Comisia Europeană

Regulamentul nr. 543/2013 privind transmiterea și publicarea datelor pe piețele energiei electrice și de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0543

Modificări (1)

În vigoare de la 05 iulie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (1), în special articolul 18 alineatul (5),

(1) JO L 211, 14.8.2009, p. 15.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 714/2009, în special articolul 15, precum și punctul 5 din Liniile directoare privind gestionarea și alocarea capacității de transfer disponibile a interconexiunilor dintre sistemele naționale, stabilite în anexa I la respectivul regulament, stabilesc cerința ca operatorii de sisteme de transport (OST) să publice date cu privire la disponibilitatea rețelelor, la capacitățile de interconectare transfrontalieră și la generare, sarcină și întreruperile din rețea.

(2) Articolul 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (2) recunoaște faptul că publicarea unor informații privilegiate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 sau cu orice linii directoare adoptate în temeiul acestuia constituie o comunicare publică simultană, completă și eficace.

(2) JO L 326, 8.12.2011, p. 1.

(3) Disponibilitatea unor astfel de date este indispensabilă pentru ca participanții la piață să poată lua decizii eficiente în ceea ce privește producția, consumul și comercializarea. O mai bună integrare a pieței și dezvoltarea rapidă a surselor regenerabile de energie intermitente, precum cele eoliene și cele solare, necesită comunicarea unor informații complete, disponibile în timp util, de înaltă calitate și ușor asimilabile referitoare la aspectele fundamentale ale cererii și ofertei.

(4) Disponibilitatea în timp util a unor seturi complete de date privind aspectele fundamentale ar trebui să sporească, de asemenea, securitatea aprovizionării cu energie. Aceasta ar trebui să permită participanților la piață să echilibreze cu precizie cererea și oferta, reducând riscul producerii de întreruperi. Prin urmare, operatorii de sisteme de transport ar trebui să fie în măsură să își controleze mai eficient rețelele și să le exploateze în condiții mai previzibile și mai sigure.

(5) Măsurile actuale privind transparența nu îndeplinesc integral aceste criterii. În plus, informațiile de piață relevante sunt distribuite în mod inegal între participanții la piață, marii participanți consacrați având acces exclusiv la informații privind activele proprii, ceea ce îi pune întro poziție dezavantajoasă pe noii participanți la piață sau pe participanții care nu au active proprii.

(6) Participanților la piață ar trebui să li se pună la dispoziție, în timp util, informații privind consumul preconizat. Aceste informații ar trebui să fie actualizate periodic și să fie oferite pentru diferite intervale de timp. Consumul efectiv, față de cel preconizat, ar trebui de asemenea pus la dispoziție la scurt timp după ce a avut loc.

(7) Indisponibilitatea planificată și neplanificată a unităților generatoare și consumatoare de energie este una dintre cele mai importante informații relevante privind cererea și oferta pentru participanții la piață. Trebuie ca participanților la piață și OST să li se furnizeze informații detaliate cu privire la locul unde, momentul când și motivul pentru care unitățile nu sunt sau nu vor fi disponibile pentru generare sau consum, precum și momentul în care se preconizează că acestea vor redeveni operaționale. Acest lucru ar trebui să contribuie, de asemenea, la o mai bună realocare de către OST a rezervelor, reducând astfel probabilitatea întreruperilor.

(8) Participanții la piață și OST ar trebui, de asemenea, să primească informații detaliate privind capacitatea totală de producție instalată, estimări referitoare la producția totală programată, inclusiv separat pentru generarea intermitentă, și date la nivel de unitate despre producția efectivă a instalațiilor de producție mari.

(9) Pentru a putea să transfere energia electrică din locul unde este disponibilă în locul unde este necesară și pentru a putea adapta portofoliile în consecință, piața ar trebui să primească informații cu privire la indisponibilitatea planificată și neplanificată a infrastructurii de transport transfrontaliere existente și cu privire la planurile de dezvoltare a infrastructurii. OST ar trebui, de asemenea, să furnizeze și să actualizeze periodic datele privind capacitățile de transfer transfrontalier planificate și oferite pentru diferite orizonturi de timp, precum și informații referitoare la alocarea și utilizarea capacităților.

(10) Prin instalarea rapidă a unor surse de generare intermitentă departe de centrele de consum, infrastructura de transport a devenit din ce în ce mai congestionată într-o mare parte a Europei. Pentru a rezolva situațiile de congestie, OST au intervenit din ce în ce mai mult în operațiunile de pe piață, instruind participanții la piață să își modifice angajamentele de producție sau de comercializare. Pentru a permite pieței să înțeleagă în ce cazuri și din ce motive au devenit necesare măsurile de gestionare a congestiei, OST trebuie să furnizeze, în timp util, informații detaliate și justificate cu privire la acțiunile lor.

(11) Chiar și după o planificare atentă, producătorii, furnizorii și comercianții se pot găsi într-o stare de dezechilibru și pot fi expuși regimului OST de echilibrare și de regularizare. Pentru a atenua în mod optim riscul de dezechilibru, participanții la piață au nevoie de informații precise, clare și în timp util cu privire la piețele de echilibrare. OST ar trebui să furnizeze aceste informații într-un format comparabil la nivel transfrontalier, incluzând detalii cu privire la rezervele pe care le-au contractat, la prețurile plătite și la volumele activate în scopul echilibrării.

(12) OST sunt adesea sursa primară de informații fundamentale relevante. De asemenea, ei sunt utilizați în vederea colectării și evaluării unor volume mari de informații în scopul operării sistemului. Pentru a oferi o imagine de ansamblu a informațiilor relevante la nivelul Uniunii, OST ar trebui să faciliteze colectarea, verificarea și prelucrarea datelor, iar Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică ("ENTSO pentru energie electrică") ar trebui să pună datele la dispoziția publicului prin intermediul unei platforme pentru transparență centrale. Pentru a valorifica la maximum sursele existente de transparență, ENTSO pentru energie electrică ar trebui să poată primi pentru publicare informații prin intermediul unor părți terțe, precum bursele de energie și platformele pentru transparență.

(13) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 trebuie modificată în consecință.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...