scopul de a înființa ferme piscicole și de acvacultură, de a produce, repara, întreține și cumpăra echipamente, utilaje, instalații, ambarcațiuni de pescuit, precum și de a pescui, prelucra și distribui produse piscicole;

g) societăți cooperative de transporturi - asociații de persoane fizice care se constituie cu scopul de a realiza activități de transport și activități conexe acestora, pentru membrii cooperatori și pentru terți, pentru îmbunătățirea tehnică și economică a activităților de transport desfășurate de membrii cooperatori;

h) societăți cooperative forestiere - asociații de persoane fizice care se constituie cu scopul de a amenaja, exploata, regenera și proteja fondul forestier deținut de membrii cooperatori, ținând seama de condițiile impuse de regimul silvic;

i) societăți cooperative de alte forme, care se vor constitui cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

Art. 5. -

Denumirea "societate cooperativă" și particula "coop" nu pot fi folosite decât de societăți cooperative constituite în conformitate cu prevederile prezentei legi.

CAPITOLUL II Definiții

Art. 6. - Reviste (1)

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: Jurisprudență

a) act constitutiv al societății cooperative - înscrisul format din contractul de societate și statutul elaborat în conformitate cu prevederile prezentei legi;

b) asociație de societăți cooperative - persoană juridică fără scop patrimonial constituită de către societăți cooperative de aceeași formă sau de forme diferite în scopul reprezentării intereselor membrilor asociați, conform prevederilor prezentei legi;

c) asociație profesională - persoană juridică fără scop patrimonial constituită de către societăți cooperative în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect de activitate informarea, documentarea și perfecționarea profesională a membrilor cooperatori, precum și acțiuni promoționale pentru serviciile și produsele proprii; Jurisprudență

d) Consiliul consultativ al cooperației - organism fără personalitate juridică cu rol consultativ, constituit în conformitate cu prevederile prezentei legi;

e) membru cooperator - persoană fizică care depune o cerere de înscriere și subscrie la capitalul social al societății cooperative aportul prevăzut de actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea societăților cooperative de gradul 2 vor fi considerate membri cooperatori în cadrul acestor societăți; Jurisprudență

f) membru fondator - persoană fizică sau persoană juridică care semnează actul constitutiv al societății cooperative;

g) obligațiuni cooperatiste - titluri negociabile emise, în condițiile legii, de societățile cooperative, în formă materială, nominative și purtătoare de dobânzi;

h) organizații cooperatiste - cooperative de consum, cooperative meșteșugărești, societăți cooperative meșteșugărești, societăți cooperative pe acțiuni meșteșugărești, cooperative mici meșteșugărești și asociațiile acestora, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi;

i) parte divizibilă - parte a patrimoniului societății cooperative care cuprinde valoarea părților sociale emise în schimbul aportului membrilor cooperatori la capitalul social, precum și dividendele cuvenite membrilor cooperatori; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

j) parte indivizibilă - parte a patrimoniului societății cooperative, acumulat de aceasta în decursul activității, mai puțin partea divizibilă, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobândirii între membrii cooperatori; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

k) părți sociale - diviziuni ale capitalului social, nominative, emise în formă materială, de valoare egală, indivizibile, nenegociabile și care nu sunt purtătoare de dobânzi;

l) societate cooperativă de gradul 1 - persoană juridică constituită de persoane fizice și înregistrată în conformitate cu prevederile prezentei legi;

m) societate cooperativă de gradul 2 - persoană juridică constituită din societăți cooperative de gradul 1, în majoritate, și alte persoane fizice sau juridice, în scopul integrării pe orizontală sau pe verticală a activității economice desfășurate de acestea, și înregistrată în conformitate cu prevederile prezentei legi;

n) uniune - persoană juridică fără scop patrimonial, dacă prin lege specială nu se prevede altfel, constituită de către societăți cooperative de aceeași formă și de asociațiile acestora, la nivel județean, al municipiului București și la nivel național, în scopul reprezentării și promovării intereselor economice, sociale și culturale ale membrilor cooperatori și ale membrilor asociați, conform prevederilor prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2005:
Dispoziții generale
Societățile cooperative
Asociațiile, uniunile județene și uniunile naționale
Raporturile dintre stat și cooperație
Consiliul consultativ al cooperației
Infracțiuni
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Cooperația: Cum se împarte patrimoniul societății
Societatea simplă
;
loading ...