Fondul de compensare a investitorilor | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Protecția investitorilor -
CAPITOLUL 4
Fondul de compensare a investitorilor

Art. 140. -

Prin prezenta ordonanță de urgență C.N.V.M. este autorizată să înființeze Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, ca persoană juridică de drept public, sub autoritatea C.N.V.M.

Art. 141. -

În maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență C.N.V.M. va stabili prin regulament normele de organizare și funcționare a Fondului, va numi consiliul său de administrație și va stabili modul de acoperire a cheltuielilor sale curente.

Art. 142. -

(1) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor C.N.V.M., în situația incapacității societății de servicii de investiții financiare de a returna fondurile bănești și instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost administrate în numele lor în scopuri legate de servicii de investiții financiare.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu vor fi compensate dacă servesc drept garanție pentru achiziții de valori mobiliare, conform prevederilor art. 55 și 56.

(3) Fondul compensează în mod egal și nediscriminatoriu, în limita unui plafon stabilit anual de C.N.V.M., clasele de investitori prevăzute în regulamentele C.N.V.M.

Art. 143. -

(1) În contextul prezentului capitol investițiile efectuate printr-o societate de servicii de investiții financiare au devenit indisponibile în momentul în care fie C.N.V.M. a constatat că societatea respectivă nu poate să își îndeplinească obligațiile față de investitori și nici nu va putea să o facă pe termen scurt din motive legate de situația financiară, fie există o hotărâre judecătorească definitivă de deschidere a procedurii falimentului societății respective.

(2) În cazul în care sumele au fost avansate sau plasamentele au fost realizate în numele unei terțe persoane, această persoană va beneficia de compensare cu condiția ca ea să fi fost identificată sau să fie identificabilă înainte de data la care investițiile au devenit indisponibile.

Art. 144. -

(1) În cazul indisponibilității investițiilor Fondul va fixa o limită de timp în cadrul căreia lichidatorul va trebui să îi comunice o situație completă privind persoanele care au dreptul să beneficieze de compensațiile acordate de Fond, precum și suma totală a plasamentelor/avansurilor existente la data la care investițiile au devenit indisponibile.

(2) Fondul va publica la sediul tuturor unităților teritoriale ale societății intrate în faliment și în cel puțin două ziare de difuzare națională atât informații privind indisponibilitatea investițiilor, cât și date privind operațiunea de compensare, perioada în cursul căreia va avea loc compensarea și numele societăților bancare care vor fi mandatate să facă plata. De asemenea, vor fi făcute publice condițiile ce trebuie îndeplinite și formalitățile de urmat pentru a se obține compensația.

(3) Fondul se subrogă în drepturile investitorilor pentru o sumă egală cu plățile pe care le-a efectuat pentru compensarea plasamentelor/avansurilor garantate și se va înscrie în tabloul creditorilor pentru respectiva sumă.

Art. 145. -

(1) Fondul va avea următoarele resurse financiare:

a) contribuția vărsată de societățile de servicii de investiții financiare cu ocazia autorizării;

b) contribuția anuală plătită de societățile de servicii de investiții financiare;

c) venituri din investirea resurselor sale;

d) venituri din realizarea creanțelor sale;

e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi curente de trezorerie;

f) alte venituri stabilite prin regulament de către C.N.V.M.

(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1), mai puțin cele prevăzute la lit. c), vor fi utilizate pentru compensarea investitorilor. Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. c) vor fi destinate cheltuielilor curente ale Fondului.

(3) Fondul va fi scutit de plata oricăror impozite și taxe, inclusiv a taxei de timbru.

Art. 146. -

(1) C.N.V.M. va stabili anual plafoanele contribuțiilor la Fond.

(2) Contribuțiile efectuate de societățile de servicii de investiții financiare în conformitate cu prezentul capitol vor fi deductibile fiscal.

(3) Contribuțiile plătite de societățile de servicii de investiții financiare la Fond nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării unei societăți de servicii de investiții financiare.

Art. 147. -

(1) Fondul va deschide un cont curent la o bancă comercială stabilită de C.N.V.M.

(2) Resursele financiare aflate la dispoziția Fondului nu vor putea fi investite decât în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix garantate integral de stat. Modificări (1)

(3) Cheltuielile curente ale Fondului nu vor depăși veniturile prevăzute la art. 145 alin. (1) lit. c).

Art. 148. -

C.N.V.M. va stabili prin regulament procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene, subiecte și obligații de transparență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Burse de valori
Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Operațiuni pe piețele reglementate
Oferta publică
Falimentul participanților
Principii generale
Reguli speciale privind societățile deținute public
Transparența pieței și egalitatea investitorilor
Fondul de compensare a investitorilor
Societăți de servicii de investiții financiare cu sediul în România
Societățile de servicii de investiții financiare cu sediul în alt stat
;
loading ...