Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Decizia nr. 2052/2013 de certificare preliminară a Companiei NABUCCO Gas Pipeline International GmbH ca operator de transport și de sistem pentru tronsonul românesc al gazoductului Nabucco

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile:

- art. 10 alin. (6) - Desemnarea și certificarea operatorilor de transport și de sistem din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE;

- art. 3 - Certificarea operatorilor de transport și de sistem din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005;

- art. 126 alin. (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei emite o decizie de certificare preliminară, în termen de 4 luni de la data înregistrării cererii operatorului de transport și de sistem, care se notifică Comisiei Europene;

- art. 128 - Condiții de certificare a operatorului de transport și de sistem din Legea nr. 123/2012;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012;

- art. 5 alin. (3) - Legea nr. 169/2013 privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco;

- Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislației referitoare la accesul terților la sistemele de transport al gazelor naturale și de la metodologiile de tarifare, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare:

- Cererea nr. OUG-NIC-ANR-010313-1584, înregistrată la ANRE sub nr. 12.366 din 13 martie 2013, depusă de către Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH, cu sediul înregistrat în Viena și sediul principal în Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Viena, Austria, înregistrată în registrul comerțului din Republica Austria sub nr. FN 247767p, pentru certificarea ca operator de transport și de sistem separat din punctul de vedere al proprietății conductei Proiectului Nabucco în sensul prevederilor art. 9 din Directiva 2009/73/CE și al prevederilor Legii nr. 123/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie:

Art. 1. -

Se aprobă certificarea preliminară a Companiei NABUCCO Gas Pipeline International GmbH ca operator de transport și de sistem pentru tronsonul românesc al gazoductului Nabucco în condițiile prevederilor Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005 și ale Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislației referitoare la accesul terților la sistemele de transport al gazelor naturale și de la metodologiile de tarifare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH sau companiile afiliate și controlate de aceasta se angajează să devină proprietari în mod legal ai tronsonului românesc al gazoductului Nabucco, nu mai târziu de 6 luni după data punerii în funcțiune a acestuia.

Art. 3. -

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH, la data punerii în funcțiune a tronsonului românesc al gazoductului Nabucco, nu are dreptul:

(i) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare și, în același timp, să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra operatorului de transport și de sistem sau asupra unui sistem de transport; sau

(ii) să exercite, direct ori indirect, controlul asupra operatorului de transport și de sistem sau asupra unui sistem de transport și să exercite, direct ori indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare.

Art. 4. -

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH, la data punerii în funcțiune a tronsonului românesc al gazoductului Nabucco, nu este abilitată să numească membri în consiliul de supraveghere, în consiliul de administrație sau în alte organisme care reprezintă operatorul de transport și de sistem din punct de vedere juridic în cazul unui operator de transport și de sistem ori în cazul unei rețele de transport și, de asemenea, să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare a gazelor naturale.

Art. 5. -

Aceeași persoană nu este abilitată să fie membru în consiliul de supraveghere, în consiliul de administrație sau în alte organisme care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic atât în cazul unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare, cât și în cazul unui operator de transport și de sistem sau în cazul unei rețele de transport;

Art. 6. -

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH se angajează să depună la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei documentații pertinente, temeinice și elocvente pentru condițiile menționate anterior, până cel târziu la data stipulată la art. 2.

Art. 7. -

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH, înainte de începerea lucrărilor la tronsonul românesc al gazoductului Nabucco, va depune la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei solicitarea privind obținerea autorizației de înființare a sistemului de transport al gazelor naturale.

Art. 8. -

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH nu va pune în funcțiune tronsonul românesc al gazoductului Nabucco, fără obținerea, în prealabil, de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale.

Art. 9. -

Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH este obligată să depună la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei o solicitare de modificare a termenului precizat la art. 2, în situația în care apar evenimente neprevăzute, în afara sau sub controlul acesteia.

Art. 10. -

Neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială de către Compania NABUCCO Gas Pipeline International GmbH a condițiilor prevăzute la art. 2-9 conduce de plin drept la aplicarea condiției rezolutorii, cu consecința că prezenta decizie își încetează aplicabilitatea atât pentru trecut, cât și pentru viitor.

Art. 11. -

Prezenta decizie se comunică Comisiei Europene de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea avizării.

Art. 12. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 12 iulie 2013.

Nr. 2.052.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...